Thứ hai ngày 23 tháng 10 năm 2017
Tp đc
Tiết 17
Thưa chuyn vi m
I. Mc tiêu:
­ Đc rành mch, trôi chy, ngt nghhơi đúng ch; Bước đu biết đc phân bit li nhân vt trong
đon đi thoi.
­ Hiu ND : Cương mơ ước trthành thrèn đkiếm sng nên đã thuyết phc mđmthy
nghnghip nào cũng đáng quý (trli được các câu hi trong SGK).
* KNS: Lng nghe tích cc; giao tiếp; thương lượng
* HS HTT: Đc din cm
II. Đ dùng dy hc: Bng phghi ni dung và đon đc din cm
III. Các hot đng dy hc:
Hot đng ca giáo viên
Hot đng ca hc sinh
1. Khi đng:
Hát
2. Kim tra bài cũ:
­ Yêu cu HS đc bài và trli câu hi.
­ GV nhn xét
­ HS trli
­ HS nhn xét
3. Dy bài mi: Gii thiu bài
a. Hướng dn luyn đc:
­ GV chia bài làm 2 đon.
* Đon 1 : T đu…kiếm sng
* Đon 2 : Phn còn li
­ Luyn đc tkhó và gii nghĩa thêm t: thưa,
­ HS đc ni tiếp đon.
­ Đc phn chú gii.
­ Đc nhóm đôi.
­ Đc cbài.
kiếm sng, bt giác.
­ Đc din cm cbài.
b. Hướng dn tìm hiu bi:
­ Cương xin mđi hc nghgì?
­ Cương xin hc thrèn đlàm gì ?
* HS đc thm trli :
+ Nghthrèn.
+ Cương thương mvt v, mun hc mt
nghđkiếm sng, đđn cho m.
­ MCương nêu lí do phn đi như thế nào?
+ Mcho là có ai xui di Cương, ri bo nhà
Cương dòng dõi quan sang, bCương s
không chu cho đi làm thrèn vì smt th
din gia đình.
­ Cương thuyết phc mbng cách nào?
+ Cương nm tay m, nói vi mnhng li
thiết tha : nghnào cũng đáng trng, ch
nhng ai trm cp hay ăn bám mi đáng coi
­
Nhn xét cách trò chuyn ca hai mcon?
thường.
+ Cách xưng hô : đúng thttrên dưới trong
gia đình , Cương xưng hô vi mlphép,
kính trng. MCương xưng mgi con rt
du dàng, âu yếm. Cách xưng hô đó thhin
quan htình cm mcon trong gia đình rt
thân ái.
* Cchtrong lúc trò chuyn : thân mt tình
cm.
+ Cchca m: cm đng, xoa đu Cương
khi thy Cương biết thương m.
+ Cchca Cương : Mnêu lí do phn đi,
em
nm
tay
m,
nói
li
thiết
tha

em
đã
 Ni dung : Cương mơ ước trthành thrèn
thuyết phc được m.
đkiếm sng nên đã thuyết phc mđmthy
­ HS lp li
nghnghip nào cũng đáng quý.
c. Hướng dn đc din cm:
­
GV
đc
bài
văn
theo
cách
phân
vai
(người
dn
truyn, m, Cương).
­ Luyn đc din cm theo cách phân vai.
4. Cng c, dn dò:
­ Nhc HS ghi nhcách trò chuyn, thuyết phc m
ca bn Cương đcó tháp dng vào cuc sng
­ HS trli
ca mình.
­ Chun bbài : Điu ước ca vua Mi­đát”.
­ Nhn xét tiết hc.
****************************
Toán
Tiết 41
Hai đường thng vuông góc
I. Mc tiêu:
­ Có biu tượng vhai đường thng vuông góc.
­ Kim tra được hai đường thng vuông góc bng ê – ke.
* HS HTT: Vđược hai đường thng vuông góc
II. Đdùng dy hc: Thước ê ke, thước thng, bng nhóm.
III. Các hot đng dy hc :
Hot đng ca giáo viên
Hot đng ca hc sinh
1. Khi đng:
­ Hát
2. Kim tra bài cũ:
­ HS dùng êke kim tra và đưa ra kết lun.
­ GV ln lượt vgóc nhn, góc tù, góc bt trên bng
và gi HS nêu tên góc và cách kim tra góc.
­ GV nhn xét
3. Dy bài mi: Gii thiu bài
a. Gii thiu hai đường thng vuông góc:
­ GV vhình chnht ABCD lên bng. Yêu cu HS
­ HS dùng thước ê ke đxác đnh.
dùng thước ê ke đxác đnh bn góc A, B, C, D đu
là góc vuông.
­ GV kéo dài hai cnh BC và DC thành hai đường
thng DM và BN, tô màu hai đường thng này. Yêu
cu HS lên bng dùng thước ê ke đđo và xác đnh
góc va được to thành ca hai đường thng này.
­ HS đc tên hai đường thng vuông góc vi
nhau.
Gii thiu : Hai đường thng DM và BN là hai
đường thng vuông góc vi nhau.
GV yêu cu HS liên hvi mt shình nh xung
quanh có biu tượng vhai đường thng vuông góc
vi nhau (hai đường mép quyn v, hai cnh bng
đen, hai cnh ô ca s…)
­ Liên hkra.
­ Hướng dn v2 đường thng vuông góc bng ê ke
(hai đường thng ct nhau ti mt đim nào đó)
C
A
B
­ HS thc hin vhai đường thng vuông góc
theo shướng dn ca GV
D
+ Bước 1: Vđường thng AB
+ Bước 2 : Đt mt cnh ê ke trùng vi AB, v
đường thng CD dc theo cnh kia ca ê ke, ta được
2 đường thng AB và CD vuông góc vi nhau.
­ HS dùng thước êke kim tra xác đnh 2
đường thng có vuông góc không.
­ 2HS lên bng dùng ê ke xác đnh và nêu kết
lun.
b. Thc hành:
Bài 1:
­ GV nêu yêu cu. Sau đó cho HS thc hành : dùng
thước ê ke đkim tra.
Kết lun : Hình a – hai cp cnh vuông góc. Hình
b – không.
­ HS tho lun nhóm và ghi kết quvào bng
nhóm.
­ Đi din nhóm nêu ý kiến.
­ Nhóm khác nhn xét, bsung.
Bài 2:
­ GV nêu yêu cu.
­ Cho HS tho lun nhóm.
­ Cho đi din nhóm nêu ý kiến.
Kết lun : Các cp cnh vuông góc vi nhau là:
AB và BC, AD và DC, DA và AB, DC và CB.
­ HS tlàm bài. Ln lượt nêu ý kiến. HS khác
Bài 3:
nhn xét .
­ Yêu cu HS tkim tra câu a.
­ Nhn xét, kết lun
4. Cng c, dn dò:
­ Thi đua vhai đường thng vuông góc qua đim
­ Đi din tthi v.
­ HS lng nghe
nào đó cho sn.
­ Chun bbài : “Hai đường thng song song”.
­ Nhn xét tiết hc .

Giáo án lớp 4 năm 2017 - Tuần 9

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 57 | FileSize: M | File type: DOC
0 lần xem

Giáo án lớp 4 năm 2017 - Tuần 9. Mời các bạn tham khảo Giáo án lớp 4 năm 2017 - Tuần 9 sau đây để biết được những bài giáo án trong tuần 9 của chương trình học lớp 4 đó là: Tập đọc - Một người chính trực; Đạo đức - Vượt khó trong học tập; Khoa học - Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn; Toán - Luyện tập và một số bài học khác.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Nội dung


1157729