III. ân tíc
c
i t tr ng
I. hái ni :
rong
luôn l
c
c
i i, đi u quan tr ng
là
c
nh n th
à
t
t i ô .
th y à
t đ c c
i s
t
i u ki n đ
ra các h ng
i, tri n khai các c i
l c
ar eti
i
, âng cao kh
nă
c
tra
và phát tri n tron
iai
i
a .
II.
h ng phá
ác đ
c
i t tr :
h
á
r
/t tr ng”:
a ào i q a / t tr đ ánh giá
nh n l i t à c , t c à tri c a
trên t tr c tiê , sa ng c h i th
tr ng
Chương
III. Phân tích
cơ
hi thtrường
I. Khái nim:
Trong KD
luôn luôn
có
cơ
hi mi, điu quan trng
là DN
có
nhn thy
và nm
bt kp
thi không. Nhn
thy và nm
bt được cơ
hi s
to
điu kin đ
DN
m
ra các hướng KD
mi, trin khai các chiến
lược
Marketing
hiu
qu
hơn,nâng cao kh
năng
cnh
tranh
và phát trin trong
giai đon
hin
nay.
II.
Phương pháp
xác đnh
cơ
hi thtrường:
­
Phương
pháp
“mng
m
rng
SP/thtrường”:
Da vào mi quan h SP/ th trường đ đánh giá
nhng li thế và hn chế, bế tc và trin vng ca SP
trên th trường mc tiêu, sau đó đnh dng cơ hi th
trường
SP
hin
có
SP
mi
Thtrường
hin có
Thâm nhp
trường
th
Phát
trin
SP
M
rng
th
Đa
dng
hóa
Th
trường
mi
trường
a.
Thâm
nhp
th
trường:
Thu
hút
khách
hàng
bng
cách
gim
giá,
tăng
cường
qung
cáo, dch v hu mãi,..
b. M rng th trường:
Tìm kiếm khách hàng mi, tăng doanh thu bán hàng. Cn
phân
tích
các
yếu
t:
dân
s,
tui
tác,
thu
nhp,giói
tính.,..
c. át tri n :
c. Phát trin SP:
SP cn phi có cht lượng cao
mã đp, dch vhoàn ho,…
hơn,
phong
phú
hơn,
mu
d.
Đa
dng
hóa
SP:
Tăng thêm danh mc hàng hóa, khách
hơn và có nhiu schn la hơn
hàng
s
đa
dng
Các
phương
pháp
khác:
­
Đánh giá mc
mc đu tư
đ
hp
dn
ca
ngành
theo
phân
tích
danh
­
Phương pháp “khtrên thtrường”: thâm nhp vào th
trường vn chưa được các DN khác khai thác trit đ
III. Đánh giá cơ may th trường:
Cơ may th trường ch được xác đnh khi nó tha mãn hai
điu:
a.
Phù
hp
vi
mc
tiêu
ca
công
ty:
­
Mc
tiêu
li
nhun