Ebook Tuyển tập bài viết bán hàng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 41 | Page: 26 | FileSize: 0.00 M | File type: PDF
Ebook Tuyển tập bài viết bán hàng. Ebook gồm các nội dung chính: Những bài bán hàng ngắn, những bài bán hàng dài,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.
1
TUYỂN TẬP BÀI BÁN HÀNG TANH TANH
A.LỜI
NÓI
ĐẦU
Trong thďi gian tôi nghiên cĊu vî copywriter, tôi tč nhên thçy rìng müi ngĈďi
thĈďng hay chia sê vĐi nhau nhČng lý thuyït tĉ sách vđ, nhČng chõ dén tĉ các
bêc tiîn bÿi tĉ trĈĐc đïn nay cąa ngành quâng cáo. Tuy nhiín, týi chĈa thçy ai
giĐi thiòu cho tôi xem nhČng bài bán hàng cąa hü nhĈ thï nào câ. Tôi thčc sč
muÿn biït nhČng bài quâng cáo khi đĈēc áp dćng nhČng lý thuyït mà müi
ngĈďi hay chia sê đù së mang hónh hài nhĈ thï nào.
Tôi hiðu, có lë vó thýng thĈďng khýng ai thôch đĈa các bài viït cąa mình ra
công khai cho tçt câ müi ngĈďi cùng xem, tçt câ cùng phê bình, vêy nín đa sÿ
müi ngĈďi đîu ngäi làm điîu này. Chính bân thân tôi cĆng rçt đín đo trĈĐc khi
thčc hiòn quyðn sách, nhĈng thiït nghö, đð có thð giúi hĎn, tài nëng hĎn, chĄng
ta phâi không ngæn ngäi chia sê, không ngäi đð ngĈďi khác phê bình, vêy nên
tôi mĐi đánh liîu:
CHIA S NHNG BÀI BÁN HÀNG CA TÔI.
Týi nghö rìng không có cách tham khâo và lçy ví dć nào nhanh hĎn, tÿt hĎn
bìng các bài bán hàng thčc tï.
Vì sč bí mêt, riíng tĈ nín týi së giçu tên hæu hït nhČng công ty, khách hàng mà
týi đã tĉng thčc hiòn, tôi së chõ đð läi nĂi dung bài bán hàng mà thýi. Đåy là
nhČng bài mà tôi tč câm thçy Ĉng ĕ nhçt, hy vüng có thð làm ví dć cho bän khi
cæn và có thð truyîn câm hĊng cho bän đð viït nhČng bài hay hĎn.
Đi kèm mĂt bài viït luôn cæn có hình ânh đð hçp dén hĎn, nhĈng trong tài liòu
này tôi muÿn chú trüng vào phæn chČ viït nín đã lĈēc bú đi hït nhČng hình
ânh.
Tôi xin gċi lďi cám Ďn đïn nhČng khách hàng cąa týi đã täo điîu kiòn đð tôi rèn
giĆa khâ nëng cąa mình.
Giď thì, chúng ta cùng bít đæu cuĂc hành trình nào!
2
TUYỂN TẬP BÀI BÁN HÀNG TANH TANH
B.NHNG
BÀI
BÁN
HÀNG
NGN
1) Đæu tiên, tôi xin giĆi thiu một bài bán hàng đã tÿng viết cho 1 công ty bán
giày nam, đó vào khoâng mùa thu - đông nëm 2014.
Tiêu đề: NHỮNG ĐÔI GIÀY TẠO RA ĐỂ KHÁC BIT
Chúng tôi không bán cho bän mĂt đýi giày da bø thêt 100% mà chúng tôi
đang trao cho bän cĎ hĂi đð trđ nên nĀi bêt. Đã bao læn bän phâi chìm
ngõm giČa đám đýng hān loän, đã bao læn bän mçt hút mĂt cách vô danh
giČa đýng ngĈďi þn ã, cù bao nhiíu đýi mít đã tĉng lĈĐt qua bän mà
không dĉng läi dù trong thoáng chÿc, vêy hãy chün đýi giày này đð khác
biòt trđ thành tính cách cąa bän.
VĐi nhČng đĈďng khâu vít kö lĈĒng, tõ mõ, nhČng vït khâu nhú nhín nhĈng
vén chíc chín, đï cao su dày dn giúp nhČng bĈĐc đi trđ nên nhì nhàng
và êm ái, trên phæn thân giày có trang trí thành hình chuông täo ra mĂt sč
đĂc đáo lä mít cho chiïc giày. Thím vào đù, chĄng týi luýn bâo hành
giày cho các bän, kð câ đánh xi giày, bän có thð đïn bçt cĊ chi nhánh
nào trong hò thÿng cċa hàng _____ cąa chĄng týi đð bâo hành.
Bän hoàn toàn có thð tham khâo giá đ nhČng nĎi khác đð biït rìng giá
cąa chúng tôi luôn luôn cänh tranh và hēp lý.
VĐi māi đýi giày mua täi _____ së đĈēc tng ngay mĂt đýi tçt lĈďi cčc đìp
đð măa đýng thím çm áp.
Hãy mua đýi giày này ngay båy giď đð đ÷nh hình phong cách riêng cąa
bän.
LH: 0936 036 836
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
41 lần xem

Ebook Tuyển tập bài viết bán hàng. Ebook gồm các nội dung chính: Những bài bán hàng ngắn, những bài bán hàng dài,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu..

Nội dung

1 TUYỂN TẬP BÀI BÁN HÀNG – TANH TANH A.LỜI NÓI ĐẦU Trong thďi gian tôi nghiên cĊu vî copywriter, tôi tč nhên thçy rìng müi ngĈďi thĈďng hay chia sê vĐi nhau nhČng lý thuyït tĉ sách vđ, nhČng chõ dén tĉ các bêc tiîn bÿi tĉ trĈĐc đïn nay cąa ngành quâng cáo. Tuy nhiín, týi chĈa thçy ai giĐi thiòu cho tôi xem nhČng bài bán hàng cąa hü nhĈ thï nào câ. Tôi thčc sč muÿn biït nhČng bài quâng cáo khi đĈēc áp dćng nhČng lý thuyït mà müi ngĈďi hay chia sê đù së mang hónh hài nhĈ thï nào. Tôi hiðu, có lë vó thýng thĈďng khýng ai thôch đĈa các bài viït cąa mình ra công khai cho tçt câ müi ngĈďi cùng xem, tçt câ cùng phê bình, vêy nín đa sÿ müi ngĈďi đîu ngäi làm điîu này. Chính bân thân tôi cĆng rçt đín đo trĈĐc khi thčc hiòn quyðn sách, nhĈng thiït nghö, đð có thð giúi hĎn, tài nëng hĎn, chĄng ta phâi không ngæn ngäi chia sê, không ngäi đð ngĈďi khác phê bình, vêy nên tôi mĐi đánh liîu: CHIA SẺ NHỮNG BÀI BÁN HÀNG CỦA TÔI. Týi nghö rìng không có cách tham khâo và lçy ví dć nào nhanh hĎn, tÿt hĎn bìng các bài bán hàng thčc tï. Vì sč bí mêt, riíng tĈ nín týi së giçu tên hæu hït nhČng công ty, khách hàng mà týi đã tĉng thčc hiòn, tôi së chõ đð läi nĂi dung bài bán hàng mà thýi. Đåy là nhČng bài mà tôi tč câm thçy Ĉng ĕ nhçt, hy vüng có thð làm ví dć cho bän khi cæn và có thð truyîn câm hĊng cho bän đð viït nhČng bài hay hĎn. Đi kèm mĂt bài viït luôn cæn có hình ânh đð hçp dén hĎn, nhĈng trong tài liòu này tôi muÿn chú trüng vào phæn chČ viït nín đã lĈēc bú đi hït nhČng hình ânh. Tôi xin gċi lďi cám Ďn đïn nhČng khách hàng cąa týi đã täo điîu kiòn đð tôi rèn giĆa khâ nëng cąa mình. Giď thì, chúng ta cùng bít đæu cuĂc hành trình nào! 2 TUYỂN TẬP BÀI BÁN HÀNG – TANH TANH B.NHỮNG BÀI BÁN HÀNG NGẮN 1) Đæu tiên, tôi xin giĆi thiệu một bài bán hàng đã tÿng viết cho 1 công ty bán giày nam, đó là vào khoâng mùa thu - đông nëm 2014. Tiêu đề: CÓ NHỮNG ĐÔI GIÀY TẠO RA ĐỂ KHÁC BIỆT Chúng tôi không bán cho bän mĂt đýi giày da bø thêt 100% mà chúng tôi đang trao cho bän cĎ hĂi đð trđ nên nĀi bêt. Đã bao læn bän phâi chìm ngõm giČa đám đýng hān loän, đã bao læn bän mçt hút mĂt cách vô danh giČa đýng ngĈďi þn ã, cù bao nhiíu đýi mít đã tĉng lĈĐt qua bän mà không dĉng läi dù trong thoáng chÿc, vêy hãy chün đýi giày này đð khác biòt trđ thành tính cách cąa bän. VĐi nhČng đĈďng khâu vít kö lĈĒng, tõ mõ, nhČng vït khâu nhú nhín nhĈng vén chíc chín, đï cao su dày dặn giúp nhČng bĈĐc đi trđ nên nhì nhàng và êm ái, trên phæn thân giày có trang trí thành hình chuông täo ra mĂt sč đĂc đáo lä mít cho chiïc giày. Thím vào đù, chĄng týi luýn bâo hành giày cho các bän, kð câ đánh xi giày, bän có thð đïn bçt cĊ chi nhánh nào trong hò thÿng cċa hàng _____ cąa chĄng týi đð bâo hành. Bän hoàn toàn có thð tham khâo giá đ nhČng nĎi khác đð biït rìng giá cąa chúng tôi luôn luôn cänh tranh và hēp lý. VĐi māi đýi giày mua täi _____ së đĈēc tặng ngay mĂt đýi tçt lĈďi cčc đìp đð măa đýng thím çm áp. Hãy mua đýi giày này ngay båy giď đð đ÷nh hình phong cách riêng cąa bän. LH: 0936 036 836 3 TUYỂN TẬP BÀI BÁN HÀNG – TANH TANH 2) Sau đåy là một số bài viết tôi đã tÿng thăc hiện trong khoâng thąi gian tôi làm ć công ty cü – công ty Maxcare, đåy không phâi là Agency mà là Client, đåy cüng là công ty tốt nhçt mà tôi đã tÿng làm việc cho đến khi tôi làm freelancer. Nhân tiện, tôi muốn gāi ląi cám Ąn đến nhĂng ngþąi bän, nhĂng ngþąi anh/chð đã làm việc cùng tôi ć Maxcare, đó là khoâng thąi gian tuyệt vąi. a) Đåy là bài viết bán hàng cho sân phèm xe têp đi cûa trẻ con, tôi đĀng trên góc độ một ngþąi mẹ khi viết bài này. Tiêu đề: KHÁM PHÁ ra BÍ MẬT giúp con mẹ ĐI NHANH hơn Nuôi con là mĂt hänh phúc, hänh phĄc khi đĈēc nhìn thçy đĊa con yêu bé búng lČng thČng nhČng bĈĐc đi đæu tiên, nhČng bĈĐc đi liíu xiíu, méo mù nhĈ ngĈďi say, vài bĈĐc rþi läi ngã, khi đù con quay đæu läi vĐi nhČng tiïng goi “mì, mì, mì Ďi ,„”, nhČng âm thanh ngüt ngào hĎn bçt cĊ lďi tán tõnh nào mì tĉng đĈēc nghe. Con yên tâm, mì së luýn dûi theo con, đi bín con tĉ nhČng bĈĐc chân non nĐt đïn khi bĈĐc chân con cĊng cáp, trĈđng thành. NhČng bĈĐc đæu tiín này, hãy đð nhČng chiïc xe têp đi hā trē mì giúp con đi nhanh hĎn nhé. Đïn 366 Xã Đàn – Đÿng Đa – Hà NĂi đð lča chün các loäi xe têp đi cčc x÷n và đa däng các mì nhé, an toàn, thiït kï tiòn lēi cho trê, không gãy, không vĒ. Giá rçt rê mà vô cùng chçt lĈēng. Sÿ lĈēng có hän, đang cù chĈĎng trónh SALE nČa, các mì đïn nhanh kêo hït nhé. LH: 0936 036 836 Trong bài này, đ phæn tiíu đî, tôi cÿ tónh đð chČ viït hoa và viït thĈďng xen kë l kë lén nhau đð nhçn mänh thím vào thýng điòp mà tôi muÿn truyîn tâi. 4 TUYỂN TẬP BÀI BÁN HÀNG – TANH TANH b) Đåy là một bài viết bán hàng khác cho sân phèm xe têp đi, ć bài này, tôi đĀng trên góc độ cûa đĀa con khi trò chuyện vĆi ngþąi mẹ. Chiếc xe này có đặc điểm là có thể gêp läi, chînh cao thçp tùy ý, có bàn piano trên xe cho trẻ con nghðch để tëng trí thông minh. Tiêu đề: NGƯỜI BẠN ĐẦU TIÊN TRÊN MỖI BƯỚC CHÂN CON ĐI Hiðn nhiên không ai khác đù chônh là Mì, mì chônh là ngĈďi bän đæu tiên trên māi bĈĐc chån con đi, đĂng viên con māi læn con vçp ngã. Chëm con mçy ngày đæu rçt vçt vâ phâi không mì? Lúc thì con ÿm, con đau, lĄc thó con khùc æm ö giČa đím làm mì không ngą đĈēc, lúc con läi hĈ quçy phá không ch÷u ën. Giď con lĐn hĎn mĂt chút, con bít đæu bĈĐc sang mĂt giai đoän mĐi, chuyðn tĉ bø sang đi, nhČng bĈĐc đi chêp chČng đæu đďi cąa con tuy non yïu nhĈng rçt vČng tâm vì luôn có mì đ bên. NhĈng mçy ngày đæu têp đi thêt là khó, con ngã suÿt mà vén chĈa đi đĈēc, mì cĊ phâi chäy ra đĒ con hoài. Cho đïn khi mì mang vî mĂt ngĈďi bän đð cùng mì giúp con têp đi đĈēc nhanh hĎn và vČng chíc hĎn, đù là chiïc xe têp đi Chicco. Tĉ ngày cù ngĈďi bän mĐi này, con thçy đi dñ hĎn nhiîu lím mì ä, mçy læn con suĕt ngã may đîu có cêu çy đĒ, vì cêu çy cù cái lĈng chíc chín lím, con nặng đïn gæn chćc kg rþi mà bän çy vén đĒ đĈēc cĎ mà. Mà con thçy lä lím nhá, hþi đæu con mĐi cao tæm 66cm thôi, cêu çy cĆng cao bìng con, vêy mà bây giď con cao lín đïn 78cm rþi mà sao cêu çy läi vén cao bìng con hâ mì?? Hay là cêu çy cĆng lĐn lên cùng vĐi con? Vî sau mì nói con mĐi biït thì ra cêu bän này rçt giúi, có thð thay đĀi chiîu cao tùy ý. Mà mì Ďi, con biït đánh câ đàn piano rþi đçy, mì nghe này: “oe oe oe oe” , đçy là nhď có bän xe têp đi Chicco đçy, vì bän çy lĄc nào cĆng 5 TUYỂN TẬP BÀI BÁN HÀNG – TANH TANH mang đàn piano theo, con hay ngh÷ch chĎi lím, thï là tč nhiên con biït đánh rþi đçy mì ä. Nhà mónh thó bé, con cĆng dài đïn mçy chćc phân rþi chĊ bĂ, nuôi thêm bän xe têp đi này lĄc đæu con cĆng ghét lím vó nghö bän çy së tranh chā cąa mónh nhĈng thó ra bän çy có thð gêp mình läi đĈēc thành cù bé tô nhĈ con cún con ý, châ chiïm chā mçy, vêy là con là đĈēc rĂng chā ngh÷ch ngēm quêy phá trong nhà mà không sē vĈĐng víu. Mçy læn mì bï con đi chĎi vĐi mçy bän bìng tuĀi con çy, con thçy mçy bän çy đi chêm lím, đuĀi theo túm vào bõm con còn không k÷p cĎ mà. Mì së luýn là ngĈďi bän đæu tiên trên māi bĈĐc chån con đi, và Chicco là ngĈďi bän thĊ 2 cùng mì giĄp con đi nhanh hĎn. Mì Ďi, mau chün xe têp đi Chicco Brand vàng cho con nhé. ĐĐÿi tĈēng tôi hĈĐng đïn trong bài viït này tçt nhiên là nhČng ngĈďi mì, vêy nên nïu bän nói “ngĈďi bän đæu tiên cąa con là xe têp đi”ithì chíc chín së b÷ phân Ċng ngay lêp tĊc.tHiðu khách hàng thích nghe gì và nói cho hü nghe nnghe nhČng điîu çy luôn là lča chün sáng suÿt. 6 TUYỂN TẬP BÀI BÁN HÀNG – TANH TANH c) Đåy là bài viết bán hàng cho sân phèm máy massage chân Max 648 cûa Maxcare, tôi đã tÿng dùng thā sân phèm này và câm thçy rçt khoái chí vì nó. Hãy cố gíng tìm kiếm cĄ hội dùng thā sân phèm, trâi nghiệm sân phèm trþĆc khi bít tay vào viết, nếu đþĉc vêy chíc chín khi viết bän sẽ có nhiều câm xúc hĄn. Tiêu đề: MAX 648 – HƠI ẤM ĐÔI BÀN CHÂN Măa đýng đang länh lăng bĈĐc đïn vĐi cái giá rét bít đæu làm tê buÿt đýi bàn chân, nhČng cĎn đau múi gót chân liên tćc lên tiïng giày vò bän, massage chån đa nëng Max 648 vĐi chĊc nëng massage nhiòt giĄp cho đýi bàn chån nhĈ đĈēc nång niu trong phøng xýng hĎi, căng vĐi câm giác massage thĈ thái nhĈ bàn tay cąa thē chuyên nghiòp, giúp bän rĆ bú hït müi mòt múi, chóm đím vào träng thái yín tönh hiïm có trong cuĂc sÿng bĂn bî hàng ngày. Massage chân Max 648 vĐi công nghò massage cĀ truyîn shiatsu cąa Nhêt căng 4 phĈĎng pháp massage kì diòu đã giĄp cho hàng triòu ngĈďi xóa bú đi nhČng cĎn đau gùt chån day dĊt, dai dîng đeo bám hü biït bao ngày và nù cĆng së khiïn bän ngäc nhiên vì nhČng bĈĐc đi thanh thoát, uyðn chuyðn cąa mình trong tĈĎng lai, nhČng bĈĐc chån nhĈ chĈa hî có dçu çn cąa thďi gian đð läi. Bän bè xung quanh chõ có thð thÿt lên rìng, phép màu nào đã đĈa bän trđ läi sĊc khúe cąa tuĀi đýi mĈĎi? Thďi gian không chď đēi mĂt ai, hãy chëm sùc cho đýi bàn chån trĈĐc khi nó gćc ngã. LH: 0936 036 836 đð tiïp sĊc cho đýi bàn chån bän. 7 TUYỂN TẬP BÀI BÁN HÀNG – TANH TANH PNïu bän đã tĉng đüc qua sách vđ vî copywritertthó đîu biït ichçt liòu quan quan trüng nhçt täo nên mĂt bài bán hàng thành cýng là đánh thĊc đĈēc câm xĄc nĎi đĂc. giâ. “Trái tim cąa khách hàng là mĂt ngün nĄi bëng, bän chõ có thð khiïn hü chi tiîn khi làm tan chây nĄi bëng đù, tĊc là khiïn hü câm đĂng” Vì vêy nên các bài bán hàng cąa týi đîu khýng đî cêp ngay đïn sân phèm / công ty mà luôn cÿ gíng làm cho khách hàng thçy rung đĂng trĈĐc. Tôi vén luôn tin rìng: “mĂt khi con tim đã lín tiïng thì lý trí ít phâi câm mþm” 8 TUYỂN TẬP BÀI BÁN HÀNG – TANH TANH d) Bài viết này tôi dùng để quâng bá sân phèm cân Tania – một loäi cân có thể đo đþĉc 8 chî số cĄ thể nhþ mĈ, nþĆc, BMI,„. Đối tþĉng mà tôi nhím đến là hội nhóm nhĂng ngþąi thích têp thể hình, nhĂng ngþąi đang têp và đam mê vĆi nó. Tôi đã tÿng có một thąi gian têp thể hình nên tôi khá hiểu nhĂng đối tþĉng này cæn gì. Tiêu đề: ĐỪNG CHỈ BIẾT ĐÂM ĐẦU TÂP LUYỆN – PHÂI THƯỜNG XUYÊN NHÌN LẠI Têp thð hình là mĂt quá trình cąa sč khĀ luyòn mà thành, mĂt thân hình chČ S điòu đà eo thon hay mĂt thân hình 6 múi rín chíc nây nđ không thð có chõ sau mĂt đím ngą dêy. Viòc têp luyòn đîu đặn hàng ngày là điîu tiên quyït nhĈng chõ têp mà không biït nhìn läi thó cĆng chõ là dã tràng xe cát, giÿng nhĈ thiíu thån cÿ lao vào lċa đð tìm ánh sáng mà bân thân bÿc cháy tĉ lĄc nào cĆng khýng biït. Viòc têp luyòn cĆng cæn sč theo dõi thĈďng xuyên. Theo dõi cân nặng khýng thýi thó khýng ën thua, vô dć nhĈ đð cù cĎ bćng 6 múi thì mĒ cĎ thð phâi dĈĐi 10%, mçy chiïc cån thýng thĈďng së không thð giúp bän biït đĈēc lĈēng mĒ hiòn täi cąa mình là bao nhiêu. Chiïc cân chuyên dćng nhçt dành cho ngĈďi têp gym là cân TANITA, cho biït 8 chõ sÿ cąa cĎ thð đð tĉ đù bän có thð điîu chõnh đĈēc chï đĂ têp luyòn hēp lý. Rþi nhČng cô gái chõ có thð nhón và thèm khát đýi bď vai cùng vòm ngčc nây nđ, thân hình chČ V rín rúi cąa các anh chàng biït têp gym mĂt cách khôn ngoan. Còn các chàng trai së mâi miït, hút mít mãi nhìn theo thân hình chČ S thon thâ, vòng eo thon gēi câm nhĈ đĈēc täo nên tĉ dâi lća mîm mäi tuyòt mỹ cąa các cô nàng biït têp gym đĄng cách. 9 TUYỂN TẬP BÀI BÁN HÀNG – TANH TANH Cân TANITA cąa Nhêt Bân đã nhên giâi thĈđng là døng cån phån tôch cĎ thð sÿ 1 thï giĐi. Hãy lçy ngay chiếc cân Tanita này về nhà và bän sẽ phâi ngäc nhiên về nhĂng bí mêt tÿ cĄ thể mà bän khám phá ra đþĉc nhą nó. Tell: 0936 036 836 PHãy bít đæu bìng mÿi bên tâm cąa đĂc giâ, iđĉng ngay lêp tĊc ném thông thýng điòp cąa bän vào mặt hü, hüirçt giúi võ nên hü së né đĈēc ngay. 10 TUYỂN TẬP BÀI BÁN HÀNG – TANH TANH 3) Đåy là bài bán hàng tôi viết cho công ty thiết kế bao bì. Đối tþĉng khách hàng là nhĂng doanh nghiệp sân xuçt sân phèm và cæn có bao bì. Khi viết bài cho doanh nghiệp B2B (Khách hàng cûa doanh nghiệp là các doanh nghiệp khác) sẽ có nhiều điểm khác nhau vĆi viết bài cho doanh nghiệp B2C (khách hàng cûa doanh nghiệp là các cá nhân). Tiêu đề: QUYẾN RŨ KHÁCH HÀNG TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN Điều gì khiến khách hàng phâi lòng sân phèm ngay tÿ giåy phút đæu tiên? TrĈĐc khi khách hàng có thð thčc sč trâi nghiòm sân phèm và câm nhên thçy sč khác biòt vî sân phèm thó điîu đæu tiên mà hü nhìn thçy chính là bao bì. Bao bó chônh là ngĈďi bán hàng thæm lặng nhĈng vý căng hiòu quâ đð bän có thð tiïp cên khách hàng. Phân Ċng đæu tiên khi khách hàng nhìn thçy mĂt bao bì bít mít là gì? “Woa! vú hĂp này đìp quá!, chíc chçt lĈēng bín trong cĆng tÿt, tôi muÿn thċ nù” MĂt bao bó đìp và bít mít có tác dćng thay thï cho hàng ngàn lďi nói cąa các nhân viên bán hàng. Nïu thĈĎng hiòu công ty bän chĈa mänh thì bao bì nĀi bêt së giúp sân phèm cąa công ty trđ nên khác biòt ngay giČa đám đýng nhČng sân phèm khác, khách hàng së không chæn chĉ mà cæm ngay sân phèm cąa bän lên đð dùng thċ xem ra sao. Còn nïu công ty bän đã cù mĂt thĈĎng hiòu mänh thì bao bì çn tĈēng së giĄp tëng thím sĊc khúe cąa thĈĎng hiòu, tëng thím đĂ nhên diòn cąa thĈĎng hiòu và giúp cho doanh nghiòp cçt cánh đi lín. 11 TUYỂN TẬP BÀI BÁN HÀNG – TANH TANH Nïu bao bì sân phèm cąa bän đã cĆ hoặc nù chĈa thčc sč hiòu quâ, chĈa gây çn tĈēng mänh cho ngĈďi tiêu dùng thì bây giď là lúc bän cæn thay đĀi nù. Đåy là cách đĎn giân nhçt mà bän có thð thčc hiòn ngay lêp tĊc đð tëng trĈđng doanh thu cho công ty. VĐi kinh nghiòm nhiîu nëm trong lönh včc thiït kï bao bì, chúng tôi – _____ hiðu rçt rõ làm thï nào đð bao bì có thð ghi điðm ngay trong mít ngĈďi tiêu dăng, đð hü phâi lòng sân phèm ngay tĉ cái nhón đæu tiên. _____ vĐi đĂi ngĆ nhân viên giàu kinh nghiòm, tay nghî cao së biït cách biïn bao bì cąa bän trđ thành mĂt tác phèm nghò thuêt, mĂt çn phèm quâng cáo làm lay đĂng ngay câ nhČng khách hàng khó tính nhçt. Thďi gian thiït kï đặc biòt çn tĈēng: chõ trong có 3 ngày. Hãy liên hò ngay vĐi _____ đð cù đĈēc nhČng bao bì tuyòt đìp giúp công ty tëng trĈđng nhanh hĎn bao giď hït. PKhi viït icho khách hàng B2B chúng ta cæn phâi nhçn mänh vî mâng doanh doanh thu, có đĈēc nhČng con sÿ càng cć thð thì càng tÿt. 12 TUYỂN TẬP BÀI BÁN HÀNG – TANH TANH C.NHỮNG BÀI BÁN HÀNG DÀI MĂt trong nhČng điîu mà các copywriter thĈďng xuyên phâi đÿi mặt đù là các khách hàng thường chỉ thích các bài viết ngắn, trong bài viït nói càng nhiîu vî công ty, sân phèm càng tÿt. Hü thĈďng nghö rìng bài viït dài khýng ai đüc hït câ nên chõ muÿn chëm chëm viït càng ngín càng tÿt. Trong khi đù, một bài viết hay không hề phý thuộc vào độ dài bài viết mà phý thuộc vào chçt lþĉng. Hãy thċ thuyït phćc khách hàng, nïu khýng đĈēc thì đành phâi chçp nhên làm theo ý hü thôi. Bài viït dài hay ngín còn phć thuĂc bän đĈa bài viït çy ra kênh nào. Các kính nhĈ facebook thó các bài viït thĈďng ngín, còn trên website thì các bài viït thĈďng dài hĎn. HĎn nČa, phý thuộc vào tính đặc thù cûa sân phèm, sân phẩm càng đặc biệt thì càng phâi nói nhiều, sân phèm thông dćng thó đýi khi chõ cæn mĂt vài tĉ. Sân phẩm càng có tính cạnh tranh cao, càng có giá trị cao thì càng phâi nói nhiều hơn. 13 TUYỂN TẬP BÀI BÁN HÀNG – TANH TANH 1) Bài đæu tiên cûa tôi là một bài viết tuyên truyền tĆi nhên thĀc ngþąi dùng về sân phèm. Bài viết này khá dài, sân phèm chî đþĉc tiết lộ ć gæn cuối bài. Tiêu đề: CÓ NHỮNG ĐỨA TRẺ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC THẤY MẶT TRỜI. Con là mĂt đĊa trê nhĈ thï, mĂt đĊa trê chĈa bao giď đĈēc nhìn thçy ánh mặt trďi, cĆng chĈa bao giď thčc sč đĈēc nhìn thçy hình hài cąa mình ra sao. Con đang đ mĂt nĎi,tÿi tëm và khýng ai nhón thçy, và ba mì biït không, con không chõ có mĂt mình, cĊ māi nëm läi có thêm tæm tĉ 1,2 triòu đïn 1,6 triòu bän nČa đïn đåy căng vĐi con. Con không buþn đåu, vó đ đåy rçt đýng, rçt đýng nhČng đĊa trê không bao giď đĈēc nhìn thçy ánh mặt trďi. Con vén còn nhĐ nhČng giåy phĄt đæu tiín con đĈēc hình thành ra trong cuĂc sÿng này, nhČng giây phút çy thêt ngín ngąi nhĈng con së luôn nhĐ mãi. Con chĈa bao giď đĈēc nïm dòng sČa ngüt cąa mì, cĆng chĈa bao giď đĈēc nìm trong vòng tay çm áp cąa ba, nhĈng con vén câm nhên đĈēc hĎi çm, đĈēc sĊc sÿng cąa mì hàng ngày truyîn vào con trong ít thďi gian ngín ngąi çy. Con tuy trong bćng mì nhĈng vén nghe đĈēc nhČng læn ba mì cãi nhau, nhČng læn to tiïng æm ö cãi vã, tçt câ chõ là vì CON. Con nìm trong bćng mì nhĈng con vén còn nhĐ đĈēc câm giác lúc mì run lên bæn bêt, lúc mì sē hãi òa khóc khi biït mình có CON. Lúc çy, con đã biït, con là mĂt đĊa trê chĈa bao giď đĈēc chào đùn trín thï giĐi này. Xin lāi ba mì, vó con đã xuçt hiòn và làm bÿ mì phâi khĀ sđ vì CON. Lúc mì vào phòng mĀ, mì run lên vì sē hãi, mì khóc nçc lên tĉng hþi vì đau đĐn, mì biït không, đ trong này con cĆng khùc, con cÿ gào lín đïn khân cĀ nhĈng khýng thð thành lďi, nĈĐc mít con cĆng chîng thð nào rĎi đĈēc. Rþi con cĆng ra đi, rďi khúi thï giĐi này, con đïn cuĂc đďi này thêt nhanh và ra đi cĆng thêt chóng vánh. 14 TUYỂN TẬP BÀI BÁN HÀNG – TANH TANH Con nhìn nhČng đĊa trê may mín đĈēc sinh ra cùng thďi gian çy, chúng kêu khóc thêt to, nĈĐc mít ngín nĈĐc mít dài nhĈ báo hiòu cho câ thï gian này biït vì sč có mặt cąa chúng. Con nhìn và ghen tỵ, con ĈĐc mình cĆng cù læn đĈēc khóc lên thêt to nhĈ thï, đĈēc gào lín nhĈ thï,nhĈng mà khýng đĈēc mì Ďi! CON, mĂt đĊa trê đïn không ai biït, ra đi chîng ai hay, bú läi sau lĈng khýng mĂt nāi mong nhĐ, mĂt đĊa trê chĈa bao giď đĈēc nhìn thçy ánh mặt trďi. Ba mì à, con nùi điîu này không phâi đð trách móc, ba mì là ngĈďi mang đïn cho con quyîn đĈēc xuçt hiòn trên thï gian này nhĈng phâi chi cho con thêm cái quyîn đð đĈēc sÿng, đð đĈēc yíu thĈĎng, đð con đĈēc nhìn thçy bæu trďi, đð đĈēc nhìn thçy nhČng đàn chim bay lĈēn, đð con đĈēc vui đăa, đð đĈēc cĈďi ,đĈēc khùc nhĈ bao đĊa trê khác. Ba mì Ďi, GIÁ MÀ, GIÁ MÀ ba mì có thð cho con thím điîu çy. Ở nĎi tÿi tëm này con vén sÿng tÿt, con vén vui vê và hoà nhêp nhanh, nhČng ngĈďi bän đ đåy cĆng rçt tÿt vĐi con, con vén thĉa hĈđng sč mänh më tĉ ba và nét đáng yíu cąa mì. Ở nĎi này, con vén luôn cæu chúc cho ba mì đĈēc sÿng hänh phúc, và së có nhČng đĊa con khác may mín hĎn con. NhČng đĊa trê thčc sč đĈēc sÿng và đĈēc nhìn thçy ánh mặt trďi. GỬI ba mì, đĊa con HẠNH PHÚC cąa ba mì Māi nëm, täi Viòt Nam cù đïn 1,2 triòu đïn 1,6 triòu đĊa bé khýng đĈēc sinh ra, cĊ mĂt đĊa trê đĈēc ra đďi läi có mĂt bào thai khác b÷ bú đi. Hiòn tĈēng có thai ngoài ý muÿn là do viòc quan hò mà không dùng bao cao su. Đĉng đð nhČng đĊa trê không bao giď đĈēc nhìn thçy ánh mặt trďi vì nhČng giây phút SAI LẦM cąa bän. Hãy dùng BAO CAO SU khi quan hò. Hãy đð nhČng đĊa trê đĈēc thčc sč sÿng, đĈēc khùc và đĈēc cĈďi. Nhân d÷p khai trĈĎng cċa hàng mĐi, shop _____ chuyên kinh doanh các mặt hàng hā trē viòc chën gÿi nhĈ bao cao su, gel býi trĎn, x÷t kéo dài thďi gian„ së giâm thím 15% khi đïn mua trčc tiïp. (thông tin đã đþĉc rút gọn) 15 TUYỂN TẬP BÀI BÁN HÀNG – TANH TANH 2) Bài bán hàng tiïp theo đĈēc viït cho mĂt nhà hàn. Đÿi tĈēng mà bài viït đang muÿn hĈĐng đïn là nhČng bêc phć huynh muÿn tĀ chĊc sinh nhêt cho con. Tiêu đề: TỔ CHỨC SINH NHẬT CŨNG LÀ DẠY CON Sinh nhêt là mĂt trong nhČng thďi khíc đáng nhĐ nhçt trong nëm đÿi vĐi mĂt ngĈďi, vĐi mĂt đĊa trê nó thêm chí còn mang nhiîu ĕ nghöa đặc biòt hĎn, đù là dçu mÿc cho sč phát triðn, lĐn khýn, hĎn nČa đÿi vĐi nhČng ngĈďi làm cha làm mì nhĈ chĄng ta đù cĆng là mĂt cĎ hĂi đð däy con thím trĈđng thành và hiðu hĎn vî các giá tr÷ cuĂc sÿng. ChĄng ta thĈďng đĎn giân nghö rìng tĀ chĊc sinh nhêt đĎn thuæn là mĂt cuĂc vui đð cho gia đónh, bän bè, ngĈďi thân đïn chúc mĉng cho sč trĈđng thành cąa đĊa con yêu tiïn lên mĂt nçc mĐi trên nhČng bêc thang cąa cuĂc đďi. Vêy nên, vén có nhiîu ngĈďi nghö rìng viòc tĀ chĊc sinh nhêt chĈa hîn là cæn thiït, có thð có, có thð không. Tuy nhiên, hü không biït rìng mĂt bČa tiòc sinh nhêt còn mang läi nhČng giá tr÷ sâu xa khác lĐn hĎn rçt nhiîu. - TĀ chĊc sinh nhêt së là lúc bän däy cho đĊa con yêu biït cách trân trüng nhČng thďi khíc đáng quĕ cąa cuĂc sÿng, giÿng nhĈ là thďi khíc sinh nhêt, bän däy chúng biït cách làm cho nhČng thďi khíc çy trđ nên thêt ĕ nghöa, thêt đáng nhĐ, và däy chúng biït cách lĈu giČ läi nhČng khoânh khíc çy đĈēc låu hĎn, chĊ khýng đð chúng trôi qua mĂt cách nhät nhëo, vô v÷. - Bän däy chúng biït cách trân quý nhČng giây phút thiêng liêng bên gia đónh, nhČng thďi khíc quan trüng đĈēc đ bín gia đónh đù së luôn là nhČng thďi khíc tuyòt vďi nhçt. Qua bČa tiòc sinh nhêt này, bän cho đĊa con yêu cąa mình tč trâi nghiòm cái câm giác đùn mĂt sinh nhêt bên nhČng ngĈďi thån yíu ĕ nghöa nhĈ thï nào. 16 TUYỂN TẬP BÀI BÁN HÀNG – TANH TANH - TĀ chĊc sinh nhêt cĆng là cách bän däy cho con biït quan tâm và nhĐ tĐi ngĈďi khác trong nhČng ngày quan trüng. Xã hĂi giď này quá vĂi vã và ngĈďi ta thĈďng quín đi nhČng ngày đặc biòt cąa ngĈďi thân nhĈ ngày sinh nhêt. NhČng bČa tiòc sinh nhêt bän tĀ chĊc cho con së làm con hình thành mĂt thói quen biït cách quan tåm, chëm sùc, yíu thĈĎng gia đónh. Đïn cuÿi cùng, điîu chúng ta cæn không phâi là mĂt đĊa trê quá thông minh, quá tài giúi mà là mĂt đĊa trê biït yíu thĈĎng gia đónh, biït chëm sóc nhČng ngĈďi bên cänh, biït sÿng và lo nghö cho ngĈďi khác. Chúng ta và câ xã hĂi vén luôn cæn mĂt đĊa trê nhĈ thï. Đð có thð có mĂt con ngĈďi trĈđng thành nhĈ vêy trong tĈĎng lai, chúng ta cæn bþi đíp nhân cách cho con mình ngay tĉ bây giď bìng nhČng viòc làm nhú thýi nhĈng thiït thčc và ĕ nghöa. Hãy bít đæu điîu đù bìng cách tĀ chĊc bČa tiòc sinh nhêt nëm nay thêt đáng nhĐ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nhà hàng _____ së vô cùng hân hänh khi đĈēc sát cánh cùng các bêc làm cha làm mì trong nhČng buĀi tiòc sinh nhêt đæy ĕ nghöa nhĈ vêy. _____ là nhà hàng tĀ chĊc sinh nhêt mang läi câm giác çm cúng và mĐi mê nhçt trong các nhà hàng hiòn nay täi Hà NĂi, vĐi khýng gian phøng riíng đĈēc bÿ trí mĂt cách tinh tï, rĂng rãi phù hēp cho gia đónh và trê nhú. ChĄng týi đã nghiín cĊu kỹ lĈĒng cách làm sao đð cho gia đónh bän đĈēc trâi nghiòm đæy đą nhçt khýng khô gia đónh khi tĀ chĊc sinh nhêt täi đåy. HĎn nČa, vĐi các mùn ën đĈēc tuyðn chün mĂt cách kỹ lĈĒng, cĂng vĐi tay nghî các đæu bïp chuyên nghiòp cąa chĄng týi đã làm cho các mùn ën täi đåy luôn có nhČng v÷ nþng nàn, tan chây trong miòng và v÷ ngüt khó cĈĒng trín đæu lĈĒi mà bän không thð tìm thçy täi bçt kĔ mĂt nhà hàng nào khác. Chính vì vêy, chúng tôi vén luôn tč tin rìng _____ là nhà hàng tĀ chĊc sinh nhêt tuyòt vďi nhçt. (thông tin đã đþĉc rút gọn) Liên hò 0936 063 836 đð đặt bàn ngay ngày hôm nay 17 TUYỂN TẬP BÀI BÁN HÀNG – TANH TANH 3) Ngày cþĆi là một ngày đặc biệt và trọng đäi trong cuộc đąi mỗi ngþąi, ngày kỷ niệm ngày cþĆi vì thế cüng mang một ý nghïa to lĆn. Tôi đã tÿng có một bài viết về nĄi tổ chĀc kỷ niệm ngày cþĆi. Tiêu đề: VÀ BÂY GIỜ, CHÚ RỂ CÓ THỂ HÔN CÔ DÂU Đù chônh là nhČng âm thanh tuyòt vďi nhçt mà anh tĉng đĈēc nghe, đù cĆng là mýi hýn ngüt ngào nhçt trong cuĂc đďi này. Môi hôn çy còn có câ v÷ mặn cąa nĈĐc mít, nĈĐc mít cąa sč xĄc đĂng và vui sĈĐng. Cho đïn tên bây giď, nhČng kí Ċc çy vén luôn còn sÿng đĂng trong anh, læn kõ niòm ngày cĈĐi này, anh muÿn mang đïn cho em nhČng điîu thêt đặc biòt, đð em mĂt læn nČa đĈēc sÿng trong nhČng giåy phĄt ngày xĈa. Điều đặc biệt đó chính là „. I. Đám cưới của chúng ta TrĈĐc tiên, em còn nhĐ không, lúc anh ním bàn tay em và căng em đi lín lñ đĈďng. Bàn tay run run cąa em đang ním thêt chặt lçy tay anh trong tiïng nhäc hòa vang và trong tiïng hoan hô cąa bän bè căng ngĈďi thân mónh. ChĄng ta căng bĈĐc đi thêt chêm trên tçm thâm đú trâi dài lín đïn tên sân khçu, chån anh bĈĐc đi mà trong løng cĊ hþi hĂp không yên, thďi gian câm tĈđng cĊ nhĈ đĊng läi đð nhón đýi mónh. Đïn lúc đ trên sân khçu, rþi bÿ mì hai bên phát biðu, anh nhìn thçy mít em đú hoe, em xĄc đĂng nhĈng cÿ gíng khýng đð nhČng giüt nĈĐc mít rĎi khiïn nhøe đi lĐp trang điðm. Anh chõ biït đĊng đù và ním lçy thêt chặt bàn tay em nhĈ mĂt lďi hĊa rìng tĉ nay anh së không bao giď đð em phâi khóc nČa. “Gią là lúc cô dâu chú rể trao nhén cho nhau” “Nhén thành một đôi, ta thành một cặp HĀa trọn một đąi, mãi chîng rąi xa” 18 TUYỂN TẬP BÀI BÁN HÀNG – TANH TANH Đù chônh thĊc là lúc em trđ thành vē anh, là ngĈďi phć nČ së đ cänh anh suÿt cuĂc đďi còn läi, là mì cąa các con anh. “Và bây giď, chú rð có thð hýn cý dåu!!” II. Chúng mình bắt đầu một cuộc sống mới Anh vén nhĐ sau cåu đù cąa MC, câ khán phøng đîu vā tay và thúc gićc. Anh ngäi ngăng đặt lín đýi mýi em mĂt nć hôn rćt rè nhĈng đù cĆng là nć hýn đáng nhĐ nhçt cąa anh. Qua hôm nay, chúng ta vî mĂt nhà, mĂt gia đónh mĐi đĈēc bít đæu, gia đónh cąa anh và em. NhĈng đù mĐi chõ là mĂt phæn mđ đæu cąa câu chuyòn, cuĂc sÿng mĐi cąa em cùng vĐi anh cøn đæy nhČng tríc trđ và biïn cÿ.

Tài liệu liên quan