()
? ?
[---]
Mục lục
Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :
Cộng đồng Google :http://bit.ly/downloadsach
Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :
Cộng đồng Google :http://bit.ly/downloadsach
PHẦN 1 - MẠCH MÁU THÔNG TIN
Chương I:MANAGE WITH THE FORCE OF FACTS Quản Lý Bằng Quyền Lực Dữ Kiện
Chương II:CAN YOU DIGITALNERVOUS SYSTEM DO THIS? KhaiThác TốiƯu Hệ Thống Thần Kinh Kỹ Thuật Số
Chương III:CREATE A PAPERLESS OFFICE Tạo Ra Một Văn Phòng Không Có Giấy Tờ
PHẦN 2 - THƯƠNG MẠI - INTERNET THAY ĐỔI MỌI THỨ
Chương IV:RIDE THE INFLECTION ROCKET Tiến Lên Cùng ThờiĐại
Chương V:THE MIDDLEMAN MUSTADD VALUE NgườiTrung Gian PhảiTạo Thêm Giá TrịCho Sản Phẩm
Chương VI:TOUCH YOUR CUSTOMERS Tiếp Cận Khách Hàng
Chương VII:ADOPT THE WEB LIFESTYLE Chấp Nhận Cuộc sống VớiWeb
Chương VIII:CHANGE THE BOUNDARIES OF BUSINESS Mở Rộng Biên GiớiKinh Doanh
Chương IX:GET TO FIRST Trước Tiên PhảiNắm Bắt ThịTrường
PHẦN 3 - QUẢN LÝ THÔNG TIN ĐỂ CẢI TIẾN TƯ DUY CHIẾN LƯỢC
Chương X:BAD NEWS MUST TRAVELFAST Ưu Tiên Các Tin xấu
Chương XI:CONVERT BAD NEWS TO GOOD Biến Tin xấu Thành Tin Tốt
Chương XII:KNOW YOUR NUMBERS Biết Rõ Các Số Liệu Của Bạn
Chương XIII:SHIFT PEOPLE INTO THINKING WORK Chuyển Nhân Viên Sang Công Việc Tư Duy
Chương XIV:RAISE YOUR CORPORATE IQ Nâng Cao Chỉsố Thông Minh Của Công Ty
Chương XV:BIG WINS REQUIRE BIG RISKS Có Gan Làm Giàu!
PHẦN 4 - HIỂU RÕ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Chương XVI:DEVELOP PROCESSES THAT EMPOWER PEOPLE Phát Triển Những Quy Trình Tạo Sức Mạnh Cho Nhân
Viên
Chương XVII:MANAGE WITH THE FORCE 0F FACTS Công Nghệ Thông Tin Là Nền Tảng Của Sự TáiThiết
Chương XVIII:TREATE IT AS A STRATEGIC RESOURCE Xem Công Nghệ Thông Tin Như Nguồn Chiến Lược
PHẦN 5 - NHỮNG TỒ CHỨC ĐẶC BIỆT
Chương XIX:NO HEALTH CARE SYSTEM IS AN ISLAND Liên Kết Các Hệ Thống Chăm Sóc Sức Khỏe
Chương XX:TAKE GOVERNMENT TO THE PEOPLE Đưa Chính Quyền Đến VớiNgườiDân
Chương XXI:WHEN REFLEX IS A MATTER 0F LIFE AND DEATH KhiPhản Xạ Là vấn Đề sống Còn
Chương XXII:CREATE CONNECTED LEARNING COMMUNITIES Thành Lập Những Cộng Đồng Giáo Dục Được Kết Nối