Khóa lun tt nghip
TRƯỜNG ĐẠI HC VĂN HÓA NI
KHOA VĂN HÓA DÂN TC THIU S
------------***------------
KHÔI PHC BO TN PHÁT HUY GIÁ TR VĂN HOÁ
TRUYN THNG TRONG L HI XÊN MƯỜNG CA NGƯỜI
THÁI ĐEN TI SƠN LA
Sinh viên thc hin
: Đào Th Hng
Hướng dn khoa hc : TS. ng Duy Thnh
NI, 2009
SV: Đào Th Hng
1
Lp: VHDT-K11B
Khóa lun tt nghip
LI CM ƠN
Trong quá trình thc hin khóa lun này em đã nhn được sgiúp đỡ tn
tình ca các thy cô giáo Khoa Văn hóa Dân tc thiu s, TS. ng Duy
Thnh, SVăn hóa, Ththao và Du lch tnh Sơn La, UBND xã Ching Cơi,
cán bvà nhân dân dân tc Thái nhiu xã thuc thành phSơn La… Nhân
đây chúng tôi xin gi li cm ơn sâu sc nht ti tt cvà mong tiếp tc nhn
được nhng giúp đỡ quý báu.
Do
kh
năng
hn
nên
khóa
lun
viết
không
tránh
khi
thiếu
sót.
Chúng tôi mong nhn được nhiu ý kiến đóng góp cho khóa lun được hoàn
thin hơn
Chúng tôi xin chân thành cm ơn!
Tác gi
Đào Th Hng
SV: Đào Th Hng
2
Lp: VHDT-K11B
Khóa lun tt nghip
MC LC
Phn m đầu
1. Lý do chn đề tài…………………………………………………………...3
2.
Mc đích và nhim vca đề tài…………………………………………..4
3.
Đối tượng và phm vi nghiên cu…………………………………………4
4.
Phương pháp nghiên cu…………………………………………………..5
5.
Lch snghiên cu………………………………………………………...5
6.
Đóng góp ca đề tài………………………………………………………..6
7.
Bcc đề tài……………………………………………………………….6
Chương 1: L hi truyên thng trong sinh hot văn hoá ca dân tc Vit
nam………………...........................................................................................8
1.1. Lhi truyn thng nhng đặc đim và cu trúc lhi.............................8
1.1.1. Khái nim lhi truyn thng………………………………………….8
1.1.2. Nhng đặc đim và cu trúc lhi truyn thng……………………...10
1.2. Lhi truyn thng trong sinh hot văn hoá ca dân tc Vit nam…….18
1.2.1. Nhng giá trvăn hoá trong lhi truyn thng……………………...18
1.2.2. Lhi truyn thng trong sinh hot văn hoá dân tc thiu
s………..21
Chương 2: L hi truyn thng Xên Mường” ca người Thái đen ti
Ching Cơi, thành Ph Sơn la, tnh Sơn La………………………………26
2.1. Khái quát đời sng xã hi ca tc người Thái đen xã Ching Cơi,thành
phSơn La……..............................................................................................26
2.1.1 Không gian cư trú ca người Thái đen xã Ching Cơi, thành phSơn
La…………………………………………………………………………….26
2.1.2. Đời sng kinh tế ca người Thái đen xã Ching Cơi, Sơn
La…………………………………………………………………………….29
2.1.3. Không gian văn hoá ca người Thái xã Ching Cơi, Sơn
La……….........................................................................................................30
SV: Đào Th Hng
3
Lp: VHDT-K11B

Khóa luận tốt nghiệp: Khôi phục bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống trong lễ hội Xên Mường của người Thái Đen tại Sơn La

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 11 | FileSize: M | File type: PDF
0 lần xem

Khóa luận tốt nghiệp: Khôi phục bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống trong lễ hội Xên Mường của người Thái Đen tại Sơn La. Tiểu luận gồm 3 chương: Chương 1 - Lễ hội truyền thống trong sinh hoạt văn hoá của dân tộc Việt Nam; Chương 2 - Lễ hội truyền thống “Xên Mường” của người Thái đen, xã Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơ La; Chương 3 - Khôi phục, bảo tồn và phát huy các giá trị Văn hoá trong lễ hội “Xên Mường” của người Thái đen xã Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://slideshare.vn/khoahocxahoi/khoa-luan-tot-nghiep-khoi-phuc-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-van-hoa-truyen-thong--n99buq.html

Nội dung


Khóa luận tốt nghiệp
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
KHOA VĂN HÓA DÂN TỘC THIỂU SỐ
------------***------------

KHÔI PHỤC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HOÁ
TRUYỀN THỐNG TRONG LỄ HỘI XÊN MƯỜNG CỦA NGƯỜI
THÁI ĐEN TẠI SƠN LA

Sinh viên thực hiện

: Đào Thị Hằng

Hướng dẫn khoa học : TS. Ứng Duy Thịnh

HÀ NỘI, 2009

SV: Đào Thị Hằng

1

Lớp: VHDT-K11B

Khóa luận tốt nghiệp

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình thực hiện khóa luận này em đã nhận được sự giúp đỡ tận
tình của các thầy cô giáo Khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số, TS. Ứng Duy
Thịnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, UBND xã Chiềng Cơi,
cán bộ và nhân dân dân tộc Thái ở nhiều xã thuộc thành phố Sơn La… Nhân
đây chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả và mong tiếp tục nhận
được những giúp đỡ quý báu.
Do khả năng có hạn nên khóa luận viết không tránh khỏi thiếu sót.
Chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp cho khóa luận được hoàn
thiện hơn
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tác giả
Đào Thị Hằng

SV: Đào Thị Hằng

2

Lớp: VHDT-K11B

Khóa luận tốt nghiệp

MỤC LỤC
Phần mở đầu
1. Lý do chọn đề tài…………………………………………………………...3
2. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài…………………………………………..4
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu…………………………………………4
4. Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………..5
5. Lịch sử nghiên cứu………………………………………………………...5
6. Đóng góp của đề tài………………………………………………………..6
7. Bố cục đề tài……………………………………………………………….6
Chương 1: Lễ hội truyên thống trong sinh hoạt văn hoá của dân tộc Việt
nam………………...........................................................................................8
1.1. Lễ hội truyền thống những đặc điểm và cấu trúc lễ hội.............................8
1.1.1. Khái niệm lễ hội truyền thống………………………………………….8
1.1.2. Những đặc điểm và cấu trúc lễ hội truyền thống……………………...10
1.2. Lễ hội truyền thống trong sinh hoạt văn hoá của dân tộc Việt nam…….18
1.2.1. Những giá trị văn hoá trong lễ hội truyền thống……………………...18
1.2.2. Lễ hội truyền thống trong sinh hoạt văn hoá dân tộc thiểu số………..21
Chương 2: Lễ hội truyền thống “ Xên Mường” của người Thái đen tại xã
Chiềng Cơi, thành Phố Sơn la, tỉnh Sơn La………………………………26
2.1. Khái quát đời sống xã hội của tộc người Thái đen ở xã Chiềng Cơi,thành
phố Sơn La……..............................................................................................26
2.1.1 Không gian cư trú của người Thái đen ở xã Chiềng Cơi, thành phố Sơn
La…………………………………………………………………………….26
2.1.2. Đời sống kinh tế của người Thái đen ở xã Chiềng Cơi, Sơn
La…………………………………………………………………………….29
2.1.3. Không gian văn hoá của người Thái ở xã Chiềng Cơi, Sơn
La……….........................................................................................................30

SV: Đào Thị Hằng

3

Lớp: VHDT-K11B

Khóa luận tốt nghiệp

2.2. Lễ hội truyền thống “ Xên Mường” của người Thái đen ở xã Chiềng Cơi,
thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La………………………………………………37
2.2.1. Nguồn gốc hình thành và phát triển của lễ hội “Xên Mường”..............37
2.2.2. Diễn trình của lễ hội “Xên Mường”…………………………………..40
2.2.2.1. Phần lễ…...………………………………………………………….40
2.2.2.2. Phần hội……………………………………………………………..60
Chương 3: Khôi phục, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá trong lễ
hội “Xên Mường” của người Thái đen ở xã Chiềng Cơi, thành phố Sơn
La, tỉnh Sơn La……………………………………………………………..63
3.1 Các yếu tố cần thiết cho công tác khôi phục bảo tồn và phát huy lễ hội
“Xên Mường” người Thái ở xã Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn
La…………………………………………………………………………….63
3.1.1. Vai trò ý nghĩa của lễ hội “Xên Mường”……………………………..63
3.1.2. Sự quan tâm lãnh đạo của các cấp chính quyền và ngành văn hoá…..65
3.2. Khôi phục bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá trong lễ hội “Xên
Mường” Của tộc ngươig Thái đen ở xã Chiềng Cơi,thành phố Sơn La , tỉnh
Sơn La……………………………………………………………………….70
3.2.1. Công tác khôi phục bảo tồn lễ hội “ Xên Mường”……………………70
3.2.2. Phát huy các giá trị văn hoá trong lễ hội “ Xên Mường” của tộc người
Thái đen ở xã Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La…………………72
Kết Luận…………………………………………………………………….75
Danh mục và tài liệu tham khảo…………………………………………..78
Danh sách người cung cấp tài liệu………………………………………...80
Phụ lục ……………………………………………………………………...81

SV: Đào Thị Hằng

4

Lớp: VHDT-K11B

Khóa luận tốt nghiệp

MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc với nhiều bản sắc văn hoá riêng
của từng dân tộc. Việc bảo tồn các di sản văn hoá là một việc làm rất quan
trọng và cần thiết. Nhằm phát huy những truyền thống tốt đẹp của các dân
tộc, nâng cao không ngừng tinh thần yêu nước và ý thức làm chủ tập thể Tổ
quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến
công tác siêu tầm, khai thác, phục hồi và phát huy vốn văn hoá truyền thống
của các dân tộc. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay đất nước ta đang hước vào
thời kỳ công nhiệp hoá - hiện đại hoá, “ Xây dựng một nền văn hoá tiên tiến,
đậm đà bản sắc dân tộc” theo định hướng của Đảng. Việc tìm hiểu và đánh
giá đặc trưng văn hoá của các dân tộc là một việc làm hết sức quan trọng.
Việc chọn đề tài “ Khôi phục bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá
truyền thống trong lễ hội Xên Mường của người Thái đen tại Sơn La” có
ý nghĩa khoa học và thực tiễn lớn. Do lễ hội là hình thức sinh hoạt văn hoá
dân gian gắn bó với tôn giáo, lễ hội vừa là nhu cầu tâm linh, vừa là một loại
hình sinh hoạt văn hoá tổng hợp, lắng đọng nhiều tầng lớp như văn hoá, lịch
sử, tín ngưỡng…Với khuynh hướng phục hồi lễ hội trong những năm gần
đây, có rất nhiều công trình khoa học về đề tài này. Nhưng lễ hội “Xên
Mường” vẫn còn ít được tìm hiểu, nghiên cứu một cách cụ thể.Trong khi đó
điều kiện đất nước đang chuyển mạnh sang nền kinh tế nhiều thành phần
trong cơ chế thị trường hiện nay, nhiều giá trị văn hoá truyền thống quý báu
bị mai một. Bởi vậy, làm sao và làm như thế nào để một mặt vừa thực hiện tốt
chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội
chủ nghĩa, đồng thời vừa giữ gìn, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hoá truyền
thống đang là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm. Đối với
dân tộc Thái đen ở Sơn La vấn đề này cũng không nằm ngoài những điều kiện
chung của Đất nước, thêm vào đó là những đặc điểm riêng của nền kinh tế
SV: Đào Thị Hằng

5

Lớp: VHDT-K11B

1144425

Tài liệu liên quan