CHƯƠNG III: CHƯƠNG III: CÁC KHÍA CẠNH THỂ HIỆN CỦA CÁC KHÍA CẠNH THỂ HIỆN CỦA ĐẠO ĐỨC KINH DOANH ĐẠO ĐỨC KINH DOANH Thực hiện: Nhóm 6 Thực hiện: Nhóm 6 Lớp: NCKT 4F Lớp: NCKT 4F GV: Nguyễn Thị Tuyên Truyền GV: Nguyễn Thị Tuyên Truyền Hình 3-3 Các khía cạnh của đạo dức Hình 3-3 Các khía cạnh của đạo dức kinh doanh kinh doanh 1. Đạo đức trong quản trị 1. Đạo đức trong quản trị nguồn nhân lực nguồn nhân lực 2. Đạo đức trong sản xuất 2. Đạo đức trong sản xuất – dịch vụ và bảo vệ môi – dịch vụ và bảo vệ môi trường trường 1. Đạo đức trong quản trị 1. Đạo đức trong quản trị nguồn nhân lực nguồn nhân lực 1.1 Đạo đức trong tuyển 1.1 Đạo đức trong tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng, bổ nhiệm, sử dụng lao động dụng lao động  Không phân biệt đối xử Không phân biệt đối xử  Không xâm phạm đời tư Không xâm phạm đời tư  Có Chế độ đãi ngộ xứng Có Chế độ đãi ngộ xứng đáng đáng a. Phân biệt đối xử: Biểu a. Phân biệt đối xử: Biểu hiện ở phân biệt chủng tộc, hiện ở phân biệt chủng tộc, giới tính, tôn giáo, tuổi tác… giới tính, tôn giáo, tuổi tác…  Phân biệt đối xử là cần Phân biệt đối xử là cần thiết thiết  Phân biệt đối xử là vi phạm Phân biệt đối xử là vi phạm đạo đức kinh doanh đạo đức kinh doanh Vd: Tình trạng phân biệt đối Vd: Tình trạng phân biệt đối xử trên thế giới và ở Việt Nam xử trên thế giới và ở Việt Nam + Nghiên cứu của ILO về tình + Nghiên cứu của ILO về tình trạng phân biệt đối xử trên trạng phân biệt đối xử trên thế giới thế giới + Báo cáo của Tổng Liên đoàn + Báo cáo của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam lao động Việt Nam b. Tôn trọng quyền riêng tư, b. Tôn trọng quyền riêng tư, cá nhân cá nhân + Thu thập thông tin cá nhân để + Thu thập thông tin cá nhân để lựa chọn nguồn nhân lực chất lựa chọn nguồn nhân lực chất lượng cao là chính đáng lượng cao là chính đáng + Không lợi dụng việc nắm rõ các + Không lợi dụng việc nắm rõ các nhược điểm cá nhân để trù dập nhược điểm cá nhân để trù dập nhân viên nhân viên + Ví dụ về bảo mật thông tin + Ví dụ về bảo mật thông tin người lao động. người lao động. c.Chế độ đãi ngộ không c.Chế độ đãi ngộ không xứng đáng xứng đáng Đãi ngộ trong doanh Đãi ngộ trong doanh nghiệp nghiệp Mức lương Mức lương Môi trường làm việc và cơ hội Môi trường làm việc và cơ hội thăng tiến thăng tiến 1.2 Đạo đức trong đánh 1.2 Đạo đức trong đánh giá người lao động giá người lao động Không được đánh giá trên cơ Không được đánh giá trên cơ sở định kiến sở định kiến Cần có sự giám sát và quản Cần có sự giám sát và quản lý thông tin hợp lý lý thông tin hợp lý  Giám sát không hợp đạo đức Giám sát không hợp đạo đức  Giám sát hợp đạo đức Giám sát hợp đạo đức 1.3 Đạo đức trong bảo vệ 1.3 Đạo đức trong bảo vệ người lao động người lao động a. Đảm bảo điều kiện an a. Đảm bảo điều kiện an toàn lao động: toàn lao động: b. Tình trạng quấy rối tình b. Tình trạng quấy rối tình dục nơi công sở: dục nơi công sở: