TRƯỜNG ĐI HC KINH TQUC DÂN VIN QUN TRKINH DOANH

­­­­­­ ­­­­­­

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAÌ  TP NHÓM

 

MÔN QUN TRSN XUT VÀ TÁC NGHIP

 

 

 

 

 

 

 

Đ tài: Quyết đnh sn xut kinh doanh ca Công ty Th Non

 

 

 

 

 

 

Ging viên hướng dn : TS. Trn Văn Hùng

 

Nhóm thc hin : Vũ Nguyn Tun Anh


 

 

 

 

 

Lp


Trn ThKim Anh Trn ThMai Hương Bùi ThMai

: VMBA 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Ni ­ 2015

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty “ThNon”, được thành lp vào ngày 01/04/2015, là doanh nghip hot

đng trong lĩnh vc sn xut. Trong lĩnh vc hot đng ca mình, Công ty là mt thành  viên mi, vì vy phi đi mt vi áp lc cnh tranh gay gt ca 05 Công ty ln khác đã có nhiu kinh nghim trên thtrường, bao gm: Công ty “Bank”, Công ty “S3”, Công ty “Hunter”, Công ty “Cường Thnh”, Công ty “Bch Tuyết”.

05 Công ty nói trên đu đã hot đng trên thtrường tương đi lâu năm, có đi ngũ lãnh đo giàu kinh nghim. Vì vy, trong năm hot đng đu tiên ca mình, Hi đng    qun trcông ty “ThNon” xác đnh các mc tiêu cthnhư sau:

­  Đm bo mc li nhun ca Công ty nm trong Top 3 th trường.

­   Đy mnh bán hàng, hn chế hàng tn kho vi mc tiêu gia tăng thphn, sn phm có vthế vng chc trên th trường.

Hai mc tiêu trên đm bo cho ThNon có được uy tín trên thtrường. Vic li nhun đt được trong Top 3 thtrường giúp Công ty có được ngun vn đtái đu tư cho

 


hot đng sn xut trong các năm sau, đng thi là công cgiúp Công ty qung bá thương hiu mt cách hiu qu. Vic đy mnh bán hàng giúp hàng hóa Công ty đến tay nhiu người tiêu dùng, gia tăng thphn hot đng, đnh vsn phm ca Công ty trong tâm trí người tiêu dùng.

Đthc hin các mc tiêu trên, Hi đng qun trCông ty quyết  đnh tuyn dng Ban điu hành là nhng cán bgiàu năng lc, được đào to bài bn ti nước ngoài nhm điu hành toàn bhot đng sn xut, kinh doanh, qung bá thương hiu ca Công ty. Các thành viên bao gm: Ông Vũ Nguyn Tun Anh, Tng Giám đc, phtrách điu hành  chung toàn bhot đng ca Công ty; Bà Trn ThMai Hương, Giám đc sn xut; Bà Trn ThKim Anh, Giám đc kinh doanh; Bà Bùi ThMai, Giám đc Truyn thông thương hiu.

Cn phi nói thêm vngành nghmà Công ty Thnon và 05 Công ty  khác  đang hot đng. Đây là ngành nghmà mi quyết đnh sn xut kinh doanh cn được cân nhc rt klưỡng, trên cơ snhu cu ca thtrường và giá bán ca mi Công ty. Nếu giá bán ca mt Công ty mc thp nht trên thtrường thì hàng hóa ca Công ty đó nghim nhiên được tiêu thhết bi người tiêu dùng. Ngược li, nếu có chính sách giá không tt stim n nhiu ri ro khi hàng hóa không bán được dn ti lượng hàng tn kho ln.

Cth, vi mi đơn vhàng hóa tn kho, Công ty phi chu chi phí 1$. Giá thành  sn xut ca mt đơn vsn phm cũng được xác đnh rõ ràng: Nếu sn xut t500 sn phm trxung, chi phí sn xut mi đơn vsn phm là 26$; Sn xut t501 sn phm ti 1500 sn phm, chi phí bình quân là 25$; Sn xut t1501 sn phm trlên, chi phí trung bình là 24$.

Chu ksn xut trong mt năm bao gm 05 giai đon, các thông tin sn xut, tiêu  thvà li nhun ca mi Công ty đu được đưa ra trong các cuc hp vi cơ quan qun lý đnh k.  Vì vy, vi các thông tin có được, trong mi giai đon sn xut tiếp theo, Ban  lãnh đo Công ty cn phi đưa ra chính sách sn xut và giá thành hp lý.

Giai đon 1:

 

 

Th

Non

 

Bank

 

S3

Hunte

r

Cường

Thnh

Bch

Tuyết

Dtrđu k

100

100

100

100

100

100

Quyết đnh sn xut ca nhà

cung cp

 

1.000

 

1.000

 

1.000

 

1.000

 

1.000

 

1.000

Quyết đnh bán ca nhà cung

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

 


cp

 

 

 

 

 

 

Giá bán

30

30

30

30

30

30

Chp nhn ca thtrường

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Giá chp nhn ca thtrường

30

30

30

30

30

30

Lượng tn cui k

100

100

100

100

100

100

Tng li nhun cng dn

4.900

4.900

4.900

4.900

4.900

4.900

 

Trong giai đon đu tiên, các Công ty đu có quyết đnh sn xut, tiêu thvà giá thành như nhau, vì vy kết quli nhun ca các Công ty đu đt 4.900$ và mi Công ty chp nhn tn kho 100 sn  phm.

Giai đon 2:

Vi  kết quđã  đt được trong  giai  đon 1,  Ban điu hành Công ty ThNon nhn

đnh:

­  Thtrường có xu hướng tăng trưởng, sn lượng tiêu thca thtrường s tăng so

vi giai đon 1. Vì vy, sn lượng sn xut ca ThNon cn gia tăng so vi mc 1.000  sn phm ca giai đon 1.

­  Chính sách giá: Công ty ThNon ssn xut vi lượng hàng vượt quá 1.500 sn phm đgim chi phí sn xut trung bình xung ch24$ nhm gia tăng biên li nhun,  đng thi có mc giá bán ra mc trung bình ca thtrường đcó nhiu cơ hi tiêu thsn phm.

Vi các nhn đnh nêu trên, Công ty ThNon quyết đnh sn xut trong giai đon 2 vi mc 1.550 sn phm, lượng hàng tiêu thdkiến 1.300 sn phm, chp nhn tn kho 350 sn phm. Giá bán dkiến 26,5$, Ban điu hành nhn đnh mc giá này sgiúp Công ty tiêu thđược hàng hóa theo kế hoch đã đ ra.

Kết quthtrường giai đon 2 thc tế được trình bày theo bng sau:

 

 

Th

Non

 

Bank

 

S3

Hunte

r

Cường

Thnh

Bch

Tuyết

Quyết đnh sn xut ca nhà

cung cp

 

1.550

 

1.500

 

1.700

 

1.900

 

1.600

 

1.500

Dtrđu k

100

100

100

100

100

100

Lượng có thbán

1.650

1.600

1.800

2.000

1.700

1.600

Quyết đnh bán ca nhà cung

cp

 

1.300

 

1.500

 

1.800

 

2.000

 

1.600

 

1.600

Giá bán đngh

26,5

26

27

24,5

26,9

29

 


Chp nhn ca thtrường

26,5

26

 

24,5

26,9

 

Sn lượng chp nhn ca th

trường

 

1.300

 

1.500

 

0

 

2.000

 

1.600

 

0

Tng li nhun cng dn

7.700

7.700

3.100

5.800

9.340

3.300

 

Kết quthc tế ca thtrường giai đon 2 cho thy, Ban điu hành Công ty đã có nhn đnh đúng vvic cu thtrường tiếp tc tăng trưởng. Giá thành Công ty đt ra cũng khá hp lý khi giúp tiêu thtoàn blượng bán dkiến. Li nhun Công ty duy trì trong  Top 3 thtrường, theo đúng mc tiêu mà Hi đng qun trđã đ ra.

Giai đon 3:

Theo kết qutgiai đon 2, Công ty S3 và Bch Tuyết đang có tn kho ln lut lên ti 1.800 1.600 sn phm. Vì vy, theo Ban điu hành Công ty ThNon, 02 Công ty này nhiu khnăng sđiu chnh mc giá bán hàng giai đon 3 mc thp nhm tiêu  thhết lượng hàng tn kho.

Bên cnh đó, Ban điu hành Công ty ThNon nhn đnh thtrường có xu hướng tăng trưởng, sn lượng tiêu thca thtrường stăng so vi giai đon 2. Vì vy, sn lượng sn xut ca ThNon cn gia tăng so vi mc 1.550 sn phm ca giai đon 2. Giá thành cũng cn được điu chnh gim so vi giá bán ca giai đon 1 đgiúp Công ty tiêu thđược hàng hóa theo kế hoch đã đ ra.

Vi các nhn đnh nêu trên, Công ty ThNon quyết đnh sn xut trong giai đon 3 vi mc 1.650 sn phm, lượng hàng tiêu thdkiến 2.000 sn phm. Giá bán dkiến 25,9$, Ban điu hành nhn đnh mc giá này sgiúp Công ty tiêu thđược hàng hóa theo  kế hoch đã đ ra.

Kết quthtrường giai đon 3 thc tế được trình bày theo bng sau:

 

 

Th

Non

 

Bank

 

S3

Hunte

r

Cường

Thnh

Bch

Tuyết

Quyết đnh sn xut ca nhà

cung cp

 

1.650

 

1.900

 

1.500

 

1.800

 

2.000

 

500

Dtrđu k

350

100

1.800

0

100

1.600

Lượng có thbán

2.000

2.000

3.300

1.800

2.100

2.100

Quyết đnh bán ca nhà cung

cp

 

2.000

 

2.000

 

3.300

 

1.700

 

1.900

 

2.000

Giá bán đngh

25,9

25,5

25

26,2

25,4

25,4

Chp nhn ca thtrường

 

 

25

 

25,4

25,4

 


Sn lượng chp nhn ca th

trường

 

0

 

0

 

3.300

 

0

 

1.827

 

1.923

Tng li nhun cng dn

5.700

5.700

6.300

4.000

11.625

5.315

 

Kết quthc tế ca thtrường giai đon 3 cho thy, Công ty ThNon đã không lường trước hết vchính sách giá ca các đi thcnh tranh. Mc giá 25,9$ mc dù đã được điu chnh gim so vi giai đon trước, tuy nhiên vn mc cao so vi thtrường khi các Công ty khác đưa mc giá bán xung rt thp. Vì vy, li nhun ca ThNon đã gim xung, Công ty cũng phi chu mc tn kho cao lên ti 2.000 sn phm. Điu này đt ra thách thc rt ln cho Ban lãnh đo Công ty trong nhng giai đon sn xut sau.

Giai đon 4:

Kết thúc giai đon 3, mc tn kho ca Công ty ThNon lên ti 2.000 sn phm. Tn kho ca hai Công ty Bank và Hunter cũng rt ln, ln lượt là 2.000 và 1.800 sn phm. Tn kho thtrường sau giai đon 3 đang mc rt cao 5.800 sn phm.

Ban điu hành ThNon nhn đnh tình hình thtrường giai đon 4 như sau:

­ Thtrường vn có xu hướng tăng trưởng, dbáo mc tiêu thvào khong 7.500­

8.000 sn phm. Tuy nhiên do sau giai đon 3 vn còn tn ti 5.800 sn phm, vì vy các Công ty có hàng tn nhiu khnăng sẽ ưu tiên vic gii phóng hàng tn kho trước.

­ Xu hướng ca các Công ty là sn xut vi mc trên 1.500 sn phm đđưa giá thành sn xut bình quân vmc 24$, qua đó có thđưa ra mc giá bán thp nhm to li thế cnh tranh.

Như vy, nhiu khnăng các Công ty cnh tranh sđưa ra mc giá bán thp  để  đy mnh tiêu thsn phm.

 


Qua các nhn đnh trên, Ban lãnh đo Công ty Thphương án sn xut kinh doanh táo bo như sau:


Non  quyết  đnh  đưa  ra mt

 


­   Quyết đnh sn xut 1.501  sn phm, cng vi lượng  tn kho 2.000 sn phm  ca ktrước, Công ty quyết đnh sbán toàn b3.501 sn phm.

­  Mc giá Công ty đt ra là 24$, bng vi chi phí sn xut. Mc dù vi mc giá bán này, Công ty skhông có thêm li nhun, tuy nhiên điu này smang li nhng li ích sau: 1/ Nhiu khnăng sgii phóng được toàn blượng hàng tn kho ln hin có; 2/ Vn  đm bo hot đng sn xut kinh doanh bình thường, vn to được dòng tin thot   đng kinh doanh, công nhân ca Công ty vn vic làm; 3/ Sn phm s tiếp tc được

 


cung cp ti tay nhiu người tiêu dùng; 4/ Khiến cho các đi thcnh tranh không bán được hàng và phi chu mc tn kho ln.

Kết quthtrường giai đon 4 thc tế được trình bày theo bng sau:

 

 

 

 

Th

Non

 

Bank

 

S3

Hunte

r

Cường

Thnh

Bch

Tuyết

Quyết đnh sn xut ca nhà

cung cp

 

1.501

 

1.900

 

1.500

 

0

 

1.527

 

1.523

Dtrđu k

1.500

2.000

0

1.800

273

177

Lượng có thbán

3.501

3.900

1.500

1.800

1.800

1.700

Quyết đnh bán ca nhà cung

cp

 

3.501

 

3.900

 

1.500

 

1.800

 

1.800

 

1.600

Giá bán đngh

24

24,05

24,8

24,95

25

24,9

Chp nhn ca thtrường

24

24,05

24,8

 

 

 

Sn lượng chp nhn ca th

trường

 

3.501

 

3.900

 

399

 

 

 

Tng li nhun cng dn

5.700

5.895

5.518

2.200

9.825

3.615

 

Kết quthc tế ca thtrường giai đon 4 cho thy, vi chính sách giá ngang bng giá sn xut, Công ty ThNon đã gii phóng hết lượng hàng tn kho hin có, đng thi khiến cho 04 Công ty S3, Hunter, Cường Thnh và Bch Tuyết chu áp lc tn kho ln trước khi bước vào giai đon cui cùng. Tuy nhiên, điu này nhiu khnăng skhiến 04 Công ty này đưa ra nhng mc giá bán rt thp đbán hết hàng trong giai đon cui.

Giai đon 5:

Sau khi thành công vi chiến lược giá thp trong giai đon 4, Ban điu hành Công ty ThNon nhn đnh:

­   Stiếp tc có mt cuc “chiến tranh” vgiá trong giai đon 5, sau khi mc giá  bán ch24$ ngang bng giá sn xut đã xut hin trong giai đon 4.

­  Sau giai đon 4, tn kho thtrường lên ti 6.301 sn phm. Mc dù cu thtrường dbáo tiếp tc tăng, vào khong 8.000­8.500 sn phm, nhưng vi lượng tn kho ln như vy, nhiu khnăng scó nhng Công ty bán vi mc giá rt thp, thm chí chp nhn   l.

 


Vì vy, Công ty ThNon quyết đnh đưa ra phương án tiếp tc sn xut 1.501 sn phm, bán toàn b1.501 sn phm vi mc giá 24$, ngang bng giá sn xut vi kvng mc giá này sgiúp Công ty tiêu thhết sn phm.

Kết quthtrường giai đon 5 thc tế được trình bày theo bng sau:

 

 

Th

Non

 

Bank

 

S3

Hunte

r

Cường

Thnh

Bch

Tuyết

Quyết đnh sn xut ca nhà

cung cp

 

1.501

 

1.900

 

1.500

 

1.501

 

2.000

 

1.500

Dtrđu k

0

0

1.101

1.800

1.800

1.700

Lượng có thbán

1.501

1.900

2.601

3.301

3.800

3.200

Quyết đnh bán ca nhà cung

cp

 

1.501

 

1.900

 

2.601

 

3.301

 

3.800

 

2.200

Giá bán đngh

24

24,05

24,35

23,85

23,8

23,8

Chp nhn ca thtrường

 

 

 

23,85

23,8

23,8

Sn lượng chp nhn ca th

trường

 

 

 

 

2.150

 

3.800

 

2.200

Tng li nhun cng dn

4.199

3.995

2.917

727

9.065

2.175

 

Kết quthc tế ca thtrường giai đon 5 cho thy, Công ty ThNon mc dù đã tính ti khnăng có Công ty bán vi mc giá thp hơn giá thành sn xut, tuy nhiên slượng Công ty sdng gii pháp này cao hơn dkiến. Vì vy điu này khiến Công ty vn còn tn toàn b1.501 sn phm sau giai đon 5, khiến li nhun gim xung ch4.199$. Tuy nhiên, do các Công ty đi thbán vi giá thp hơn giá thành sn xut nên li nhun ca các Công ty này cũng chu nh hưởng.

Kết lun:

Tng kết hot đng ca 05 Công ty sau 05 giai đon được thhin qua bng sau:

 

 

Th

Non

 

Bank

 

S3

Hunte

r

Cường

Thnh

Bch

Tuyết

Lượng hàng bán được

5.801

6.400

4.699

5.150

8.227

5.123

Lượng hàng tn kho

1.501

1.900

2.601

1.151

0

0

Tng li nhun

4.199

3.995

2.917

727

9.065

2.175

 

Đi vi Công ty ThNon, kết qukinh doanh đã hoàn thành mc tiêu do Hi đng qun trđra. Cth:

 


­  Li nhun ca Công ty đng th2 thtrường, hoàn thành mc tiêu đng Top 3 thtrường.

­   Lượng hàng bán được đng th3 thtrường, hoàn thành mc tiêu đy mnh bán sn phm ti tay người tiêu dùng.

Nhng thành tích ktrên là rt đáng khích ltrong bi cnh ThNon là công ty mi gia nhp thtrường. Nhđnh hướng đúng đn ca Hi đng qun tr, schđo điu  hành nhy bén, sát sao ca Ban điu hành cùng nlc ca toàn thcán bnhân viên, đây là tin đvng chc đCông ty ThNon tiếp tc phát trin vng mnh trong tương lai.

Tuy nhiên, lượng hàng tn kho ca Công ty sau 5 giai đon là 1.501  sn phm, đây  là mt thách thc ln ca Công ty trong bi cnh cu tiêu dùng ca thtrường đang tăng chm li và có xu hướng đi xung trong các k sau.

Đi vi thtrường, đc bit trong giai đon 4 và 5, do chính sách giá thp ca các Công ty, mt mt bng giá mi đã được thiết lp theo hướng không có li cho các nhà sn xut. Vì vy, các Công ty cn ngi li vi nhau đtính toán li mc sn xut, tn trvà thng nht chính sách giá, sao cho va mang đến li ích cho người tiêu dùng, va đm bo cho Công ty hot đng có lãi. Nếu các Công ty không thngi li vi nhau, tiếp tc sn xut vi slượng ln và thi nhau hgiá bán thì hot đng kinh doanh nhiu khnăng sẽ   bđình đn. Hàng hóa sn xut stha ma và không có đu ra cho sn phm. Người tiêu dùng có thdng mua vì tư tưởng có thgiá bán stiếp tc được h thp.