Hoạt động liên kết gắn nhà trường với doanh nghiệp: lý thuyết và ứng dụng tại các trường cao đẳng

Đăng ngày 5/19/2019 1:59:48 PM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 17 | Page: 9 | FileSize: 0.52 M | File type: PDF
Hoạt động liên kết gắn nhà trường với doanh nghiệp: lý thuyết và ứng dụng tại các trường cao đẳng. Trong nghiên cứu này, tác giả muốn đề cập đến các vấn đề sau: Khái niệm về mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp; Phương thức hợp tác; Mô hình hợp tác; Các dạng liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp; Sự cần thiết của việc liên kết; Kiến nghị đối với hoạt động liên kết giữa các trường cao đẳng với doanh nghiệp.
CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGH GIÁO DC - 10 (12-2018)
HOẠT ĐỘNG LIÊN KT GẮN NHÀ TRƯỜNG
VI DOANH NGHIP: THUYT NG DNG
TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG
UNIVERSITIES - BUSINESS CORPORATION:
LITERATURE AND IMPLICATIONS AT COLLEGES
Th Hi Vân
Trường Cao đẳng CNTT Hu ngh Vit - Hàn, Khoa Thương mại điện t truyn thông;
vanlth@viethanit.edu.vn
Tóm tt
Trước xu thế hi nhp phát trin, các doanh nghiệp ngày càng đòi hi ngun nhân lc
chất lượng cao, các trường đào tạo ngh cũng chuyển dn t giáo dc nghiên cu sang giáo dc
thc tin. Chính thế, hoạt động liên kết giữa nhà trường đào tạo ngh vi doanh nghip càng
được chú trng. Thc tế, đã nhiều trường cao đẳng cũng xác định nhim v chiến lược ca nhà
trường gn kết đào tạo ca n trường vi doanh nghiệp nhưng hiệu qu hoạt động trong công
tác nghiên cu, ging dy vẫn chưa đạt kết qu tt. Trong nghiên cu này, tác gi muốn đề cp
đến các vấn đề sau: Khái nim v mi quan h hp tác giữa nhà trường vi doanh nghip;
Phương thức hp tác; hình hp tác; Các dng liên kết giữa nhà trường doanh nghip; S
cn thiết ca vic liên kết; Kiến ngh đối vi hoạt động liên kết giữa các trường cao đẳng vi
doanh nghip.
T khóa: mi quan h; hình nhà trường - doanh nghip; liên kết nhà trường doanh
nghip; cao đẳng.
Abstract
In the trends of international intergration and development, enterprises require the high
quality employees increasingly. And also, the higher education shift from the academic education
to practical education. Therefore, the link between colleges and businesses are focused. In fact,
universities-business
corporation
is
the
strategic
mission
of
many
colleges.
However,
the
effectiveness of research and educating has not achieved in the good results. In this study, the
author
wants
to
address
the
following
issues:
first,
the
concept
of
universities
-
business
corporation
will
be
shown.
Then,
the
author
presents
the
model,
forms
and
the
roles
of
82
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGH THÔNG TIN HU NGH VIT - HÀN
corporation.
Last,
various
recommendations
for
university
-
business
corporation
will
be implicated.
Keywords: Universities - business corporation; Corporation model;
school-enterprise
link, college.
1. Đặt vấn đề
Vit Nam, theo Nghquyết 14/2005/NQ-CP ban hành ngày 02 tháng 11 năm 2005 ca
Chính phủ đặt ra mc tiêu cho hthng giáo dc Vit Nam từ năm 2006 đến năm 2020 cần “đạt
được 70% - 80% tng ssinh viên theo học các chương trình nghnghip - ng dụng”. Theo đó,
các trường sphải đào tạo toàn bộ sinh viên theo hướng giáo dc thc hành phù hp vi tình hình
thc tế và đáp ứng đúng nhu cầu ca doanh nghip và xã hi.
Nhìn tng quan, hoạt động ging dy hin nay của các trường cao đẳng đều nng v
thuyết và bài tập, trong đó: tiết hc lý thuyết chiếm 30% đến 50%, các tiết hc thc hành chiếm
50% đến 70%, tuy nhiên trong các tiết thc hành, sinh viên chthc hin các tiết thc hành thông
qua các hoạt động làm bài tp, tho lun ti lp chiếm 67%, hoạt động làm các công vic liên
quan đến ni dung hc tp tại trường chiếm 11%, hoạt động thao tác thc hành trên công ctheo
yêu cu ca giáo viên hoc thc hin tại trường chiếm 16% (tlgiáo viên có công vic thc tế
để hướng dn sinh viên chchiếm 9%), hoạt động kiến tp và thc tp chiếm 6%. Trong khi đó,
nhu cu tphía doanh nghip li cn mt lực lượng nhân sam hiu công vic thc tế, nhanh
chóng tiếp cn và thc hin tt công việc được giao sau khi được tuyn dng. Nhu cu doanh
nghip mong mun sinh viên tiếp cn và thc hành công vic tại đơn vị là 19%, nhu cu doanh
nghip mong mun sinh viên có kiến thc thc tế ti doanh nghip là 76%, nhu cu doanh nghip
tiếp nhn sinh viên có kỹ năng cứng tt và chp nhận đào tạo thêm để có kỹ năng thực hành đúng
thc tế ca doanh nghiệp là 5%. Như vậy, nhà trường và doanh nghip cùng nhìn nhn và hiu
được tm quan trng trong vic liên kết và tương tác giữa hai bên trong quá trình đào tạo ngun
nhân lc cao. [5]
Gii hn ca bài viết này chcp nht mt số định hướng hp tác mi giữa nhà trường và
doanh nghip trong vic phát trin chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, các mô hình và ni dung nghiên
cứu đều có tháp dng tại các trường cao đẳng, đại hc nên tác gichtp trung gii thiu mt s
lý thuyết và hướng khuyến nghphù hợp cho các trường cao đẳng đào tạo nghhin nay.
2. Nội dung
2.1. Khái nim v mi quan h hp tác giữa nhà trường doanh nghip
Rt nhiều hướng nghiên cứu đầu tiên vmi quan hgiữa nhà trường vi doanh nghip
được bắt đầu tthế kXX. Mt trong những hướng nghiên cu chính thức đã góp phn làm phát
trin mô hình này là nhà triết học Đức Willhelm Humboldt, khi ông sáng lập trường Đại hc
Berlin vào năm 1810. Trước đó, ông đã cho theo đuổi ý tưởng chuyn trng tâm sang nghiên cu
83
CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGH GIÁO DC - 10 (12-2018)
htrợ cho đơn vị công tác. Đến năm 1980, vấn đề này được mrng tại các trường trên thế gii,
đặc bit là ở các nước Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Liên Xô đại diện cho các nước tư bản và xã hi ch
nghĩa khi xây dựng mô hình đại hc - doanh nghip với đặc trưng là có tính thích nghi cao và gn
cht vi thc tin sn xut, dch vtuân theo sphát trin ca xã hi mc dù hình thc vn hành
hoạt động hp tác giữa nhà trường và doanh nghip của các trường khác nhau.
Theo đó, một lot các nghiên cứu khác đã chra rng sphát trin ca xã hi skéo theo s
gia tăng cạnh tranh gia các doanh nghiệp, điều đó càng thúc đẩy nhà trường và doanh nghip
tăng tính tương tác và liên kết trong vic cung cp kiến thc và thc tế trên lĩnh vực kinh tế, công
ngh. Cũng theo quan điểm ca Lê và Mansfield khi ông phân tích tm quan trng của trường đại
hc trong thi kcông nghip hóa trong vic to ra giá trvt cht và góp phn phát trin kinh tế
thị trường. Những năm đầu thp kXXI, các nghiên cứu sâu hơn vào nội dung đào tạo nhm gn
kết nhà trường vi doanh nghip khi cho rng ngun tri thc mi chính là kiến thc chuyên môn
và kiến thc thc tế, năng lực làm vic khi sinh viên còn ngi trên ghế nhà trường, theo đó các
trường cn thhin smệnh đặc bit trong thời đại giáo dc mới là định hướng đào tạo theo xu
hướng ca doanh nghip và nhu cu xã hi.
Mi quan hhp tác gia nhà trường và doanh nghip là nhng hoạt động bao gm s
tương tác, hỗ trợ, giúp đỡ, chuyn giao kiến thc và kinh nghiệm trong đào tạo giáo dc nhm
hướng đến li ích của hai bên. Theo đó, nhà trường là đại diện cho các trường cao đẳng, đại hc
giáo dc nghnghip, doanh nghip là các tchc sn xut, kinh doanh trên mi lĩnh vực.
Hoạt động liên kết đòi hi sự tương tác một cách tích cc và chủ động thai bên vi hình
thc trc tiếp hoc gián tiếp, mang tính cá nhân hoc tchc ca một đơn vị trường hc vi các
doanh nghip hoặc ngược li.
2.2. hình liên kết hp tác gia doanh nghiệp nhà trường
2.2.1. hình đào tạo Đức - hình kép - Li ích kép
Mô hình đào tạo kép tại Đức là mô hình đào tạo trong đó có sự phi hợp 3 bên: nhà trường,
sinh viên và doanh nghip. Hình thc hc tp này là skết hp gia vic hc nghề theo định
hướng 30/70, nghĩa là hc 30% lý thuyết tại trường theo module thc tế phù hp vi doanh
nghip và 70% rèn luyn kiến thc thc tế tại xưởng, trên lch công tác ti doanh nghip. Thi
điểm sinh viên thc hành ti doanh nghip mang trng trách vô cùng lớn, đồng hành cùng s
thành công ca doanh nghip nên gia hai bên luôn có hợp đồng tha thun rõ ràng.
2.2.2. hình đào tạo ca Nauy: hình linh hot
Mô hình này xut phát thình thức đào tạo đầu tiên là 2+2, nghĩa là sinh viên được hc
2 năm ở nhà trường và 2 năm học thc hành ti doanh nghip. Từ đó, rất nhiều trường đào tạo
84
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
17 lần xem

Hoạt động liên kết gắn nhà trường với doanh nghiệp: lý thuyết và ứng dụng tại các trường cao đẳng. Trong nghiên cứu này, tác giả muốn đề cập đến các vấn đề sau: Khái niệm về mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp; Phương thức hợp tác; Mô hình hợp tác; Các dạng liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp; Sự cần thiết của việc liên kết; Kiến nghị đối với hoạt động liên kết giữa các trường cao đẳng với doanh nghiệp..

Nội dung

CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC - 10 (12-2018) HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT GẮN NHÀ TRƯỜNG VỚI DOANH NGHIỆP: LÝ THUYẾT VÀ ỨNG DỤNG TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG UNIVERSITIES - BUSINESS CORPORATION: LITERATURE AND IMPLICATIONS AT COLLEGES Lê Thị Hải Vân Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn, Khoa Thương mại điện tử và truyền thông; vanlth@viethanit.edu.vn Tóm tắt Trước xu thế hội nhập và phát triển, các doanh nghiệp ngày càng đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao, các trường đào tạo nghề cũng chuyển dần từ giáo dục nghiên cứu sang giáo dục thực tiễn. Chính vì thế, hoạt động liên kết giữa nhà trường đào tạo nghề với doanh nghiệp càng được chú trọng. Thực tế, đã có nhiều trường cao đẳng cũng xác định nhiệm vụ chiến lược của nhà trường là gắn kết đào tạo của nhà trường với doanh nghiệp nhưng hiệu quả hoạt động trong công tác nghiên cứu, giảng dạy vẫn chưa đạt kết quả tốt. Trong nghiên cứu này, tác giả muốn đề cập đến các vấn đề sau: Khái niệm về mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp; Phương thức hợp tác; Mô hình hợp tác; Các dạng liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp; Sự cần thiết của việc liên kết; Kiến nghị đối với hoạt động liên kết giữa các trường cao đẳng với doanh nghiệp. Từ khóa: mối quan hệ; mô hình nhà trường - doanh nghiệp; liên kết nhà trường doanh nghiệp; cao đẳng. Abstract In the trends of international intergration and development, enterprises require the high quality employees increasingly. And also, the higher education shift from the academic education to practical education. Therefore, the link between colleges and businesses are focused. In fact, universities-business corporation is the strategic mission of many colleges. However, the effectiveness of research and educating has not achieved in the good results. In this study, the author wants to address the following issues: first, the concept of universities - business corporation will be shown. Then, the author presents the model, forms and the roles of 82 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN corporation. Last, various recommendations for university - business corporation will be implicated. Keywords: Universities - business corporation; Corporation model; school-enterprise link, college. 1. Đặt vấn đề Ở Việt Nam, theo Nghị quyết 14/2005/NQ-CP ban hành ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ đặt ra mục tiêu cho hệ thống giáo dục Việt Nam từ năm 2006 đến năm 2020 cần “đạt được 70% - 80% tổng số sinh viên theo học các chương trình nghề nghiệp - ứng dụng”. Theo đó, các trường sẽ phải đào tạo toàn bộ sinh viên theo hướng giáo dục thực hành phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng đúng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội. Nhìn tổng quan, hoạt động giảng dạy hiện nay của các trường cao đẳng đều nặng về lý thuyết và bài tập, trong đó: tiết học lý thuyết chiếm 30% đến 50%, các tiết học thực hành chiếm 50% đến 70%, tuy nhiên trong các tiết thực hành, sinh viên chỉ thực hiện các tiết thực hành thông qua các hoạt động làm bài tập, thảo luận tại lớp chiếm 67%, hoạt động làm các công việc liên quan đến nội dung học tập tại trường chiếm 11%, hoạt động thao tác thực hành trên công cụ theo yêu cầu của giáo viên hoặc thực hiện tại trường chiếm 16% (tỷ lệ giáo viên có công việc thực tế để hướng dẫn sinh viên chỉ chiếm 9%), hoạt động kiến tập và thực tập chiếm 6%. Trong khi đó, nhu cầu từ phía doanh nghiệp lại cần một lực lượng nhân sự am hiểu công việc thực tế, nhanh chóng tiếp cận và thực hiện tốt công việc được giao sau khi được tuyển dụng. Nhu cầu doanh nghiệp mong muốn sinh viên tiếp cận và thực hành công việc tại đơn vị là 19%, nhu cầu doanh nghiệp mong muốn sinh viên có kiến thức thực tế tại doanh nghiệp là 76%, nhu cầu doanh nghiệp tiếp nhận sinh viên có kỹ năng cứng tốt và chấp nhận đào tạo thêm để có kỹ năng thực hành đúng thực tế của doanh nghiệp là 5%. Như vậy, nhà trường và doanh nghiệp cùng nhìn nhận và hiểu được tầm quan trọng trong việc liên kết và tương tác giữa hai bên trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực cao. [5] Giới hạn của bài viết này chỉ cập nhật một số định hướng hợp tác mới giữa nhà trường và doanh nghiệp trong việc phát triển chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, các mô hình và nội dung nghiên cứu đều có thể áp dụng tại các trường cao đẳng, đại học nên tác giả chỉ tập trung giới thiệu một số lý thuyết và hướng khuyến nghị phù hợp cho các trường cao đẳng đào tạo nghề hiện nay. 2. Nội dung 2.1. Khái niệm về mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp Rất nhiều hướng nghiên cứu đầu tiên về mối quan hệ giữa nhà trường với doanh nghiệp được bắt đầu từ thế kỷ XX. Một trong những hướng nghiên cứu chính thức đã góp phần làm phát triển mô hình này là nhà triết học Đức Willhelm Humboldt, khi ông sáng lập trường Đại học Berlin vào năm 1810. Trước đó, ông đã cho theo đuổi ý tưởng chuyển trọng tâm sang nghiên cứu 83 CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC - 10 (12-2018) hỗ trợ cho đơn vị công tác. Đến năm 1980, vấn đề này được mở rộng tại các trường trên thế giới, đặc biệt là ở các nước Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Liên Xô đại diện cho các nước tư bản và xã hội chủ nghĩa khi xây dựng mô hình đại học - doanh nghiệp với đặc trưng là có tính thích nghi cao và gắn chặt với thực tiễn sản xuất, dịch vụ tuân theo sự phát triển của xã hội mặc dù hình thức vận hành hoạt động hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp của các trường khác nhau. Theo đó, một loạt các nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng sự phát triển của xã hội sẽ kéo theo sự gia tăng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, điều đó càng thúc đẩy nhà trường và doanh nghiệp tăng tính tương tác và liên kết trong việc cung cấp kiến thức và thực tế trên lĩnh vực kinh tế, công nghệ. Cũng theo quan điểm của Lê và Mansfield khi ông phân tích tầm quan trọng của trường đại học trong thời kỳ công nghiệp hóa trong việc tạo ra giá trị vật chất và góp phần phát triển kinh tế thị trường. Những năm đầu thập kỷ XXI, các nghiên cứu sâu hơn vào nội dung đào tạo nhằm gắn kết nhà trường với doanh nghiệp khi cho rằng nguồn tri thức mới chính là kiến thức chuyên môn và kiến thức thực tế, năng lực làm việc khi sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường, theo đó các trường cần thể hiện sứ mệnh đặc biệt trong thời đại giáo dục mới là định hướng đào tạo theo xu hướng của doanh nghiệp và nhu cầu xã hội. Mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp là những hoạt động bao gồm sự tương tác, hỗ trợ, giúp đỡ, chuyển giao kiến thức và kinh nghiệm trong đào tạo giáo dục nhằm hướng đến lợi ích của hai bên. Theo đó, nhà trường là đại diện cho các trường cao đẳng, đại học giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp là các tổ chức sản xuất, kinh doanh trên mọi lĩnh vực. Hoạt động liên kết đòi hỏi sự tương tác một cách tích cực và chủ động từ hai bên với hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, mang tính cá nhân hoặc tổ chức của một đơn vị trường học với các doanh nghiệp hoặc ngược lại. 2.2. Mô hình liên kết hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường 2.2.1. Mô hình đào tạo Đức - Mô hình kép - Lợi ích kép Mô hình đào tạo kép tại Đức là mô hình đào tạo trong đó có sự phối hợp 3 bên: nhà trường, sinh viên và doanh nghiệp. Hình thức học tập này là sự kết hợp giữa việc học nghề theo định hướng 30/70, nghĩa là học 30% lý thuyết tại trường theo module thực tế phù hợp với doanh nghiệp và 70% rèn luyện kiến thức thực tế tại xưởng, trên lịch công tác tại doanh nghiệp. Thời điểm sinh viên thực hành tại doanh nghiệp mang trọng trách vô cùng lớn, đồng hành cùng sự thành công của doanh nghiệp nên giữa hai bên luôn có hợp đồng thỏa thuận rõ ràng. 2.2.2. Mô hình đào tạo của Nauy: Mô hình linh hoạt Mô hình này xuất phát từ hình thức đào tạo đầu tiên là 2+2, nghĩa là sinh viên được học 2 năm ở nhà trường và 2 năm học thực hành tại doanh nghiệp. Từ đó, rất nhiều trường đào tạo 84 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN nghề ở Nauy đã phát triển thành nhiều mô hình khác nhau phù hợp với từng ngành nghề hoặc tính chất của nhà trường, bao gồm mô hình 1+3 nghĩa là 1 năm học ở nhà trường và 3 năm ở doanh nghiệp và mô hình 0+4 là học nghề 4 năm liên tiếp tại doanh nghiệp. 2.2.3. Mô hình đào tạo Úc Hình thức học nghề ở Úc đã được mở rộng, sinh viên không chỉ được học với giảng viên mà còn học ở chuyên gia chuyên về lĩnh vực được đào tạo. Họ có nhiệm vụ vừa nghiên cứu, vừa làm việc thực tế trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Sinh viên tiến hành học tập trong khi thực hành một cách tích hợp và khoa học, dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia. Song song với chương trình đào tạo tại trường, nhà trường có sự phối hợp với nghiệp đoàn, doanh nghiệp để đảm bảo tính thực tế và hướng đầu ra tốt nhất cho sinh viên. 2.3. Hình thức liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp - Hình thức liên kết trong tuyển sinh, đào tạo: Có hai hình thức đào tạo trong nhà trường theo nhu cầu của xã hội và doanh nghiệp, bao gồm:  Đào tạo nguồn nhân lực của nhà trường theo đơn đặt hàng hoặc ít nhất theo nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và xã hội. Theo hướng đào tạo này, nhà trường cùng doanh nghiệp lên kế hoạch dài hạn, xác định mục tiêu và triển khai hướng nghiệp đến học sinh khi còn học ở bậc trung học phổ thông. Quá trình đào tạo luôn có sự hợp tác và góp ý từ phía doanh nghiệp.  Đào tạo nguồn nhân lực do doanh nghiệp gửi đến. Theo đó, doanh nghiệp chủ động tuyển sinh và tuyển dụng đào tạo với số lượng và điều kiện nhất định sau khi thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp. Nhà trường đào tạo theo yêu cầu đặt ra của doanh nghiệp trên cơ sở chương trình đào tạo đã được thông qua.  Hai hình thức đào tạo này đỏi hỏi cả nhà trường và doanh nghiệp xác định mục tiêu và nội dung đào tạo để thỏa mãn nhu cầu và năng lực hai bên. Chương trình khung cần được biên soạn với sự tham gia, phản biện của hai bên. Chất lượng đào tạo thực hành cũng cần có sự tham gia hướng dẫn, đào tạo từ phía doanh nghiệp, việc phân bổ thời lượng và bố cục chương trình do giảng viên nghiên cứu và thực hiện.  Phương pháp đào tạo thay đổi phù hợp theo hướng thu hẹp khoảng cách giữa nhà trường và doanh nghiệp theo phương thức: Thứ nhất, đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học: Theo đó, người lao động vẫn tiếp tục đi làm vào ban ngày và đi học vào buổi tối. Thứ hai, đi thực tập, tham quan, đi thực tế: Trong quá trình học, sinh viên sẽ được tiếp xúc với thực tiễn tại doanh nghiệp trong các khoảng thời gian từ 1 ngày (tham quan, đi thực tế), 5 tuần (thực tập giữa khóa) đến 2 tháng (thực tập tốt nghiệp). - Hình thức liên kết trong lao động và nghiên cứu: 85 CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC - 10 (12-2018)  Doanh nghiệp và nhà trường phối hợp trong việc đảm bảo số lượng nguồn nhân lực đào tạo và ổn định trong thời gian đào tạo khóa học. Đội ngũ nghiên cứu, giáo dục của nhà trường bao gồm giảng viên, cán bộ viên chức phụ trách, cán bộ quản lý. Đội ngũ đào tạo, thực hành của doanh nghiệp bao gồm cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, chuyên viên cao cấp. Những nguồn lao động này cần được trau dồi nâng cao nghiệp vụ tay nghề thường xuyên, đảm bảo tính chuyên môn và năng lực giảng dạy, đào tạo nghề.  Quá trình lao động và nghiên cứu giữa hai luôn mang tính phối hợp và lồng ghép. Phương thức hiệu quả là giảng viên thực tế và là người lao động trực tiếp, gián tiếp tại doanh nghiệp hoặc dự án. Cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp được giao lưu, nói chuyện và trải nghiệm với sinh viên để có phương pháp hướng dẫn phù hợp năng lực của sinh viên.  Nội dung nghiên cứu được dựa trên yêu cầu cấp bách và có thật từ xã hội, doanh nghiệp. Người nghiên cứu sẽ nghiên cứu mang tính ứng dụng, làm việc thật chứ không mang tính mô hình lý thuyết. [3] 2.4. Sự cần thiết của việc liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp 2.4.1. Những lợi ích đối với nhà trường, doanh nghiệp và sinh viên Đối với nhà trường Nhà trường hiểu rõ nhu cầu của doanh nghiệp chuyên nghiệp và bài bản, đúng với thực tế. Từ đó, chương trình và nội dung đào tạo được sửa đổi phù hợp và nâng cao, nhanh chóng giải quyết đầu ra cho nhà trường, chất lượng về năng lực và trình độ của sinh viên thỏa mãn các tiêu chí do doanh nghiệp và xã hội mong đợi. Lực lượng giảng viên có cơ hội hợp tác và trao đổi về kinh nghiệm thực tế, nâng cao chất lượng bài giảng. Đồng thời, thông qua các buổi hội thảo, nghiên cứu khoa học với sự giúp sức từ phía doanh nghiệp, kiến thức và thực tiễn được mở rộng, tiếp cận nhanh chóng các thông tin về công nghệ tiên tiến, xây dựng bài giảng đúng với mong đợi của xã hội và nhu cầu nhân lực trong thực tiễn. Nâng cao uy tín và tạo tiếng vang tích cực cho nhà trường thông qua những hoạt động ký kết, hỗ trợ với các doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn. Việc phối hợp với doanh nghiệp trong đào tạo cũng giúp ích cho nhà trường trong quá trình tự chủ và phát triển cơ sở vật chất. Đối với doanh nghiệp Doanh nghiệp luôn có cơ hội tuyển dụng được một đội ngũ nhân sự chất lượng, có chuyên môn và kinh nghiệm thực tế, nhanh chóng làm việc và tạo hiệu quả tức thì. Đồng thời, doanh nghiệp cũng không tốn kém cho việc đào tạo lại và thử việc nhân viên, giảm thiểu chi phí rủi ro và con người, vật chất và thời gian. 86 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN Hoạt động kinh doanh và phát triển chất lượng sản phẩm sẽ được nâng cao thông qua việc nghiên cứu chuyên môn từ phía các nhà nghiên cứu, từ đó đề ra những giải pháp hữu ích cho doanh nghiệp áp dụng. Doanh nghiệp có tiếng nói và có thể can thiệp về chương trình đào tạo thông qua hoạt động góp ý, đánh giá để khắc phục những nhược điểm, góp phần cung cấp nhân sự có kiến thức phù hợp với doanh nghiệp mong đợi. Doanh nghiệp có thể được quảng bá thương hiệu và phát triển hình ảnh trong quá trình hợp tác, đầu tư và tham gia giảng dạy cùng nhà trường. Đối với sinh viên Sinh viên được học tập môi trường hiện đại, thiết thực, được gắn chặt giữa lý thuyết và thực hành, thực tế. Sinh viên có thể hình dung và biết được năng lực, sở thích, sở trường của mình ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Từ đó, sinh viên có cơ hội khảo sát thực tiễn và bản thân, tiếp cận học bổng và tổ chức tuyển dụng, nhận ngay công việc ngay khi có thể. Sinh viên nhanh chóng tiếp cận với các doanh nghiệp thực tập thay vì phải tìm kiếm mất rất nhiều thời gian và không phù hợp. Sự gắn kết và hiểu biết giữa các bên giúp sinh viên định hướng được nên đầu quân vào đơn vị nào để thực tập và cống hiến. Bên cạnh đó, sinh viên cũng mở rộng mối quan hệ của mình. 2.5. Hướng khuyến nghị hoạt động liên kết giữa các trường cao đẳng với doanh nghiệp Căn cứ vào các mô hình đào tạo liên kết và hình thức đào tạo nêu trên, chúng tôi cho rằng để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, nhà trường và doanh nghiệp cần chú trọng nhiều giải pháp, trong đó có một số khuyến nghị như sau: Thứ nhất, nhà trường tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trên cơ sở là đối tác trong các dự án hoặc chuỗi công việc của doanh nghiệp. Hoạt động này giúp nhà trường dễ dàng đưa giảng viên và sinh viên vào nghiên cứu, thực hành và làm việc thực tế, đáp ứng đúng nhu cầu nhân sự mà doanh nghiệp cần. Thứ hai, nhà trường tạo điều kiện để doanh nghiệp được thực hiện các hoạt động của mình trên cơ sở vật chất hoặc con người của nhà trường như để doanh nghiệp đặt phòng Lab nghiên cứu, đào tạo tại trường; sử dụng trang thiết bị nghiên cứu để phục vụ công tác sản xuất giống hay sản phẩm mẫu. Theo đó, những sinh viên học tập tốt, giảng viên chuyên ngành sẽ được tham gia nghiên cứu và hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành hoạt động của mình. Thứ ba, doanh nghiệp và nhà trường cần hợp tác thường xuyên trong xây dựng chương trình khung và phản biện đề cương học phần. Quá trình hợp tác này được diễn ra theo hướng nhà 87 CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC - 10 (12-2018) trường nghiên cứu nhu cầu công việc và yêu cầu nhân sự từ các doanh nghiệp và xã hội, cùng làm việc với doanh nghiệp trong việc xây dựng chương trình khung. Giai đoạn soạn đề cương và duyệt đề cương, doanh nghiệp và chuyên gia cần được thẩm định nội dung học tập. Thứ tư, nhà trường cần chú trọng công tác nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến chất lượng, phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp và xã hội đặt ra. Kết quả của công trình cần được thương mại hóa để nâng cao chất lượng nghiên cứu và có tính ứng dụng cao, doanh nghiệp sẽ hợp tác sau khi công trình được công nhận. Thứ năm, xây dựng quy trình đào tạo gắn liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp theo hướng thực tế đào tạo nguồn nhân lực cao đẳng 2,5 năm: - Giai đoạn 1: Đào tạo sinh viên trong 1 năm được học tại cơ sở. Sinh viên tiếp cận các môn học đại cương và cơ sở ngành bằng hình thức nghe giảng lý thuyết; làm bài tập; thảo luận nhóm; trình bày quan điểm. Sau đó, sinh viên được đi thực tế môn học tại doanh nghiệp, tại đơn vị thực hiện nội dung học tập... viết kết quả đạt được sau mỗi chuyến đi. Tỷ lệ giữa việc được đào tạo tại trường là 80% - Giai đoạn 2: Sinh viên vừa được đào tạo thời lượng tại trường, vừa được tham gia thực tế tại doanh nghiệp. Tỷ lệ này đạt 50/50. Đối với các môn học chuyên ngành, sinh viên sẽ được hướng dẫn, đánh giá nội dung học tập tại lớp, tham gia thực tế một hoặc một số công việc mang tính chuyên môn tại doanh nghiệp dưới sự chỉ đạo, phân công nhiệm vụ của doanh nghiệp và giám sát từ phía giảng viên và người lao động trực tiếp. Trong đó, tùy vào môn học có số tiết thực hành nhiều hay ít để bố trí thời gian đi tham gia thực tế từ 5 tuần đến 2 tháng. - Giai đoạn 3: Sinh viên hoàn thành kỹ năng và kiến thức về nghề được đào tạo tại trường bằng cách tham gia 100% tổng thời gian tại doanh nghiệp. Giai đoạn này sinh viên có thể thực hiện một công việc trực tiếp, một công việc trải nghiệm hỗ trợ hoặc tham gia trực tiếp dự án mà doanh nghiệp đặt hàng. Sinh viên chỉ thực hiện hoạt động học tập này đối với các môn có thời lượng 100% số tiết thực hành. Giai đoạn này cũng là kết thúc khóa học trước khi sinh viên tốt nghiệp. 3. Kết luận Nội dung nghiên cứu đã chắt lọc từ những nghiên cứu, phân tích về hoạt động đào tạo liên kết giữa các trường đào tạo và doanh nghiệp tại Việt Nam, bao gồm mô hình đào tạo tiên tiến của các nước Đức, Nauy, Úc và một số hình thức thực hiện hoạt động hợp tác, từ đó đưa ra khuyến nghị nhằm nâng cao hoạt động liên kết. Tuy nhiên, nghiên cứu chưa đề cập đến một số phương pháp và cách thức thực hiện chuyên sâu do mỗi trường cao đẳng có những đặc điểm riêng, những yêu cầu riêng, vì vậy cần căn cứ vào tình hình thực tế để lựa chọn chương trình hợp tác, liên kết 88 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN phù hợp nhất. Xuất phát từ những kiến thức nghiên cứu trên các mô hình thực tế, các trường có thể lập kế hoạch chi tiết về chương trình đào tạo cũng như hình thức dạy và học với sự tham gia của nhà trường và doanh nghiệp, trong đó đề cao vai trò của doanh nghiệp trong thực hành nghề. TÀILIỆUTHAM KHẢO [1] Nguyễn Kim Dung, Phạm Thị Hương (2017), “Thực trạng hợp tác của các trường đại học với doanh nghiệp ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học, tập 14, số 4 năm 2017, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. [2] Phạm Thị Ly (2012), “Về quan hệ hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp”, Thông tin Giáo dục Quốc tế, Đại học Nguyễn Tất Thành. [3] Nguyễn Đình Luận (2015), “Sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển kinh tế và xã hội ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị”, Tạp chí Phát triển và hội nhập, số 22 (32), Hà Nội. [4] Phùng Xuân Nhạ (2009), “Mô hình đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Khoa học, Đại học quốc gia Hà Nội, Kinh tế và Kinh doanh 25, Hà Nội. [5] Lê Thị Hải Vân (2017), Khảo sát thực tế học tập của sinh viên cao đẳng năm 2017, phục vụ đề tài PR trên Internet cho trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn, Thành phố Đà Nẵng. 89

Tài liệu liên quan