LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO Khái niệm về lợi nhuận Lợi nhuận (return) là kết quả đầu tư vào một tài sản tài chính Đầu năm 2011, giả sử bạn đầu tư vào cổ phiếu X với giá 30.000 đ. Đến cuối năm bạn nhận được cổ tức 1.000 đ, và giá cổ phiếu tăng lên 32.000 đ. Đo lường lợi nhuận Lợi nhuận = 1.000 + (32.000 -30.000) = 3.000 đ Tỷ lệ lợi nhuận = 3.000 30.000 10% Lợi nhuận được đo lường bằng số tuyệt đối và số tương đối. Lợi nhuận kỳ vọng Xem xét một cổ phiếu với khả năng sinh lợi như sau Trường hợp Xác suất Lợi nhuận Kinh tế hoạt động 30% 20% tốt Kinh tế bình 40% 10% thường Kinh tế xấu 30% -10% 100% 7% Lợi nhuận kỳ vọng Lợi nhuận kỳ vọng là bình quân gia quyền của các trường hợp lợi nhuận có thể xảy ra với trọng số là xác suất của từng trường hợp. R= 30%.20% + 40%.10% + 30%.(-10%) = 7% ... - tailieumienphi.vn