Câu hi marketing
1.
Các quan đim kinh doanh cuMar
2.
Tháp nhu cu Maslow
3.
Phân bit nhu cu, ước mun cu
4.
Nêu tên các thành phn và môi trường bên trong, bên ngoài ca ca DN
5.
Ma trn SWOT
6.
Nghiên cu thtrường là gì?
7.
Yếu tnào nh hưởng mnh nht đến hiu qukinh doanh ca ngành hàng siêu
th: bt git, sa, du lch khi thâm nhp vào thtrường VN ( ctri, văn hóa, pháp
lut.)
8.
Mc đích chính cu nghiên cu thtrường tng th?
9.
Phân bit thông tin sơ cp và thcp
10.Mô hình nh hưởng đến hành vi ca người tiêu dùng cui cùng
11.Thtrường mc tiêu, các phương án la chn thtrường mc tiêu
12.S­T­P la gì? Các phương án phân đon thtrường
NTD
Tchc
13. Hp đen ý thc. Vmô hình hành vi NTD
14. Vòng đi sn phm.( Sơ đ+ Bng tng kết.)
15.Nhãn hiu là gì? Phân bit vi tên thương hiu, chdn đa lí, nhãn hiu ni
tiếng (lut shu trí tu2009)
16.Bao bì là gì? Chc năng?
17.Công thc hòa vn+ bài tp ( sách ĐHNT). Co dãn cu và giá
18.Đnh giá sn phm theo tâm lí
19.Các yêu cu ca phân phi. phân bit phân phi trc tiếp và gián tiếp? kênh phân
phi. phân bit các trung gian bán buôn và bán l. ly ví d
20.Các bước trong quá trình tham gia hi chtrin lãm, bán hàng cá nhân. Mô hình
truyn thông
nói chung? Chiến lược kéo, đy
21. 7 Ps trong Mar dch v
Tlun:
Phân đon thtrường
Phân phi và xúc tiến htrtrong kinh doanh