HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG Chương 4 NỘI DUNG • Khái niệm, phân loại 1. Khái niệm 2. Nội dung, bản chất, cơ chế hình thành 3. Phân loại II. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá HQKTNT 1. Tiêu chuẩn HQKTNT 2. Hệ thống chỉ tiêu III. Phương pháp xác định một số chỉ tiêu HQKTNT 1. Xác định chỉ 2. Xác định chỉ tiêu HQ tài chính tiêu HQ KT­XH IV. Biện pháp nâng cao HQKTNT HIỆU QUẢ KTNT – Khái niệm ­ Hiệu quả KQ có ích cho XH/ CP để có KQ ­ Hiệu quả KTNT KQ có ích cho XH NT mang lại/ CP để có KQ ­ Hiệu quả ≠ Kết quả ­ KN chung, lĩnh vực cụ thể biểu hiện cụ thể HIỆU QUẢ KTNT – Nội dung, bản chất, cơ chế ­ Nội dung tăng NSLDDXH, tiết kiệm LĐXH, tăng TN quốc dân khả dụng. ­ Tạo ra trong SX, thực hiện trong trao đổi ­ CPSX trong nước nền tảng HIỆU QUẢ KTNT – Biểu hiện ­ Hiệu quả trao đổi ­ Hiệu quả năng suất +Hiệu quả cơ cấu +Hiệu quả tập trung, chuyên môn hóa, HQ tăng theo quy mô + Hiệu quả thay thế ... - tailieumienphi.vn