Giáo án môn GDCD lớp 7 bài 16

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 25 | Page: 7 | FileSize: 0.00 M | File type: DOC
Giáo án môn GDCD lớp 7 bài 16. Để nâng cao công tác giảng dạy có hiệu quả đạt kết quả tốt hơn mời các bạn học sinh cùng quý giáo viên cùng nhau tham khảo Giáo án môn GDCD lớp 7 bài 16 dưới đây.
Giáo án môn GIÁO DC CÔNG DÂN LP 7
BÀI 16: QUYN T DO TÍN NGƯỠNG
VÀ TÔN GIÁO
(TIT 2)
I. Mc tiêu:
1. Kiến thc:
Giúp HS hiu được thế nào là quyn tdo tín ngưỡng và tôn giáo?
Trách nhim ca công dân và quy đnh ca nhà nước đi vi quyn tdo
tín ngưỡng và tôn giáo?
2. Kĩ năng:
Hc sinh biết tôn trng tdo tín ngưỡng ca người khác, đu tranh chng
li các hin tượng vi phm quyn tdo tín ngưỡng tôn giáo ca công dân.
Tcáo vi các cơ quan chc năng nhng kli dng tín ngưỡng tôn giáo
đlàm trái pháp lut.
3. Thái đ:
Hc sinh có thái đtôn trng quyn tdo tín ngưỡng và tôn giáo?
Có ý thc tôn trng nhng nơi tht, nhng phong tc tp quán, lnghi
ca các tín ngưỡng tôn giáo?
II. Tài liu – phương tin
GV:
Sách giáo khoa, sách giáo viên lp 7, bút lông, giy khln.
Hiến pháp năm 1992.
HS:
Sách giáo khoa lp 7, tp, viết…
III. Tiến trình dy hc
1.
n đnh lp: Sĩ s:…..Vng:….
2.
Kim tra bài cũ:
Câu hi:
a. Thế nào là tín ngưỡng, tôn giáo? Nước ta có nhng tôn giáo (đo) nào?
HS: Trli
GV: Nhn xét, cho đim, cht li:
a. Tín ngưỡng là lòng tin vào mt cái gì đó thn bí như: Thn linh, thượng
đế, chúa tri.
Tôn giáo là hình thc tín ngưỡng có hthng tchc, vi nhng quan
nim, giáo lí thhin rõ stín ngưỡng, sùng bái thn linh và nhng hình
thc lnghi thhin ssùng bái y.
Nước ta có nhng tôn giáo: Thiên Chúa Giáo, đo Pht, đo Cao Đài, Hoà
Ho, Tin Lành, Hi.
3.
Bài mi:
Hot đng ca GV và HS
Ni dung bài hc
3.1. Hot đng 1: Gii thiu bài
GV: Cho HS quan sát tình hung:
“Tan hc Sơn hi An ngày mai bn có
đi lễ ở nhà thkhông? An trli nhà
mình không còn theo đo Thiên Chúa
na nên không đi. Sơn nói sao nhà bn
li
không
theo
na,
mình
nghĩ
khi
đã
theo mt tín ngưỡng hay tôn giáo nào
đó thì phi theo sut đi ch.
Theo
em,
Sơn
có
suy
nghĩ
như
vy
đúng hay sai? Vì sao?
HS: Trli
GV: Nhn xét, cht li:
Suy nghĩ ca Sơn là sai. Vì pháp lut
quy đnh người đã theo mt tín ngưỡng
hay
tôn
giáo
nào
đó
có
quyn
thôi
không theo na.
Vy
nên
gia
đình
An
có
quyn
theo
hoc không theo đo Thiên Chúa na
và không ai có quyn cưỡng bc, cn
tr. Đhiu hơn vn đnày cũng như
hiu
được
trách
nhim
ca
công
dân
và nhà nước
đi vi quyn tdo tín
ngưỡng,
tôn
giáo,
chúng
ta
cùng
đến
vi bài hc hôm nay.
3.2 Hot đng 2:
Khai thác s kin.
GV: Cho HS đc phn skin trong
I. Skin
SGK.
HS: Đc và trli câu hi.
Câu 1: Đng và Nhà nước ta có nhng
ch
trương,
chính
sách
gì
đi
vi
tín
ngưỡng, tôn giáo?
HS: Trli.
HS khác nhn xét, bsung.
GV: Cht li:
­ Văn kin Hi ngh ln th 5
ban chp hành trung ương
Đng cng sn Vit Nam khóa
VIII đã khng đnh: “Tôn
trng t do tín ngưỡng và
không tín ngưỡng ca dân,
bo đm cho các tôn giáo hot
đng bình thường trên cơ s
tôn trng pháp lut.
­ Thc hin nht quán chính
sách đi đoàn kết dân tc…
Đng thi tuyên truyn giáo
dc khc phc mê tín, d đoan;
chng vic li dng tôn giáo,
tín ngưỡng thc hin ý đ
chính tr xu.
­ Chăm lo phát trin kinh tế­
xã hi, giúp đ đng bào theo
GV: Cho HS xem mt shình nh các
nhà lãnh đo thăm hi nhng người có
tín ngưỡng, tôn giáo.
GV: => Nhng hình nh trên nói lên
đo xoá đói, gim nghèo, nâng
cao dân trí, chăm sóc sc kho,
xây dng môi trường văn hoá,
thc hin tt trách nhim
điu gì?
công dân đi vi t quc.”
HS: Trli.
GV: Cht li:
GV: Đt nước ta có nhiu người theo
đo Pht, Thiên Chúa, có người li
không theo đo nào. Điu đó chng t
mi công dân đu có quyn gì?
HS: Trli.
HS khác nhn xét, bsung.
Nhng hình nh trên nói lên s
quan tâm ca Đng và Nhà nước
đi vi nhng người có tín
ngưỡng, tôn giáo.
GV: Cht li:
Chng tmi công dân đu có quyn
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
25 lần xem

Giáo án môn GDCD lớp 7 bài 16. Để nâng cao công tác giảng dạy có hiệu quả đạt kết quả tốt hơn mời các bạn học sinh cùng quý giáo viên cùng nhau tham khảo Giáo án môn GDCD lớp 7 bài 16 dưới đây..

Nội dung

Giáo án môn GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 7 BÀI 16: QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO (TIẾT 2) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Giúp HS hiểu được thế nào là quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo? Trách nhiệm của công dân và quy định của nhà nước đối với quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo? 2. Kĩ năng: Học sinh biết tôn trọng tự do tín ngưỡng của người khác, đấu tranh chống lại các hiện tượng vi phạm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân. Tố cáo với các cơ quan chức năng những kẻ lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để làm trái pháp luật. 3. Thái độ: Học sinh có thái độ tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo? Có ý thức tôn trọng những nơi thờ tự, những phong tục tập quán, lễ nghi của các tín ngưỡng tôn giáo? II. Tài liệu – phương tiện GV: Sách giáo khoa, sách giáo viên lớp 7, bút lông, giấy khổ lớn. Hiến pháp năm 1992. HS: Sách giáo khoa lớp 7, tập, viết… III. Tiến trình dạy học 1. Ổn định lớp: Sĩ số:…..Vắng:…. 2. Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: a. Thế nào là tín ngưỡng, tôn giáo? Nước ta có những tôn giáo (đạo) nào? HS: Trả lời GV: Nhận xét, cho điểm, chốt lại: a. Tín ngưỡng là lòng tin vào một cái gì đó thần bí như: Thần linh, thượng đế, chúa trời. Tôn giáo là hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức, với những quan niệm, giáo lí thể hiện rõ sự tín ngưỡng, sùng bái thần linh và những hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái ấy. Nước ta có những tôn giáo: Thiên Chúa Giáo, đạo Phật, đạo Cao Đài, Hoà Hảo, Tin Lành, Hồi. 3. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung bài học 3.1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài GV: Cho HS quan sát tình huống: “Tan học Sơn hỏi An ngày mai bạn có đi lễ ở nhà thờ không? An trả lời nhà mình không còn theo đạo Thiên Chúa nữa nên không đi. Sơn nói sao nhà bạn lại không theo nữa, mình nghĩ khi đã theo một tín ngưỡng hay tôn giáo nào đó thì phải theo suốt đời chứ. Theo em, Sơn có suy nghĩ như vậy đúng hay sai? Vì sao? HS: Trả lời GV: Nhận xét, chốt lại: Suy nghĩ của Sơn là sai. Vì pháp luật quy định người đã theo một tín ngưỡng hay tôn giáo nào đó có quyền thôi không theo nữa. Vậy nên gia đình An có quyền theo hoặc không theo đạo Thiên Chúa nữa và không ai có quyền cưỡng bức, cản trở. Để hiểu hơn vấn đề này cũng như hiểu được trách nhiệm của công dân và nhà nước đối với quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, chúng ta cùng đến với bài học hôm nay. 3.2 Hoạt động 2: Khai thác sự kiện. I. Sự kiện GV: Cho HS đọc phần sự kiện trong SGK. HS: Đọc và trả lời câu hỏi. Câu 1: Đảng và Nhà nước ta có những chủ trương, chính sách gì đối với tín ngưỡng, tôn giáo? HS: Trả lời. HS khác nhận xét, bổ sung. GV: Chốt lại: GV: Cho HS xem một số hình ảnh các nhà lãnh đạo thăm hỏi những người có tín ngưỡng, tôn giáo. GV: => Những hình ảnh trên nói lên điều gì? HS: Trả lời. GV: Chốt lại: GV: Đất nước ta có nhiều người theo đạo Phật, Thiên Chúa, có người lại không theo đạo nào. Điều đó chứng tỏ mỗi công dân đều có quyền gì? HS: Trả lời. HS khác nhận xét, bổ sung. GV: Chốt lại: Chứng tỏ mỗi công dân đều có quyền ­ Văn kiện Hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa VIII đã khẳng định: “Tôn trọng tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của dân, bảo đảm cho các tôn giáo hoạt động bình thường trên cơ sở tôn trọng pháp luật. ­ Thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết dân tộc… Đồng thời tuyên truyền giáo dục khắc phục mê tín, dị đoan; chống việc lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng thực hiện ý đồ chính trị xấu. ­ Chăm lo phát triển kinh tế­ xã hội, giúp đỡ đồng bào theo đạo xoá đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, chăm sóc sức khoẻ, xây dựng môi trường văn hoá, thực hiện tốt trách nhiệm công dân đối với tổ quốc.” Những hình ảnh trên nói lên sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với những người có tín ngưỡng, tôn giáo. tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Vậy quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là gì. Chúng ta cùng đến với nội dung bài học. 3.3 Hoạt động 3: Tìm hiểu nội dung bài học. GV: Trong lớp học nếu có những bạn theo tín ngưỡng hay tôn giáo nào đó, thì chúng có được phân biệt và gây mất đoàn kết hay không? Vì sao? HS: Trả lời. HS khác nhận xét, bổ sung. GV: Chốt lại: Chúng ta không được phân biệt, chia II. Nội dung bài học rẽ, gây mất đoàn kết giữa những người theo hay không theo tín ngưỡng, tôn giáo. Vì mỗi công dân đều có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Câu 1: Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo có nghĩa là gì? HS: Trả lời. GV: Chốt: ­ Công dân có quyền theo hoặc không theo một tín ngưỡng GV: Hãy kể một số nơi thờ tự tín ngưỡng, tôn giáo ở địa phương mà em biết? HS: Trả lời. GV: Chốt: GV: Đến những nơi thờ tự, chúng ta nên ăn mặc và nói năng như thế nào? HS: Trả lời. HS khác nhận xét, bổ sung. GV: Chốt: hay tôn giáo nào; ­ Người đã theo một tín ngưỡng hay một tôn giáo nào đó có quyền thôi không theo nữa, hoặc bỏ để theo tín ngưỡng, tôn giáo khác mà không ai được cưỡng bức hay cản trở. Chùa Bà, chùa Tây Tạng, Hội GV: Là học sinh khi thấy những hành khánh. Giáo xứ Vinh Sơn… vi thiếu ý thức ở những nơi thờ tự, chúng ta cần làm gì? HS: Trả lời. HS khác nhận xét, bổ sung. GV: Chốt lại: Câu 2: Vậy mỗi chúng ta cần có Chúng ta nên ăn mặc và nói năng đàng hoàng, tế nhị. trách nhiệm như thế nào đối với quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo? HS: Trả lời. Chúng ta phải nhắc nhở, phê GV Chốt lại: GV: Theo em, thế nào là vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo? Em hãy lấy một số ví dụ về lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật? HS: Trả lời. GV: Chốt lại: GV: Trong cuộc sống có rất nhiều người đã lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật. Vậy pháp luật đã làm gì để ngăn chặn những hành vi đó. Câu 3: Quy định của pháp luật về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo? HS: Trả lời. HS khác nhận xét, bổ sung. GV: Chốt lại: phán, tố cáo. ­ Mỗi chúng ta phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người khác: ­ Tôn trọng nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo như đền, chùa, miếu thờ, nhà thờ. ­ Không được bài xích, gay mất đoàn kết, chia rẽ giữa những người có tín ngưỡng, tôn giáo và những người không có tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau. Là phân biệt, nói xấu người theo tín ngưỡng, tôn giáo. Ép buộc, cản trở người khác theo hoặc bỏ tín ngưỡng, tôn giáo… Ví dụ: Lợi dụng quyền tự do TNTG để kích động gây ảnh hưởng đến chính trị, an ninh của đất nước.. 3.4 Hoạt động 3: Xử lý tình huống (Thảo luận nhóm ) 4 phút GV: Chia lớp thành 4 nhóm ứng 4 tổ để thảo luận. Nhóm 1­2 (câu 1) Nhóm 3­4 (câu 2) HS: Thảo luận câu hỏi: TH1: Trong buổi họp bàn về vấn đề vệ sinh của khu phố. Anh B đứng lên nêu ý kiến của mình, bổng chú Hùng nói, anh là người theo đạo Thiên Chúa nên không cần đóng góp ý kiến. Theo em, chú Hùng nói vậy là đúng hay sai? Vì sao? TH2: Trước cửa chùa ở xóm Tú có bà Năm làm nghề bói toán, yểm bùa. Bà thường xuyên lôi kéo những người từ nơi khác tới đi chùa, vào xem bói và chữa chữa bệnh tà ma. Thấy vậy Tú dự định nói với chính quyền địa phương nơi đây. Em hãy nhận xét hành vi của bà Năm? Nếu em là Tú, em sẽ làm gì? HS: Cử đại diện trình bày. Nhóm khác nhận xét, bổ sung. GV: Nhận xét, chốt lại: 3.5. Hoạt động 4: Củng cố GV: Hãy lấy một số ví dụ thực tế về Pháp luật nghiêm cấm việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của nhà nước. 1. Chú Hùng nói vậy là sai. Vì mỗi thành viên đều có quyền đóng góp ý kiến đối với các vấn đề chung của khu phố. Đặc biệt qua lời nói của chú sẽ gây mất đoàn kết, chia rẽ giữa những người có tín ngưỡng tôn giáo và những người không có tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau. 2. Hành vi của bà Năm là sai. Vì bà đã lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, lợi dụng quyền tự do tin ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật. Nếu em là Tú, em có thể báo với cha mẹ hoặc cơ quan công an, chính quyền địa phương nơi em việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để ở, để họ xử lý. làm trái pháp luật mà em biết? GV: Giới thiệu mẫu chuyện hoà thượng Thích Quảng Độ và Nguyễn Văn Lý lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật? GV: Em có nhận xét gì về những việc làm trên. Từ đó rút ra được bài học gì cho bản thân? 4: Dặn dò ­ Về nhà học bài và làm bài tập trong sách giáo khoa trang 53 và 54. ­ Chuẩn bị phần tiếp theo. IV. Rút kinh nghiệm: