Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 18

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 30 | Page: 3 | FileSize: 0.00 M | File type: DOCX
Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 18. Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 18 Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ được biên soạn nhằm giúp các bạn học sinh nắm bắt được những kiến thức về Các phản ứng hoá học được chia thành 2 loại: phản ứng oxi hoá - khử và không phải là phản ứng oxi hoá - khử.
Ngày son:
Ngày ging:
Tiết
: 31
Bài 18. PHÂN LOI PHN NG TRONG HÓA HC VÔ CƠ
I.Chun kiến thc và kĩ năng
1. Kiến thc
Hiu được:
Các phn ng hoá hc được chia thành 2 loi: phn ng oxi hoá ­ kh
và không
phi là phn ng oxi hoá ­ kh.
2. Kĩ năng
Nhn biết được mt phn ng thuc loi phn ng oxi hoá ­ khda vào sthay
đi soxi hoá ca các nguyên t.
3. Thái đ
Rèn luyn cho hc sinh lòng yêu thích hc tp bmôn.
4. Đnh hướng phát trin năng lc
Phat triên long yêu thich hoc tâp bô môn va kham pha khoa hoc, hiêu đươc qui luât kê thưa
trong khoa hoc.
II.Trng tâm
Phân loi phn ng thành 2 loi.
III.Phương pháp ging dy
Thuyết trình, đàm thoi gi m, phát huy tính tích cc ca hc sinh.
IV. Chun b
Giáo viên: Giáo án
Hc sinh: Hc bài cũ, chun bbài mi trước khi đến lp.
V.Tiến trình dy hc
1.n đnh lp
2. Kim tra bài cũ
Lp PTHH ca các phn ng oxi hoá khsau:
1) KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2
2)
NH3 + CuO  Cu + N2 + H2O
3. Bài mi
Đt vn đ: Phn ng 1 trong bài cũ, ngoài là mt phn ng oxi hoá khthì nó là
loi phn ng nào chúng ta đã hc? Chúng ta đã hc nhng loi phn ng hoá hc
nào? Hs trli  Bây gichúng ta stìm hiu xem tng loi phn ng đó.
Hot đng ca GV và HS
Ni dung dy hc
I. PHN NG CÓ S THAY
I. PHN NG CÓ S THAY ĐI S OXH VÀ PHN
ĐI S OXH VÀ PHN NG
NG KHÔNG CÓ S THAY ĐI S OXH
KHÔNG
CÓ
S
THAY
ĐI
1. Phn ng hóa hp
S OXH
VD 1:
Chúng
ta
đã
biết
v
phn
ng
-
Soxh ca hiđro
tăng t0  +1
hoá hp, phân hu, thế, trao đi.
Bây gichúng ta sxét tng loi
phn ng
­ Gv cho 2 pư, yêu cu 2 hs lên
bng xác đnh soxh các nt
Có nhn xét gì vsoxh các
nttrước và sau pư ở 2 phương
trình
2. Phn ng phân hy
- Soxh ca oxi gim t0  ­2
VD2:
Soxh ca các nguyên tkhông thay đi.
 Nhn xét:
Trong phn ng hóa hp, s oxi hóa ca các nguyên t
có th thay đi hoc không thay đi.
2. Phn ng phân hy
VD1:
- Soxh ca Oxi tăng t­2 lên 0;
-
Soxi hóa ca clo gim t+5 xung ­1.
­ Gv cho 2 pư, yêu cu 2 hs lên
bng xác đnh soxh các nt
Có nhn xét gì vsoxh các
nttrước và sau pư ở 2 phương
trình
VD2:
Soxi hóa ca các nguyên tkhông thay đi.
 Nhn xét:
Trong phn ng phân hy, s oxh ca có th thay đi
hoc khong thay đi.
3. Phn ng thế
3. Phn ng thế
VD1:
- Soxh ca đng tăng t
0 lên +2;
-
Soxh ca H gim t+1
xung 0.
­ Gv cho 2 pư, yêu cu 2 hs lên
bng xác đnh soxh các nt
VD2:
- Soxh ca tt ca Zn km tăng lên t0 lên +2;
- Soxh ca hiđro gim t+1 xung 0.
Có nhn xét gì vsoxh các
nttrước và sau pư ở 2 phương
trình
 Nhn xét:
Trong hóa hc vô cơ, phn ng thế bao gi cũng có s
thay đi s oxh ca các nguyên t.
4. Phn ng trao đi
VD1:
Soxi hóa ca tt cca tt ccác nguyên tkhông
4. Phn ng trao đi
thay đi.
VD2:
Soxh ca tt ccác nguyên tkhông thay đi.
­ Gv cho 2 pư, yêu cu 2 hs lên
 Nhân xét:
bng
xác
đnh
s
oxh
các
nt
Trong phn ng trao đi s oxi hóa ca tt c các
Có nhn xét gì vsoxh các
nguyên t không thay đi.
nttrước và sau pư ở 2 phương
II. KT LUN
trình
Da vào sthay đi soxh, có thchia phn ng hóa
hc thành hai loi:
Phn ng có sthay đi soxh là phn ng oxh­kh.
Phn ng hóa hc không có sthay đi soxh, không
phi là phn ng oxh – kh.
II. KT LUN
Qua các VD trên, phn ng hoá
hc
được
phân
loi
như
thế
nào ?
 Kết lun
VI.Cng c và dn dò
Làm bài tp 3/86 SGK
Bài tp vnhà : 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9/86,87 (SGK)
Son bài: “Luyn tp”
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
30 lần xem

Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 18. Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 18 Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ được biên soạn nhằm giúp các bạn học sinh nắm bắt được những kiến thức về Các phản ứng hoá học được chia thành 2 loại: phản ứng oxi hoá - khử và không phải là phản ứng oxi hoá - khử..

Nội dung

Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết : 31 Bài 18. PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG TRONG HÓA HỌC VÔ CƠ I.Chuẩn kiến thức và kĩ năng 1. Kiến thức Hiểu được: Các phản ứng hoá học được chia thành 2 loại: phản ứng oxi hoá ­ khử và không phải là phản ứng oxi hoá ­ khử. 2. Kĩ năng Nhận biết được một phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá ­ khử dựa vào sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố. 3. Thái độ Rèn luyện cho học sinh lòng yêu thích học tập bộ môn. 4. Định hướng phát triển năng lực Phat triên long yêu thich hoc tâp bô môn vakham phakhoa hoc, hiêu đươc qui luât kêthưa trong khoa hoc. II.Trọng tâm Phân loại phản ứng thành 2 loại. III.Phương pháp giảng dạy Thuyết trình, đàm thoại gợi mở, phát huy tính tích cực của học sinh. IV. Chuẩn bị Giáo viên: Giáo án Học sinh: Học bài cũ, chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp. V.Tiến trình dạy học 1.Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Lập PTHH của các phản ứng oxi hoá khử sau: 1) KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 2) NH3 + CuO Cu + N2 + H2O 3. Bài mới Đặt vấn đề: Phản ứng 1 trong bài cũ, ngoài là một phản ứng oxi hoá khử thì nó là loại phản ứng nào chúng ta đã học? Chúng ta đã học những loại phản ứng hoá học nào? Hs trả lời Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem từng loại phản ứng đó. Hoạt động của GV và HS I. PHẢN ỨNG CÓ SỰ THAY ĐỔI SỐ OXH VÀ PHẢN ỨNG Nội dung dạy học I. PHẢN ỨNG CÓ SỰ THAY ĐỔI SỐ OXH VÀ PHẢN ỨNG KHÔNG CÓ SỰ THAY ĐỔI SỐ OXH KHÔNG CÓ SỰ THAY ĐỔI 1. Phản ứng hóa hợp SỐ OXH Chúng ta đã biết về phản ứng hoá hợp, phân huỷ, thế, trao đổi. Bây giờ chúng ta sẽ xét từng loại phản ứng ­ Gv cho 2 pư, yêu cầu 2 hs lên bảng xác định số oxh các ntố Có nhận xét gì về số oxh các ntố trước và sau pư ở 2 phương trình 2. Phản ứng phân hủy VD 1: - Số oxh của hiđro tăng từ 0 +1 - Số oxh của oxi giảm từ 0 ­2 VD2: Số oxh của các nguyên tố không thay đổi. Nhận xét: Trong phản ứng hóa hợp, số oxi hóa của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi. 2. Phản ứng phân hủy VD1: - Số oxh của Oxi tăng từ ­2 lên 0; - Số oxi hóa của clo giảm từ +5 xuống ­1. ­ Gv cho 2 pư, yêu cầu 2 hs lên bảng xác định số oxh các ntố Có nhận xét gì về số oxh các ntố trước và sau pư ở 2 phương trình 3. Phản ứng thế VD2: Số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Nhận xét: Trong phản ứng phân hủy, số oxh của có thể thay đổi hoặc khong thay đổi. 3. Phản ứng thế VD1: - Số oxh của đồng tăng từ 0 lên +2; - Số oxh của H giảm từ +1 xuống 0. ­ Gv cho 2 pư, yêu cầu 2 hs lên bảng xác định số oxh các ntố Có nhận xét gì về số oxh các ntố trước và sau pư ở 2 phương trình 4. Phản ứng trao đổi ­ Gv cho 2 pư, yêu cầu 2 hs lên VD2: - Số oxh của tất của Zn kẽm tăng lên từ 0 lên +2; - Số oxh của hiđro giảm từ +1 xuống 0. Nhận xét: Trong hóa học vô cơ, phản ứng thế bao giờ cũng có sự thay đổi số oxh của các nguyên tố. 4. Phản ứng trao đổi VD1: Số oxi hóa của tất cả của tất cả các nguyên tố không thay đổi. VD2: Số oxh của tất cả các nguyên tố không thay đổi. Nhân xét: bảng xác định số oxh các ntố Trong phản ứng trao đổi số oxi hóa của tất cả các Có nhận xét gì về số oxh các ntố trước và sau pư ở 2 phương trình nguyên tố không thay đổi. II. KẾT LUẬN Dựa vào sự thay đổi số oxh, có thể chia phản ứng hóa học thành hai loại: Phản ứng có sự thay đổi số oxh là phản ứng oxh­khử. Phản ứng hóa học không có sự thay đổi số oxh, không phải là phản ứng oxh – khử. II. KẾT LUẬN Qua các VD trên, phản ứng hoá học được phân loại như thế nào ? Kết luận VI.Củng cố và dặn dò Làm bài tập 3/86 SGK Bài tập về nhà : 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9/86,87 (SGK) Soạn bài: “Luyện tập”