BGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM NGH THUẬT TRUNG ƯƠNG
ĐÀO TIẾN TRNG
QUN L HI TRUYN THNG PH QUNG CUNG,
YÊN ĐỒNG, HUYN Ý YÊN, TNH NAM ĐỊNH
LUẬN VĂN THẠC QUẢN VĂN HÓA
Khóa 3 (2015 - 2017)
Ni, 2017
BGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM NGH THUẬT TRUNG ƯƠNG
ĐÀO TIẾN TRNG
QUN L HI TRUYN THNG PH QUNG CUNG,
YÊN ĐỒNG, HUYN Ý YÊN, TNH NAM ĐỊNH
LUẬN VĂN THẠC
Chuyên ngành: Quản văn hóa
s: 60.31.06.42
Ngườihướngdnkhoahc:PGS.TS.VõQuangTrng
Ni, 2017
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan những vấn đề được trình bày trong luận văn, các số
liu, kết quvà các dn chng là do tôi ttìm hiu, có stham khảo, sưu
tm và skế tha nhng nghiên cu ca các tác giả đi trước. Các sliu và
kết qunghiên cu là trung thc, có trích dn rõ ràng.
Ni, ngày 5 tháng
8
năm 2017
TÁC GI
Đào Tiến Trng

Luận văn Thạc sĩ quản lý văn hóa: Quản lý lễ hội truyền thống Phủ Quảng Cung, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 9 | Lần xem: 0 | Page: 129 | FileSize: M | File type: PDF
0 lần xem

Luận văn Thạc sĩ quản lý văn hóa: Quản lý lễ hội truyền thống Phủ Quảng Cung, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Luận văn gồm có 03 chương: Chương 1. Cơ sở lý luận về quản lý lễ hội, tổng quan về lễ hội truyền thống Phủ Quảng Cung; Chương 2. Thực trạng công tác quản lễ hội truyền thống Phủ Quảng Cung; Chương 3. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý lễ hội truyền thống Phủ Quảng Cung.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://slideshare.vn/khoahocxahoi/luan-van-thac-si-quan-ly-van-hoa-quan-ly-le-hoi-truyen-thong-phu-quang-cunga-xa--p99buq.html

Nội dung


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

ĐÀO TIẾN TRỌNG

QUẢN LÝ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG PHỦ QUẢNG CUNG,
XÃ YÊN ĐỒNG, HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA
Khóa 3 (2015 - 2017)

Hà Nội, 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

ĐÀO TIẾN TRỌNG

QUẢN LÝ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG PHỦ QUẢNG CUNG,
XÃ YÊN ĐỒNG, HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ
Chuyên ngành: Quản lý văn hóa
Mã số: 60.31.06.42

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Võ Quang Trọng

Hà Nội, 2017

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan những vấn đề được trình bày trong luận văn, các số
liệu, kết quả và các dẫn chứng là do tôi tự tìm hiểu, có sự tham khảo, sưu
tầm và sự kế thừa những nghiên cứu của các tác giả đi trước. Các số liệu và
kết quả nghiên cứu là trung thực, có trích dẫn rõ ràng.

Hà Nội, ngày 5 tháng 8 năm 2017
TÁC GIẢ

Đào Tiến Trọng

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
BTC

Ban tổ chức

CT-TTg

Chỉ thị - Thủ tướng

DSVH

Di sản văn hóa

HĐND

Hội đồng Nhân dân

MTTQ

Mặt trận tổ quốcNghị định

Nxb

Nhà xuất bản

PGS. TS

Phó Giáo sư, Tiến sĩQuyết định

TP

Thành phố

TTVHTT&DL

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch

TW

Trung ương

UBND

Ủy ban nhân dân

UNESCO

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc

VHTT

Văn hóa - Thông tin

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ LỄ HỘI,
TỔNG QUAN VỀ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG PHỦ QUẢNG CUNG ... 10
1.1. Một số khái niệm .................................................................................. 10
1.1.1. Lễ hội và lễ hội truyền thống ............................................................ 10
1.1.2. Quản lý và quản lý lễ hội .................................................................. 13
1.2. Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ................. 17
1.2.1. Các văn bản của Đảng và Nhà nước về quản lý lễ hội ..................... 17
1.2.2. Các văn bản của tỉnh Nam Định về quản lý lễ hội ........................... 22
1.3. Tổng quan về lễ hội truyền thống Phủ Quảng Cung............................ 24
1.3.1. Vài nét về xã Yên Đồng .................................................................... 24
1.3.2. Lễ hội truyền thống Phủ Quảng Cung .............................................. 28
1.4.1. Lễ hội Phủ Quảng Cung trong việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc . 34
1.4.2. Vai trò giáo dục các thế hệ trẻ nhớ về cội nguồn và bản sắc văn hóa
địa phương ................................................................................................... 35
1.4.3. Góp phần vào việc phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội địa phương....... 36
Tiểu kết ........................................................................................................ 37
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ
LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG PHỦ QUẢNG CUNG................................... 39
2.1. Các chủ thể quản lý lễ hội truyền thống Phủ Quảng Cung .................. 39
2.1.1. Phòng Văn hóa – Thông tin .............................................................. 39
2.1.2. Ban Văn hóa Thông tin ..................................................................... 40
2.1.3. Ban tổ chức, ban quản lý di tích........................................................ 41
2.2. Thực trạng công tác quản lý lễ hội ....................................................... 41
2.2.1. Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch tổ chức lễ hội 41

1144427

Tài liệu liên quan