GII
THIU
H
và
tên:
MAI
XUÂN
MINH
Email:
Blog:
anbaithon.wordpress.com
Đin
thoi:
0918
50
97
50
Đ
NGH
Gii
thiu
tài
liu
1.
Văn bn pháp lut:
­
Blut dân snăm 2005 và các VB hướng dn thi hành.
­
Lut thương mi năm 2005 và các VB hướng dn thi hành.
­
Lut doanh nghip 2005 và các VB hướng dn thi hành.
­
Lut Hp tác xã năm 2003 và các VB hướng dn thi hành.
­
Lut đu tư năm 2005 và các VB hướng dn thi hành.
­
Lut phá sn năm 2004 và các VB hướng dn thi hành
­
Lut trng tài thương mi 2010 và các VB hướng dn thi hành.
2. Giáo trình:
­
Giáo trình lut kinh tế ­ Khoa Lut ĐH Kinh tế Tp. HCM năm 2012
­
Tp bài ging: ChthKinh doanh – ĐH Lut Tp. HCM
­
Tp bài ging: Pháp lut phá sn DN, HTX – ĐH Lut Tp. HCM