Giáo án Vật lý 10 ( Cả năm, theo phương pháp mới)

Đăng ngày 10/16/2019 1:35:19 PM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 272 | FileSize: 2.59 M | File type: PDF
Giáo án Vật lý 10 ( Cả năm, theo phương pháp mới). Để triển khai được nội dung bài giảng hiệu quả, hợp lý, các thầy cô đều phải chuẩn bị sẵn một giáo án bộ môn để có căn cứ giảng bài, vì vậy, giáo án Vật lí lớp 10 được giới thiệu sau đây sẽ phù hợp để các thầy cô có thể tham khảo, qua đó, xây dựng được nội dung bài giảng hấp dẫn nhất.
www.thuvienhoclieu.com
PHẦN I: CƠ HỌC
CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
Tiết 1 Bài 1:
CHUYỂN ĐỘNG CƠ
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Về kiến thức:
- Nêu được chuyển động, chất điểm, hệ quy chiếu, mốc thời gian, vận tốc là gì.
2. Về kĩ năng:
- Xác định được vị trí của một vật chuyển động trong một hệ quy chiếu đã cho.
3. Về thái độ:
- Có hứng thú học tập môn Vật lí, yêu thích tìm tòi KH.
- Có thái độ khách quan trung thực, nghiêm túc học tập.
4.
Định hướng phát triển năng lực
a. Năng lực được hình thành chung :
Năng lực giải quyết vấn đề. Năng lực thực nghiệm. Năng lực dự đoán, suy luận lí
thuyết, thiết kế và thực hiện theo phương án thí nghiệm kiểm chứng giả thuyết, dự
đoán, phân tích, xử lí số liệu và khái quát rút ra kết luận khoa học. Năng lực đánh giá
kết quả và giải quyết vân đề
b. Năng lực chuyên biệt môn vật lý :
- Năng lực kiến thức vật lí.
- Năng lực phương pháp thực nghiệm
- Năng lực trao đổi thông tin
- Năng
lực cá nhân của HS
II. PHƯƠNG PHÁP – PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
1. Về phương pháp:
- Phân tích kết hợp đàm thoại.
2. Về phương tiện dạy học
- Giáo án, sgk, thước kẻ, đồ dùng dạy học,…
III. CHUẨN BỊ:
a. Chuẩn bị của GV:
- Chuẩn bị một số ví dụ thực tế về xác định vị trí của một điểm để cho hv thảo luận.
b. Chuẩn bị của HS:
- Ôn lại về phần chuyển động lớp 8.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1. Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra sĩ số của hv & ổn định trật tự lớp, ghi tên những hv vắng mặt vào SĐB:
2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (5’)
Mục tiêu:
HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho
học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
Phương pháp dạy học:
Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp
thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:
giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí
tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức, điều chỉnh hành vi, tư duy sáng tạo.
Trên đường đi từ BK đến
TN có đoạn cột cây số ghi
Hs định hướng ND
PHẦN I: CƠ HỌC
CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC
www.thuvienhoclieu.com
Trang 1
www.thuvienhoclieu.com
Thái Nguyên 40km, ở đây
CHẤT ĐIỂM
cột cây số được gọi là vật
Tiết 1 Bài 1:
làm mốc. Vậy vật làm mốc
CHUYỂN ĐỘNG CƠ
là gì? Vai trò? Ta vào bài
học h.nay để tìm hiểu.
HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức
Mục tiêu:
được chuyển động, chất điểm, hệ quy chiếu, mốc thời gian, vận tốc là gì.
Phương pháp dạy học:
Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp
thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:
giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí
tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức, điều chỉnh hành vi, tư duy sáng tạo
CH1.1: Làm thế nào để biết
-
Chúng
ta
phải
dựa
vào
I.
Chuyển
động
cơ.
Chất
một
vật
chuyển
động
hay
một
vật
nào
đó
(vật
mốc)
điểm.
đứng yên?
đứng yên bên đường.
1. Chuyển động cơ.
- Lấy ví dụ minh hoạ.
- Hv tự lấy ví dụ.
Chuyển của một vật (gọi
-
Hv
phát
biểu
khái
niệm
tắt
chuyển
động)
sự
CH1.2: Như vậy thế nào
chuyển động cơ. Cho ví dụ.
thay đổi vị trí của vật đó so
chuyển động cơ? (ghi nhận
với
các vật
khác theo
thời
khái niệm) cho dụ?
- Từng em suy nghĩ trả lời
gian.
- Khi cần theo dõi vị trí của
câu hỏi của gv.
2. Chất điểm.
một vật nào đó trên bản đồ
Một
vật
chuyển
động
(ví
dụ
xác
định
vị
trí
của
được coi là một
chất điểm
một chiếc ôtô trên đường từ
nếu
kích
thước
của
rất
Cao Lãnh đến TP HCM) thì
nhỏ so với độ dài đường đi
ta không thể vẽ cả chiếc ô
(hoặc so với những khoảng
tô lên bản đồ mà có thể biểu
-
nhân
hv
trả
lời.
(dựa
cách mà ta đề cập đến).
thị
bằng
chấm
nhỏ.
Chiều
vào khái niệm SGK)
3. Quỹ đạo.
dài
của
rất
nhỏ
so
với
- Tự cho ví dụ theo suy nghĩ
Tập hợp tất cả các vị trí
quãng đường đi.
của bản thân.
của
một
chất điểm
chuyển
CH1.3: Vậy khi nào một vật
-
Hv
hoàn
thành
theo
yêu
động tạo ra một đường nhất
chuyển
động
được
coi
cầu C1.
định. Đường đó được gọi là
một chất điểm? Nêu một vài
- Hv tìm hiểu khái niệm quỹ
quỹ đạo của chuyển động.
dụ
về
một
vật
chuyển
đạo chuyển động.
động được coi một chất
điểm không được coi
chất điểm?
- Từ đó các em hoàn thành
C1.
-
Trong
thời
gian
chuyển
động,
mỗi
thời
điểm
nhất
định thì chất điểm ở một vị
trí xác định. Tập hợp tất cả
các vị trí của một chất điểm
chuyển
động
tạo
ra
một
đường nhất định. Đường đó
được
gọi
quỹ
đạo
của
www.thuvienhoclieu.com
Trang 2
www.thuvienhoclieu.com
chuyển động
CH2.1:
Các
em
hãy
cho
- Vật mốc dùng để xác định
II.
Cách
xác
định
vị
trí
biết
tác
dụng
của
vật mốc
vị trí ở một thời điểm nào
của vật trong không gian.
đối
với
chuyển
động
của
đó của một chất điểm
trên
1.
Vật
làm
mốc
thước
chất điểm?
quỹ đạo của chuyển động.
đo.
- Khi đi đường chỉ cần nhìn
- Hv nghiên cứu SGK.
- Vật làm mốc là vật được
vào
cột km
(cây
số)
ta
coi là đứng yên dùng để xác
thể biết được ta đang cách
- Hv trả lời theo cách hiểu
định
vị
trí
của
vật
thời
vị trí nào đó bao xa.
của mình (vật mốc có thể là
điểm nào đó.
- Từ đó các em hoàn thành
bất kì một vật nào đứng yên
- Thước đo được dùng để
C2.
ở trên bờ hoặc dưới sông).
đo chiều dài đoạn đường từ
CH2.2: Làm thế nào để xác
- Hv trả lời.
vật đến vật mốc và nếu biết
định
vị
trí
của một
vật nếu
quỹ đạo và chiều dương quy
biết quỹđạochuyểnđộng?
ước xác định được vị trí
- Chú ý H1.2 vật được chọn
chính xác
của vật.
làm mốc là điểm O. chiều
từ O đến M được chọn là
+
M
chiều
dương
của
chuyển
động,
nếu
đi
theo
chiều
O
ngược
lại
đi
theo
chiều
âm.
2. Hệ toạ độ.
GVKL:
Như
vậy,
nếu
cần
- Hv nghiên
cứu
SGK,
trả
- Gồm các trục toạ độ; Gốc
xác định vị trí của một chất
lời câu hỏi của gv?
toạ độ O, chiều (+) của trục.
điểm
trên
quỹ
đạo
chuyển
-
Hệ
toạ độ
cho
phép
xác
động ta chỉ cần
một vật
định
vị
trí
chính
xác
một
mốc,
chọn
chiều
dương
rồi
- Chọn chiều dương cho các
điểm
M
bằng
các
toạ
dùngthướcđokhoảng cách từ
trục Ox và Oy; chiếu vuông
độ.(VD :sgk...).
vậtđóđếnvậtmốc.
góc
điểm
M
xuống
2
trục
+ Để xác định vị trí chính
CH2.3: Nếu cần xác định vị
toạ độ (Ox và Oy) ta được
xác chất điểm chuyển động
trí của một
chất điểm
trên
điểm các điểm (H và I).
cần chọn hệ toạ độ có gốc O
mặt phẳng ta làm thế nào?
- Vị
trí
của
điểm
M
được
gắn vào vật mốc.
Muốn
chỉ
cho
người
thợ
xác định bằng 2 toạ độ
+
Tuỳ
thuộc
vào
loại
khoan
tường
vị
trí
để
treo
- Chiếu vuông góc điểm M
chuyển động và quỹ đạo cđ
một
chiếc
quạt thì
ta
phải
xuống 2 trục toạ độ ta được
mà chọn hệ toạ độ phù hợp
làm (vẽ) thế nào trên bản
thiết kế?
- Muốn xác định vị trí của
M
I
x(2,5; 2)
M
(VD: toạ độ Đề Các; toạ độ
cầu..)
điểm M ta làm như thế nào?
- Chú ý đó là 2 đại lượng đại
số.
O
H
y
- Các em hoàn thành C3;
gợi ý: có thể chọn gốc toạ độ
trùng
với
bất
kỳ
điểm
nào
trong 4 điểm A, B, C, D để
thuận
lợi
người
ta
thường
chọn điểm A làm gốc toạ độ.
www.thuvienhoclieu.com
Trang 3
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
2 lần xem

Giáo án Vật lý 10 ( Cả năm, theo phương pháp mới). Để triển khai được nội dung bài giảng hiệu quả, hợp lý, các thầy cô đều phải chuẩn bị sẵn một giáo án bộ môn để có căn cứ giảng bài, vì vậy, giáo án Vật lí lớp 10 được giới thiệu sau đây sẽ phù hợp để các thầy cô có thể tham khảo, qua đó, xây dựng được nội dung bài giảng hấp dẫn nhất..

Nội dung

www.thuvienhoclieu.com PHẦN I: CƠ HỌC CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM Tiết 1 – Bài 1: CHUYỂN ĐỘNG CƠ I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Về kiến thức: - Nêu được chuyển động, chất điểm, hệ quy chiếu, mốc thời gian, vận tốc là gì. 2. Về kĩ năng: - Xác định được vị trí của một vật chuyển động trong một hệ quy chiếu đã cho. 3. Về thái độ: - Có hứng thú học tập môn Vật lí, yêu thích tìm tòi KH. - Có thái độ khách quan trung thực, nghiêm túc học tập. 4. Định hướng phát triển năng lực a. Năng lực được hình thành chung : Năng lực giải quyết vấn đề. Năng lực thực nghiệm. Năng lực dự đoán, suy luận lí thuyết, thiết kế và thực hiện theo phương án thí nghiệm kiểm chứng giả thuyết, dự đoán, phân tích, xử lí số liệu và khái quát rút ra kết luận khoa học. Năng lực đánh giá kết quả và giải quyết vân đề b. Năng lực chuyên biệt môn vật lý : - Năng lực kiến thức vật lí. - Năng lực phương pháp thực nghiệm - Năng lực trao đổi thông tin - Năng lực cá nhân của HS II. PHƯƠNG PHÁP – PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 1. Về phương pháp: - Phân tích kết hợp đàm thoại. 2. Về phương tiện dạy học - Giáo án, sgk, thước kẻ, đồ dùng dạy học,… III. CHUẨN BỊ: a. Chuẩn bị của GV: - Chuẩn bị một số ví dụ thực tế về xác định vị trí của một điểm để cho hv thảo luận. b. Chuẩn bị của HS: - Ôn lại về phần chuyển động lớp 8. IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1. Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số của hv & ổn định trật tự lớp, ghi tên những hv vắng mặt vào SĐB: 2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra. 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (5’) Mục tiêu: HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới. Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan Định hướng phát triển năng lực: giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức, điều chỉnh hành vi, tư duy sáng tạo. Trên đường đi từ BK đến PHẦN I: CƠ HỌC TN có đoạn cột cây số ghi CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC www.thuvienhoclieu.com Trang 1 Thái Nguyên 40km, ở đây cột cây số được gọi là vật làm mốc. Vậy vật làm mốc là gì? Vai trò? Ta vào bài học h.nay để tìm hiểu. www.thuvienhoclieu.com CHẤT ĐIỂM Tiết 1 – Bài 1: CHUYỂN ĐỘNG CƠ HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức Mục tiêu: được chuyển động, chất điểm, hệ quy chiếu, mốc thời gian, vận tốc là gì. Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan Định hướng phát triển năng lực: giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức, điều chỉnh hành vi, tư duy sáng tạo CH1.1: Làm thế nào để biết một vật chuyển động hay đứng yên? - Lấy ví dụ minh hoạ. CH1.2: Như vậy thế nào là chuyển động cơ? (ghi nhận khái niệm) cho ví dụ? - Khi cần theo dõi vị trí của một vật nào đó trên bản đồ (ví dụ xác định vị trí của một chiếc ôtô trên đường từ Cao Lãnh đến TP HCM) thì ta không thể vẽ cả chiếc ô tô lên bản đồ mà có thể biểu thị bằng chấm nhỏ. Chiều dài của nó rất nhỏ so với quãng đường đi. CH1.3: Vậy khi nào một vật chuyển động được coi là một chất điểm? Nêu một vài ví dụ về một vật chuyển động được coi là một chất điểm và không được coi là chất điểm? - Từ đó các em hoàn thành C1. - Trong thời gian chuyển động, mỗi thời điểm nhất định thì chất điểm ở một vị trí xác định. Tập hợp tất cả các vị trí của một chất điểm chuyển động tạo ra một đường nhất định. Đường đó được gọi là quỹ đạo của - Chúng ta phải dựa vào một vật nào đó (vật mốc) đứng yên bên đường. - Hv tự lấy ví dụ. - Hv phát biểu khái niệm chuyển động cơ. Cho ví dụ. - Từng em suy nghĩ trả lời câu hỏi của gv. - Cá nhân hv trả lời. (dựa vào khái niệm SGK) - Tự cho ví dụ theo suy nghĩ của bản thân. - Hv hoàn thành theo yêu cầu C1. - Hv tìm hiểu khái niệm quỹ đạo chuyển động. I. Chuyển động cơ. Chất điểm. 1. Chuyển động cơ. Chuyển của một vật (gọi tắt là chuyển động) là sự thay đổi vị trí của vật đó so với các vật khác theo thời gian. 2. Chất điểm. Một vật chuyển động được coi là một chất điểm nếu kích thước của nó rất nhỏ so với độ dài đường đi (hoặc so với những khoảng cách mà ta đề cập đến). 3. Quỹ đạo. Tập hợp tất cả các vị trí của một chất điểm chuyển động tạo ra một đường nhất định. Đường đó được gọi là quỹ đạo của chuyển động. www.thuvienhoclieu.com Trang 2 www.thuvienhoclieu.com chuyển động CH2.1: Các em hãy cho biết tác dụng của vật mốc đối với chuyển động của chất điểm? - Khi đi đường chỉ cần nhìn vào cột km (cây số) ta có thể biết được ta đang cách vị trí nào đó bao xa. - Từ đó các em hoàn thành C2. CH2.2: Làm thế nào để xác định vị trí của một vật nếu biết quỹđạochuyểnđộng? - Chú ý H1.2 vật được chọn làm mốc là điểm O. chiều từ O đến M được chọn là chiều dương của chuyển động, nếu đi theo chiều ngược lại là đi theo chiều âm. GVKL: Như vậy, nếu cần xác định vị trí của một chất điểm trên quỹ đạo chuyển động ta chỉ cần có một vật mốc, chọn chiều dương rồi dùngthướcđokhoảng cách từ vậtđóđếnvậtmốc. CH2.3: Nếu cần xác định vị trí của một chất điểm trên mặt phẳng ta làm thế nào? Muốn chỉ cho người thợ khoan tường vị trí để treo một chiếc quạt thì ta phải làm (vẽ) thế nào trên bản thiết kế? - Muốn xác định vị trí của điểm M ta làm như thế nào? - Chú ý đó là 2 đại lượng đại số. - Các em hoàn thành C3; gợi ý: có thể chọn gốc toạ độ trùng với bất kỳ điểm nào trong 4 điểm A, B, C, D để thuận lợi người ta thường chọn điểm A làm gốc toạ độ. - Vật mốc dùng để xác định vị trí ở một thời điểm nào đó của một chất điểm trên quỹ đạo của chuyển động. - Hv nghiên cứu SGK. - Hv trả lời theo cách hiểu của mình (vật mốc có thể là bất kì một vật nào đứng yên ở trên bờ hoặc dưới sông). - Hv trả lời. - Hv nghiên cứu SGK, trả lời câu hỏi của gv? - Chọn chiều dương cho các trục Ox và Oy; chiếu vuông góc điểm M xuống 2 trục toạ độ (Ox và Oy) ta được điểm các điểm (H và I). - Vị trí của điểm M được xác định bằng 2 toạ độ và - Chiếu vuông góc điểm M xuống 2 trục toạ độ ta được M x(2,5; 2) I M O H y II. Cách xác định vị trí của vật trong không gian. 1. Vật làm mốc và thước đo. - Vật làm mốc là vật được coi là đứng yên dùng để xác định vị trí của vật ở thời điểm nào đó. - Thước đo được dùng để đo chiều dài đoạn đường từ vật đến vật mốc và nếu biết quỹ đạo và chiều dương quy ước xác định được vị trí chính xác của vật. + M O 2. Hệ toạ độ. - Gồm các trục toạ độ; Gốc toạ độ O, chiều (+) của trục. - Hệ toạ độ cho phép xác định vị trí chính xác một điểm M bằng các toạ độ.(VD :sgk...). + Để xác định vị trí chính xác chất điểm chuyển động cần chọn hệ toạ độ có gốc O gắn vào vật mốc. + Tuỳ thuộc vào loại chuyển động và quỹ đạo cđ mà chọn hệ toạ độ phù hợp (VD: toạ độ Đề Các; toạ độ cầu..) www.thuvienhoclieu.com Trang 3 TB: Để xác định vị trí của một chất điểm, tuỳ thuộc vào qũy đạo và loại chuyển động mà người ta có nhiều cách chọn hệ toạ độ khác nhau. Ví dụ: hệ toạ độ cầu, hệ toạ độ trụ… Chúng ta thường dùng là hệ toạ độ Đề-các vuông góc. ĐVĐ: Chúng ta thường nói: chuyến xe đó khởi hành lúc 7h, bây giờ đã đi được 15 phút. Như vậy 7h là mốc thời gian (còn gọi là gốc thời gian) để xác định thời điểm xe bắt đầu chuyển động và dựa vào mốc đó xác định được thời gian xe đã đi. CH3.1: Tại sao phải chỉ rõ mốc thời gian và dùng dụng cụ gì để đo khoảng thời gian trôi đi kể từ mốc thời gian? KL: Mốc thời gian là thời điểm ta bắt đầu tính thời gian. Để đơn gian ta đo & tính thời gian từ thời điểm vật bắt đầu chuyển động. CH3.2: Các em hoàn thành C4. bảng giờ tàu cho biết điều gì? - Xác định thời điểm tàu bắt đầu chạy & thời gian tàu chạy từ HN vào SG? CH3.3: Các yếu tố cần có trong một hệ quy chiếu? - Phân biệt hệ toạ độ & hệ quy chiếu? Tại sao phải dùng hệ quy chiếu? GVKL :HQC gồm vật mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ. Để cho đơn giản thì: HQC = Hệ toạ độ + Đồng hồ www.thuvienhoclieu.com - Cá nhân suy nghĩ trả lời. - Chỉ rõ mốc thời gian để mô tả chuyển động của vật ở các thời điểm khác nhau. Dùng đồng hồ để đo thời gian - Hiểu mốc thời gian được chọn là lúc xe bắt đầu chuyển bánh. - Bảng giờ tàu cho biết thời điểm tàu bắt đầu chạy & thời điểm tàu đến ga. - Hv tự tính (lấy hiệu số thời gian đến với thời gian bắt đầu đi). - Vật làm mốc, hệ toạ độ gắn với vật làm mốc, mốc thời gian & một đồng hồ. - Hệ toạ độ chỉ cho phép xác định vị trí của vật. Hệ quy chiếu cho phép không những xác định được toạ độ mà còn xác định được thời gian chuyển động của vật, hoặc thời điểm tại một vị trí bất kì. III. Cách xác định thời gian trong chuyển động. 1. Mốc thời gian và đồng hồ. Mốc thời gian (hoặc gốc thời gian) là thời điểm mà ta bắt đầu đo thời gian. Để đo thời gian trôi đi kể từ mốc thời gian bằng một chiếc đồng hồ. 2. Thời điểm và thời gian. a) Thời điểm: - Trị số thời gian ở một lúc nào đó cụ thể kể từ mốc thời gian. VD:..... b) Thời gian: Khoảng thời gian trôi đi = Thời điểm cuối - Thời điểm đầu. VD:... IV. Hệ quy chiếu. -Vật mốc + Hệ toạ độ có gốc gắn với gốc 0. - Mốc thời gian t0 + đồng hồ. www.thuvienhoclieu.com Trang 4 www.thuvienhoclieu.com HOẠT ĐỘNG 3: Hoạt động luyện tập (10') Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan Định hướng phát triển năng lực: giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức, điều chỉnh hành vi, tư duy sáng tạo GV giao nhiệm vụ cho học sinh làm bài tập trắc nghiệm: Câu 1: Trong trường hợp nào dưới đây có thể coi một đoàn tàu như một chất điểm? A. Đoàn tàu lúc khởi hành. B. Đoàn tàu đang qua cầu. C. Đoàn tàu đang chạy trên một đoạn đường vòng. D. Đoàn tàu đang chạy trên đường Hà Nội -Vinh. Câu 2: Một người đứng trên đường quan sát chiếc ô tô chạy qua trước mặt. Dấu hiệu nào cho biết ô tô đang chuyển động? A. Khói phụt ra từ ống thoát khí đặt dưới gầm xe. B. Khoảng cách giữa xe và người đó thay đổi. C. Bánh xe quay tròn. D. Tiếng nổ của động cơ vang lên. Câu 3: Một chiếc xe lửa đang chuyển động, quan sát chiếc va li đặt trên giá để hàng hóa, nếu nói rằng: 1. Va li đứng yên so với thành toa. 2. Va li chuyển động so với đầu máy. 3. Va li chuyển động so với đường ray. thì nhận xét nào ở trên là đúng? A. 1 và 2. B. 2 và 3. C. 1 và 3. D. 1, 2 và 3. Câu 4: Trong các ví dụ dưới đây, trường hợp nào vật chuyển động được coi như là chất điểm? A. Mặt Trăng quay quanh Trái Đất. B. Đoàn tàu chuyển động trong sân ga. C. Em bé trượt từ đỉnh đến chân cầu trượt. D. Chuyển động tự quay của Trái Đất quanh trục. Câu 5: Chọn đáp án đúng. A. Quỹ đạo là một đường thẳng mà trên đó chất điểm chuyển động. B. Một đường cong mà trên đó chất điểm chuyển động gọi là quỹ đạo. C. Quỹ đạo là một đường mà chất điểm vạch ra trong không gian khi nó chuyển động. D. Một đường vạch sẵn trong không gian trên đó chất điểm chuyển động gọi là quỹ đạo. Câu 6: Khi chọn Trái Đất làm vật mốc thì câu nói nào sau đây đúng? A. Trái Đất quay quanh Mặt Trời. B. Mặt Trời quay quanh Trái Đất. C. Mặt Trời đứng yên còn Trái Đất chuyển động. D. Cả Mặt Trời và Trái Đất đều chuyển động. Câu 7: Hành khách trên tàu A thấy tàu B đang chuyển động về phía trước. Còn hành www.thuvienhoclieu.com Trang 5 www.thuvienhoclieu.com khách trên tàu B lại thấy tàu C cũng đang chuyển động về phía trước. Vậy hành khách trên tàu A sẽ thấy tàu C: A. Đứng yên. B. Chạy lùi về phía sau. C. Tiến về phía trước. D. Tiến về phía trước rồi sau đó lùi về phía sau. Câu 8: Người lái đò đang ngồi yên trên chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước. Trong các câu mô tả sau đây, câu nào đúng? A. Người lái đò đứng yên so với dòng nước. B. Người lái đò chuyển động so với dòng nước. C. Người lái đò đứng yên so với bờ sông. D. Người lái đò chuyển động so với chiếc thuyền. Câu 9: Trong trường hợp nào dưới đây quỹ đạo của vật là đường thẳng? A. Chuyển động của vệ tinh nhân tạo của Trái Đất. B. Chuyển động của con thoi trong rãnh khung cửi. C. Chuyển động của đầu kim đồng hồ. D. Chuyển động của một vật được ném theo phương nằm ngang. Câu 10: Lúc 8 giờ sáng nay một ô tô đang chạy trên Quốc lộ 1 cách Hà Nội 20 km. Việc xác định vị trí của ô tô như trên còn thiếu yếu tố nào? A. Mốc thời gian. B. Vật làm mốc. C. Chiều dương trên đường đi. D. Thước đo và đồng hồ. Hướng dẫn giải và đáp án Câu 1 2 3 Đáp án D A C 4 5 6 7 8 9 10 A C B C A B C HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’) Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan Định hướng phát triển năng lực: giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức, điều chỉnh hành vi, tư duy sáng tạo 1.Để xác định vị trí của một tàu biển giữa đại dương, người ta dùng những tọa độ nào? 2.Khi đu quay hoạt động, bộ phận nào của đu quay chuyển động tịnh tiến, bộ phận nào quay ? - HS trả lời. - HS nộp vở bài tập. - HS tự ghi nhớ nội dung trả lời đã hoàn thiện. 1.Để xác định vị trí của một vật trên một mặt phẳng, người ta dùng hệ trục tọa độ gồm 2 trục Ox và Oy vuông góc với nhau. Để xác định vị trí của một tàu biển giữa đại dương, người ta dùng trục Ox là vĩ độ, trục Oy là kinh độ của tàu. 2.Khoang ngồi của đu quay chuyển động tịnh tiến. Các bộ phận gắn chặt với trục quay thì chuyển động quay. www.thuvienhoclieu.com Trang 6 www.thuvienhoclieu.com HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’) Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan Định hướng phát triển năng lực: giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức, điều chỉnh hành vi, tư duy sáng tạo Có thể lấy mốc thời gian bất kì để đo kỉ lục chạy được không ? Khái quuats lại nội dung bài học qua sơ đồ tư duy 4. Hướng dẫn về nhà Hoạt động của GV - Về nhà làm bài tập 8, học kĩ phần ghi nhớ và chuẩn bị bài tiếp theo. (ôn lại kiến thức về chuyển động đều). Nội dung cần nắm được trong bài sau là: cđ thẳng đều là gì? Ct tính quãng đường đi đc? PT tọa độ - thời gian của cđ thẳng đều. Hoạt động của HV - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. - Ghi những chuẩn bị cho bài sau.