Đề tài: Thực trạng và giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính tại tỉnh Khánh Hòa

Đăng ngày 11/27/2018 11:11:38 AM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 89 | Page: 14 | FileSize: 0.50 M | File type: DOCX
Đề tài: Thực trạng và giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính tại tỉnh Khánh Hòa. Nội dung chính của đề tài là phân tích thực trạng và giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính tại tỉnh Khánh Hòa. Mời các bạn tham khảo!
Tröôøng Chính trò tænh Laâm Ñoàng
Lôùp Trung caáp lyù luaän Chính trò ­ Haønh chính K24
Hoïc vieân: Hoaøng Vaên Chöông
Phn I
MĐU
Trong nhng năm gn đây, ci cách hành chính có thđược coi như mt
trong nhng nhim vhàng đu trong công cuc xây dng Nhà nước pháp
quyn xã hi chnghĩa ca Vit Nam. Đng và Nhà nước ta thường xuyên
đưa ra đường li chđo và ban hành các chính sách trong lĩnh vc ci cách
hành chính. Công tác ci cách hành chính không phi ch
là nhim vca
riêng mt cp chính quyn, mt lĩnh vc nào mà nó là
nhim v
chung và có
thnói là hàng đu ca toàn thbmáy chính tr, các cp chính quyn và
nhân dân.
Ti Đi hi XI, Đng chđo: “Hoàn thin th chế kinh tế th trường
đnh hướng xã hi ch nghĩa, trng tâm là to lp mi trường cnh tranh
lành mnh và ci cách hành chính”, “bãi b các th tc hành chính gây phin
hà cho t chc và công dân”, “tiếp tc hoàn thin và đy mnh ci cách
hành chính phc v phòng, chng tham nhũng lãng phí, tp trung vào các lĩnh
vc d xy ra tham nhũng, lãng phí”, đy mnh ci cách th tc hành chính
trong Đng khc phc tình trng rườm rà, bt hp lý v
th
tc”, đy
mnh ci cách lp pháp, hành pháp và tư pháp”, “thc hin chương trình
tng th ci cách hành chính và hin đi hóa nn hành chính quc gia”.
Nghquyết Đi hi XII ca Đng nhn mnh: Đy mnh thc hin
Chương trình tng th ci cách hành chính Nhà nước theo hướng xây dng
nn hành chính dân ch, hin đi, chuyên nghip, năng đng, phc v nhân
dân, hot đng có hiu lc, hiu qu. Hoàn thin th chế hành chính dân
ch ­ pháp quyn, quy đnh trách nhim và cơ chế gii trình ca các cơ quan
nhà nước; gim mnh, bãi b nhng th tc hành chính gây phin hà cho
người dân, doanh nghip. Đ cao đo đc công v, trách nhim xã hi, siết
cht k lut, k cương trong ch đo và thc thi công v ca cán b, công
chc; đy nhanh vic áp dng chính ph đin t
Thöïc trang vaø giaûi phaùp naâng cao coâng taùc caûi caùch haønh chính taïi tænh Khaùnh Hoøa
Trang 1
Tröôøng Chính trò tænh Laâm Ñoàng
Lôùp Trung caáp lyù luaän Chính trò ­ Haønh chính K24
Hoïc vieân: Hoaøng Vaên Chöông
Khánh Hòa là tnh duyên hi Nam Trung B, có vtrí đc bit quan trng,
là ca ngõ ra bin đi vi Nam Tây Nguyên,
gn kết vi các tnh Nam Trung
Bvà Tây Nguyên. Đxây dng Khánh Hòa trthành đô thtrc thuc Trung
ương vào năm 2020, Nghquyết Đi hi đng bcác cp nhim k2015 ­
2020 đu đcp và coi trng ni dung ci cách thtc hành chính gn vi
đi mi lli, tác phong làm vic ca cán b, công chc, vi đu tranh,
phòng, chng tham nhũng, thc hành tiết kim, chng lãng phí như mt đim
đt phá. Ci cách hành chính có vtrí quan trng, luôn là mt trong hai khâu
đt phá trong nhim vphát trin kinh tế­ xã hi ca tnh.
Trong nhng năm gn đây, công tác cái cách hành chính đã được Tnh y,
UBND tnh Khánh Hòa quan tâm, chđo sát sao, quyết lit. Các nhim v,
gii pháp cái cách hành chính được trin khai đng b, có sphi hp cht
chgia các cơ quan, đơn v, đa phương bo đm tiến đđra và đt hiu
qucao. Vi phương châm “dlàm trước, khó làm sau”, “khó đến đâu, g
đến đó”, mt smô hình, sáng kiến, gii pháp cái cách hành chính đã được
trin khai, mang li hiu quthiết thc, được người dân đánh giá cao. Tuy
nhiên, công tác ci cách hành chính ca tnh Khánh Hòa vn còn tn ti mt
skhó khăn. Vì lý do đó, em chn đtài “Thc trng và gii pháp nâng cao
công tác ci cách hành chính ti tnh Khánh Hòa” đbáo cáo sau chuyến đi
thc tế ca lp Trung cp Lý lun Chính tr­ Hành chính K24 htp trung
ti tnh Khánh Hòa.
Thöïc trang vaø giaûi phaùp naâng cao coâng taùc caûi caùch haønh chính taïi tænh Khaùnh Hoøa
Trang 2
Tröôøng Chính trò tænh Laâm Ñoàng
Lôùp Trung caáp lyù luaän Chính trò ­ Haønh chính K24
Hoïc vieân: Hoaøng Vaên Chöông
Phn II
NI DUNG
1.
KHÁI
QUÁT
CHUNG
V
B
MÀY
HÀNH
CHÍNH
TNH
KHÁNH HÒA
Vmt đơn vhành chính, Khánh Hòa có 2 thành phlà Nha Trang và
Cam Ranh, thxã Ninh Hòa, 6 huyn là Vn Ninh, Diên Khánh, Khánh Sơn,
Khánh Vĩnh, Cam Lâm và huyn đo Trường Sa.
Thường trc hi đng nhân dân tnh Khánh Hòa gm có 8 thành viên.
Ông Nguyn Tn Tuân là Chtch HĐND tnh. Chtch UBND tnh Khánh
Hòa là ông Lê Đc Vinh; 3 phó chtch là ông Trn Sơn Hi; ông Nguyn
Đc Tài; ông Đào Công Thiên và 18 y viên UBND tnh.
Các cơ quan chuyên môn trc thuc UBND tnh: SCông thương, S
Tính đến ngày 30/5/2017, toàn tnh Khánh Hòa có 2278 biên chế
công
chc trong cơ quan t, chc hành chính, trong đó biên chế công chc theo
chc vlãnh đo là 788; biên chế công chc theo chc danh chuyên môn là
1167; hp đng theo Nghđnh 68/2000/NĐ­CP là 323. (S liu thng kê ca
S ni v tnh Khánh Hòa).
2. THC TRNG CÁI CÁCH HÀNH CHÍNH CA TNH KHÁNH
HÒA
2.1.Kết qu
Nhiu nhim vtrng tâm kế hoch ci cách hành chính năm 2018 ca
tnh đã được trin khai kp thi, trong đó có ci thin môi trường kinh doanh,
Thöïc trang vaø giaûi phaùp naâng cao coâng taùc caûi caùch haønh chính taïi tænh Khaùnh Hoøa
Trang 3
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
89 lần xem

Đề tài: Thực trạng và giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính tại tỉnh Khánh Hòa. Nội dung chính của đề tài là phân tích thực trạng và giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính tại tỉnh Khánh Hòa. Mời các bạn tham khảo!.

Nội dung

Tröôøng Chính trò tænh Laâm Ñoàng Lôùp Trung caáp lyù luaän Chính trò ­ Haønh chính K24 Hoïc vieân: Hoaøng Vaên Chöông Phần I MỞĐẦU Trong những năm gần đây, cải cách hành chính có thể được coi như một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta thường xuyên đưa ra đường lối chỉ đạo và ban hành các chính sách trong lĩnh vực cải cách hành chính. Công tác cải cách hành chính không phải chỉ là nhiệm vụ của riêng một cấp chính quyền, một lĩnh vực nào mà nó là nhiệm vụ chung và có thể nói là hàng đầu của toàn thể bộ máy chính trị, các cấp chính quyền và nhân dân. Tại Đại hội XI, Đảng chỉ đạo: “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập mới trường cạnh tranh lành mạnh và cải cách hành chính”, “bãi bỏ các thủ tục hành chính gây phiền hà cho tổ chức và công dân”, “tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ phòng, chống tham nhũng lãng phí, tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí”, “đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng khắc phục tình trạng rườm rà, bất hợp lý về thủ tục”, “đẩy mạnh cải cách lập pháp, hành pháp và tư pháp”, “thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính và hiện đại hóa nền hành chính quốc gia”. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh: “Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước theo hướng xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Hoàn thiện thể chế hành chính dân chủ ­ pháp quyền, quy định trách nhiệm và cơ chế giải trình của các cơ quan nhà nước; giảm mạnh, bãi bỏ những thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công vụ của cán bộ, công chức; đẩy nhanh việc áp dụng chính phủ điện tử” Thöïc trang vaø giaûi phaùp naâng cao coâng taùc caûi caùch haønh chính taïi tænh Khaùnh Hoøa Trang 1 Tröôøng Chính trò tænh Laâm Ñoàng Lôùp Trung caáp lyù luaän Chính trò ­ Haønh chính K24 Hoïc vieân: Hoaøng Vaên Chöông Khánh Hòa là tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, có vị trí đặc biệt quan trọng, là cửa ngõ ra biển đối với Nam Tây Nguyên, gắn kết với các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Để xây dựng Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương vào năm 2020, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 ­ 2020 đều đề cập và coi trọng nội dung cải cách thủ tục hành chính gắn với đổi mới lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, với đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như một điểm đột phá. Cải cách hành chính có vị trí quan trọng, luôn là một trong hai khâu đột phá trong nhiệm vụphát triển kinh tế­ xã hội của tỉnh. Trong những năm gần đây, công tác cái cách hành chính đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt. Các nhiệm vụ, giải pháp cái cách hành chính được triển khai đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm tiến độ đề ra và đạt hiệu quả cao. Với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, “khó đến đâu, gỡ đến đó”, một số mô hình, sáng kiến, giải pháp cái cách hành chính đã được triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực, được người dân đánh giá cao. Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính của tỉnh Khánh Hòa vẫn còn tồn tại một số khó khăn. Vì lý do đó, em chọn đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính tại tỉnh Khánh Hòa” để báo cáo sau chuyến đi thực tế của lớp Trung cấp Lý luận Chính trị ­ Hành chính K24 hệ tập trung tại tỉnh Khánh Hòa. Thöïc trang vaø giaûi phaùp naâng cao coâng taùc caûi caùch haønh chính taïi tænh Khaùnh Hoøa Trang 2 Tröôøng Chính trò tænh Laâm Ñoàng Lôùp Trung caáp lyù luaän Chính trò ­ Haønh chính K24 Hoïc vieân: Hoaøng Vaên Chöông Phần II NỘI DUNG 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BỘ MÀY HÀNH CHÍNH TỈNH KHÁNH HÒA Về mặt đơn vị hành chính, Khánh Hòa có 2 thành phố là Nha Trang và Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, 6 huyện là Vạn Ninh, Diên Khánh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Cam Lâm và huyện đảo Trường Sa. Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa gồm có 8 thành viên. Ông Nguyễn Tấn Tuân là Chủ tịch HĐND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa là ông Lê Đức Vinh; 3 phó chủ tịch là ông Trần Sơn Hải; ông Nguyễn Đắc Tài; ông Đào Công Thiên và 18 Ủy viên UBND tỉnh. Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh: Sở Công thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động ­ Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân tộc. Tính đến ngày 30/5/2017, toàn tỉnh Khánh Hòa có 2278 biên chế công chức trong cơ quan tổ, chức hành chính, trong đó biên chế công chức theo chức vụ lãnh đạo là 788; biên chế công chức theo chức danh chuyên môn là 1167; hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ­CP là 323. (Số liệu thống kê của Sở nội vụ tỉnh Khánh Hòa). 2. THỰC TRẠNG CÁI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH KHÁNH HÒA 2.1.Kết quả Nhiều nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh đã được triển khai kịp thời, trong đó có cải thiện môi trường kinh doanh, Thöïc trang vaø giaûi phaùp naâng cao coâng taùc caûi caùch haønh chính taïi tænh Khaùnh Hoøa Trang 3 Tröôøng Chính trò tænh Laâm Ñoàng Lôùp Trung caáp lyù luaän Chính trò ­ Haønh chính K24 Hoïc vieân: Hoaøng Vaên Chöông cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách tài chính công và một số nội dung quan trọng về hiện đại hóa hành chính. Các chỉ số có liên quan đến cái cách hành chính được phê duyệt và công bố kịp thời, công khai, giúp cán bộ, công chức, viên chức và người dân, tổ chức, doanh nghiệp nhận thức rõ hơn kết quả, tác động của cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; qua đó có biện pháp khắc phục những hạn chế bất cập, chung tay xây dựng bộ máy hành chính tỉnh ngày càng hiện đại, hiệu quả. 2.1.1 Cải cách thể chế, hoàn thiện quy định chính sách Việc xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật được UBND tỉnh tổ chức thực hiện đầy đủ và đùng quy định, đã ban hành kế hoạch công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch công tác pháp chế năm 2018, kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trên địa bán tỉnh Khánh Hòa kỳ 2014­2018. Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành 33 văn bản quy phạm pháp luật (06 Nghị quyết của HĐND tỉnh, 27 Quyết định của của UBND tỉnh). 2.1.2 Cải cách thủ tục hành chính Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp trình UBND tỉnh ban hành 69 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính, trong đó 463 thủ tục ban hành mới, 82 thủ tục sửa đổi bổ sung, 377 thủ tục bãi bỏ. Tổng số thủ tục hành chính ở 3 cấp hiện nay là 1.864 thủ tục. Trong đó cấp tỉnh là 1.431 thủ tục, cấp huyện là 285, cấp xã là 148. Một trong những nội dung quan trọng khác của cải cách thủ tục hành chính đó là việc thực hiện cơ chế "một cửa" trong giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay tại tất cả các xã, huyện, thị xã, thành phố đều đã có bộ phận một cửa, đã điều động cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa, cử cán bộ phụ trách bộ phận một cửa. 100% các xã, huyện, thị xã, thành phố đã Thöïc trang vaø giaûi phaùp naâng cao coâng taùc caûi caùch haønh chính taïi tænh Khaùnh Hoøa Trang 4 Tröôøng Chính trò tænh Laâm Ñoàng Lôùp Trung caáp lyù luaän Chính trò ­ Haønh chính K24 Hoïc vieân: Hoaøng Vaên Chöông xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của bộ phận một cửa, tổ chức thực hiện việc công khai thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa và triển khai các ứng dụng công nghệthông tin vào hoạt động của bộ phận một cửa. Đã xuất hiện những sáng kiến mới trong phục vụ người dân tại UBND huyện Khánh Vĩnh, thị xã Ninh Hòa, Sở Lao động ­ Thương binh và Xã hội... Từ đó, nhiều nội dung thuộc công tác cải cách hành chính, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho công dân được nâng cao chất lượng. So với cùng kỳ năm 2017, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hạn giảm 3,04 %. Hệ thống tin nhắn tự động SMS đã gửi hơn 198.000 tin nhắn miễn phí đến số điện thoại di động của khách hàng để thông báo tiến độ giải quyết hồ sơ, nâng tổng số tin nhắn được gửi lên trên 352.000 tin nhắn, góp phần giảm thời gian đi lại cho khách hàng và giảm thiểu hồ sơ trễ hạn. Các cơ quan, đơn vị đã tiếp nhận/trả kết quảtrên 73.000 hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân qua dịch vụ bưu chính công ích...Số hồ sơ trực tuyến đã được tiếp nhận và giải quyết thành công là 44.740 hồ sơ, chiếm tỉ lệ 15.01%. 2.1.3 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Sở nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh phân bổ biên chế công chức cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2018 (2.076 chỉ tiêu biên chế so với 2.278 biên chế công chức năm 2017). Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về trình tự, thủ tục thi tuyển chức danh trưởng phòng và tương đương thuộc các phòng chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh. Gửi hồ sơ đề nghị Bộ Nội vụ thẩm định 11 trường hợp tinh giản biên chế theo Nghịđịnh 108/2014/NĐ­CP. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức của thành phố nói chung và của cấp huyện nói riêng được quan tâm đổi mới cải tiến nội dung, chương trình và phương thức; chú trọng bồi dưỡng về kỹ năng thực hành; tập trung đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành tổ chức, công chức làm công

Tài liệu liên quan