CHƯƠNG 3 CHƯƠNG 3 Phân tích công việc Phân tích công việc (Job Analysis) (Job Analysis) Giảng viên: Dương Thị Hoài Nhung (MBA) Khoa Quản trị Kinh Doanh Đại học Ngoại Thương Email: nhungdth@ftu.edu.vn Mobile: 0985 867 488 Câu chuyện vui 4 người có tên: Tất cả, Ai đó, Bất kỳ ai và Không ai Có một nhiệm vụ quan trọng cần phải làm và sếp đã đề nghị Tất cả phải hoàn thành. Tất cả thì nghĩ rằng Ai đó sẽ làm. Bất kỳ ai cũng có thể làm được việc này. Và Không ai đã không làm gì cả. Ai đó đã tức giận vì cho rằng đó là công việc của Tất cả. Tất cả thì đã nghĩ rằng Bất kỳ ai cũng đã có thể làm được, nhưng Không ai chịu làm nên Tất cả không làm. Cuối cùng Tất cả đổ lỗi cho Ai đó khi mà Không ai làm điều mà Bất kỳ ai cũng có thể làm. I. Một số khái niệm cơ bản I. Một số khái niệm cơ bản Nhiệm vụ  Là một hoạt động riêng biệt với một mục đích cụ  (Tasks) thể mà mỗi người lao động phải thực hiện. Vị trí Tập hợp các nhiệm vụ mà một người lao động  (Positions)phải thực hiện Công việc Tất cả các vị trí giống nhau về mặt nhiệm vụ  (Jobs) chính phải thực hiện Tập hợp những công việc tương tự về nội dung và  Nghề  có liên quan với nhau đòi hỏi người lao động phải  (Occupation)có sự hiểu biết đồng bộ về chuyên môn nghiệp  vụ, có những kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để  thực hiện 1. Phân tích công việc (Job Analysis) 1. Phân tích công việc (Job Analysis) Khái niệm Phân tích công việc Khái niệm Phân tích công việc Là quá trình xác định có hệ thống những Là quá trình xác định có hệ thống những công việc chính yếu có trong tổ chức và công việc chính yếu có trong tổ chức và những năng lực, kỹ năng, kinh nghiệm và những năng lực, kỹ năng, kinh nghiệm và phẩm chất cần thiết để hoàn thành những phẩm chất cần thiết để hoàn thành những công việc đó. công việc đó. 2. Mục đích 2. Mục đích Lập kế hoạch nhân lực Tuyển dụng Đào tạo và phát triển Đánh giá thành tích Xây dựng hệ thống đãi ngộ 3. Ý nghĩa  Để người lao động hiểu được kỳ vọng của tổ chức, hiểu rõ nhiệm vụ, trách nhiệm trong công việc, từ đó cố gắng hoàn thành tốt công việc  Để người quản lý có tiêu chí rõ ràng khi đánh giá việc thực hiện cv của nhân viên và thực hành quản ý NNL.  Việc phân tích cv càng quan trọng và bắt buộc khi DN mới thành lập, khi xuất hiện cv mới và khi tổ chức cv thay đổi II. QUY TRÌNH PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Phân tích yêu cầu Phân tích công việc Phân tích  Kết quả công việc Định hướng  Nhận dạng  nhiệm vụ Các nhiệm vụ Bảng mô tả  công việc   + Bối cảnh công việc Định hướng  Suy diễn KKKK Bảng mô tả  KKKK tiêu chuẩn III. THỰC ĐƠN PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC III. THỰC ĐƠN PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC •NỘI DUNG CÔNG VIỆC •BỐI CẢNH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC •CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: KKKK 1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC 1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC • Cấp độ 1: Bao quát - Các chức năng/nhiệm vụ chung • Cấp độ 2: Cụ thể - Nhiệm vụ cụ thể - Hành vi • Cấp độ 3: Chi tiết - Các bước - Các sự kiện quan trọng 2. BỐI CẢNH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 2. BỐI CẢNH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC  Quan hệ báo cáo  Quan hệ giám sát  Quan hệ phối hợp  Quyền hạn  Điều kiện làm việc  Yêu cầu về thể lực  Các yêu cầu khác