CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC CÔNG TY KINH DOANH QUỐC TẾ Lê Quang Nhật Tel: 0974432048 Email: lequangnhat@ftu.edu.vn William Lever 265.000 500 90 40 tỷ CƠ CẤU TỔ CHỨC Là cách thức sắp xếp vai trò, trách nhiệm và những mối quan hệ trong một tổ chức công cụ quan trọng trong việc triển khai chiến lược của doanh nghiệp CƠ CẤU TỔ CHỨC -Cơ cấu tổ chức phải phù hợp và nhất quán với chiến lược. -Cơ cấu tổ chức, chiến lược không những phải phù hợp với nhau mà còn phải phù hợp với cả môi trường cạnh tranh. ... - tailieumienphi.vn