TRƯỜNG ĐI HC KINH T VÀ QUN TR KINH DOANH
KHOA QUN TR KINH DOANH
BÀI THO LUN
Môn: K thut nghip v ngoi thương
Giáo viên bmôn: Nguyn Ngc Dung
Danh sách thành viên:
1.
Dương ThHng
2.
Vũ ThThái
3.
Chu ThThùy
4.
Nguyn Trng
Đi
5.
TThXuân
6.
TThTrang
7.
Nguyn Văn Minh
Thái Nguyên, tháng 11 năm 2012
Yêu cu:
1.
Sưu tm 3 mu hp đng thương mi quc tế (Hp đng xut
nhp khu) song ngAnh – Vit ca Vit Nam vi các đi tác nước ngoài.
2.
Trình bày ni dung, ưu đim, nhược đim ca các phương thc
thanh toán quc tế trong ngoi thương, các trường hp ri ro có thxy ra
vi người bán và người mua trong tng phương thc. Phương thc nào được
sdng phbiến nht? Ti sao?
I.Mt s mu hp đng thương mi quc tế
Mu 1:
Hp đng mua và bán go.
HP ĐNG MUA VÀ BÁN GO
CONTRACT FOR THE PURCHASE AND SALE OF RICE
S007/VNF/20...
No. 007/VNF/20...
Gia: ELLEN LIMITED
Between ELLEN LIMITED
­
Phòng
A.
3/F,
Causeway
Tower,16
22
Đường
Causeway,
Vnh
Causeway HONGKONG
­ Lat A. 3/F Causeway Tower, 16 – 22 Causeway Road, Causeway Bay
HONGKONG
­ Đin thoi: xxx Fax: xxx
­ Tel: xxx Fax: xxx
­ Telex: 61533 WSGTC HK ( Dưới đây được gi là Người mua)
­ Telex: 61533 WSGTC HK (hereinafter called the Buyer)
Và: Công ty Xut nhp khu Lương thc Hà Ni
And HANOI FOOD EXPORT IMPORT COMPANY
­ 40 Đường Hai Bà Trưng – Hà Ni – Vit Nam.
­ 40 Hai Ba Trung Street, Hanoi, VIETNAM
­ Đin thoi: xxx Fax: xxx
­ Tel: xxx Fax: xxx