1
KỸ
NĂNG
ĐỘNG
VIÊN
NHÂN
VIÊN
2
I/
THUYẾT
VỀ
ĐỘNG
VIÊN
3
1. Tại sao phải quan tâm tới động cơ làm việc ?
Động
chỉ
sức
mạnh
tác
động
lên
một
người
hoặc
sức
mạnh
rảy
sinh
ngay
trong
lòng
anh
ta,
thúc
đẩy
người
đó
hành
động
hướng
tới
một
mục
tiêu
nhất
định.
Một
nhân
viên
động
làm
việc
cao
một
người
năng
động,
chịu
đầu
sức
lực
tinh
thần
để
hoàn
thành
công
việc
của
mình
đạt
được
chỉ
tiêu
đề
ra
Một
nguyên
tắc
bản
trong
quản
trị
:
Hiệu
quả
làm
việc
:
f
(năng
lực
*
động
cơ).
Do
đó
nhiệm
vụ
của
nhà
quản
khơi
nguồn
động
xây
dựng
một
hệ
thống
động
viên
hiệu
quả.