MC LC

MC LC.................................................................1

DANH SÁCH NGƯỜI THAM GIA............................................1

1. Huỳnh N Bo Hip.......................................................1

2. Cao Th Trúc Ly..........................................................1

3. Nguyn Th Nhài..........................................................1

4.Đào Th Thúy Phương.....................................................1

5.Đoàn Th Thanh Tho.....................................................1

6. Vũ Th Thanh Tho.......................................................1

Ngành Ngh Kinh Doanh...................................................9

Đnh Hướng Phát Trin.................................................13

 

 

 

DANH SÁCH NGƯỜI THAM GIA

  1. Huỳnh NBo Hip
  2. Cao ThTrúc Ly
  3. Nguyn Th Nhài
  4. Đào ThThúy Phương
  5. Đoàn ThThanh Tho
  6. Vũ ThThanh Tho

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG I:

CƠ SLÝ THUYT VVĂN HÓA DOANH NGHIP

 

I.                               Khái nim:

      Trong xu thế hi nhp toàn cu vkinh tế như ngày nay, chúng ta thy rng trong bt kì lĩnh vc nào cũng đu có rt nhiu doanh nghip cùng tham gia  sn xut kinh doanh. Trong sđó có rt nhiu doanh nghip ngun lc di dào phong phú, đã ni tiếng tlâu trên toàn cu, trong khi các doanh nghip ca Vit Nam đa phn là tim lc yếu, thi giant ham gia thương trường chưa lâu, nên có thcnh tranh được vi các đi thtrên thì các doanh nghip ca Vit Nam phi có mt đc đim ni bt làm cho người tiêu dùng luôn nhớ  đến doanh nghip, dù hchưa có nhu cu vsn phm hay dch vca doanh nghip. Khi hnhu cu thì ngay lp tc hnghĩ đến doanh nghip, thì đc đim đó chính là văn hóa doanh nghip.

      Văn hóa doanh nghip toàn bnhng giá trmà doanh nghip to ra trong quá trình sn xut kinh doanh. Nó tác đng đến tình cm lý trí và hành vi ca các thành viên, là si dây liên kết các thành viên trong tchc li và nhân lên sc mnh ca doanh nghip.

      Văn hóa doanh nghip to cơ scho doanh nghip phát trin bn vng

      Văn hóa doanh nghip gn vi đc đim tng dân tc, tng thi kỳ phát trin cho đến tng người trong doanh nghip.

 


      Văn hóa doanh nghip thái đca mi người trong quá trình sn xut hay trong giao tiếp. Nó thhin ctrong các sn phm hay dch vca doanh nghip cung cp cho khách hàng, chi phi đến kết quhot đng cui cùng  ca doanh nghip.

 

II.                 Các đc trưng ca văn hóa doanh nghip:

  1. Văn hóa doanh nghip là sn phm ca nhng con người cùng làm vic trong doanh nghip nhm đáp ng nhu cu phát trin bn vng ca donh nghip
  2. Văn hóa doanh nghip xác lp nên mt hthng các giá trdưới dng vt thvà phi vt th, được toàn thnhng người làm vic trong doanh nghip chp nhn, chia s, đcao ng xtheo các giá trđó nhm đt dược mc tiêu ca doanh nghip.
  3. Văn hóa doanh nghip to được bn sc riêng ca doanh nghip giúp cho  người tiêu dùng phân bit được doanh nghip này vi doanh nghip khác. Chính nhbn sc này mà doanh nghip có được sc mnh và li thế cnh tranh.
  4. Văn hóa doanh nghip tr thành truyn thng, tc giá tr lâu bn được lưu truyn qua nhiu thế hngười làm vic trong doanh nghip.

 

III.               Các loi hình văn hóa doanh nghip:

Văn hóa doanh nghip được nhn biết các khía cnh khác nhau. bngoài văn hóa doanh nghip được thhin qua biu tượng ca doanh nghip (logo), kiu kiến trúc hay khu hiu, …bên trong là nhng giá trđược các thành viên chia schp nhn. Cui cùng phn ct lõi, là phn khó nhn biết nht vì nó được hình thành ttqua thi gian, thm nhun vào các thành viên trong doanh nghip mt cách vô thc.

Da vào shình thành, văn hóa doanh nghip có thnhn biết dưới ba dng:

1.            Văn hóa doanh nghip hướng vào tính ca nhà lãnh đo hay tp thnhà lãnh đo, mà nhng người này biết làm cho mình ni bt lên tt cmi hot đng ca doanh nghip được thc hin qua vai trò ca nhà lãnh đo đó.

2.            Văn hóa tchc hướng vào mt hot đng hay nghnghip như hãng hàng không sdng hình nh chiếc máy bay…

3.            Loi hình văn hóa tp trung vào cách cung ng mang tính cng đng, mang tính gia đình. Loi hình văn hóa này da trên cơ smt sxã hi hóa sâu rng nhng giá tr, chun mc được chia s rng rãi như bt git Omo quyên góp đng phc trng cho hc sinh nghèo đến trường…

 

IV.                 Các b phn cu thành văn hóa doanh nghip:

1.      Triết lý hot đng ca doanh nghip

             Mc tiêu ca doanh nghip hướng ti sphát trin lâu dài bn vng

             Đnh hướng hot đng ca doanh nghip vào vic phc vli ích xã hi thông qua vic phc vkhách hàng

             Đcao giá trcon người , đt con người vào vtrí trung tâm trong toàn bmi quan hng xtrong doanh nghip.

 


2.      Đo đc kinh doanh

             Xác đnh rõ mc tiêu kinh doanh

             Xác đnh rõ quan hgia li ích ca doanh nghip vi li ích ca khách hàng

             Đo đc kinh  doanh đòi hi các  doanh nghip phi thc hin nghĩa  vụ  vi Nhà Nước theo lut đnh.

             Đòi hi các doanh nghip phi quan tâm  đm bo li ích  ca nhng  người làm vic trong doanh nghip, tôn trong nhân phm ca h, to điu kin cho hphát huy sáng kiến và tài năng. Chính điu này làm cho hquan tâm và gn bó nhiu hơn đến doanh nghip, ra sc cng hiến và làm cho doanh nghip được thun li hơn.

 


             Đòi hi các doanh nghip phi quan tâm gii quyết các vđtrường


môi

 


             Đo đc kinh  doanh  khuyến  khích  các doanh nghip  quan  tâm  đến các

vn đxã hi – nhân đo, quan tâm đến nhng người kém may mn

trong cuc sng.

             Đo đc kinh doanh cũng đòi hi các nhà doanh nghip xây dng phong cách giao tiếp ng x văn hóa vi công chúng.

 


CHƯƠNG II:

THC TRNG VĂN HÓA DOANH NGHIP NGÀNH CHBIN THY HI SN ĐÔNG LNH

 

 

I.               Thc trng văn hóa doanh nghip ngành chế biến thy hi sn đông lnh:

 

1.      Tm quan trng ca ngành chế biến thy hi sn đông lnh:

Thusn là ngành hàng có vtrí quan trng trong nn kinh tế thế gii nói chung và Vit Nam nói riêng. Đi vi nước ta, thusn hin đang cung cp mt ngun thc phm quan trng cho tiêu dùng trong nước và góp phn không nhtrong tng kim ngch xut khu ca nước nhà.

 

Vi tim năng to ln, đphát trin thusn, cùng vi vic chđng tiếp cn thtrường, thc hin công cuc ”đi mi” trong qun lý và sn xut kinh doanh thusn, Vit Nam đã đt được nhng thành tu đáng khích l, giá trkim ngch xut khu thusn đã vượt qua ngưỡng 2 tđô la vào cui năm 2002, ngày càng trthành mt ngành quan trng, góp phn thúc đy sphát trin ca đt nước, to thêm nhiu vic làm và tăng thu nhp cho người lao đng, ci to bmt nông thôn ven bin Vit Nam.

2.      Thc trng ngành chế biến thy hi sn đông lnh:

a)  Sphát trin ca ngành thy sn trong nhng năm gn đây:

Tng sn lượng thy sn đã tăng t0,81 triu tn trong năm 1985 lên 2,54 triu tn trong năm 2003. Hin nay sn lượng hi sn đánh bt chiếm 56% tng sn lượng, trong khi đó tlnuôi trng thy sn đang ngày càng gia tăng. Trong giai đon 1985 - 2003, tng giá trsn lượng thy sn ca Vit Nam tăng 2,6 ln, trong sđó tng giá trsn lượng nuôi trng thy sn tăng hơn 4,8 ln.

Đánh bt hi sn: đã phát trin nhanh chóng vào cui năm 1980  và đu năm 1990. Tuy nhiên, do hu hết các tàu thuyn đánh bt vi kích cnh, nên phm vi hođng đánh bt hi sn tp trung chyếu ven b. Gn đây, các hot đng đánh bt ven bđã suy gim rõ rt. Ngành thy sn chcó thtăng sn lượng đánh bt chyếu bng cách mrng các hot đng đánh bt xa b. Schuyn dch tđánh bt ven bsang đánh bt xa bcũng đng nghĩa vi schuyn dch tđánh bt vi giá trthp sang đánh bt vi giá trcao. Tlxut khu trong tng sn lượng đánh bt hi sn tăng t20% năm 1998 lên 25% năm 2002. Tuy nhiên các chuyên gia thy sn đu cho rng Vit Nam đang tiến gn đến ngưỡng gii hn ca stăng trưởng ngun li hi sn.

Nuôi  trng thy sn:   khác  vi lĩnh vc đánh bt hi sn, nuôi  trng  thsn vn

còn có thtiếp tc phát trin. Stăng trưởng nhanh chóng ca nuôi trng thsn chdin ra tđu nhng năm 1990, và tnăm 1999, lĩnh vc này đã thc sphát trin mnh cvdin  tích  nuôi  trng và đa dng hóa chng loi sn phm.  Nhng

 


sn phm có thxut khu như tôm sú, tôm hùm, tôm càng xanh và cá da trơn là các sn phm ch đo, trong đó tôm đen da trơn hai mt hàng xut khu chính. Nhng sn phm khác vn còn bhn chế vsn lượng, hoc khnăng cnh tranh còn yếu trên th trường thế gii.

b)  Vic làm

Theo cuc Tng điu tra nông thôn, nông nghip thy sn được tiến hành  trong năm 2001, thì shgia đình và ttrng các hgia đình tham gia vào nuôi trng thusn, đc bit là các vùng ven bin đã gia tăng mt cách rõ rt. Tính đến thi đim ngày 1 tháng 10 năm 2001, toàn quc có 509.000 h, chiếm 3,7% shgia đình được phng vn có thu nhp chính tnông – ngư nghip. Tlcao nht thuc vvùng đng bng sông Cu Long. Năm 2001, shgia đình nông - ngư nghip đã tăng 2,2 ln so vi năm 1994. Đc bit, sngười làm ngư nghip vùng đng bng sông Cu Long đã tăng cao nht là 4,2 ln, min Nam Trung Bl,7 ln, min Đông Nam B1,5 ln.

Trong lĩnh vc nuôi trng thy sn có tt clà 2 triu hgia đình vi 3 triu lao  đng đang tham gia cvic nuôi trng hoc đánh bt thy sn. Vquy mô sn xut, các hgia đình đã có xu hướng tp trung và mrng thành các trang tri. Trước đây, các hgia đình chđu tư ít, nuôi trng chyếu ti nhng vùng ngp sn có.  Ti thi đim ca cuc điu tra này, toàn quc 16.951 hgia đình nông - ngư nghip đã đt tiêu chun trang tri, tc là có din tích nuôi trng hơn 2 ha và doanh thu hơn 40 triu đng/năm. Slượng các trang tri nuôi trng thy sn đã tăng mt cách rõ  rt trong hơn mt thp kqua. Các trang tri nuôi trng đã được phân btheo 8 vùng sinh thái, trong đó khu vc đng bng sông Cu Long 12.806 trang tri, chiếm khong 71,3% tng s, min Nam Trung Bl.297 trang tri (7,2%), min Đông Nam B1.191 trang tri (7%). Các tnh ven bin như Bc Liêu, Mau, Bến Tre, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bình Đnh, Khánh Hoà, Ninh Thun, Qung Ninh, Hi Phòng Nam Đnh đã gia tăng scác trang tri nuôi trng thy sn ca mình vi mt tc  đchưa tng thy. Nghkinh doanh chính ca các trang tri này nuôi tôm và cá. Nông - ngư nghip trước đây chlà vic làm thêm ca nhiu hgia đình nông thôn, hin nay đã trthành nghchính mang li thu nhp cao và sn lượng cao cho toàn ngành.

c)  Đu tư

Các con sthng kê ca BThy sn đã cho thy có sgia tăng đáng kvđu tư cho ngành này trong giai đon 1986 - 2003. Trong giai đon 1986 - 1990, mc đu tư trung bình hàng năm là 170,6 tđng và giai đon tiếp theo 1991 - 1995, con sđó đã tăng lên 565,9 tđng, còn đến giai đon 1996 - 2000 mc đu tư trung bình hàng năm 1.837,1 t đng, tăng gp ba ln so vi giai đon trước. Mc đu tư bình quân hàng năm trong giai đon 2001 -2003 li mt ln na tăng lên gp hơn ba ln so vi giai đon 1996 - 2000, đt mc 5.732,9 tđng. Trong đó năm 2003, mc đu tư ca toàn ngành thy sn đt mc klc là 6.316 t đng.

 


Ngun vn trong nước chiếm khong 86% trong tng vn đu tư, trong  đó nguvn huy đng tdân chiếm khong 18,6%. Xét dưới góc đphân bngun vn cho các lĩnh vc, bt đu tnăm 2001, đu tư cho các nhà máy chế biến sn phm thy sn chiếm khong 30,5% quđu tư. Các khon đu tư ln khác là đu tư cho khai thác hi sn chiếm 27,9%, nuôi trng thy sn chiếm 25,5%. Hơn nũa, 16,2% tng vn đu tư cho lĩnh vc thy sn là dành cho lĩnh vc dch v. Gn đây, xu hướng phân bvn đu tư đã thay đi đáng k(xem bng 2). Rõ ràng là đã có sđu tư nhiu hơn vào lĩnh vc nuôi trng thy sn.

Đu tư cho lĩnh vc thy sn là rt có hiu qu. Tnăm 1996 - 2000, đu tư cho ngành đã góp phn làm tăng ttrng ca ngành thy sn trong GDP ca Vit Nam t3% lên 3,2%, mc dù tlđu tư cho ngành trong tng vn đu tư phát trin li rt thp, chchiếm 1,8%. Tuy nhiên, nhu cu vđu tư phát trin cho ngành này vn còn rt ln. Thc tế cho thy rng nhiu tnh, đu tư vào cơ shtng và dch vkhông đmnh đhtrcho stăng trưởng ca ngành thy sn.

d)  S phát trin ca ngành chế biến thy sn

Ngành chế biến thy sn đã phát trin mnh mcvcông sut ln công nghchế biến. Đến năm 2003, ngành đã có trên 300 nhà máy chế biến thy sn, trong đó có 60% nhà máy đt tiêu chun vsinh an toàn thc phm, giúp các nhà xut khu Vit Nam đáp ng được các yêu cu nghiêm ngt v cht lượng an toàn thc phm ca EU và ca M. Nhng điu kin thun li này đã tác đng tích cc ti vic thâm nhp thtrường và mrng qui xut khu. Ttháng 11 năm 1999, các sn phm thy sn ca 18 công ty đã lt vào danh sách I xut khu ti EU, tc là được cp EU code. Năm 2002, sdoanh nghip EU code lên ti 62. Hin nay Vit Nam đã có  100 doanh nghip EU code. Ngoài ra còn có 53 doanh nghip khác đang được đnghcp EU code. Cũng trong thi gian này, 126 doanh nghip đã nhn được chng  chphân tích mi nguy him kim soát đim ti hn (HACCP) đxut khu vào M. Doanh thu ca các doanh nghip này chiếm 80% tng giá tr xut khu. Nhng doanh

nghip khác  đang tiến hành nâng cp doanh nghip mình đđáp ng yêu cu tiêu

chun vsinh ca ngành. Các nhà chế biến thy sn đang tp trung khu vc phía nam Vit Nam. Phn ln các doanh nghip này các doanh nghip thuc shu nhà nước trc thuc Uban nhân dân tnh.

e)  Cnh tranh nhiu hơn

Trong nhng năm 80 và đu nhng năm 90, chcó mt doanh nghip được phép xut khu sn phm thy sn, đó là Tng công ty Xut nhp khu thy sn Seaprodex,  mt doanh nghip nhà nước thuc BThy sn. Nhmt lat ci cách kinh tế ca Chính phvào đu năm 90, Seaprodex đã bxóa bthế đc quyn trong xut khu hàng thy sn vào năm 1994, và ri tđó tt ccác loi hình doanh nghip  trong ngành này đu được phép xut khu. Scác doanh nghip xut khu đã gia tăng  mnh m. Theo bng 3 cho thy, năm 1980 mi chcó 30 nhà máy, và năm 1990 snhà máy đã tăng lên gp 3 ln so vi năm 1980, và tăng lên thành 240 nhà máy vào năm 2000, sau đó gim xung chút ít, còn 235 nhà máy vào năm 2002. Quan trng hơn

 


là phi nói đến stham gia ca các khu vc tư nhân và nước ngoài vào lĩnh vc này. Hot đng mnh ca các doanh nghip tư nhân năm 2002 đã được thhin mt phn qua bng 4, vtrí đu bng mt doanh nghip tư nhân  - doanh  nghiKim Anh, chkhông phi là mt chi nhánh ca Seaprodex. Tăng cường tính cnh tranh đã khuyến khích nhng người nông dân, hvn bphthuc vào nhng nhà thu mua nguyên liu có sc mnh chi phi thtrường. Thphn ca Tng công ty Seaprodex đã gim (xem Minot, 1998). Trong 2 năm 2001 - 2002, Seaprodex đã xut khu được

 


337 triu USD chiếm khong 9% trong tng giá trNam.


xut khu thsn ca Vit

 


II.               Mt s doanh nghip chế biến thy hi sn tiêu biu:

 

1.  Công ty C phn Kinh Doanh Thy Hi Sn Sài Gòn

 

Vi tên giao dch SAI GON AQUATIC PRODUCTS TRADING JOINT STOCK COMPANY (APT Co)

là mt doanh nghip Nhà nước, được thành lp tnăm 1976, hot đng theo hình Công ty Cphn tngày 01/01/2007, chuyên sn xut chế biến và kinh doanh các mt hàng thy hi sn tươi sng và chế biến.

 

Vi tng slao đng trên 2.000 người, hàng năm APT Co sn xut, chế biến và kinh doanh 30.000 tn thuhi sn các loi, tng doanh thu 1.000 tđng. Trong đó, kim ngch xut khu trên 30 triu USD xut qua các nước M, Nht, Hàn Quc, Hng Kông, Trung Quc, Úc, EU (Pháp, Tây Ban Nha, Lan, Đc, Ý), các nước Asean. Hàng hi sn chế biến đông lnh và hàng khô ca Công ty có khnăng cnh tranh  cao vcht lượng và giá cti các thtrường Nht, M, EU, Hàn Quc. Công ty  cũng chú trng đy mnh chương trình kinh doanh ni đa vi mng lưới tiêu th trên 350 đim được phân btrên phm vi cnước: TP.HCM, Hà Ni, Đà Nng, các tnh cao nguyên, các tnh đng bng sông Cu Long, các tnh min Đông.

 

APT Co luôn đm bo hthng qun lý cht lượng theo tiêu chun quc tế ISO, HACCP, đt Code EU và tiêu chun an toàn vsinh thc phm.

Vi các nhà máy mi được xây dng theo tiêu chun HACCP EU, máy móc thiết btiên tiến Khu Công Nghip vùng nguyên liu, vi đi ngũ cán bqun kinh nghim, lc lượng công nhân lành nghcó ý thc tchc, vi phương châm cht lượng và phc vđáp ng mi yêu cu khách hàng,  đây là mđiu kin thun li đAPT Co có thmrng và phát trin thtrường mi. Ngoài ra, vic xây dng nhà máy ti vùng nguyên liu s to điu kin cho Công Ty thc hin quy trình khép kín

trong lãnh vc nuôi trng : “ Tri ươm ging – Tri nuôi Nhà máy SX thc phm

nuôi trng – Nhà máy SXCB – Xut khu “, giúp APT Co kim tra được sn phm theo tiêu chun sn phm sch, đng thi hgiá thành, nâng cao nâng cao năng lc cnh tranh.

 

Năm 2008, APT Co tiếp tc theo đui các đnh hướng:

 


+ Đy mnh hot đng xut khu song song vi cng c, khôi phc thtrường ni đa

+ Tiếp tc phát trin hot đng nuôi trng theo hướng chđng quđt, thc hin mô hình khép kín: Xây dng Tri ươm ging, Tri nuôi cá thương phm, Nhà máy

 


chế


biến   thc   phm   nuôi   trng   thy   sn,   Nhà   máy   chế


biến   thy  sn.

 


+ Tìm mi bin pháp mrng hot đng thương mi dch v, khai thác tt các cơ svt cht, nhà xưởng, mt bng góp phn tăng li nhun.

Đi vi xut khu, APT Co tiếp tc chiến lược đa dng hoá mt hàng, đa phương hoá thtrường, duy trì và phát trin thêm khách hàng thtrường truyn thng (Nht, M, Hàn Quc), đng thi tìm mi bin pháp mrng khách hàng, thtrường mi các nước: EU (Đông Tây Âu), Nam M, Asean, Trung Quc, các nước Trung Đông, Châu Phi. Vmt hàng, APT Co stp trung 3 nhóm mt hàng chiến lược là:

+ Sn phm nuôi trng

+ Hàng đông lnh chế biến

+ Đhp

Song song vi hot đng xut khu, APT Co tiếp tc đy mnh chương trình kinh doanh ni đa vmt hàng, mng lưới, tiếp th, … vi mc tiêu lâu dài là phát trin cân đi gia xut khu và kinh doanh ni đa, phn đu đt doanh thu hàng sn xut chế biến ni đa mc 100 tđng/năm.

Vi phương châm luôn luôn ci tiến, đi mi, nâng cao cht lượng sn phm, thomãn mi nhu cu ca khách hàng, APT Co rt mong nhn được shp tác ca Quý khách.

Ngành NghKinh Doanh

*  Nuôi trng thy hi sn. Mua bán vt tư ngành nuôi trng thy sn. Mua bán, chế biến thy hi sn. Sn xut, mua bán thc ăn gia súc. Chế biến nước mm, nước chm. Sn xut nước đá.

 

*  Gia công hàng may mc, các sn phm bng kim loi. Sn xut mua bán gaz NH3.

 

*   Sn xut các loi cu kin tpanel nha xp, gia công lp ráp các nhà kho cha, kho lnh, khung nhà tin chế, các loi vách ngăn cách nhit, các tm trn bng cu kin panel và tole tráng nha, các loi bao bì, các loi hp thc phm và thc ăn bng nha xp. Mua bán bao bì, panel nha xp

 

*  Mua bán xăng, du, nht các loi

 

*  Kinh doanh ăn ung các mt hàng thy hi sn tươi sng và chế biến.

 

*   Mua bán  cu kin, thiết blnh. Mua bán  thc phm,  công  ngh phm,  kim  khí,

 


đin máy, xe máy, vt tư chuyên dùng.


phc v


sn xut, nông sn, phương tin vn chuyn

 


*  Mua bán thiết b, máy móc, vt tư, nguyên liu ngư lưới c,rượu

 

*  Ăn ung, nhà ngh, massage, xông hơi, sân tennis.

 

*  Dch vbo qun hàng đông lnh xut khu, sa cha cơ đin lnh.

 

*  Cano lướt ván, chèo thuyn, câu cá gii trí, cho thuê kho, bãi.

 

Lĩnh vc hot đng:

 

Sn xut chế biến và kinh doanh các mt hàng thy hi sn, nông sn, thc phm, nước mm, thc ăn gia súc, công nghphm, kim khí đin máy,…Kinh doanh ăn ung, dch vvui chơi gii trí.

-  Nuôi trng thy sn nước l, nước ngt

-  Kết hp vi các tnh, đa phương có ngun nguyên liu khai thác thy hi sn.

-  Nhp khu thc ăn nuôi trng thy sn, nông ngư c.

-  Nhp khu các mt hàng kim khí đin máy, đin gia dng, hàng tiêu dùng.

 

Kim ngch xut khu hàng năm: 45-50 triu  USD.