HỌC TẬP THEO DỰ ÁN TRONG MÔN “PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ”
SV thực hiện
: Trịnh Văn Nam,
Đặng Thị Huyền Trang
Lớp
: QH.2004.S Lịch Sử
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hoàng Thanh
1. Lý do chọn đề tài:
Ngày nay, cùng với việc đổi mới nội dung, đổi mới phương pháp dạy học đã trở thành
một yêu cầu cấp thiết để nâng cao chất lượng giáo dục.
Trong “chiến lược giáo dục đào tạo giai đoạn 2001 – 2010”, phương hướng đổi mới
phương pháp dạy học đã được chỉ rõ: “đổi mới và hệ thống hóa phương pháp dạy học chuyển từ
việc truyền đạt tri thức thụ động “thầy giảng trò ghi” sang hướng dẫn người học chủ động tư duy
trong quá trình tiếp cận tri thức”, tăng cường hơn nữa tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người
học.
Tại Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII (12/1996) đã nhấn mạnh sử
dụng công nghệ thông tin trong dạy và học hiện nay.
Học tập theo dự án là một phương pháp học tập mới đáp ứng được yêu cầu đổi mới trong
giáo dục và thể hiện việc ứng dụng hiệu quả công nghệ vào quá trình học tập.
Việc phân tích, đánh giá hiệu quả một dự án cụ thể do sinh viên thực hiện trong quá trình
học tập môn “Phương pháp dạy học Lịch sử” là cần thiết. Thông qua đó tìm hiểu những thuận
lợi và khó khăn của sinh viên trong quá trình thực hiện; đề xuất ý kiến để việc triển khai học tập
theo dự án trong môn “Phương pháp dạy học Lịch sử” đạt hiệu quả cao.
Từ những lý do trên, chúng tôi quyết định lựa chọn đề tài nghiên cứu “Học qua dự án
trong môn phương pháp dạy học Lịch sử” cho báo cáo khoa học của mình.
2. Mục đích nghiên cứu
Khẳng định vai trò của học tập theo dự án trong việc rèn luyện và phát triển các kỹ năng
nghề nghiệp, kỹ năng sống cho người học, đặc biệt là đối với sinh viên sư phạm.
3. Đối tượng nghiên cứu
Quá trình học tập qua việc thực hiện dự án trong môn “Phương pháp dạy học Lịch sử” của
sinh viên QH-2004-S Lịch sử.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để hoàn thành tốt mục đích nghiên cứu đề ra, báo cáo hướng tới việc thực hiện các nhiệm
vụ sau:
- Nghiên cứu lý luận về dạy học theo dự án: khái niệm, các bước tiến hành, đặc điểm của
dạy học theo dự án, ưu và nhược điểm của dạy học dự án…
- Phân tích quá trình triển khai dự án trong môn “Phương pháp dạy học Lịch sử”.
- Điều tra, kháo sát, tập hợp xử lý số liệu làm cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả của học tập
theo dự án.
5. Phương pháp nghiên cứu
Báo cáo vận dụng các phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp nghiên cứu lý luận (phân
tích, tổng hợp...); điều tra, phỏng vấn, khảo sát
6. Kết quả nghiên cứu
6.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của phương pháp dạy học theo dự án; những đặc trưng của
môn “Phương pháp dạy học Lịch sử” và vai trò của học tập theo dự án trong môn học, từ đó chỉ
ra rằng việc ứng dụng học tập theo dự án hoàn toàn phù hợp với đặc trưng môn học và yêu cầu
đổi mới phương pháp dạy học hiện nay.
6.2. Tổng hợp và xây dựng một bộ sản phẩm dự án trong môn “Phương pháp dạy học
Lịch sử” và đây sẽ là nguồn tài liệu tham khảo cho sinh viên khóa sau.
6.3. Phân tích quy trình thực hiện học tập theo dự án trong môn học, từ đó đánh giá hiệu
qủa của học tập theo dự án qua một dự án cụ thể:
- Quy trình thực hiện: Nêu ý tưởng dự án; phân công nhiệm vụ; chuẩn bị dự án; tìm kiếm
tài liệu; hoàn thành dự án; công bố sản phẩm dự án; đánh giá dự án và tiến hành rút kinh nghiệm.
- Đánh giá hiệu quả dự án qua cơ sở sự đánh giá chung của giảng viên và của người học.
Kết quả đánh giá được thể hiện thông qua phiếu đánh giá (ấn phẩm, Power Point, Web, phần
trình bày của sinh viên).
- Đánh giá ý kiến phản hồi của sinh viên sau khi thực hiện dự án về: Hiểu biết của sinh
viên đối với phương pháp dạy học theo dự án; đánh giá về dự án đã triển khai; vai trò của giảng
viên, sinh viên và nêu thuận lợi, khó khăn của sinh viên trong quá trình thực hiện dự án.
- Đưa ra những đề xuất, kiến nghị để việc triển khai học tập theo dự án trong môn “Phương
pháp dạy học Lịch sử” đạt hiệu quả cao: nên thực hiện học tập theo dự án sớm hơn; sinh viên
QH-2004-S Lịch sử cần được tăng cường thực hiện nhiều dự án trong môn “Phương pháp dạy
học Lịch sử” cũng như trong nhiều môn học khác bởi đây là phương pháp học tập có tác dụng rất
lớn trong việc nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng sống; sinh viên cần phải được đào tạo
để sử dụng thành thạo công nghệ thông tin; nguồn tài liệu hỗ trợ cần được cung cấp đầy đủ hơn
nữa; đặc biệt khi triển khai dự án, sinh viên cần được học tập trong phòng học đa năng…
7. Kết luận
Từ những nghiên cứu trên, đề tài rút ra một số kết luận sau:
Thứ nhất, dạy học theo dự án phù hợp với đặc trưng môn học “Phương pháp dạy học Lịch
sử”, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học hiện nay.
Thứ hai, thông qua việc thực hiện dự án trong môn học, sinh viên không chỉ lĩnh hội được
nhiều kiến thức mà còn phát huy được khả năng sáng tạo, khả năng sử dụng công nghệ, giải
quyết vấn đề, thuyết trình, tổ chức… - đây là những kỹ năng cần có đối với một người giáo viên
trong tương lai.
Thứ ba, với việc thực hiện dự án, sinh viên đã thể hiện được tính tích cực, chủ động, sáng
tạo; giảng viên đóng vai trò là người hướng dẫn, chỉ đạo, tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thành
tốt nhiệm vụ của mình.
Thứ , việc ứng dụng học theo dự án trong các môn học ở Khoa sư phạm nói chung và
trong môn
Phương pháp dạy học Lịch sử” đã thực hiện được chức năng kép đối với sinh viên,
giúp cho sinh viên sư phạm Lịch sử vừa hoàn thành yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ đối
với môn học, vừa hoàn thiện các kỹ năng xây dựng dự án và khi ra trường sẽ vận dụng phương
pháp này vào dạy học môn Lịch sử ở trường THPT.
Như vậy, việc tiến hành dạy học theo dự án đối với sinh viên nói chung và sinh viên sư
phạm Lịch sử nói riêng đã góp phần phát triển kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống, đáp ứng yêu
cầu và thách thức đang đặt ra cho nền giáo dục Việt Nam hiện nay.
Nội ngày 24
tháng 4 năm 2008
Xác nhận của giảng viên hướng dẫn
ThS. Hoàng Thanh Tú