Ngày son:
27/10/2017
Ngày ging:
Tiết
:
25
BÀI TP LIÊN KT
I.Chun kiến thc và kĩ năng
1. Kiến thc
Khái niêm liên kêtion, liên kêt cng hoa trcó cc và liên kêt cng hoa trkhông cc.
Môiquan hê giưa hiêu đâm điên vơi các loai liên kêt.
2. Kĩ năng
Xác đnh các ion đơn nguyên tư đươc tao thành tưcác nguyên tư.
Xác đnh loai liên kêt da vào hiêu đâm điên.
Biu din shình thành liên kêt trong mt sôphân tư thương găp.
3. Thái đ
Rèn luyn tính cn thn, chính xác.
4. Đnh hướng phát trin năng lc
Phattriên năng lưc tinh toan, tư hoc.
II.Trng tâm
Shình thành ion đơn nguyên tư.
­ Shình thành liên kêttrong các phân tư cht.
­ Da vào hiêu đâm điên xác đnh loai liên kêt.
III.Phương pháp ging dy
Dùng bài tp đcng ckiến thc cho hc sinh.
IV.Chun b
*Giáo viên: Giáo án, bài tp
*Hc sinh: Hc bài cũ, chun bbài mi trước khi đến lp.
V.Tiến trình dy hc
1.n đnh lp
2. Kim tra bài cũ
1/ Viết công thc e, công thc cu to ca các có CTPT: N2, HCl và CO2 ?
2/ So sánh liên kết ion, liên kết CHT có cc và không cc?
3. Bài mi
Hot đng ca GV và HS
Ni dung dy hc
BÀI TP
BÀI TP
Cho hc sinh làm các bài tp sau
Bài 1. Trong HClO: H­O­Cl có liên kết H­O là
Bài 1. Da vào đâm đin, hãy nêu bn cht
cng hoá trphân cc (Dc = 1,4)
liên kết trong các phân tvà ion: HClO, KHS,
HCO3­. (Cho: nguyên t: K, H, C, S, Cl, O
có đâm đin: 0,8 2,1 2,5 2,5 3, 3,5).
Bài 2. Da vào đâm đin, hãy sp xếp theo
chiu tăng đphân cc ca liên kết gia 2
liên kết O­Cl là cng hoá trphân cc yếu
(Dc = 0,5)
Trong KHS: K­S­H có liên kết K­S là liên
kết ion (Dc = 1,7)
liên kết S­H là cng hoá trphân cc yếu (Dc
nguyên ttrong phân tcác cht sau:
= 0,4)
CaO, MgO, CH4, AlN, N2, NaBr, BCl3, AlCl3.
Bài 2. Thttăng dn đphân cc ca liên
Phân tcht nào có cha liên kết ion? Liên
kết:
kết cng hoá trkhông cc, có cc?
(Cho đâm đin ca O = 3,5;
Cl = 3,0; Br = 2,8; Na = 0,9; Mg = 1,2; Ca =
N2,
0,0
CH4,
0,4
BCl3
1,0
1,0;
C = 2,5;
H = 2,1;
Al = 1,5;
N = 3;
B =
­ Phân tcht có liên kết ion: NaBr, MgO,
2,0).
CaO
Bài 3. Hãy gii thích vì sao đâm đin ca
­ Phân tcht có liên kết cng hoá trcó
nitơ và clo đu bng 3,0 nhưng điu kin
thường N2 có tính oxi hoá kém Cl2?
Bài 4. Viết công thc cu to và cho biết
cng hoá trca các nguyên ttrong các cht
sau:
N2, NH3, N2O,NO2, N2O5, HNO3
cc: CH4, BCl3, AlN, AlCl3
­ Phân tcht có liên kết cng hoá tr
không cc: N2,
Bài 3. điu kin thường, phân tN2 có liên
kết ba bn vng (NN) hơn so vi phân t
Cl2 chcó liên kết đơn (Cl­Cl) phân tkém
bn hơn scó tính oxi hoá mnh hơn
BÀI TP TRC NGHIM
BÀI TP TRC NGHIM
4.
Dãy gm các phân tcó cùng mt kiu
1.A
liên kết :
2.C
A. Cl2, Br2,I2, HCl
B. Na2O, KCl, BaCl2, Al2O3
3.B
4.B
C. HCl, H2S, NaCl, N2O
D. MgO, H2SO4, H3PO4, HCl
5.
Dãy cht được sp xếp theo chiu tăng
dn sphân cc liên kết trong phân t:
A. HCl, Cl2, NaCl
B. NaCl, Cl2, HCl
C. Cl2, HCl, NaCl
D. Cl2, NaCl, HCl
11.
Liên kết hoá hc trong phân tHCl là :
A.
liên kết ion.
B.
liên kết cng hoá trphân cc
C.
liên kết cho ­ nhn.
D.
liên kết cng hoá trkhông phân cc.
14.
Cho biết đâm đin ca O là 3,44 và
ca Si là 1,90. Liên kết trong phân tSiO2 là
liên kết
A.
ion.
B.
cng hoá trphân cc.
C.
cng hoá trkhông phân cc
D.
phi trí.
VI.Cng c và dn dò
Ôn tâp vê: liên kêt ion, liên kêt cng hoá trcó cc, liên kêt cng hoa trkhông cc.
Chun bbài hóa trvà soxi hóa.
HS ghi bài vnhà.

Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 14

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 3 | FileSize: M | File type: DOCX
2 lần xem

Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 14. TaiLieu.VN mời thầy cô tham khảo Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 14 Bài tập liên kết dưới đây để tích lũy thêm kinh nghiệm soán giáo án cũng như mở rộng vốn kiến thức. Với mong muốn giúp quý thầy cô thuận tiện hơn trong việc soạn bài và giảng dạy.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Nội dung


1123845