BGIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐẠI HC ĐÀ NNG
PHM TH THÙY LIÊN
VN DNG HÌNH ARMA GARCH
TRONG D BÁO CH S VNINDEX
Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng
s: 60.34.20
TÓM TT LUN VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH
Đà Nng Năm 2014
Công trình được hoàn thành ti
ĐẠI HC ĐÀ NNG
Người hướng dn khoa hc: PGS. TS. TH THÚY ANH
Phn bin 1: TS. Đinh Bo Ngc
Phn bin 2: PGS. TS. Nguyn Hòa Nhân
Lun văn đã được bo vtrước Hi đồng chm Lun
văn tt nghip thc sĩ Qun trKinh doanh hp ti Đại hc
Đà Nng vào ngày 15 tháng 6 năm 2014.
Có thtìm hiu lun văn ti:
- Trung tâm Thông tin - Hc liu, Đại hc Đà Nng
- Thư vin Trường Đại hc Kinh tế, Đại hc Đà Nng
1
M ĐẦU
1. Tính cp thiết ca đề tài
Tri qua 13 năm, mt chng đường không phi là dài đối vi
lch sthtrường chng khoán Vit Nam nếu như đem so sánh vi
các thtrường chng khoán tiên tiến khác. Tuy nhiên, thtrường
chng khoán Vit Nam đã tri qua nhng thăng trm như: tăng tc,
tăng trưởng bong bóng, lao dc không phanh, khng hong, sideway.
Sut chiu dài lch sphát trin ca thtrường chng khoán, các nhà
làm chính sách, tchc tư vn và nhà đầu tư luôn cgng dbáo s
biến động ca thtrường thông qua chsVnindex nhưng các nhân
ttác động vào thtrường Vit Nam rt đa dng và biến đổi khó
lường. Bên cnh đó, yếu thành vi chi phi phn ln biến động th
trường và sbiến động này tương đối phc tp hơn so vi thtrường
thế gii. Vic phân tích và dbáo sbiến động ca thtrường da
vào kim soát mi tương quan gia các biến kinh tế vĩ mô và biến
động thtrường dường như không my hiu quvà thường to ra kết
qusai lch so vi thc tế. Nên vic dbáo vtài chính ngày càng
được nhiu người quan tâm trong bi cnh phát trin kinh tế xã hi.
Mt công chu ích được các nhà nghiên cu kinh tế thế gii áp
dng trong dbáo chui giá chng khoán đó là skết hp mô hình
ARMA - GARCH. Chính vì vy, qua quá trình nghiên cu và được
shướng dn ca PGS.TS.Võ ThThúy Anh tôi đã la chn đề tài:
“Vn
dng
hình
ARMA
GARCH
trong
d
báo
ch
s
Vnindex”. nhm xây dng mô hình dbáo hiu quả để dbáo tt
nht xu hướng vn động ca chsVnindex trong giai đon hin
nay. Qua đó, đưa ra mt skiến nghcho nhà đầu tư và nhng nhà
hoch định chính sách trong vic sdng mô hình.
2. Mc tiêu nghiên cu
- Thnht, hthng hóa cơ slý lun vmô hình ARMA –