Giáo án môn GIÁO DC CÔNG DÂN LP 7
BÀI 16: QUYN T DO TÍN NGƯỠNG
VÀ TÔN GIÁO
(TIT 2)
I. Mc tiêu:
1. Kiến thc:
Giúp HS hiu được thế nào là quyn tdo tín ngưỡng và tôn giáo?
Trách nhim ca công dân và quy đnh ca nhà nước đi vi quyn tdo
tín ngưỡng và tôn giáo?
2. Kĩ năng:
Hc sinh biết tôn trng tdo tín ngưỡng ca người khác, đu tranh chng
li các hin tượng vi phm quyn tdo tín ngưỡng tôn giáo ca công dân.
Tcáo vi các cơ quan chc năng nhng kli dng tín ngưỡng tôn giáo
đlàm trái pháp lut.
3. Thái đ:
Hc sinh có thái đtôn trng quyn tdo tín ngưỡng và tôn giáo?
Có ý thc tôn trng nhng nơi tht, nhng phong tc tp quán, lnghi
ca các tín ngưỡng tôn giáo?
II. Tài liu – phương tin
GV:
Sách giáo khoa, sách giáo viên lp 7, bút lông, giy khln.
Hiến pháp năm 1992.
HS:
Sách giáo khoa lp 7, tp, viết…
III. Tiến trình dy hc
1.
n đnh lp: Sĩ s:…..Vng:….
2.
Kim tra bài cũ:
Câu hi:
a. Thế nào là tín ngưỡng, tôn giáo? Nước ta có nhng tôn giáo (đo) nào?
HS: Trli
GV: Nhn xét, cho đim, cht li:
a. Tín ngưỡng là lòng tin vào mt cái gì đó thn bí như: Thn linh, thượng
đế, chúa tri.
Tôn giáo là hình thc tín ngưỡng có hthng tchc, vi nhng quan
nim, giáo lí thhin rõ stín ngưỡng, sùng bái thn linh và nhng hình
thc lnghi thhin ssùng bái y.
Nước ta có nhng tôn giáo: Thiên Chúa Giáo, đo Pht, đo Cao Đài, Hoà
Ho, Tin Lành, Hi.
3.
Bài mi:
Hot đng ca GV và HS
Ni dung bài hc
3.1. Hot đng 1: Gii thiu bài
GV: Cho HS quan sát tình hung:
“Tan hc Sơn hi An ngày mai bn có
đi lễ ở nhà thkhông? An trli nhà
mình không còn theo đo Thiên Chúa
na nên không đi. Sơn nói sao nhà bn
li
không
theo
na,
mình
nghĩ
khi
đã
theo mt tín ngưỡng hay tôn giáo nào
đó thì phi theo sut đi ch.
Theo
em,
Sơn
có
suy
nghĩ
như
vy
đúng hay sai? Vì sao?
HS: Trli
GV: Nhn xét, cht li:
Suy nghĩ ca Sơn là sai. Vì pháp lut
quy đnh người đã theo mt tín ngưỡng
hay
tôn
giáo
nào
đó
có
quyn
thôi
không theo na.
Vy
nên
gia
đình
An
có
quyn
theo
hoc không theo đo Thiên Chúa na
và không ai có quyn cưỡng bc, cn
tr. Đhiu hơn vn đnày cũng như
hiu
được
trách
nhim
ca
công
dân
và nhà nước
đi vi quyn tdo tín
ngưỡng,
tôn
giáo,
chúng
ta
cùng
đến
vi bài hc hôm nay.
3.2 Hot đng 2:
Khai thác s kin.
GV: Cho HS đc phn skin trong
I. Skin
SGK.
HS: Đc và trli câu hi.
Câu 1: Đng và Nhà nước ta có nhng
ch
trương,
chính
sách
gì
đi
vi
tín
ngưỡng, tôn giáo?
HS: Trli.
HS khác nhn xét, bsung.
GV: Cht li:
­ Văn kin Hi ngh ln th 5
ban chp hành trung ương
Đng cng sn Vit Nam khóa
VIII đã khng đnh: “Tôn
trng t do tín ngưỡng và
không tín ngưỡng ca dân,
bo đm cho các tôn giáo hot
đng bình thường trên cơ s
tôn trng pháp lut.
­ Thc hin nht quán chính
sách đi đoàn kết dân tc…
Đng thi tuyên truyn giáo
dc khc phc mê tín, d đoan;
chng vic li dng tôn giáo,
tín ngưỡng thc hin ý đ
chính tr xu.
­ Chăm lo phát trin kinh tế­
xã hi, giúp đ đng bào theo
GV: Cho HS xem mt shình nh các
nhà lãnh đo thăm hi nhng người có
tín ngưỡng, tôn giáo.
GV: => Nhng hình nh trên nói lên
đo xoá đói, gim nghèo, nâng
cao dân trí, chăm sóc sc kho,
xây dng môi trường văn hoá,
thc hin tt trách nhim
điu gì?
công dân đi vi t quc.”
HS: Trli.
GV: Cht li:
GV: Đt nước ta có nhiu người theo
đo Pht, Thiên Chúa, có người li
không theo đo nào. Điu đó chng t
mi công dân đu có quyn gì?
HS: Trli.
HS khác nhn xét, bsung.
Nhng hình nh trên nói lên s
quan tâm ca Đng và Nhà nước
đi vi nhng người có tín
ngưỡng, tôn giáo.
GV: Cht li:
Chng tmi công dân đu có quyn

Giáo án môn GDCD lớp 7 bài 16

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 7 | FileSize: M | File type: DOC
5 lần xem

Giáo án môn GDCD lớp 7 bài 16. Để nâng cao công tác giảng dạy có hiệu quả đạt kết quả tốt hơn mời các bạn học sinh cùng quý giáo viên cùng nhau tham khảo Giáo án môn GDCD lớp 7 bài 16 dưới đây.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Nội dung


1128965