Ý kiến trao đổi
S 5(83) năm 2016
____________________________________________________________________________________________________________
VAI TRÒ CỦA QUẢN D ÁN
ĐÀO TẠO QUẢN D ÁN VIỆT NAM
CAO HÀO THI*, NGUYỄN DUY THANH**
TÓM TẮT
Trong những năm gần đây, quản d án (QLDA) đã đáp ứng nhu cầu ngày càng
cao của khách hàng theo theo xu hướng chung của thế giới. Do đó, để QLDA thành
công trong điều kiện nguồn lực hạn chế là vấn đề các nhà quản các nhà khoa
học quan tâm. Bên cạnh đó, các trường đại học và các t chức giáo dục cũng tập trung
vào việc t chức đào tạo về QLDA. Bài báo này nghiên cứu vai trò của QLDA đào
tạo QLDA. Nghiên cứu được thực hiện ch yếu bằng phương pháp định tính với d liệu
th cấp và thống kê tả. Kết quả nghiên cứu cung cấp các khái niệm tổng thể trong
QLDA vai trò của QLDA đào tạo QLDA Việt Nam.
T khóa: đào tạo quản lí dán, quản lí dán, PMP.
ABSTRACT
The role of project management and project management training in Vietnam
In recent years, project management has met the growing demand of customers
following the general trend of the world. Therefore,
managing successful projects in
resource-limited conditions have been concerned with the managers and the scientists.
Besides, universities and educational institutions have also organized training on project
management.
This
study
investigates
the
role
of
project
management
and
project
management training. The study is conducted by the qualitative method with the secondary
data and descriptive statistics. The research results illustrate the overall concept of project
management and the role of project management and project management training in
Vietnam.
Keywords: PMP, project management, project management training.
1.
Giới thiệu
của
DA trong
điều
kiện
ràng
buộc
về
Trong hai thập kỉ gần đây, ở Việt
nguồn lực của tổ chức, đã không chỉ là
Nam
(VN),
việc
triển
khai
các
d
án
vấn
đề
của các
nhà
QLDA (PMO1
(DA) để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng
giám đốc DA) và các bên có liên quan
của khách hàng trong mọi lĩnh vực. Bên
đến DA (chủ đầu tư, đội DA, người sử
cạnh đó, việc quản lí theo kiểu DA đã
dụng) mà còn là mục tiêu nghiên cứu của
không ngừng phát triển và ngày càng tr
các nhà khoa học và các học giả trong
thành một phương thức quản lí khá ph
lĩnh vực này. Các nghiên cứu vQLDA
biến. Do đó, làm thế nào QLDA (QLDA)
tại VN chỉ ra rằng các yếu tố con người
một cách hiệu quả, đạt được các mục tiêu
(năng lực của nhà QLDA, năng lực thành
* PGS TS, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
** ThS, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM; Email: thanhnd@buh.edu.vn
164
TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM
Cao Hào Thi tgk
____________________________________________________________________________________________________________
viên đội DA) là các nhân tquan trọng
chủ yếu bằng phương pháp định tính với
ảnh hưởng đến sự thành công của DA
các
nguồn
d
liệu
thứ
cấp
và
s
liệu
[3]. Ngoài ra, về mặt đào tạo, lập và phân
thống kê mô tả.
tích DA và QLDA đã là hai môn hc khá
2.
Quản d án
phổ biến trong các chương trình đào tạo
QLDA là sự phối hợp của tất cả các
đại học và sau đại học về quản ở các
quá trình khởi tạo; lập kế hoạch; quyết
trường đại học VN. Bên cạnh đó, PMP2
định; thực thi; giám sát, kim soát; và
là chứng chỉ QLDA chuyên nghiệp được
đóng quá trình trong DA - áp dụng các
quốc tế công nhận của PMI3, người có
kiến thức, kĩ năng, công cụ và kĩ thuật
chứng chỉ
PMP
là những người
tri
cho các tác vDA để đáp ứng tất cả các
thức và kĩ năng để dẫn dt và quản
mục
tiêu
của
DA
[9].
Theo
PMI
[6],
nhóm nhằm thực hiện DA, chuyển giao
QLDA bao gm việc xác định yêu cu,
kết quả đáp ứng theo các yêu cầu ràng
thiết lập mục tiêu rõ ràng dễ hiểu và kh
buộc của DA.
thi; cân bằng các yêu cầu về thời gian,
Mục
tiêu
của
nghiên
cu
này
chất lượng, phạm vi và chi phí; tùy biến
xem xét vai trò của QLDA và đào tạo
các thông số kĩ thuật, kế hoạch; và tiếp
QLDA,
bao
gồm
cả
QLDA
chuyên
cận với các mối quan tâm và kì vọng của
nghiệp ở VN. Nghiên cứu được thực hiện
các bên liên quan khác nhau.
Hình 1. Khung QLDA tổng thể
Nguồn: Tác gi diễn giải lại từ [7]
165
Ý kiến trao đổi
S 5(83) năm 2016
____________________________________________________________________________________________________________
Pinto & Winch [7] giới thiệu phiên
giới. Các DA đầu tư chủ yếu tập trung
bản mới nhất về khung tổ chức và quá
vào
các
ngành
như
giao
thông,
viễn
trình QLDA theo như Hình 1. Mô hình
thông, năng lượng, công nghiệp [9]…
này rất có ảnh hưởng trong học thuật do
Theo
qu
tiền
tệ
quốc
tế
(IMF),
tập trung vào công cụ và thuật, trong
trong năm 2014 tổng thu nhập quốc nội
khi thực tế hiện
nay, QLDA được thể
(GDP) danh nghĩa của VN ước tính đạt
hiện
trong
nội
dung
kiến
thức
QLDA
khoảng 170 tỉ đô la Mĩ (USD), trong khi
(PMBOK) của PMI [6]. QLDA có vai trò
GDP danh nghĩa bình quân đầu người
rất quan trọng DA, theo Larson & Gray
1.902 USD với tốc độ tăng trưởng GDP
[5], các yếu tố quan trọng dẫn đến sự gia
7%
[4].
Ngoài
ra,
theo
s
liệu
ca
tăng trong việc QLDA đó là: rút ngắn chu
Tng cc thống kê [9] thì tỉ lệ tăng GDP
kì của sản phẩm, cạnh tranh toàn cầu, s
cao nhất là 9,5% vào năm 1995, thấp nhất
bùng ncủa tri thức, tinh giản biên chế ở
là 2,5% vào năm 1987. Mặc dù tốc độ
các công ti, và tăng cường tập trung vào
tăng GDP giảm mạnh từ năm 2007 đến
khách hàng. Do đó, QLDA không còn là
năm 2009, từ 8,5% xuống chỉ còn 3,3%
quản lí nhu cầu đặc biệt, mà nhanh chóng
do ảnh hưởng sự khủng hoảng của kinh tế
trở thành tiêu chuẩn trong kinh doanh. K
toàn
cầu. Tuy nhiên, có
th
thấy rằng
từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường,
trong những năm gần đây, tỉ lệ tăng GDP
với sự
đổi mới” mở cửa và hội nhập
của VN tăng dần ở giai đoạn giữa 2010
cùng
thế
giới,
VN
ngày
càng
thu
hút
và 2014 với tỉ lệ tăng từ 4% lên 7%, đây
nhiều DA đầu tư từ nhiều nước trên thế
là sự tăng trưởng đáng khích lệ.
Hình 2. S DA FDI vốn đầu của một số nước vào Vit Nam, đến hết năm 2014
Nguồn: Tổng hợp từ Tổng cục Thống [2]
Theo Tổng cục Thống kê [2], vốn
nghiệp quy mô nhỏ và vừa (SME). Các
đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) vào
nhà đầu tư nước ngoài vào VN đến từ
VN đến hết năm 2014 là khoảng 16.000
nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là t
DA với tổng vốn đăng kí là khoảng 234 tỉ
các
nước
châu
Á (khoảng 70%) (Nhật
USD. Trong đó, hầu hết các nhà đầu tư
Bản, Hàn Quốc, Đài Loan), Ngoài ra, 10
nước ngoài vào VN chủ yếu là các doanh
nước đầu tư hàng đầu chiếm khoảng 80%
166