g I . g iê
c
và l a c
t tr g c tiê
I.
o l ng và d
bá
c
t tr
1. nh nghĩa t tr :
htr ng là i i a à i bá
a
đ
tra
đ i hà
a c
( a
i
)
htr ng là i t
i a
a à
s
ua t lo i
nh t , t t tr ng là t p
h p n
i ua và à
là t p h p nh ng
ng i bá
( a
đi
ar eti )
ác lo i t tr
t e
a
i
ark :
­
htr ng ti
nă
htr ng hi n c
htr ng hi n c
và
i
i
Chương IV. Nghiên
cu
và la chn
th trường mc tiêu
I.
Đo lường và d
báo
nhu
cu
thtrường
1. Đnh nghĩa thtrường:
­
Thtrường là nơi người mua và người bán
gp
nhau
đ
trao
đi hàng
hóa hoc DV
( quan
đim
KT)
­
Thtrường là nơi tp
hp
nhng
người đang
mua và
s
mua mt loi SP
nht đnh, mt thtrường là tp
hp nhng
người mua và ngành
SX
là tp hp nhng
người bán
(quan
đim
Marketing)
Các loi thtrường
theo
quan
đim
Mark :
­
Thtrường tim
năng
­
Thtrường hin có
­
Thtrường hin có
và đ
điu
kin
­ htr ng ph c v
htr
đã t â
2.
l ng nhu c u thtr ng:
a.
3 c p
l ng nhu c u:
­ heo th i ia :
, tr
, ài
heo khô ia :
hành ph ho c n
i i, c ia, i n, hu v c,
heo p : t c các , c a ành,
c a công t , a c , d ng , c th
bán
b. c l ng t ng nhu c u thtr ng:
c t tr ng đ i i t là t ng kh i
l à nh ác à t nh s ua t i t
khu v c nh t , tr t t i ì t nh v i t
ôi tr à c ng trì ar t h
­ Thtrường phc v
­
Thtrường
đã thâm
nhp
2. Đo
lường nhu cu thtrường:
a. Có
3 cp đ
đo
lường nhu cu:
­ Theo thi gian: ngn
hn, trung
hn, dài hn
­
Theo không gian: Thế
Thành phhoc Tnh
gii, Quc gia, Min, Khu vc,
­
Theo Cp đSP: Tt ccác SP, SP ca ngành, SP
ca công ty, Danh mc SP, dng SP, SP cth
bán
b. Ước lượng tng nhu cu thtrường:
Tng nhu cu thtrường đi vi mt SP là tng khi
lượng SP mà nhóm khách hàng nht đnh smua ti mt
khu vc nht đnh, trong mt thi kì nht đnh vi mt
môi trương và chương trình Mark nht đnh
nhu c u thtr
i là c
s
c
nh à là
t à
s
thay
đ i t e
i
i
riê
i t.
ác ph ng phá
c l ng t ng nhu c u thtr ng:
í h the
c
t c:
x
x
i
: ng nhu c u thtr ng
n:
l
i a tr
t tr
q:
l
t ác
a / ă
p:
iá /
h ng phá
ts
c i: â
t s
că
b n v i t
chu i bác
â
i ti
a . ,
c. c l
c
t tr ng khu v c:
­ h
á
ây d ng thtr ng (th ng áp d ng cho th
tr ng t
li
):
Tng
nhu cu thtrường
không
phi là con
s
c
đnh mà là
mt hàm
s
thay
đi theo
điu
kin
riêng
bit.
Các phương pháp
ước lượng tng nhu cu thtrường:
­
Tính theo
công
thc:
Q=
n
x q
x p
Với
Q: Tng nhu cu thtrường
n:
S
lượng
người mua trong
thtrường
q:
S
lượng
SP
mt khách
mua TB/năm
p:
Giá TB/ SP
­
Phương pháp
ts
chui: nhân
mt s
căn
bn vi mt
chui bách
phân
ni tiếp
nhau. VD,
c. Ước lượng
nhu
cu
thtrường khu vc:
­ Phương
pháp
xây dng thtrường (thường áp dng cho th
trường tư
liu
SX):