BGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM NGH THUẬT TRUNG ƯƠNG
NGUYN TH T NGA
ĐƯA HÁT CHÈO CẠN
VÀO HOẠT ĐỘNG NGOI KHÓA ÂM NHC
TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ CẢNH DƯƠNG,
QUNG TRCH, QUNG BÌNH
LUẬN VĂN THẠC
LUẬN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ÂM NHẠC
Khóa 5 (2015 - 2017)
Ni, 2017
BGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM NGH THUẬT TRUNG ƯƠNG
NGUYN TH T NGA
ĐƯA HÁT CHÈO CẠN
VÀO HOẠT ĐỘNG NGOI KHÓA ÂM NHC
TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ CẢNH DƯƠNG,
QUNG TRCH, QUNG BÌNH
LUẬN VĂN THẠC
Chuyên ngành: luận Phương pháp dạy học Âm nhạc
số: 60.14.01.11
Người hướng dẫn khoa học:
Ni, 2017
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn với tiêu đề Đưa Hát Chèo cạn vào hoạt
động ngoại khóa trường Trung học sở Cảnh Dương - Quảng Trạch -
Quảng Bình là kết quả nghiên cứu của chính bản thân tôi và chưa được
công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào. Tôi xin hoàn toàn chịu
trách nhiệm về tính trung thực của số liệu và các nội dung khác trong luận
văn của mình.
Nội, ngày 05 tháng 8
năm 2017
Tác giả luận văn
Đã
Nguyễn Thị Tố Nga

Luận văn thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc: Đưa Hát Chèo cạn vào hoạt động ngoại khóa âm nhạc ở trường Trung học cơ sở Cảnh Dương - Quảng Trạch - Quảng Bình

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 4 | Lần xem: 0 | Page: 114 | FileSize: M | File type: PDF
0 lần xem

Luận văn thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc: Đưa Hát Chèo cạn vào hoạt động ngoại khóa âm nhạc ở trường Trung học cơ sở Cảnh Dương - Quảng Trạch - Quảng Bình. Luận văn nhằm mục đích nghiên cứu, đưa ra các biện pháp truyền dạy Hát Chèo cạn trong hoạt động ngoại khóa âm nhạc tại trường THCS Cảnh Dương - Quảng Trạch - Quảng Bình. Luận văn gồm 2 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận và thực tiễn dạy học âm nhạc tại trường THCS Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình; Chương 2 - Biện pháp đưa Hát Chèo cạn vào hoạt động ngoại khóa âm nhạc.. Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ học tập Vài tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://slideshare.vn/khoahocxahoi/luan-van-thac-si-ly-luan-va-phuong-phap-day-hoc-am-nhac-dua-hat-cheo-can-vao-hoa-m99buq.html

Nội dung


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

NGUYỄN THỊ TỐ NGA

ĐƯA HÁT CHÈO CẠN
VÀO HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA ÂM NHẠC
Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CẢNH DƯƠNG,
QUẢNG TRẠCH, QUẢNG BÌNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ
LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ÂM NHẠC
Khóa 5 (2015 - 2017)

Hà Nội, 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

NGUYỄN THỊ TỐ NGA

ĐƯA HÁT CHÈO CẠN
VÀO HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA ÂM NHẠC
Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CẢNH DƯƠNG,
QUẢNG TRẠCH, QUẢNG BÌNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ
Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc
Mã số: 60.14.01.11

Người hướng dẫn khoa học:

Hà Nội, 2017

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn với tiêu đề Đưa Hát Chèo cạn vào hoạt
động ngoại khóa ở trường Trung học cơ sở Cảnh Dương - Quảng Trạch Quảng Bình là kết quả nghiên cứu của chính bản thân tôi và chưa được
công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào. Tôi xin hoàn toàn chịu
trách nhiệm về tính trung thực của số liệu và các nội dung khác trong luận
văn của mình.
Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2017
Tác giả luận văn
Đã ký
Nguyễn Thị Tố Nga

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

BGH

Ban giám hiệu

CLB

Câu lạc bộ

GD&ĐT

Giáo dục và đào tạo

GS

Giáo sư

GV

Giáo viên

HĐNK

Hoạt động ngoại khóa

HS

Học sinh

NGND

Nhà giáo nhân dân

Nxb

Nhà xuất bản

NS

Nhạc sĩ

PGS

Phó giáo sư

PL

Phụ lục

PPDH

Phương pháp dạy học

SGK

Sách giáo khoa

THCS

Trung học cơ sở

TP

Thành phố

Tr

Trang

TS

Tiến sĩ

TSKH

Tiến sĩ khoa học

TTCN

Tiểu thủ công nghiệp

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1
Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN DẠY HỌC ÂM NHẠC
TẠI TRƯỜNG THCS CẢNH DƯƠNG, QUẢNG TRẠCH, QUẢNG
BÌNH ............................................................................................................. 7
1.1. Khái quát về Hát Chèo cạn và giải thích các khái niệm ........................ 7
1.1.1. Môi trường văn hóa Cảnh Dương - nôi sinh của Hát Chèo cạn ......... 7
1.1.2. Một số khái niệm ............................................................................... 17
1.2. Những đặc điểm của Hát Chèo cạn ...................................................... 23
1.2.1. Yếu tố cấu thành................................................................................ 23
1.2.2. Gíá trị thẩm mỹ, ý nghĩa tâm linh của Hát Chèo cạn trong đời sống
cư dân Cảnh Dương ngày nay ..................................................................... 29
1.2.3. Đặc điểm âm nhạc trong Hát Chèo cạn ở Quảng Bình nói chung,
Cảnh Dương nói riêng. ................................................................................ 32
1.3. Thực trạng dạy học âm nhạc tại Trường THCS Cảnh Dương ............. 38
1.3.1. Sơ lược về Trường THCS Cảnh Dương ........................................... 38
1.3.2. Môn âm nhạc tại Trưởng THCS Cảnh Dương.................................. 39
1.3.3. Thời lượng, nội dung chương trình, giáo trình môn âm nhạc........... 40
Tiểu kết ........................................................................................................ 41
Chương 2 BIỆN PHÁP ĐƯA CHÈO CẠN VÀO HOẠT ĐỘNG NGOẠI
KHÓA ÂM NHẠC ..................................................................................... 43
2.1. Vai trò, vị trí của hoạt động ngoại khóa âm nhạc ................................ 43
2.1.1. Phương pháp dạy học ........................................................................ 43
2.1.2. Đặc điểm của hoạt động ngoại khóa âm nhạc................................... 45
2.1.3. Phương pháp tổ chức các hoạt động ngoại khóa............................... 46
2.2. Biện pháp đưa Hát Chèo cạn vào HĐNK âm nhạc .............................. 49
2.2.1. Các tiêu chí lựa chọn và ứng dụng .................................................... 49

1144424

Tài liệu liên quan