See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/319901922
Article · August 2017
CITATIONS
READS
0
2,342
2 authors, including:
Van Hien University
38 PUBLICATIONS 39 CITATIONS
Some of the authors of this publication are also working on these related projects:
Students’attitudes towards the quality of the curriculum and training of the Faculty of Foreign languages & Cultures at Van Hien University
All content following this page was uploaded by Pham Ho on 19 September 2017.
The user has requested enhancement of the downloaded file.
TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
TẬP 5 SỐ 3
SINH VIÊN ĐÁNH GIÁ VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA KHOA NGÔN
NGỮ VÀ VĂN HÓA NƯỚC NGOÀI, ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Phạm Phi Hổ1, Nìm Ngọc Yến2
1ĐH Văn Hiến
Ngày nhận bài: 20/4/2017; Ngày duyệt đăng: 20/06/2017
TÓM TẮT
Chất lượng giảng dạy đào tạo các trường ĐH (ĐH) ngày càng được quan tâm khi
nền giáo dục cởi mở hơn nhiều cạnh tranh hơn. Hai yếu tố chủ yếu nhất quyết định cho
chất lượng đào tạo tại một sở chất lượng chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên (GV)
dịch vụ “chăm sóc khách hàng”. Để đánh giá về hai điều này, ngoài công tác tuyển dụng,
thì việc lấy ý kiến của “khách hàng” điều không thể thiếu trong quá trình nhìn lại chất
lượng hiện thời để cải tiến. Theo kinh tế thị trường, “khách hàng” của một dịch vụ được xem
“thượng đế” họ quyết định cho sự thành công hay thất bại của một “sản phẩm”. Do đó,
việc lấy ý kiến đánh giá của sinh viên về chất lượng đào tạo một điều tiên quyết của Khoa
Ngôn ngữ Văn hóa nước ngoài (NN & VHNN). Bài báo cáo này trình bày những đánh giá
của sinh viên (SV) ngành NN & VHNN về chương trình đào tạo của Khoa, chất lượng giảng
dạy của giảng viên, các dịch vụ hỗ trợ của Khoa NN & VHNN giúp SV những lúc gặp khó
khăn trong suốt quá trình học hành. Sau cùng, bài báo cáo đưa ra những giải pháp hiệu quả
giúp cải tiến chất lượng đào tạo của Khoa NN & VHNN của trường ĐH Văn Hiến (ĐH VH).
Từ khóa: chất lượng đào tạo, dịch vụ hỗ trợ sinh viên, mức độ hài lòng, phương pháp
giảng dạy.
ABSTRACT
Students’attitudes towards the quality of the curriculum and training of the
Faculty of Foreign languages & Cultures at Van Hien University
The quality of the curriculum and training at universities is more and more concerned
when the competition of education is increasing. Two important factors affected this kind of
quality at a school include the quality of curriculum & training, and services. In order to
evaluate these issues, apart from the recruitment processes, exploring and obtaining the
students’ attitudes towards these issues are important because the students are the central of
the education and training. This paper presents the students’ evaluation on the quality of
curriculum & teaching methods, and services of the Faculty of Foreign language & Cultures.
The report also indicates some suggestions in order to help enhance the quality of curriculum
& training, and the services to support the students well during their studies.
Keywords: the quality of curriculum and training, services to support students, students’
attitudes, and teaching methods.
1. Đặt vấn đề nghiên cứu
mối quan tâm hàng đầu của các nhà giáo
Chất lượng giáo dục và đào tạo luôn là
dục và nghiên cứu nói riêng, và của xã hội
74
VAN HIEN UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE
VOLUME 5 NUMBER 3
cũng như các nhà lãnh đạo đất nước nói
quá trình nâng cao chất lượng giáo dục đạt
chung. Khi chất giáo dục và lượng đào tạo
được
thành
công
nhất
(Nguyễn
Quang
tốt sẽ tạo ra những sản phẩm tốt cho xã
Giao). Chất lượng đào tạo của sinh viên
hội, cho đất nước. Nhưng nếu ngược lại thì
được quyết định bởi cách đào tạo của nhà
sẽ gây ra một hậu quả khôn lường. Theo
trường và chất lượng tự học của sinh viên
Nghị quyết 14 của chính phủ (Nghị Quyết
được quyết định bởi phương pháp giảng
14, 2005), mục 3, khoản c, các trường ĐH
dạy của giảng viên. Vấn đề là phải tổ chức
cần phải phải xây dựng và đổi mới đội ngũ
đào tạo ra sao, phải dạy như thế nào, để
giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục,
sinh viên có nhu cầu tự học, biết tự học và
nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi
có chất lượng tự học cao (Nguyễn Thạc
mới giáo dục. Ngoài ra, các trường ĐH cần
San, 2010). Theo điều 15 của Luật Giáo
phải mạnh mẽ đổi mới nội dung, chương
Dục (Luật Giáo Dục, 2005), “Giảng viên
trình
vào
phương
pháp
đào
tạo
(Nghị
(nhà giáo) giữ vai trò quyết định trong việc
Quyết
14,
2005).
Nguyễn
Quang
Giao
bảo
đảm
chất
lượng”.
Nói
cách
khác,
(2010) nhận định rằng ở Việt Nam, hơn
Giảng viên là nhân tố quyết định trực tiếp
bao giờ hết, chất lượng giáo dục nói chung
tới
chất
lượng
Giáo
dục
đào
tạo
và chất lượng giáo dục ĐH nói riêng đang
(NguyễnThếMạnh,
2010).
Do
đó,
việc
là vấn đề quan tâm của toàn xã hội. Chất
tuyển dụng, đánh giá và bồi dưỡng nâng
lượng giáo dục luôn là vấn đề quan tâm
cao chất lượng giảng dạy là cần thiết trong
hàng đầu của toàn xã hội vì tầm quan trọng
nhà trường.
của nó đối
với sự nghiệp phát
triển đất
Vận
dụng
mang
lưới
đảm
bảo
chất
nước. Đối với các trường ĐH cũng như các
lượng đào tạo theo AUN-QA, Lại Xuân
cơ sở đào tạo hiện nay, phấn đấu nâng cao
Thủy và Phan Thị Minh Lý (2011) thực
chất
lượng
đào
tạo
luôn
được
xem
hiện một cuộc khảo sát trên 331 sinh viên
nhiệm vụ quan trọng. Tất cả các trường
năm 3, 4 hệ chính quy của Khoa Kế toán –
ĐH đều quan tâm đến chất lượng đào tạo
Tài chính, trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế.
và vấn đề đảm bảo, nâng cao chất lượng
Tuy chất lượng đào tạo hiện nay được xem
đào tạo của đơn vị. Trong xu thế toàn cầu
là khá tốt, tuy nhiên nội dung đào tạo hiện
hoá và hội nhập quốc tế cũng như trong sự
nay của trường bị sinh viên đánh giá rất
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
thấp, và phương pháp giảng dạy của giảng
nước,
một
trong
những
nhiệm
vụ
quan
viên cũng không được đánh giá cao. Yêu
trọng của trường ĐH ở nước ta hiện nay là
cầu cấp bách từ kết quả nghiên cứu là phải
nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục, tiến
thay đổi nội dung đào tạo và phương pháp
gần đến chuẩn chất lượng của các nước
giảng dạy theo hướng gắn với thực tiễn và
phát triển trong khu vực và trên thế giới.
yêu cầu trên thị trường lao động, cập nhật
Để
thực
hiện
được
nhiệm
vụ
trên,
các
những thay đổi trong nước và quốc tế, giúp
trường ĐH ngoài
việc
không ngừng mở
đảm bảo sinh viên có thể hội nhập với môi
rộng
quy
còn
phải
duy
trì,
thường
trường làm việc quốc tế sau khi tốt nghiệp.
xuyên nâng cao chất lượng và hiệu quả đào
Hạn chế của bài nghiên cứu này là chỉ lấy
tạo. Trong đó quản lý chất lượng là một
ý kiến đánh giá của sinh viên đang học
trong những hoạt động trọng yếu giúp cho
năm 3, 4, sinh viên năm 1, 2 chưa được
75