Ngày son:
Ngày ging:
Tiết
: 31
Bài 18. PHÂN LOI PHN NG TRONG HÓA HC VÔ CƠ
I.Chun kiến thc và kĩ năng
1. Kiến thc
Hiu được:
Các phn ng hoá hc được chia thành 2 loi: phn ng oxi hoá ­ kh
và không
phi là phn ng oxi hoá ­ kh.
2. Kĩ năng
Nhn biết được mt phn ng thuc loi phn ng oxi hoá ­ khda vào sthay
đi soxi hoá ca các nguyên t.
3. Thái đ
Rèn luyn cho hc sinh lòng yêu thích hc tp bmôn.
4. Đnh hướng phát trin năng lc
Phat triên long yêu thich hoc tâp bô môn va kham pha khoa hoc, hiêu đươc qui luât kê thưa
trong khoa hoc.
II.Trng tâm
Phân loi phn ng thành 2 loi.
III.Phương pháp ging dy
Thuyết trình, đàm thoi gi m, phát huy tính tích cc ca hc sinh.
IV. Chun b
Giáo viên: Giáo án
Hc sinh: Hc bài cũ, chun bbài mi trước khi đến lp.
V.Tiến trình dy hc
1.n đnh lp
2. Kim tra bài cũ
Lp PTHH ca các phn ng oxi hoá khsau:
1) KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2
2)
NH3 + CuO  Cu + N2 + H2O
3. Bài mi
Đt vn đ: Phn ng 1 trong bài cũ, ngoài là mt phn ng oxi hoá khthì nó là
loi phn ng nào chúng ta đã hc? Chúng ta đã hc nhng loi phn ng hoá hc
nào? Hs trli  Bây gichúng ta stìm hiu xem tng loi phn ng đó.
Hot đng ca GV và HS
Ni dung dy hc
I. PHN NG CÓ S THAY
I. PHN NG CÓ S THAY ĐI S OXH VÀ PHN
ĐI S OXH VÀ PHN NG
NG KHÔNG CÓ S THAY ĐI S OXH
KHÔNG
CÓ
S
THAY
ĐI
1. Phn ng hóa hp
S OXH
VD 1:
Chúng
ta
đã
biết
v
phn
ng
-
Soxh ca hiđro
tăng t0  +1
hoá hp, phân hu, thế, trao đi.
Bây gichúng ta sxét tng loi
phn ng
­ Gv cho 2 pư, yêu cu 2 hs lên
bng xác đnh soxh các nt
Có nhn xét gì vsoxh các
nttrước và sau pư ở 2 phương
trình
2. Phn ng phân hy
- Soxh ca oxi gim t0  ­2
VD2:
Soxh ca các nguyên tkhông thay đi.
 Nhn xét:
Trong phn ng hóa hp, s oxi hóa ca các nguyên t
có th thay đi hoc không thay đi.
2. Phn ng phân hy
VD1:
- Soxh ca Oxi tăng t­2 lên 0;
-
Soxi hóa ca clo gim t+5 xung ­1.
­ Gv cho 2 pư, yêu cu 2 hs lên
bng xác đnh soxh các nt
Có nhn xét gì vsoxh các
nttrước và sau pư ở 2 phương
trình
VD2:
Soxi hóa ca các nguyên tkhông thay đi.
 Nhn xét:
Trong phn ng phân hy, s oxh ca có th thay đi
hoc khong thay đi.
3. Phn ng thế
3. Phn ng thế
VD1:
- Soxh ca đng tăng t
0 lên +2;
-
Soxh ca H gim t+1
xung 0.
­ Gv cho 2 pư, yêu cu 2 hs lên
bng xác đnh soxh các nt
VD2:
- Soxh ca tt ca Zn km tăng lên t0 lên +2;
- Soxh ca hiđro gim t+1 xung 0.
Có nhn xét gì vsoxh các
nttrước và sau pư ở 2 phương
trình
 Nhn xét:
Trong hóa hc vô cơ, phn ng thế bao gi cũng có s
thay đi s oxh ca các nguyên t.
4. Phn ng trao đi
VD1:
Soxi hóa ca tt cca tt ccác nguyên tkhông
4. Phn ng trao đi
thay đi.
VD2:
Soxh ca tt ccác nguyên tkhông thay đi.
­ Gv cho 2 pư, yêu cu 2 hs lên
 Nhân xét:
bng
xác
đnh
s
oxh
các
nt
Trong phn ng trao đi s oxi hóa ca tt c các
Có nhn xét gì vsoxh các
nguyên t không thay đi.
nttrước và sau pư ở 2 phương
II. KT LUN
trình
Da vào sthay đi soxh, có thchia phn ng hóa
hc thành hai loi:
Phn ng có sthay đi soxh là phn ng oxh­kh.
Phn ng hóa hc không có sthay đi soxh, không
phi là phn ng oxh – kh.
II. KT LUN
Qua các VD trên, phn ng hoá
hc
được
phân
loi
như
thế
nào ?
 Kết lun
VI.Cng c và dn dò
Làm bài tp 3/86 SGK
Bài tp vnhà : 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9/86,87 (SGK)
Son bài: “Luyn tp”

Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 18

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 6 | Page: 3 | FileSize: M | File type: DOCX
6 lần xem

Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 18. Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 18 Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ được biên soạn nhằm giúp các bạn học sinh nắm bắt được những kiến thức về Các phản ứng hoá học được chia thành 2 loại: phản ứng oxi hoá - khử và không phải là phản ứng oxi hoá - khử.. Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Nội dung


1123848