Đthi cui kỳ Lut kinh tế. Khóa 33K. ĐH Kinh tế Đà Nng

Thi gian làm bài: 90 phút

Sinh viên được sdng tài liu.

 

Câu 1: Hãy cho biết nhng nhn đnh sau là đúng hay sai? Gii thích.

1.  Đi vi đ nghi giao kết hp đng n đnh thi hn tr li bên đ ngh đã t ý ghi trong bn đ nghgiao kết hp đng “Im lng là sđng ý” thì khi hết thi hn trli nếu bên được đnghvn im lng tc là bên được đ ngh đã đng ý giao kết hp đng hp đng được xác lp.

2.  Khi tranh chp phát sinh, nguyên đơn (người khi kin) quyn t do la chn np đơn đến toà án hoc trng tài thương mi đyêu cu gii quyết tranh chp.

3.  Trong tt c các hp đng mua bán tài sn, thi đim chuyn giao quyn s hu ti thi đim các bên giao tài sn.

4.  Trong mi trường hp, ch th ca hp đng lao đng phi t 16 tui tr lên.

 

Câu 2:

1.  Hãy so sánh phương thc gii quyết tranh chp bng Toà án vi Trng tài thương mi.

2.  Nếu anh (ch) 1 bên tranh chp thì s chn phương thc gii quyết bng Trng tài hay bng Toà án? sao?

 

Câu 3: Ngày 2/4/2007, ông Trung- Giám đc kinh doanh cu công ty cphn X (có trsti qun Hi Châu, thành phĐà Nng) ký hp đng s01 mua ca công ty Y (ti Cn Thơ) mt lô hàng go trgiá 500 triu, giao nhn hàng ti kho ca X vào trứơc ngày 15/6/2007. Ngày 2/4/2007, ông Trung li gi bn đnghbán lô hàng trên cho công ty Z (ti Khánh Hoà) vi giá 520 triu, giao hàng ngày 15/6/2007 ti kho ca công ty X.

Thc hin hp đng, ngày 15/6/2007, công ty Y giao hàng cho công ty X và công ty X giao ngay lô hàng này cho công ty Z. Công ty Z nhn hàng nhưng không chu thanh toán đưa ra do hàng 20% b kém cht lượng nên không th s dng được. Công ty X đã làm đon khi kin công ty Z ti toà án qun Hi Châu yêu cu tuyên buc công ty Z np tin pht vi phm 52 triu đng, chi phí cơ hi kinh doanh btn tht 20 triu và các khon thit hi khác là 50 triu.

1. Anh ch hãy đánh giá hành vi ca các công ty X, Y, Z giác đ pháp cho biết hành vi ca các công ty trên có đúng theo quy đnh cu pháp lut Vit Nam hin nay không?

2.  Các yêu cu X đưa ra trong đơn kin công ty Z đúng theo quy đnh ca pháp lut hin nay không? (nêu rõ căn cpháp lý).