Một số hình thức và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng sách giáo khoa trong dạy học Hóa học ở trường trung học phổ thông

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 38 | Page: 9 | FileSize: 0.35 M | File type: PDF
Một số hình thức và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng sách giáo khoa trong dạy học Hóa học ở trường trung học phổ thông. Sách giáo khoa là tài liệu học tập không thể thiếu đối với HS. Biết cách sử dụng SGK một cách khoa học sẽ đem lại kết quả học tập cao hơn. Bài báo này trình bày các vấn đề cơ bản về SGK: khái niệm, cấu trúc, tác dụng, các hình thức sử dụng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng trong dạy học Hóa học ở trường trung học phổ thông.
Tp chí KHOA HỌC ĐHSP TPHCM
Nguyn Th Trúc Mai
_____________________________________________________________________________________________________________
MTS HÌNH THC BIN PHÁP
NÂNG CAO HIU QU S DNG SÁCH GIÁO KHOA
TRONG DY HC HÓA HC TRƯỜNG TRUNG HC PH THÔNG
NGUYN THTRÚC MAI*
TÓM TT
Sách giáo khoa (SGK) tài liu hc tp không th thiếu đối vi HS. Biết cách s
dng SGK mt cách khoa hc s đem lại kết qu hc tập cao hơn. Bài báo này trình bày
các vấn đề bản v SGK: khái nim, cu trúc, tác dng, các hình thc s dng mt s
bin pháp nâng cao hiu qu s dng trong dy hc Hóa hc trường trung hc ph
thông (THPT).
T khóa: sách giáo khoa, Hóa hc, trung hc phthông.
ABSTRACT
Some approaches and measures to increase the efficiency of textbook use
in teaching and learning chemistry in high schools
Textbook is an indispensable learning material for students. Using it scientifically
will
bring
better
academic
results.
This
article
presents
basic
issues
of
teactbook:
concepts, structure, effects, some approaches and measures to improve the efficiency of
textbook use in teaching and learning chemistry in high schools.
Keywords: textbooks, chemistry, high school.
1.
Sách giáo khoa
nhất trong giảng dạy, học tập ở các cơ sở
1.1.
Khái nim
giáo dục phổ thông, trên cơ sở thẩm định
Theo Đại từ điển tiếng Vit : “Sách
của Hội đồng quốc gia thẩm định chương
giáo khoa sách soạn theo chương trình
trình
giáo dục phổ thông và sách
giáo
để dy học trong nhà trường” [6].
khoa [1].
Trong
Luật
Giáo
dục,
chương
2,
Theo Nguyn Xuân Trường: “Sách
mục 2, điều 29 : “Sách giáo khoa cụ thể
giáo khoa là tài liu
nhm
cụ
thể hóa
hóa yêu cầu về nội dung kiến thức và kĩ
chương trình môn học qua mt hthng
năng quy định trong chương trình giáo
các bài học” [5].
dục của các môn học ở những lớp của
1.2.
Cu trúc
giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu về
Nhìn chung, SGK ca các môn hc
phương pháp giảng dạy phổ thông. Bộ
hoặc đối vi cùng môn hc cho nhng
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
lp hc có thể có vài đặc điểm khác nhau
chương trình phổ thông, duyệt sách giáo
trong cu trúc. Vmt lí thuyết, mô hình
khoađể sử dụng chính thức, ổn định, thống
cấu trúc SGK thường gm 3 phn: phn
đầu, phn gia và phn cui.
* HVCH, Trường Đại học Sư phạm TPHCM
-
Phần đầu SGK mi môn hc gm
25
Tp chí KHOA HỌC ĐHSP TPHCM
S 45 năm 2013
_____________________________________________________________________________________________________________
có: trang bìa chính và bìa lót. Trên đó ghi
tiếp thu tri thc cn thiết cho bn thân.
tên BGiáo dục và Đào tạo, tên tác gi,
-
Tra cu, tham khảo: SGK được coi
tên sách, tên lp, tên Nhà xut bn và
mt công ctin
cy, có
tính thuyết
năm xuất bn. Tùy theo tng môn hc mà
phục cao đối vi HS, giúp cho HS tìm
phần đầu có thêm nhng thông tin khác.
kiếm được nhng thông tin
chính
xác,
-
Phn gia SGK là phn chính ca
phù hp vi la tui, vi trình độ hin ti
sách, tùy theo đặc trưng bộ môn mà SGK
ca HS.
có cu trúc theo phần hay chương. Bên
-
Tạo điều kin cho HS tkim tra,
trong các phần hay chương này là các bài
đánh
giá
kiến
thc, kĩ năng,
tự
khng
học, đó là những đơn vị kiến thc ca
định khả năng của mình đối vi môn hc,
môn hc được trình bày dưới dng li
từ đó có nhng bin pháp cthể để tb
văn, hình nh (nh chp, tranh vẽ, sơ đồ,
sung kiến thc và kĩ năng cho mình.
lược đồ, bản đồ…) và nhng chdn v
-
Giúp
HS
cng
c
vn
dng
cách tiến hành các hoạt động hc tập để
nhng hiu biết trong nhng tình hung
lĩnh hội các đơn vị kiến thc.
khác nhau ca thc tiễn, đảm bo sbn
-
Tùy theo tính cht ca môn hc mà
vng và tính hiu quca kiến thc và kĩ
ni dung phn cui khác nhau, phn cui
năng cho HS. Đồng thi giúp HS liên kết
SGK thường có nhng phn sau: mc lc
nhng kiến thc kĩ năng đã hc vi cuc
ca
SGK,
mc
lc
tra
cu,
phn
ph
sng
sn
xut
nhm nâng
cao
cht
lc...
lượng cuc
sống
cá nhân, gia đình
1.3.
Tác dng
cộng đồng.
SGK là phương tiện dy và hc rt
-
Phát trin HS khả năng ứng x, có
quan trọng đối vi giáo viên (GV) và hc
hành vi văn minh, ý thức được vtrí ca
sinh (HS). SGK có nhng tác dng sau
mình trong gia đình, nhà trường và xã
đây:
hi; góp phn giáo dục đạo đức, thm mĩ
1.3.1. Đối vi học sinh
và nhân cách cho HS.
HS là đối tượng phc vụ hàng đầu
-
Chun bvà tạo điều kin cho HS
ca SGK. Nhng tác dng mà SGK mang
tiếp tc hc lên hoặc vào các trường hc
lại cho đối tượng này là rt ln, có th
nghhoc tham gia các hoạt động ca
liệt kê như sau:
đời sng xã hi.
-
Cung cp cho HS nhng kiến thc,
1.3.2. Đối vi giáo viên
kĩ năng cơ bản, hiện đại, thiết thc và có
SGK không chphc vcho quá
h
thng
theo
những
quy
định
trong
trình hc ca HS mà còn phc vcho quá
chương trình ca môn học.
trình dy ca GV, cthể như sau:
-
Góp
phn
hình
thành
cho
HS
-
Quy định phạm vi và mức độ kiến
phương pháp hc tp tích cc, khả năng
thc, kĩ năng mà GV cần phải chuyn ti
thc, tnghiên cu môn hc. SGK là
đến HS.
tài liu quan trng nhất để HS thc, t
-
Giúp
GV
phương
hướng
hành
26
Tp chí KHOA HỌC ĐHSP TPHCM
Nguyn Th Trúc Mai
_____________________________________________________________________________________________________________
động trong vic tchc các hoạt động
2.3.
Tóm tt ni dung một đoạn trong
dạy học, khơi gợi và phát huy khả năng
SGK
thc ca HS.
Tóm tắt có nghĩa là trình bày lại nội
-
Htrcho GV trong vic thiết kế
dung của đoạn văn gốc một cách ngắn
giáo án, trong vic tchức, điều khin
gọn mà vẫn giữ được ý tứ ban đầu của
các hoạt động hc tập và đánh giá HS.
nó. Làm được việc này sẽ giúp HS nắm
-
phương
tiện
dạy
học
ca
GV
được ý chính của đoạn văn nên sẽ hiu
trong các gilên lp.
vấn đề mt cách rõ ràng và sâu sc, to
2.
Các hình thc s dng SGK trong
điều kin thun li cho vic ghi nh
dy hc Hóa hc trường THPT
ôn tp kiến thc. Khi tóm tt ta thc hin
Tùy theo tng ni dung kiến thc,
như sau:
tng ng
cnh hc
tp
mà có
thvn
-
Bước 1: Đọc đoạn văn cần tóm tt.
dng
các
hình
thc
sdng SGK
sau
-
Bước 2: Tìm các ý chính của đoạn.
đây:
-
Bước 3: Thiết lp mi quan hgia
2.1.
Đọc to cho c lp nghe
các ý mt cách ngn gn, súc tích mà vn
Hình
thc
này
đơn
giản,
d
s
đảm bảo không làm thay đổi ý ban đầu.
dng;
giúp
cho
nhng hc
sinh
yếu
2.4.
Lp dàn ý ni dung bài hc theo
kém
hội
tham
gia
vào
bài
hc.
SGK
Đồng thi rèn cho HS kĩ năng đọc như:
Có dàn ý HS snắm được bài mt
mc độ to, rõ; sự lưu loát, diễn cm. Hn
cách tng quát nht và có hthng; to
chế ca hình thc này là HS không phi
điều kin cho vic ghi nhni dung bài
động não suy nghĩ nên không giúp phát
hc mt cách rõ ràng, không bnhm ln
triển tư duy.
gia các ni dung kiến thc. Dàn ý được
2.2.
Tìm ch thn
lp vi các bước thc hin như sau:
Trong câu có nhng t/cm tquan
-
Bước 1: Đọc nhanh một lượt SGK
trng là linh hn ca câu. Nếu thay thế
(chú ý các đề mc ca bài).
nhng tnày có thlàm hiu sai ý ca
-
Bước 2: Đọc kĩ lại SGK để tìm ý
câu hay của đoạn văn, những từ như vậy
chính, ý phtrong các phn ca bài hc.
được gi là "chthn". Để tìm được ch
-
Bước 3: Thiết lp mi quan hgia
thn có ththc hiện như sau:
các nội dung dưới dạng sơ đồ.
-
Bước 1: Đọc
tht
chm câu
hoc
Chú ý: khi xây dựng mối quan hệ
đoạn văn trong SGK.
giữa các ý phải đi từ ý lớn đến ý nhỏ; ý
-
Bước 2: Tìm các chquan trng,
chính đến ý phụ. Tốt nhất ta nên lập dàn
không thbỏ đi.
ý chung rồi mới lập dàn ý chi tiết.
-
Bước 3: Gạch chân dưới
các ch
2.5.
Da vào SGK tr li các câu hi
va tìm được.
S
dng
câu
hi
trong
hc
tp
HS nên thc hin hình thc này lúc
không nhng rèn cho HS khả năng tư duy
chun bị bài trước khi lên lp.
mà còn giúp các em tự tin hơn. Các câu
27
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
38 lần xem

Một số hình thức và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng sách giáo khoa trong dạy học Hóa học ở trường trung học phổ thông. Sách giáo khoa là tài liệu học tập không thể thiếu đối với HS. Biết cách sử dụng SGK một cách khoa học sẽ đem lại kết quả học tập cao hơn. Bài báo này trình bày các vấn đề cơ bản về SGK: khái niệm, cấu trúc, tác dụng, các hình thức sử dụng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng trong dạy học Hóa học ở trường trung học phổ thông..

Nội dung

Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Nguyễn Thị Trúc Mai _____________________________________________________________________________________________________________ MỘTSỐ HÌNH THỨC VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN THỊ TRÚC MAI* TÓM TẮT Sách giáo khoa (SGK) là tài liệu học tập không thể thiếu đối với HS. Biết cách sử dụng SGK một cách khoa học sẽ đem lại kết quả học tập cao hơn. Bài báo này trình bày các vấn đề cơ bản về SGK: khái niệm, cấu trúc, tác dụng, các hình thức sử dụng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng trong dạy học Hóa học ở trường trung học phổ thông (THPT). Từ khóa: sách giáo khoa, Hóa học, trung học phổ thông. ABSTRACT Some approaches and measures to increase the efficiency of textbook use in teaching and learning chemistry in high schools Textbook is an indispensable learning material for students. Using it scientifically will bring better academic results. This article presents basic issues of teactbook: concepts, structure, effects, some approaches and measures to improve the efficiency of textbook use in teaching and learning chemistry in high schools. Keywords: textbooks, chemistry, high school. 1. Sách giáo khoa 1.1. Khái niệm Theo Đại từ điển tiếng Việt : “Sách nhất trong giảng dạy, học tập ở các cơ sở giáo dục phổ thông, trên cơ sở thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định chương giáo khoa là sách soạn theo chương trình để dạy và học trong nhà trường” [6]. trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa” [1]. Trong Luật Giáo dục, chương 2, Theo Nguyễn Xuân Trường: “Sách mục 2, điều 29 : “Sách giáo khoa cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức và kĩ năng quy định trong chương trình giáo giáo khoa là tài liệu nhằm cụ thể hóa chương trình môn học qua một hệ thống các bài học” [5]. dục của các môn học ở những lớp của giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu về 1.2. Cấu trúc Nhìn chung, SGK của các môn học phương pháp giảng dạy phổ thông. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình phổ thông, duyệt sách giáo khoađể sử dụng chính thức, ổn định, thống hoặc đối với cùng môn học cho những lớp học có thể có vài đặc điểm khác nhau trong cấu trúc. Về mặt lí thuyết, mô hình cấu trúc SGK thường gồm 3 phần: phần đầu, phần giữa và phần cuối. * HVCH, Trường Đại học Sư phạm TPHCM - Phần đầu SGK mỗi môn học gồm 25 Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Số 45 năm 2013 _____________________________________________________________________________________________________________ có: trang bìa chính và bìa lót. Trên đó ghi tiếp thu tri thức cần thiết cho bản thân. tên Bộ Giáo dục và Đào tạo, tên tác giả, - Tra cứu, tham khảo: SGK được coi tên sách, tên lớp, tên Nhà xuất bản và năm xuất bản. Tùy theo từng môn học mà phần đầu có thêm những thông tin khác. là một công cụ tin cậy, có tính thuyết phục cao đối với HS, giúp cho HS tìm kiếm được những thông tin chính xác, - Phần giữa SGK là phần chính của phù hợp với lứa tuổi, với trình độ hiện tại sách, tùy theo đặc trưng bộ môn mà SGK của HS. có cấu trúc theo phần hay chương. Bên - Tạo điều kiện cho HS tự kiểm tra, trong các phần hay chương này là các bài học, đó là những đơn vị kiến thức của môn học được trình bày dưới dạng lời văn, hình ảnh (ảnh chụp, tranh vẽ, sơ đồ, đánh giá kiến thức, kĩ năng, tự khẳng định khả năng của mình đối với môn học, từ đó có những biện pháp cụ thể để tự bổ sung kiến thức và kĩ năng cho mình. lược đồ, bản đồ…) và những chỉ dẫn về - Giúp HS củng cố và vận dụng cách tiến hành các hoạt động học tập để lĩnh hội các đơn vị kiến thức. những hiểu biết trong những tình huống khác nhau của thực tiễn, đảm bảo sự bền - Tùy theo tính chất của môn học mà vững và tính hiệu quả của kiến thức và kĩ nội dung phần cuối khác nhau, phần cuối SGK thường có những phần sau: mục lục của SGK, mục lục tra cứu, phần phụ lục... năng cho HS. Đồng thời giúp HS liên kết những kiến thức kĩ năng đã học với cuộc sống và sản xuất nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cá nhân, gia đình và 1.3. Tác dụng cộng đồng. SGK là phương tiện dạy và học rất - Phát triển ở HS khả năng ứng xử, có quan trọng đối với giáo viên (GV) và học sinh (HS). SGK có những tác dụng sau đây: 1.3.1. Đối với học sinh hành vi văn minh, ý thức được vị trí của mình trong gia đình, nhà trường và xã hội; góp phần giáo dục đạo đức, thẩm mĩ và nhân cách cho HS. HS là đối tượng phục vụ hàng đầu - Chuẩn bị và tạo điều kiện cho HS của SGK. Những tác dụng mà SGK mang lại cho đối tượng này là rất lớn, có thể liệt kê như sau: tiếp tục học lên hoặc vào các trường học nghề hoặc tham gia các hoạt động của đời sống xã hội. - Cung cấp cho HS những kiến thức, 1.3.2. Đối với giáo viên kĩ năng cơ bản, hiện đại, thiết thực và có SGK không chỉ phục vụ cho quá hệ thống theo những quy định trong trình học của HS mà còn phục vụ cho quá chương trình của môn học. trình dạy của GV, cụ thể như sau: - Góp phần hình thành cho HS - Quy định phạm vi và mức độ kiến phương pháp học tập tích cực, khả năng tự học, tự nghiên cứu môn học. SGK là thức, kĩ năng mà GV cần phải chuyển tải đến HS. tài liệu quan trọng nhất để HS tự học, tự - Giúp GV có phương hướng hành 26 Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Nguyễn Thị Trúc Mai _____________________________________________________________________________________________________________ động trong việc tổ chức các hoạt động 2.3. Tóm tắt nội dung một đoạn trong dạy học, khơi gợi và phát huy khả năng tự học của HS. SGK Tóm tắt có nghĩa là trình bày lại nội - Hỗ trợ cho GV trong việc thiết kế dung của đoạn văn gốc một cách ngắn giáo án, trong việc tổ chức, điều khiển các hoạt động học tập và đánh giá HS. gọn mà vẫn giữ được ý tứ ban đầu của nó. Làm được việc này sẽ giúp HS nắm - Là phương tiện dạy học của GV được ý chính của đoạn văn nên sẽ hiểu trong các giờ lên lớp. vấn đề một cách rõ ràng và sâu sắc, tạo 2. Các hình thức sử dụng SGK trong điều kiện thuận lợi cho việc ghi nhớ và dạy học Hóa học ở trường THPT Tùy theo từng nội dung kiến thức, ôn tập kiến thức. Khi tóm tắt ta thực hiện như sau: từng ngữ cảnh học tập mà có thể vận dụng các hình thức sử dụng SGK sau đây: - Bước 1: Đọc đoạn văn cần tóm tắt. - Bước 2: Tìm các ý chính của đoạn. - Bước 3: Thiết lập mối quan hệ giữa 2.1. Đọc to cho cả lớp nghe các ý một cách ngắn gọn, súc tích mà vẫn Hình thức này đơn giản, dễ sử đảm bảo không làm thay đổi ý ban đầu. dụng; giúp cho những học sinh yếu – 2.4. Lập dàn ý nội dung bài học theo kém có cơ hội tham gia vào bài học. Đồng thời rèn cho HS kĩ năng đọc như: mức độ to, rõ; sự lưu loát, diễn cảm. Hạn chế của hình thức này là HS không phải động não suy nghĩ nên không giúp phát triển tư duy. SGK Có dàn ý HS sẽ nắm được bài một cách tổng quát nhất và có hệ thống; tạo điều kiện cho việc ghi nhớ nội dung bài học một cách rõ ràng, không bị nhầm lẫn giữa các nội dung kiến thức. Dàn ý được 2.2. Tìm chữ thần lập với các bước thực hiện như sau: Trong câu có những từ/cụm từ quan - Bước 1: Đọc nhanh một lượt SGK trọng là linh hồn của câu. Nếu thay thế (chú ý các đề mục của bài). những từ này có thể làm hiểu sai ý của - Bước 2: Đọc kĩ lại SGK để tìm ý câu hay của đoạn văn, những từ như vậy chính, ý phụ trong các phần của bài học. được gọi là "chữ thần". Để tìm được chữ - Bước 3: Thiết lập mối quan hệ giữa thần có thể thực hiện như sau: các nội dung dưới dạng sơ đồ. - Bước 1: Đọc thật chậm câu hoặc Chú ý: khi xây dựng mối quan hệ đoạn văn trong SGK. giữa các ý phải đi từ ý lớn đến ý nhỏ; ý - Bước 2: Tìm các chữ quan trọng, chính đến ý phụ. Tốt nhất ta nên lập dàn không thể bỏ đi. ý chung rồi mới lập dàn ý chi tiết. - Bước 3: Gạch chân dưới các chữ 2.5. Dựa vào SGK trả lời các câu hỏi vừa tìm được. Sử dụng câu hỏi trong học tập HS nên thực hiện hình thức này lúc chuẩn bị bài trước khi lên lớp. không những rèn cho HS khả năng tư duy mà còn giúp các em tự tin hơn. Các câu 27 Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Số 45 năm 2013 _____________________________________________________________________________________________________________ hỏi của GV cũng chính là gợi ý để tìm ra trong. nội dung kiến thức cần lĩnh hội, như vậy 2.7. So sánh, phân tích các bảng số trả lời được các câu hỏi là HS đã tự lĩnh hội được kiến thức. Khi sử dụng câu hỏi, không nên dùng những câu quá dễ hoặc quá khó; nên đặt những câu hỏi kích liệu trong SGK Theo Từ điển tiếng Việt thì so sánh có nghĩa là: “xem xét để tìm ra những điểm giống nhau, tương tự hoặc khác biệt thích sự hứng thú tìm tòi của HS hoặc về mặt số lượng, kích thước, phẩm cần phải phân tích, suy luận từ kiến thức trong SGK. Để trả lời các câu hỏi có thể thực hiện như sau: chất...” còn phân tích có nghĩa là: “chia tách ra để giảng giải, nghiên cứu”. Dù định nghĩa có khác nhau nhưng cả hai - Bước 1: Xác định nội dung câu hỏi đều là qua những cái bên ngoài để tìm ra nhằm vào phần nào trong SGK. bản chất bên trong vấn đề cần xem xét. - Bước 2: Đọc thầm phần nội dung đã Hình thức này rèn cho HS kĩ năng quan xác định ở bước 1. sát, so sánh, phân tích các con số trong - Bước 3: Vạch ra các ý/ suy luận các bài học, đồng thời giúp phát triển tư duy. ý trong phần đã đọc thầm để trả lời câu hỏi. Đây là một yêu cầu tương đối cao, có thể là khó khăn đối với HS trung bình – yếu. - Bước 4: Kết nối các ý để có câu trả Để thực hiện được cần luyện tập qua các lời hoàn chỉnh. bước như sau: 2.6. Khai thác thông tin từ hình vẽ, mô - Bước 1: Xem thông tin một cách hình trong SGK Khác thác thông tin từ hình vẽ, mô tổng quát. (Bảng số liệu trình bày về nội dung gì? của những chất nào?). hình giúp rèn cho HS kĩ năng quan sát, - Bước 2: So sánh các con số trong phân tích và diễn đạt; HS hiểu bài sâu sắc bảng số liệu. và đầy đủ hơn. Hình thức này nhằm khai - Bước 3: Phân tích, nhận xét về nội thác nội dung kênh hình của SGK nên chỉ dung ẩn chứa bên trong bảng số liệu. sử dụng ở một số phần có hình vẽ, sơ đồ 2.8. Dựa vào SGK giải thích các tình và thường bị HS bỏ qua vì không phải ai cũng có khả năng tìm ra các kiến thức ẩn trong các hình vẽ, mô hình. Vì vậy, để thực hiện có hiệu quả cần qua các bước huống, các hiện tượng thực tiễn Mục tiêu cao nhất mà một bài học hướng tới là HS biết vận dụng các kiến thức lí thuyết đã học để giải thích các như sau: tình huống, các hiện tượng thực tiễn. - Bước 1: Quan sát toàn bộ hình vẽ, Điều này giúp HS hứng thú với việc học mô hình. tập và yêu thích môn học hơn. Tuy nhiên, - Bước 2: Mô tả lại theo sự quan sát do nội dung thi cử nặng về kiến thức lí của bản thân. thuyết và bài tập nên việc làm này ít được - Bước 3: Phân tích và đưa ra nhận quan tâm thực hiện. Bên cạnh đó, thời xét về nội dung kiến thức ẩn chứa bên gian trên lớp không đủ để vừa truyền đạt 28 Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Nguyễn Thị Trúc Mai _____________________________________________________________________________________________________________ kiến thức vừa cho HS vận dụng thực hành. Vì vậy, để hình thức này thực hiện có hiệu quả, GV cần lên kế hoạch và phân bố bài giảng hợp lí, còn HS cần tiến hành các bước sau: được chọn lọc và bám sát nội dung bài học. Vì vậy, HS làm bài tập trong SGK là cách tốt nhất giúp HS ôn luyện, củng cố và khắc sâu kiến thức đã học. Khi giải bài tập có thể thực hiện như sau: - Bước 1: Định hình những kiến thức - Bước 1: Đọc đề bài trong SGK. đã học liên quan đến tình huống hoặc hiện tượng đang xét. - Bước 2: Tóm tắt đề. - Bước 3: Xác định và xem lại nội - Bước 2: Đọc nhanh lại nội dung dung kiến thức liên quan trong SGK. kiến thức trong SGK. - Bước 4: Phân tích tìm hướng giải. - Bước 3: Tìm mối liên hệ giữa nội - Bước 5: Tiến hành giải. dung kiến thức với các tình huống, hiện 2.11. Sử dụng SGK để chuẩn bị bài tượng của GV đưa ra. trước khi lên lớp - Bước 4: Vận dụng kiến thức liên Thời gian học trên lớp dường như quan để giải thích. không đủ để HS tiếp nhận và hiểu kĩ nội 2.9. Đặt câu hỏi cho từng nội dung bài dung bài học, vì vậy mà việc chuẩn bị bài học (người học đặt câu hỏi) Đây là một hình thức mới, giúp phát huy tính tích cực, sáng tạo của người học; đồng thời tạo mối liên hệ hai chiều giữa thầy và trò, tạo không khí lớp học sôi động. Sử dụng hình thức này trong các bài ôn tập, tổng kết sẽ mang lại hiệu quả rất cao. Tuy nhiên, hình thức này lại trước khi lên lớp được xem là một giải pháp mang lại hiệu quả học tập cao. Tuy nhiên khi học ở nhà, không có sự hướng dẫn của GV nên HS dễ đọc lan man, hiểu sai nội dung kiến thức; hơn nữa GV cũng khó kiểm tra được việc học của HS. Để đạt hiệu quả như mong đợi HS cần thực hiện qua các bước như sau: tốn nhiều thời gian và nếu GV không biết - Bước 1: Đọc nhanh SGK để xem cách điều khiển lớp học sẽ dễ bị thụ động và không đạt kết quả học tập như mong nhiệm vụ nằm ở phần nào, có vấn đề gì chưa rõ cần trao đổi với GV. muốn. Có thể đặt câu hỏi qua các bước - Bước 2: Ghi lại kết quả làm việc như sau: bằng cách đánh dấu vào sách hoặc ghi - Bước 1: Xem lại nội dung bài học thành nội dung ở vở bài tập. trong SGK. 3. Một số biện pháp nâng cao hiệu - Bước 2: Đặt các câu hỏi xoay quanh quả sử dụng SGK trong dạy học Hóa các ý chính của bài hoặc đặt các câu hỏi mà bản thân cần giải đáp. học ở trường THPT Dựa vào đặc điểm của SGK, đặc - Bước 3: Cùng nhau thảo luận để trả trưng của môn học cùng với thực trạng lời các câu hỏi này. 2.10. Làm bài tập với SGK Bài tập trong SGK là những bài đã dạy học hiện nay, có thể đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng SGK. 29 ... - tailieumienphi.vn

Tài liệu liên quan