ng viên Hành vi T chc           !"#$%&'&(&)*%+, -#$%&'&(&)*./.  0"#1!023!!24  5!67!#8881!02!!244  ng viên ng viên Nguyn Hu Lam, Ph.D Email: lam@ueh.edu.vn Mc tiêu Kt thúc vic hc t p ch ng này, b n s có kh nng: 1. Thhin c quá trình ng viên 2. Tho lu n v các thuy t ng viên và các c im ca nó 3. Mô t các c tính ca m t công vic hp dn, thú v 4. Gii thích các hình thc trao phn thng và nhng u nh c im ca tng hình thc 5. Nh n dng và phát trin các hình thc tham gia ca ngi lao ng 6. Nh n dng nhng c im ca ng viên i vi m t s loi lao ng c bit trong t chc Center for Excellence in Management Development    Nguyn Hu Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 1 ng viên Hành vi T chc Khái nim Khái nim ng viên Ssn lòng th hin mc cao ca nhng n lc ng ti các m c tiêu ca t chc trên c! s th"a mãn các nhu cu cá nhân. Nhu cu S Tìm kim Gim s  cng Các các Tha mãn cng c thng áp lc hành vi nhu cu thng tha mãn Center for Excellence in Management Development    Khái nim Khái nim ng viên Các quátrình liên quan ti ca nhng n lc h ng ti t c mc tiêu. Các Yu t Ch yu Các Yu t Ch yu Center for Excellence in Management Development    Nguyn Hu Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 2 ng viên Hành vi T chc Thuyt Cp b c Nhu cu Thuyt Cp b c Nhu cu (Arbraham Maslow) (Arbraham Maslow) Tthhin Maslows#px p5 nhómnhucu o theo m t tr t t a Ttrng Quátrình th"a mãn theo trình t c p Nhngngi tri qua s t hin C Xã hi thc hóa thng mong mun nhi u h!n thay vì ít h!n nhng gì p An toàn h$ cn. h Ít có b%ng chng thc tin cho t p h$c thuy t ca Maslow Sinh lý C nd Ngun: Motivation and Personality, 2Ed. By A. H. Maslow. 1970 Center for Excellence in Management Development    Thuyt Hai Nhân t Thuyt Hai Nhân t (Frederick Herzberg) (Frederick Herzberg)  # 7'#$8  #  56-11% # 5) ## "  24 #1 1 # 12 -  #3# 0 - ,. 1 0 ! " #/# ( . + /%  ()  * +  ,- #  &" #' ! " #$ %        Center for Excellence in Management Development    Nguyn Hu Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 3 ng viên Hành vi T chc Thuyt Hai Nhân t Thuyt Hai Nhân t (Frederick Herzberg) (Frederick Herzberg) Thuyt Hai nhân t Các nhân t ni t i là liên quan ti stha mãn vi công vic, trong khi các nhân t bên ngoài có liên quan ti s bt mãn. Các nhân t Duy trì Các nhân t ! c x" lý và gii quyt úng s không làm cho ng #i lao ng không bt mãn. Center for Excellence in Management Development    Thuyt E.R.G Thuyt E.R.G (Clayton Alderfer) (Clayton Alderfer) MôhìnhcaAlderfer cho Phát tri$n r%ng con ngi có 3 loi nhu cu c! bn Cngcthêmh$cthuy tca Quanh Maslow Cónhi u nghiên cu h tr T%nt i thuy t này h!n thuy t ca Maslow Center for Excellence in Management Development    Nguyn Hu Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 4 ng viên Hành vi T chc Thuyt v& Các Nhu cu Thuyt v& Các Nhu cu (David McClelland) (David McClelland) Nhu cu thành tu nPow Nhu cu quy&n lc nAch nAff Nhu cu liên minh Center for Excellence in Management Development    Btrí Công vic cho Btrí Công vic cho Ng #i có Nhu cu Thành tu Cao Ng #i có Nhu cu Thành tu Cao Ngh'a v Nhng ngi có nhu cu thành Phn h%i tu thích nhng công vic to ra Ri ro Center for Excellence in Management Development    Nguyn Hu Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 5 ng viên Hành vi T chc Thuyt L ng giá Nh n thc Thuyt L ng giá Nh n thc Thuyt L ng giá Nh n thc Center for Excellence in Management Development    Thuyt v& Thit l p Mc tiêu Thuyt v& Thit l p Mc tiêu (Edwin Locke) (Edwin Locke) Thuyt Thit l p Mc tiêu Thuyt T k( Ám th) Center for Excellence in Management Development    Nguyn Hu Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 6 ng viên Hành vi T chc Thit l p các Mc tiêu Hiu qu Thit l p các Mc tiêu Hiu qu C th C th Thích h p Thích h p Tháchthc Tháchthc Hoànthành Hoànthành nhim v T n tâm nhim v T n tâm Tham gia Tham gia Phnh&i Phnh&i Center for Excellence in Management Development    khócaMc tiêuvà khócaMc tiêuvà Vic Thc hin Vic Thc hin Cao v Mc tiêu m Thách thc i h Có n n Mc  i h Thc hin c h cao nht t c i V Thp Vaphi Tháchth c Khôngth khókhncamctiêu Center for Excellence in Management Development    Nguyn Hu Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 7 ng viên Hành vi T chc Mô hình ng viên Ni t i Mô hình ng viên Ni t i (Ken Thomas) (Ken Thomas) Nhng ngi lao ng c ng viên n i ti khi các phn thng h$ nh n c t công vic là k t qu ca: –Chn la: –Nng lc: –CóÝ ngh'a –Tin b Center for Excellence in Management Development    Thuyt v& s Công b*ng Thuyt v& s Công b*ng Ngi lao ng trong t chc luôn mun c i x' m t cách công b%ng – Công bng cánhân: – Công bng xã hi: Center for Excellence in Management Development    Nguyn Hu Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 8 ng viên Hành vi T chc Bt công ãi ng: Bt công ãi ng: Quácaoho+cQuáthp Quácaoho+cQuáthp So vi Bnthân ngi khác Kt qu Kt qu Kt qu Kt qu ónggóp ónggóp ónggóp ónggóp Kt qu Kt qu Kt qu Kt qu ónggóp ónggóp ónggóp ónggóp Center for Excellence in Management Development    HthngcácYu tCông b*ng HthngcácYu tCông b*ng trong T chc trong T chc Nguyênt#c Phán quyt v& côngb*ng trong Phân phi • Tình cm Nguyênt#c • Thái Phán quyt v& côngb*ng • Hành vi Nguyênt#c trong Th tc Center for Excellence in Management Development    Nguyn Hu Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 9 ng viên Hành vi T chc Thuyt v& s Công b*ng Thuyt v& s Công b*ng Chn la $x"lý vi s bt công: Center for Excellence in Management Development    Thuyt v& s Công b*ng Thuyt v& s Công b*ng Khi c tr không công b*ng: Center for Excellence in Management Development    Nguyn Hu Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 10