Giáo án lớp 4 năm 2017 - Tuần 8

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 31 | Page: 59 | FileSize: 0.00 M | File type: DOC
Giáo án lớp 4 năm 2017 - Tuần 8. Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo Giáo án lớp 4 năm 2017 - Tuần 8 để nắm được hệ thống chương trình học cũng như cách thiết kế giáo án phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của thầy cô cũng như các bạn học sinh lớp 4 đạt hiệu quả.
Thứ hai ngày 16 tháng 10 năm 2017
Tp đc
Tiết 15
Nếu chúng mình có phép l
I. Mc tiêu:
­ Bước đu biết đc din cm đon thơ vi ging vui, hn nhiên.
­ Hiu ND : Nhng ước mơ ngnghĩnh, đáng yêu ca các bn nhbc lkhát khao vmt thế gii tt
đp. (trli được các CH 1, 2, 4; thuc lòng 1, 2 khthơ)
* HS HTT: Thuc và đc din cm được bài thơ, trli câu hi 3
II. Đdùng dy hc: Bng phviết ni dung v nhng câu luyn đc.
III.
Các hot đng dy hc:
Hot đng ca giáo viên
Hot đng ca hc sinh
1. Khi đng :
­ Hát
2. Bài cũ : vương quc tương lai”
­ Yêu cu HS đc bài và trli câu hi trong sách
­ 2HS đc bài và trli câu hi.
giáo khoa.
­ GV nhn xét
3. Dy bài mi :
a. Hot đng 1 : Gii thiu bài
­ GV : Bài thơ “Nếu chúng mình có phép l scho
các em biết nhng bn nhngày nay mơ ước nhng
gì.
b. Hot đng 2 : Hướng dn luyn đc
­ Cho HS ni tiếp khthơ.
­ Luyn đc tkhó.
­ Đc din cm cbài.
c. Hot đng 3 : Tìm hiu bài
­ Câu thơ nào trong bài được lp li nhiu ln?
­ Vic lp li nhiu ln câu thơ ấy nói lên điu gì ?
­ HS đc ni tiếp khthơ.
­ Đc nhóm đôi.
­ Đc cbài.
­ HS đc thm và trli
+ Nếu chúng mình có phép l.
+ Ước mun ca các bn nhrt tha thiết,
cháy bng.
­ Mi khthơ nói lên mt điu ước ca các bn
nh. Nhng điu mơ ước y là gì?
+ Khthơ 1 : Các bn nhỏ ước mun cây
mau ln đcho qu.
+ Khthơ 2 : Các bn nhỏ ước trem tr
thành người ln ngay đlàm vic.
+ Khthơ 3 : Các bn ước trái đt không còn
mùa đông.
+ Khthơ 4 : các bn ước trái đt không còn
bom đn, nhng trái bom biến thành trái ngon
cha toàn ko.
­ Gii thích ý nghĩa ca các cách nói sau:
Ước Không còn mùa đông”
Ước hoá trái bom thành trái ngon”
+ Ước trái đt lúc nào cũng m áp, thi tiết
dchu, không còn thiên tai, không còn nhng
tai hođe docon người.
+ Ước thế gii hoà bình, không còn bom đn,
chiến tranh.
­ Em thích ước mơ nào trong bài thơ ? Vì sao?
+ HS trli tuý.
* Hãy nêu ni dung ca bài.
Nhng ước mơ ngnghĩnh, đáng yêu ca các bn
­ HS lp li ni dung
nhbc lkhát khao vmt thế gii tt đp.
d. Hot đng 4: Đc din cm
­ GV đc din cm bài thơ. Ging đc hn nhiên,
vui tươi. Chú ý nhn ging, ngt ging đúng các
khthơ.
­ Luyn đc din cm nhóm đôi
­ Thi đc và bình chn.
­ Nhm hc và thi thuc lòng tng đon thơ.
­ Nhn xét.
4. Cng c, dn dò:
­ Nêu ý nghĩa ca bài thơ ?
­ Chun bbài : Đôi giày ba ta màu xanh”.
­ HS nêu.
­ Lng nghe
­ Nhn xét tiết hc.
********************
Toán
Tiết 36
Luyn tp
I. Mc tiêu:
Tính được tng ca 3 s, vn dng mt stính cht đtính tng 3 sbng cách thun tin nht.
* HS HTT: Tính
được bng cách thun tin nht
II. Đ dùng dy hc: Bng phviết sn ni dung bài tp 2.
III. Các hot đng dy hc:
Hot đng ca giáo viên
Hot đng ca hc sinh
1. Khi đng:
Hát
2. Bài cũ :
­ Yêu cu tính bng cách thun tin nht
1255 + 436 + 745
­ Nhn xét.
3. Dy bài mi : Gii thiu bài
Bài tp 1: Đt tính ri tính tng
­ Yêu cu HS nêu cách đt tính v cách thc hin
phép tính.
­ HS làm bài.
1255 + 436 + 745 = (1255 + 745) + 436 =
2000 + 436 = 2436
­ HS khác nhn xét.
­ Khi cng nhiu shng, ta phi viết s
hng này dưới shng kia sao cho các chs
cùng hàng phi thng ct, viết du + gia
các shng. Sau đó kgch ngang.
­ 2HS lên bng. Lp làm nháp.
­ Gi 2HS lên bng thc hin.
­ Nhn xét, kết lun.
Bài tp 2: Tính bng cách thun tin nht
­ GV nêu yêu cu và đính các phép tính lên bng.
b)
+
26387
14075
9210
49672
+
54293
61934
7652
123879
­ Tính bng cách thun tin nht ta thường áp dng
tính cht gì ?
­ Yêu cu HS làm vào v.
­ Nhn xét, sa bài.
­ Sdng tính cht kết hp.
­ HS làm bài vào v.
a) 96 + 78 + 4 = (96 + 4) + 78 = 100 + 78 = 178
67 + 21 + 79 = 67 + (21 + 79)
= 67 + 100 = 167
b) 789 + 285 + 15 = 789 + (285 + 15)
= 789 + 300 = 1089
448 + 594 + 52 = (448 + 52)+ 594
Bài tp 4:
= 500 + 594
­ Gi HS đc đ.
­ Cho HS làm theo nhóm 4
­ Gi đi din 2 nhóm lên trình bày trước lp.
­ Nhn xét, cha bài, kết lun.
­ Hãy tính xem sau hai năm sdân ca xã đó là bao
nhiêu người ?
4. Cng c, dn dò:
­ Hãy nêu tính cht kết hp và tính cht giao hoán
ca phép cng.
­ Chun bbài : “Tìm hai skhi biết tng và hiu
ca hai sđó”.
­ Nhn xét tiết hc.
= 1094
­ HS đc đ
­ HS làm bài theo nhóm.
­ Đi din 2 nhóm trình bày.
­ Nhóm khác nhn xét, bsung.
Bài gii
a) Sau 2 năm sdân ca xã tăng thêm :
79 + 71 = 150 (người)
Đáp s: 150 người.
­ HS tính và nêu kết qu: Sau hai năm sdân
ca xã là 5 406 người.
­ HS nêu.
********************
Đo đc
Tiết 8
Tiết kim tin ca ( tiết 1)
I.Mc tiêu:
­ Nêu được ví dvtiết kim tin ca.
­ Biết được li ích ca tiết kim tin ca.
­ Sdng tiết kim sách v, qun áo, đdùng, đin, nước, … trong cuc sng hng ngày.
* KNS: Bình lun, phê phán vic lãng phí tin ca; Lp kế hoch sdng tin ca bn thân
* GDBVMT: Sdng tiết kim tin áo, sách v, đdùng, đin, nước...Trong cuc sng hng ngày là
góp phn BVMT và tài nguyên thiên nhiên.
* TT HCM: Cn kim liêm chính
* HS HTT: Biết được vì sao cn phi tiết kim tin ca.
II.Đdùng dy hc: Thmàu.
III.Các hot đng dy hc:
Hot đng ca giáo viên
Hot đng ca hc sinh
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
31 lần xem

Giáo án lớp 4 năm 2017 - Tuần 8. Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo Giáo án lớp 4 năm 2017 - Tuần 8 để nắm được hệ thống chương trình học cũng như cách thiết kế giáo án phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của thầy cô cũng như các bạn học sinh lớp 4 đạt hiệu quả..

Nội dung

Tiết 15 I. Mục tiêu: Thứ hai ngày 16 tháng 10 năm 2017 Tập đọc Nếu chúng mình có phép lạ ­ Bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn thơ với giọng vui, hồn nhiên. ­ Hiểu ND : Những ước mơ ngộ nghĩnh, đáng yêu của các bạn nhỏ bộc lộ khát khao về một thế giới tốt đẹp. (trả lời được các CH 1, 2, 4; thuộc lòng 1, 2 khổ thơ) * HS HTT: Thuộc và đọc diễn cảm được bài thơ, trả lời câu hỏi 3 II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ viết nội dung v những câu luyện đọc. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên 1. Khởi động : Hoạt động của học sinh ­ Hát 2. Bài cũ : “ Ở vương quốc tương lai” ­ Yêu cầu HS đọc bài và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa. ­ GV nhận xét 3. Dạy bài mới : a. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài ­ GV : Bài thơ “Nếu chúng mình có phép lạ” sẽ cho các em biết những bạn nhỏ ngày nay mơ ước những gì. b. Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện đọc ­ Cho HS nối tiếp khổ thơ. ­ Luyện đọc từ khó. ­ Đọc diễn cảm cả bài. c. Hoạt động 3 : Tìm hiểu bài ­ Câu thơ nào trong bài được lặp lại nhiều lần? ­ Việc lập lại nhiều lần câu thơ ấy nói lên điều gì ? ­ Mỗi khổ thơ nói lên một điều ước của các bạn nhỏ. Những điều mơ ước ấy là gì? ­ Giải thích ý nghĩa của các cách nói sau: Ước “ Không còn mùa đông” Ước “ hoá trái bom thành trái ngon” ­ Em thích ước mơ nào trong bài thơ ? Vì sao? ­ 2HS đọc bài và trả lời câu hỏi. ­ HS đọc nối tiếp khổ thơ. ­ Đọc nhóm đôi. ­ Đọc cả bài. ­ HS đọc thầm và trả lời + Nếu chúng mình có phép lạ. + Ước muốn của các bạn nhỏ rất tha thiết, cháy bỏng. + Khổ thơ 1 : Các bạn nhỏ ước muốn cây mau lớn để cho quả. + Khổ thơ 2 : Các bạn nhỏ ước trẻ em trở thành người lớn ngay để làm việc. + Khổ thơ 3 : Các bạn ước trái đất không còn mùa đông. + Khổ thơ 4 : các bạn ước trái đất không còn bom đạn, những trái bom biến thành trái ngon chứa toàn kẹo. + Ước trái đất lúc nào cũng ấm áp, thời tiết dễ chịu, không còn thiên tai, không còn những tai hoạ đe doạ con người. + Ước thế giới hoà bình, không còn bom đạn, chiến tranh. + HS trả lời tuỳ ý. * Hãy nêu nội dung của bài. Những ước mơ ngộ nghĩnh, đáng yêu của các bạn nhỏ bộc lộ khát khao về một thế giới tốt đẹp. d. Hoạt động 4: Đọc diễn cảm ­ GV đọc diễn cảm bài thơ. Giọng đọc hồn nhiên, vui tươi. Chú ý nhấn giọng, ngắt giọng đúng ở các khổ thơ. ­ Nhận xét. 4. Củng cố, dặn dò: ­ Nêu ý nghĩa của bài thơ ? ­ Chuẩn bị bài : “Đôi giày ba ta màu xanh”. ­ Nhận xét tiết học. ­ HS lặp lại nội dung ­ Luyện đọc diễn cảm nhóm đôi ­ Thi đọc và bình chọn. ­ Nhẩm học và thi thuộc lòng từng đoạn thơ. ­ HS nêu. ­ Lắng nghe ******************** Tiết 36 I. Mục tiêu: Toán Luyện tập Tính được tổng của 3 số, vận dụng một số tính chất để tính tổng 3 số bằng cách thuận tiện nhất. * HS HTT: Tính được bằng cách thuận tiện nhất II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 2. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên 1. Khởi động: Hoạt động của học sinh Hát 2. Bài cũ : ­ Yêu cầu tính bằng cách thuận tiện nhất 1255 + 436 + 745 ­ Nhận xét. 3. Dạy bài mới : Giới thiệu bài Bài tập 1: Đặt tính rồi tính tổng ­ Yêu cầu HS nêu cách đặt tính v cách thực hiện phép tính. ­ HS làm bài. 1255 + 436 + 745 = (1255 + 745) + 436 = 2000 + 436 = 2436 ­ HS khác nhận xét. ­ Khi cộng nhiều số hạng, ta phải viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số cùng hàng phải thẳng cột, viết dấu + ở giữa các số hạng. Sau đó kẽ gạch ngang. ­ 2HS lên bảng. Lớp làm nháp. ­ Gọi 2HS lên bảng thực hiện. ­ Nhận xét, kết luận. Bài tập 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất ­ GV nêu yêu cầu và đính các phép tính lên bảng. b) + 26387 54293 14075 + 61934 9210 7652 49672 123879 ­ Tính bằng cách thuận tiện nhất ta thường áp dụng tính chất gì ? ­ Yêu cầu HS làm vào vở. ­ Nhận xét, sửa bài. ­ Sử dụng tính chất kết hợp. ­ HS làm bài vào vở. a) 96 + 78 + 4 = (96 + 4) + 78 = 100 + 78 = 178 Bài tập 4: ­ Gọi HS đọc đề. ­ Cho HS làm theo nhóm 4 ­ Gọi đại diện 2 nhóm lên trình bày trước lớp. ­ Nhận xét, chữa bài, kết luận. ­ Hãy tính xem sau hai năm số dân của xã đó là bao nhiêu người ? 4. Củng cố, dặn dò: ­ Hãy nêu tính chất kết hợp và tính chất giao hoán của phép cộng. ­ Chuẩn bị bài : “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó”. ­ Nhận xét tiết học. 67 + 21 + 79 = 67 + (21 + 79) = 67 + 100 = 167 b) 789 + 285 + 15 = 789 + (285 + 15) = 789 + 300 = 1089 448 + 594 + 52 = (448 + 52)+ 594 = 500 + 594 = 1094 ­ HS đọc đề ­ HS làm bài theo nhóm. ­ Đại diện 2 nhóm trình bày. ­ Nhóm khác nhận xét, bổ sung. Bài giải a) Sau 2 năm số dân của xã tăng thêm : 79 + 71 = 150 (người) Đáp số: 150 người. ­ HS tính và nêu kết quả : Sau hai năm số dân của xã là 5 406 người. ­ HS nêu. ******************** Tiết 8 I.Mục tiêu: ­ Nêu được ví dụ về tiết kiệm tiền của. Đạo đức Tiết kiệm tiền của ( tiết 1) ­ Biết được lợi ích của tiết kiệm tiền của. ­ Sử dụng tiết kiệm sách vở, quần áo, đồ dùng, điện, nước, … trong cuộc sống hằng ngày. * KNS: Bình luận, phê phán việc lãng phí tiền của; Lập kế hoạch sử dụng tiền của bản thân * GDBVMT: Sử dụng tiết kiệm tiền áo, sách vở, đồ dùng, điện, nước...Trong cuộc sống hằng ngày là góp phần BVMT và tài nguyên thiên nhiên. * TT HCM: Cần kiệm liêm chính * HS HTT: Biết được vì sao cần phải tiết kiệm tiền của. II.Đồ dùng dạy học: Thẻ màu. III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Khởi động: 2. Dạy bài mới: Giới thiệu bài Hoạt động 1: Thảo luận nhóm ( các thông tin trang 11) ­ Chia nhóm, yêu cầu các nhóm đọc và thảo luận nhóm đôi và trao đổi các thông tin Sgk trang 11 theo 2 câu hỏi sau: + Qua xem tranh và đọc các thông tin trên, theo em cần phải tiết kiệm những gì? + Tiết kiệm để làm gì ? Và tiền bạc do đâu mà có ? Kết luận : Tiết kiệm là một thói quen tốt, là biểu hiện của con người văn minh, xã hội văn minh. Mỗi chúng ta phải luôn tiết kiệm tiền của để đất nước giàu mạnh. Tiền của là do con người tạo ra nên tiết kiệm tiền của cũng là tiết kiệm sức lao động. Hoạt động 2: Bày tỏ thái độ ( bài tập 1 SGK) ­ GV lần lượt nêu từng ý kiến, yêu cầu HS bày tỏ thái độ bằng cách giơ thẻ màu. a.Tiết kiệm tiền của là keo kiệt, bủn xỉn. b.Tiết kiệm tiền của là ăn tiêu dè sẻn. c.Tiết kiệm tiền của là sử dụng tiền của một cách hợp lí, có hiệu quả. d.Tiết kiệm tiền của vừa ích nước, vừa lợi nhà. Kết luận : + Các ý kiến (c) , (d) là đúng. + Ý kiến (a), (b) là sai. 3. Củng cố, dặn dò: ­ Thế nào là tiết kiệm tiền của ? ­ Nhận xét và rút ra ghi nhớ. ­ Nhắc nhở HS hằng ngày phải biết tiết kiệm sách vở, quần áo, đồ dùng, đồ chơi, điện, nước, … ­ Nhận xét tiết học. Hát ­ Các nhóm thảo luận trao đổi với nhau về 3 thông tin trên. Sau đó trao đổi trả lời câu hỏi. ­ Đại diện nhóm trình bày. ­ Cả lớp trao đổi, thảo luận. + Cần phải tiết kiệm điện, thức ăn và tiền của. + Tiết kiệm là một thói quen. Tiền kiệm để có nhiều vốn và tiền của là do sức lao động của con người tạo ra. ­ HS lần lượt giơ thẻ theo ý kiến của mình. ­ HS trao đổi, giải thích các ý kiến mình đã bày tỏ. + Không tán thành (thẻ xanh) + Không tán thành (thẻ xanh) + Tán thành (thẻ đỏ) + Tán thành (thẻ đỏ) ­ Tiết kiệm tiền của là sử dụng đúng mục đích, hợp lí, có ích, không sử dụng thừa thãi. Nhưng tiết kiệm tiền của không phải là bủn xỉn, dè sẻn. ­ 2HS đọc trong Sgk/ 12. ******************** Tiết 15 I. Mục tiêu: Khoa học Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh? ­ Nêu được một số biểu hiện khi cơ thể bị bệnh : hắt hơi, sổ mũi, chán ăn, mệt mỏi, đau bụng, nôn, sốt, … ­ Biết nói với cha mẹ người lớn khi cảm thấy trong người khó chịu, không bình thường. ­ Phân biệt được lúc cơ thể khoẻ mạnh và lúc cơ thể bị bệnh. * HS HTT: Nêu cảm giác lúc cơ thể khoẻ. Khi bị bệnh em cảm thấy thế nào ? II. Đồ dùng dạy học: Hình vẽ trong SGK trang 32, 33 III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Khởi động : Hát 2. Bài cũ : ­ Hãy kể tên một số bệnh lây qua đường tiêu hoá ? ­ Hãy nêu cách đề phòng bệnh lây qua đường tiêu hoá. ­ Nhận xét ­ cho điểm . 3. Dạy bài mới : Giới thiệu bài Hoạt động 1: Quan sát và kể chuyện * Mục tiêu : Nêu được những biểu hiện của cơ thể khi bị bệnh. * Cách tiến hành : ­ Quan sát hình Sgk/ 32, trả lời : + Hình nào thể hiện lúc Hùng đang khoẻ ? + Lúc Hùng bệnh ? + Lúc Hùng được khám bệnh? ­ Yêu cầu thảo luận nhóm đôi kể lại thành một mẩu chuyện nhỏ về những biểu hiện lúc Hùng bệnh. + Kể tên một số bệnh em đã bị ? + Khi bị bệnh đó em cảm thấy thế nào ? hiệu không bình thường, em phải làm gì? Tại sao? ­ Nhận xét, chốt lại. Hoạt động 2: Trò chơi đóng vai “mẹ ơi , con bị ốm” * Mục tiêu : HS có kĩ năng nói với cha mẹ khi trong người khó chịu, không bình thường. * Cách tiến hành : ­ GV nêu nhiệm vụ: các nhóm sẽ thảo luận xử lý và đóng vai theo nội dung tình huống của nhóm : Tình huống 1: Bạn Nan bị đau bụng và đi ngoài vài lần khi ở trường. Nếu là Nan, em sẽ làm gì? Tình huống 2: Đi học về, Hùng bị hắt hơi, sổ mũi và cổ họng đau nên định nói với mẹ nhưng mẹ đang nấu cơm. Theo em, Hùng sẽ nói gì với mẹ ? Tình huống 3: Em đang chơi với em ở nhà. Bỗng em bé khóc ré lên, mồ hôi ra nhiều, người và tay chân rất nóng. Bố mẹ thì đi làm chưa về. Lúc đó em sẽ làm gì ? ­ Nhận xét, tuyên dương ­ Kết luận như mục “Bạn cần biết”. 4. Củng cố – Dặn dò : ­ 2 HS trả lời. ­ Nhận xét ­ Quan sát và nêu ý kiến. + Hình 2, 4, 9. + Hình 3, 7, 8. + Hình 1, 5, 6. ­ Thảo luận nhóm đôi kể. ­ Đại diện kể chuyện. ­ Nhóm khác nhận xét, bổ sung + Nhức đầu,sổ mũi,ho, … + HS nêu. + Nói với ba mẹ hoặc người lớn để phát hiện bệnh và tìm cách chữa trị. Nếu không sẽ rất nguy hiểm nếu bệnh nặng. ­ Các nhóm thảo luận xử lý tình huống và phân vai đóng theo tình huống. ­ Nhóm trưởng điều khiển các bạn phân vai theo tình huống của nhóm. ­ Các vai hội ý lời thoại và diễn xuất. Các bạn khác trong nhóm góp ý kiến. ­ HS lên đóng vai, các HS khác theo dõi và đặt mình vào nhân vật trong tình huống của nhóm bạn và cùng thảo luận để chọn ra cách ứng xử đúng nhất. ­ HS trả lời. ­ HS trả lời ­ Nêu cảm giác lúc cơ thể khoẻ. Khi bị bệnh em cảm thấy thế nào ? ­ Cần phải làm gì khi bị bệnh ?