Th....ngày......tháng.....năm 2019
ĐO ĐC
BÀI 1: HC TP, SINH HOT ĐÚNG GI(Tiết 2)
I.
MC TIÊU :
1. Mc tiêu chung:
­
Hc sinh hiu các biu hin cthvà ích li ca vic hc tp sinh
hot đúng gi.
­
Hc sinh cùng cha mbiết lp thi gian biu hp lý cho bn thân và
thc hin đúng thi gian biu.
­
Hc sinh có thái đđng tình vi các bn biết hc tp sinh hat đúng
gi.
2. Mc tiêu riêng:
­ HS K – G: Lp được thi gian biu hng ngày phù hp vi bn thân.
­ HS TB – Y: Hiu được ni dung bài hc.
II. ĐDÙNG DY HC :
­
GV: Phiếu màu.
­
HS: Vbài tp.
III. CÁC HAT ĐNG DY HC CHYU:
1. n đnh (1’): Hát.
2. Kim tra bài cũ (3’):
­ Mun hc tp sinh hot đúng gichúng ta cn phi làm gì ?.
­ Nhn xét, đánh giá.
3. Bài mi :
a. Gii thiu bài (1’): “Hc tp, sinh hot đúng gi
b. Các hot đng dy hc (31’):
Ni dung
Hot đng ca GV
Hot đng ca HS
HĐ1 (9’):
Tho
MT: HS bày tý kiến, thái đca
lun lp
mình vích li ca vic hc tp
sinh hot đúng gi.
PP: Tho lun nhóm.
­ GV cho HS bày tý kiến bng các
­ HS bày t.
tm bìa: tán thành hay không tán
thành.
­ Nhn xét kết lun: Hc tp sinh
­ Lng nghe.
hat đúng gicó li cho sc khe và
vic hc tp ca bn thân.
HĐ2
(12’):
MT: Biết ích li hc tp sinh hot
Hành
đúng gi.
đng cn
làm
PP: Tho lun nhóm.
­ Yêu cu HS tho lun nhóm ghi vào
­ Các nhóm làm vic.
phiếu.
­ Yêu cu các nhóm trình bày trước
lp.
­ GV nhn xét kết lun: Cn hc tp,
­ Các nhóm đính phiếu lên
bng.
­ Lng nghe.
sinh hot đúng gigiúp ta thoi mái
Thưgiãn
hơn,...
­ Hát.
(1’)
HĐ3 (9’)
Tho
MT: HS sp xếp thi gian biu
lun
hp lý.
PP: Tho lun nhóm đôi.
­ Tho lun.
­ GV giao nhim v, HS tho lun
nhóm đôi.
­ Trình bày trước lp.
­ GV cho các nhóm trình bày.
­ Lng nghe.
­ GV kết lun : Thi gian biu phù
hp giúp các em hc tp, sinh hot
đúng gi.
­ Lng nghe.
*Kết lun chung : Cn hc tp sinh
hot đúng giđđm bo sc kho,
hc hành tiến b.
4.Cng c(4’):
­
Hc tp, sinh hot đúng gimang li li ích gì?
­
GV nhn xét.
5. Dn dò (1’):