Ngày son: / / 2015 Ngày ging: 7A:

7B:

 


 

Tiết: 1

 

 

 

I. Mc tiêu:


Bài 1: NHN BIT ÁNH SÁNG ­ NGUN SÁNG VÀ VT SÁNG

 


 

*Kiến thc: Bng thí nghim ta khng đnh được  rng ta nhn biết  ánh sáng khi có ánh sáng truyn vào mt ta và ta nhìn thy các vt khi có ánh sáng vt đó truyn vào mt ta.

*Kĩ năng: Phân bit được ngun sáng và vt sáng.

 


 

*Thái đ:

nghim.

II. Chun b:


Rèn  thái đ


trung thc, tinh thn hp tác trong nhóm khi làm thí

 


 

*GV chun bcho mi nhóm HS :

­Hp kín trong có gn chiếc đèn pin.

­Pin, dây ni và công tc.

III.  Phương pháp

Vn dng, vn đáp, gi m, hot đng nhóm

IV.       T chc hot đng dy hc:

1)  n đnh lp:

2)  Kim tra:

3)  Bài mi:

 

 

Hot đng ca GV và HS

Ni dung

Hot đng 1: Tchc tình hung hc tp:

­GV da vào mc mbài SGK tchc tình hung  hc tp

Hot đng 2: Nhn biết ánh sáng,khi nào ta nhn biết ánh sáng

GV cho HS đc céng hßa phn “nhn biết  ánh sáng” đthu thp thông tin.

GV đt vn đ:Vy khi nào ta nhn biết được ánh sáng?

­Trong nhng trường hp mt ta nhn biết ánh sáng,có điu kin nào ging nhau?

­Yêu cu HS làm vic cá nhân đđin vào câu kết lun.

­HS đc phn nhn biết ánh sáng SGK

­HS trli câu C1

­HS đin vào câu kết lun.

 

 

I/ Nhn biết ánh sáng:

 

+ C1: Có ánh sáng truyn vào mt ta

Kết lun :  Ánh sáng

 

 

 

 

 

 

 

II/  Khi  nào  ta  nhìn  thy mt

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)  Cng c­ Hướng dn hc nhà:

­Do đâu ta nhìn thy được các vt?

­Em hãy phân bit nguon sáng và vt sáng?

­Em gii các bài tp SGK và đc phn “có them chưa biết”

Ngày tháng năm 20

Ký duyt ca TCM

 

 

 

 

Nguyn Hu Hng