TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM
S 5(83) năm 2016
____________________________________________________________________________________________________________
MT SKT QU KINH NGHIM CỦA ĐẢNG B TP H CHÍ MINH
TRONG VIC LÃNH ĐẠO THU HÚT VỐN ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
T NĂM 2006 ĐẾN 2010
PHẠM MẠNH THẮNG*
TÓM TT
Thành ph H Chí Minh (TPHCM) mt trong những địa phương dẫn đầu c nước
v thu hút vốn đầu trực tiếp từ nước ngoài. Nhn thức được tm quan trng ca dòng
vốn FDI đối vi phát trin kinh tế - hội (KT-XH), các cp b đảng, chính quyn
ngành kế hoạch đầu của TPHCM đã chú trọng đến vic thu hút vốn FDI cho địa
phương. Bài viết này trình bày thc trng, phân tích kết qu rút ra mt s kinh nghim
trong quá trình ch đạo thc hin việc đẩy mnh thu hút vn FDI.
T khóa: Đảng bộ, đầu tư trực tiếp nước ngoài, chủ trương, chỉ đạo, kinh nghim.
ABSTRACT
Results and experiences of Ho Chi Minh City Party committee’s leadership
in attracting foreign direct investment from 2006 to 2010
Ho Chi Minh City is one of the leading regions in gaining the attraction of Foreign
Direct Investment (FDI) capital. Being aware of the importance of FDI capital flows for
the economic and social development, the Party Committee, the government as well as
Department
of
Planning
and
Investment
of
Ho
Chi
Minh
city
concentrated
on
the
attraction of FDI capital in there. This research aims to present the reality, analyze some
results and draw on experience through undertaking and the leading process of promoting
in attraction of FDI capital.
Keywords:
The
Party
Committee,
foreign
direct
investment,
policy,
direct,
experience.
1.
Đặt vấn đề
nâng cao trình độ phát trin ca quc gia
Trong thời đại ngày nay, mi quc
đón nhận...
gia đều
nhng
mi
liên
h
ph
Thành
ph
H
Chí
Minh
địa
thuc vi các quc gia khác. Sgn bó
phương sớm nht nm bắt được tm quan
gia các
quốc
gia được
thhin bng
trng ca dòng vn FDI vào quá trình
nhiu
hình
thc
khác
nhau.
Mt
trong
phát trin KT-XH cũng như những nhân
nhng hình thức đó là sự luân chuyn
tố ảnh hưởng đến vic thu hút vn FDI.
vốn đầu tư giữa các nước. Ngun
vn
Xung quanh
khu
vc
rt
nhiều
địa
này có mt ý nghĩa vô cùng quan trng
phương như Bình Dương, Đồng Nai, Bà
trong
vic
tạo động lc
thúc đẩy phát
Ra - Vũng Tàu, Tin Giang, Cần Thơ...
trin KT-XH, nht là to ra ngun lc b
cũng
thực
hin
vic
thu
hút dòng
vn
sung vn, công ngh, gii quyết vic làm,
này. Nhưng các cấp bộ đảng, chính quyn
* ThS, Trường Đại học Sư phạm TPHCM; Email: thangpm@hcmup.edu.vn
156
TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM
Phạm Mạnh Thắng
____________________________________________________________________________________________________________
ban
ngành
kế
hoạch
đầu
của
thchế kinh tế, hoàn chnh hthng pháp
TPHCM đã da vào tình hình thc tiễn địa
lut bảo đảm li ích quc gia và phù hp
phương,
bám
sát
theo
chủ
trương
của
với các quy định, thông lquc tế. Tiếp
Đảng Cng sn Vit Nam (CSVN) vthu
tc ci thiện môi trường đầu tư, chú trọng
hút vốn FDI để hoạch định chủ trương,
cải cách hành chính, đào tạo ngun nhân
chính sách và đề ra nhng bin pháp c
lc, to lp những điều kin thun lợi hơn
thnhm thu hút mnh mdòng vn FDI.
nữa để thu hút mnh các ngun vn quc
Thông qua nhiu bin pháp tchc thc
tế
như
vốn
ODA, vn
FDI... M
rng
hiện để mi gọi các nhà đầu tư vào TP, các
lĩnh vực, địa bàn và hình thc thu hút
cp bộ đảng và chính quyn TP đã làm tt
FDI, hướng vào nhng thị trường giàu
công tác thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước
tiềm năng và các tập đoàn kinh tế hàng
ngoài, nht là từ năm 2006 đến năm 2010.
đầu thế gii, to schuyn biến mnh m
2.
Gii quyết vấn đề
v
s
lượng
chất
lượng,
hiu
qu
2.1.
Ch trương của Đảng b TPHCM
ngun FDI” [2]…
v thu hút vn FDI
Tnhng kết quả đạt được vthu
Giai đoạn 2006 đến nay là giai đoạn
hút vn FDI của địa phương trong những
kinh tế Vit Nam hi nhập sâu hơn vào
năm trước, Đảng bTPHCM đã đề ra
kinh tế khu vc và kinh tế thế gii. Vic
nhng chủ trương về thu hút vn FDI.
Vit Nam gia nhp Tchức Thương mại
Nghquyết Đại hội Đảng bTPHCM ln
Thế gii (WTO), trin khai sâu rng các
thVIII, nhim kì 2005-2010 (12-2005)
cam kết trong khu vc mu dch tdo
xác định: Trong 5 năm tới, TP phấn đấu
ASEAN
ASEAN+,
t
chc
thành
đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn
công
Hi
ngh
Thượng
đỉnh
cp
cao
giai đoạn 2001-2005. Tng vốn đăng kí
APEC ln thứ 14 và đảm nhn ghế Ch
ca các dự án đầu tư nước ngoài được
tch luân phiên ca Hội đồng bo an Liên
cp
phép
mi
khong
11-12
tỉ
USD,
hiệp quốc... đã to ra những cơ hội to ln
Tng vn thc hin khong 5,6-6 tỉ USD.
cho Vit Nam mrng khả năng trao đổi,
Đến năm 2010, thành phần kinh tế có vn
hp tác kinh tế trên nhiu lĩnh vực vi
đầu tư nước ngoài đóng góp khoảng 20%
các nước mà trong đó có lĩnh vực kinh tế.
GDP, 25% tng kim ngch xut khu ca
Vi nhng yêu cu mới đặt ra, Đại
TP.
V
định
hướng
thu
hút
vn
FDI:
hội đại biu toàn quc ln thX (2006)
Khuyến khích mnh mvic thu hút vn
của Đảng CSVN đã chrõ “Ci thin môi
FDI vào các ngành dch v, công nghệ kĩ
trường pháp lí vkinh tế, đa dng hóa
thuật có hàm lượng cht xám và to ra
các hình thức và cơ chế để thu hút mnh
giá trị gia tăng cao, các dự án ng dng
ngun lc của các nhà đầu tư nước ngoài
công nghthông tin, công nghsinh hc,
vào
nhng
ngành
ngh,
lĩnh
vực
kinh
điện t, vt liu mi, vin thông, sn xut
doanh quan trọng” [2]. Ngoài ra, Đại hi
phát trin kết cu htng – xã hi và các
X của Đảng cũng đưa ra những nhim v
ngành
kinh tế mà TP có nhiu li
thế
cn gii quyết như “Khẩn trương đổi mi
cnh tranh vi công nghhiện đại, to
157
TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM
S 5(83) năm 2016
____________________________________________________________________________________________________________
thêm nhiu
vic
làm góp
phn chuyn
Thc hin chủ trương của Đảng b
dịch cơ cấu. [3]
TPHCM
v
thu
hút
vn
FDI,
y
ban
Đảng bTPHCM cũng đặc bit chú
nhân dân TPHCM đã ban hành nhiu kế
trọng đến
các gii pháp nhm tháo
g
hoạch để tăng cường công tác thu hút vn
những vướng mc trong quá trình thu hút
FDI. Trong kế hoch chỉ đạo, điều hành
vn FDI. Nghquyết s05/CT-TU
v
phát
trin
KT-XH
TP
năm
2006
số
Chương trình htrchuyn dịch cơ cấu
03/2006/QĐ-UBND
ca
y
ban
Nhân
kinh tế giai đoạn 2006-2010 đã đặt nhim
dân TPHCM đã đặt mục tiêu huy động
vtrng tâm phi làm trong thời gian ti
vốn năm 2006 tăng 25% so với năm 2015
đối vi vấn đề thu hút vn FDI: Tiếp tc
trong
đó
nguồn
vn
FDI và
ODA
ci thiện môi trường đầu tư, nhất là các
chiếm
18%.
Tiếp
đó,
Ch
th
s
thtc hành chính về đầu tư; tiếp tc
23/2006/CT-UBND
v
kế
hoch
phát
cng cố cơ chế “mt ca, mt du” gn
trin KT-XH năm 2007 cũng đưa ra
mục
với chương trình ci cách hành chính ca
tiêu thu hút vốn FDI năm 2007: Thu hút
TP. Hi nghln th13 khóa VIII cũng
mạnh hơn vốn đầu tư nước ngoài và vn
thông qua Chương
trình
hành
động
s
đầu tư của khu vc dân doanh... phấn đấu
41/CT- TU vtiếp tc hoàn thin thchế
huy động vốn
đầu
nước ngoài tăng
kinh tế thị trường định hướng xã hi ch
12,9% so với ước thc hiện 2006. Đặc
nghĩa
cũng
đề
ra
những
chương
trình
bit là kế hoch trin khai thc hin Ngh
hành động: Có cơ chế, chính sách ưu đãi
quyết s02-NQ/TU ca Ban Chp hành
thu hút đầu tư nước ngoài phát trin các
Đảng bTPHCM vthc hiện Chương
ngành
công nghip
có hàm lượng cht
trình Hi nhp kinh tế quc tế ca TP
xám cao, lĩnh
vực xây dựng cơ
sở h
giai đoạn 2007-2010 đã đề ra 11 nhim
tng, dch vụ, tài chính, thương mại, ngân
vquan trng vphát trin kinh tế, trong
hàng... [5, tr.63-65 ].
đó đáng chú ý là nhim vụ “đổi mi nâng
Nhng chủ trương thu hút vốn FDI
cao hiu quả đầu tư, tăng cường xúc tiến
của
Đảng
b
TPHCM
mang
tính
toàn
quảng bá đầu tư” [5, tr.68].
din và có chiều sâu đã thhin quyết
2.2.2. Tăng cường xúc tiến đầu
tâm mnh mẽ thúc đẩy thu hút vn FDI
y ban nhân dân TPHCM cũng ban
vào các lĩnh vực đòi hi ngun vn ln
hành Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND
và công nghệ cao. Đảng bTPHCM đã
đề cp
vic tiếp
tc thc hiện chương
vn dng sáng to chủ trương của Đảng
trình kích cầu thông qua đầu tư và hỗ tr
CSVN
cùng
vi
s
năng
động,
“dám
lãi suất sau đầu tư cho các doanh nghiệp;
nghĩ, dám làm”, quyết tâm cao “tp trung
hướng hoạt động xúc tiến đầu tư vào các
phát triển có tính đột phá” đối vi vic
thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Đài
thu hút dòng vn FDI.
Loan,
EU,
Bc
Mĩ,
Trung
Quc,
2.2.
Quá trình ch đạo thc hin
ASEAN...
2.2.1.
Xây dng
kế hoch
thu hút
vn
y ban nhân dân TPHCM cũng xây
FDI
dng một chương trình xúc tiến đầu tư
158