KỸ
NĂNG
RA
QUYẾT
ĐỊNH
I/
KHÁI
NIỆM
CHUNG
1.
Khái
niệm
Ra quyết định liên quan đến giải quyết vấn đề và giải quyết vấn
đề cần phải ra quyết định. Vì vậy không cần thiết phải tách hai từ
này ra. Chúng ta sẽ đồng thời xem xét việc giải quyết vấn đề và
việc ra quyết định.
Nhà quản trị luôn luôn ra quyết định, và ra quyết định là một trong
những kỹ năng chủ yếu của nhà quản trị. Bạn luôn luôn được
mời ra quyết định và thực hiện quyết định. Chất lượng và kết quả
của quyết định của bạn có khả năng ảnh hưởng tích cực hoặc
tiêu cực đến nhân viên và tổ chức của bạn. Điều chủ yếu là bạn
phải biết tối đa hóa khả năng ra quyết định của bạn nếu bạn
muốn trở thành một thà quản trị thực sự có hiệu quả.