Công c4Ps: Htrợ giúp
nhân viên gii quyết vn đề
hình
4Ps
Bạn mun đạt được gì?
Position
Bạn đang gp phải vn đề ?
Problem
Nhng phương án o gp giải quyết vn đề?
Posibilities
Bạn sthc hin như thế nào?
Plan
1
Bạn mun đạt được gì? (position)
Nhng gì
Bt buc phải đạt
Nên đạt
Cn đạt
Bạn
đang
gp
phải
vn
đề
?
Vn đề là gì?
(problem)
nh hưởng ca nó ra sao?
Nhng nguyên nhân khả dĩ là
?
Khi nêu vn đề,
cn:
Khách quan
Cụ th
Ci m
2
(Plan)
Nhng phương án nào sẽ giúp
giải quyết vn đề? (possibilities)
Bạn thc hin nhng hành động/ bin
pháp nào để đạt mc tiêu?
Hai cách ng:
– Suy nghĩ logic
– Suy nghĩ ng to
Bạn
s
thc
hin
như
thế
o?
Phương án nào ít tn kém mà mang
lại hiu quả?
Hu quả/ ri ro/ hạn chế khi thc hin
phương án?
Cn thêm ngun lc gì?
3