TP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM
S 5(83) năm 2016
____________________________________________________________________________________________________________
PHÁT TRIN KINH T VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
CUC SỐNG DÂN TNH BÌNH DƯƠNG
VŨ HẢI THIÊN NGA*
TÓM TT
Bình Dương một tnh tốc độ phát trin kinh tế cao so vi c nước khu vc.
S phát trin kinh tế mnh m đã tạo điều kin cho chất lượng cuc sng của dân Bình
Dương được nâng cao. Các ch tiêu v chất lượng cuc sng ca dân Bình Dương như
thu nhp, giáo dc, y tế, nhà đã tăng nhanh từ năm 1997 đến nay. Tuy nhiên vn còn
mt s tn tại đòi hi tỉnh Bình Dương phải tiếp tc c gắng hơn nữa để không ngng
nâng cao chất lượng cuc sống dân cư. Bài viết này tp trung làm mi quan h gia s
phát trin kinh tế vi vic nâng cao chất lượng cuc sống dân Bình Dương, đồng thi
ch hin trng chất lượng cuc sng của người dân nơi đây.
T khóa: phát trin kinh tế, chất lượng cuc sng, Bình Dương.
ABSTRACT
Developing the economy and enhancing the quality of life of residents
in Binh Duong province
Binh
Duong
is a province
with
a
very
high
pace of
economic development in
comparison
with
the
whole
country
as
well
as
the
region.
This
strong
economic
development has allowed for the enhancement of the quality of life of residents in Binh
Duong. All indicators of quality of life such as income, education, health, accommodation,
etc. have increased since 1997. However, there are still some shortcomings requiring Binh
Duong to overcome in order to enhance the quality of life there. The article focuses on
clarifying the relationship between economic development and enhancement of quality of
life in Binh Duong, as well as the reality of the quality of life of the residents there.
Keywords: economic development, quality of life, Binh Duong.
1.
Đặt vấn đề
Sphát trin kinh tế và chất lượng cuc sng có mi quan hệ khăng khít với
nhau. Đồng hành vi vic phát trin kinh tế là snâng cao chất lượng cuc sng ca
dân cư.
Vit Nam, vấn đề nâng cao chất lượng cuc sng cho dân cư luôn được quan
tâm, đó là chính sách cơ bản của Nhà nước trong snghip phát triển đất nước, nhm
phát trin thcht, trí tuvà tinh thần cho con người, để đưa chỉ sphát triển con người
Vit Nam lên mc cao ca thế gii.
Bình Dương là tỉnh có nhiều điều kin thun lợi để phát trin kinh tế, nên nn
kinh tế Bình Dương đã nhanh chóng phát trin và đã trthành mt trong nhng tnh
thành có ngành công nghip vng mnh của nước ta. Sphát trin kinh tế nhanh đã to
* ThS, Trường Đại hc ThDu Mt; Email: ngavht@tdmu.edu.vn
146
TP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM
Hải Thiên Nga
____________________________________________________________________________________________________________
điều kin cho Bình Dương nâng cao chất lượng cuc sng cho người dân.
2.
Phát trin kinh tế vấn đề nâng cao chất lượng cuc sống dân tỉnh Bình
Dương
Trước khi tách tnh, Sông Bé còn là tnh thuần nông, người dân nhiều đời gn bó
vi ruộng đồng, cây trái, đời sng còn nhiu khcc. Năm 1997, tnh Sông Bé tách ra
thành Bình Dương và Bình Phước. Vi nhng thế mnh vvị trí địa lí, điều kin t
nhiên, dân - xã hi, kết hp vi nhng chính sách phát trin kinh tế hp lí, nn kinh
tế Bình Dương đã tăng trưởng mnh m, chất lương cuộc sống dân cư đã được ci thin
rõ rt.
Về công nghiệp dịch vụ
+ Giá tr sn xut công nghip tăng nhanh
Giá trsn xut công nghip tnh Bình Dương năm 2014 đạt 187.531 tỉ đồng, so
với năm 1997 chgn 4.000 tỉ đồng, tăng gấp 46,9 ln. Sphát trin công nghiệp mnh
mẽ đã làm cho Bình Dương nhanh chóng trở thành mt trong nhng tnh thành công
nghip phát trin
mnh nhất nước ta.
+ Ngành dch v phát trin mnh
Năm 1997, tổng mc bán lhàng hóa và doanh thu dch vtnh
Bình Dương đạt
3.042 tỉ đồng, kim ngch xut khẩu đạt 363 triu USD. Đến năm 2014 chỉ số tương ứng
là 103.493 tỉ đồng (tăng gấp 34 lần năm 1997), và 17.741 triệu USD (tăng gần 49 ln
năm 1997). [2], [3]
Về GDP GDP/người (xem Bảng 1 Biểu đồ 1)
Bng 1. GDP GDP/người tnh Bình Dương, giai đoạn 1997 2014
Năm
1997
2000
2003
2006
2009
2012
2014
GDP tnh Bình Dương
(tỉ đồng)
3919
6067
9977
18434
36293
77488
114573
Tốc
độ
tăng
trưởng
GDP tnh Bình Dương
100
154.8
254.6
470.4
926.1
1977.2
2923.5
(%)
Tốc độ tăng trưởng
GDP ca cả nước (%)
100
140.8
195.6
338.5
576.9
1034.8
1255.6
GDP/người
tnh Bình
Dương
(triệu
đồng/
5,791
8,168
11,686
17,554
24,242
44,329
61,153
người)
Ngun: [1]
GDP ca tnh Bình Dương tăng nhanh và liên tục từ 1997 đến 2014. Tốc độ tăng
GDP ca Bình Dương cao hơn rất nhiu so vi tốc độ tăng trưởng GDP ca cả nước.
147
TP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM
S 5(83) năm 2016
____________________________________________________________________________________________________________
Biểu đồ 1. Tốc độ tăng trưởng GDP ca c nước Bình Dương,
giai đoạn 1997 - 2014
%
3500
3000
2923.5
2500
1977.2
2000
1500
1000
500 100
0 100
1997
154.8
140.8
2000
254.6
195.6
2003
470.4
338.5
2006
926.1
576.9
2009
1034.8
2012
1255.6
Năm
2014
Tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước
Tốc độ tăng trường GDP của Bình Dương
Ngun: X t [1], [4]
Từ năm 1997 trở đi, tốc độ tăng GDP của Bình Dương luôn cao hơn so với c
nước, và từ năm 2006 trở đi, tốc độ tăng GDP vượt xa so vi cả nước. Đến năm 2014,
tốc độ tăng trưởng GDP ca Bình Dương cao hơn 1667,9% so với cả nước. Điều này
chng tỏ sự phát trin kinh tế mnh mca tỉnh Bình Dương.
Về thu nhp bình quân đầu người (xem Bảng 2)
GDP và GDP/người ca Bình Dương tăng liên tục qua các năm tạo điều kin cho
thu nhp bình quân đầu người của dân cư cũng liên tục tăng cao từ năm 1997 đến nay.
Bng 2. Thu nhp bình quân đầu người mt tháng ca Bình Dương,
Đông Nam Bộ
c nước giai đoạn 2002 2014
Đơn vị: Nghìn đồng
Năm
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
Bình Dương
504,3
777,9
1215
1929
2698
3568
4590
Đông Nam Bộ
667
893
1146
1773
2304
3173
4124
Cả nước
356
484
636
995
1387
2000
2640
Ngun: [1]
So sánh năm 2014 với năm 2002, thu nhp bình quân đầu người ca Bình Dương
tăng gấp 9,1 ln. Năm 2002, 2004 thu nhp bình quân đầu người ca Bình Dương còn
thấp hơn bình quân ca khu vực Đông Nam Bộ, nhưng từ năm 2006 trở đi, thu nhp
148