Thứ hai ngày 16 tháng 10 năm 2017
Tp đc
Tiết 15
Nếu chúng mình có phép l
I. Mc tiêu:
­ Bước đu biết đc din cm đon thơ vi ging vui, hn nhiên.
­ Hiu ND : Nhng ước mơ ngnghĩnh, đáng yêu ca các bn nhbc lkhát khao vmt thế gii tt
đp. (trli được các CH 1, 2, 4; thuc lòng 1, 2 khthơ)
* HS HTT: Thuc và đc din cm được bài thơ, trli câu hi 3
II. Đdùng dy hc: Bng phviết ni dung v nhng câu luyn đc.
III.
Các hot đng dy hc:
Hot đng ca giáo viên
Hot đng ca hc sinh
1. Khi đng :
­ Hát
2. Bài cũ : vương quc tương lai”
­ Yêu cu HS đc bài và trli câu hi trong sách
­ 2HS đc bài và trli câu hi.
giáo khoa.
­ GV nhn xét
3. Dy bài mi :
a. Hot đng 1 : Gii thiu bài
­ GV : Bài thơ “Nếu chúng mình có phép l scho
các em biết nhng bn nhngày nay mơ ước nhng
gì.
b. Hot đng 2 : Hướng dn luyn đc
­ Cho HS ni tiếp khthơ.
­ Luyn đc tkhó.
­ Đc din cm cbài.
c. Hot đng 3 : Tìm hiu bài
­ Câu thơ nào trong bài được lp li nhiu ln?
­ Vic lp li nhiu ln câu thơ ấy nói lên điu gì ?
­ HS đc ni tiếp khthơ.
­ Đc nhóm đôi.
­ Đc cbài.
­ HS đc thm và trli
+ Nếu chúng mình có phép l.
+ Ước mun ca các bn nhrt tha thiết,
cháy bng.
­ Mi khthơ nói lên mt điu ước ca các bn
nh. Nhng điu mơ ước y là gì?
+ Khthơ 1 : Các bn nhỏ ước mun cây
mau ln đcho qu.
+ Khthơ 2 : Các bn nhỏ ước trem tr
thành người ln ngay đlàm vic.
+ Khthơ 3 : Các bn ước trái đt không còn
mùa đông.
+ Khthơ 4 : các bn ước trái đt không còn
bom đn, nhng trái bom biến thành trái ngon
cha toàn ko.
­ Gii thích ý nghĩa ca các cách nói sau:
Ước Không còn mùa đông”
Ước hoá trái bom thành trái ngon”
+ Ước trái đt lúc nào cũng m áp, thi tiết
dchu, không còn thiên tai, không còn nhng
tai hođe docon người.
+ Ước thế gii hoà bình, không còn bom đn,
chiến tranh.
­ Em thích ước mơ nào trong bài thơ ? Vì sao?
+ HS trli tuý.
* Hãy nêu ni dung ca bài.
Nhng ước mơ ngnghĩnh, đáng yêu ca các bn
­ HS lp li ni dung
nhbc lkhát khao vmt thế gii tt đp.
d. Hot đng 4: Đc din cm
­ GV đc din cm bài thơ. Ging đc hn nhiên,
vui tươi. Chú ý nhn ging, ngt ging đúng các
khthơ.
­ Luyn đc din cm nhóm đôi
­ Thi đc và bình chn.
­ Nhm hc và thi thuc lòng tng đon thơ.
­ Nhn xét.
4. Cng c, dn dò:
­ Nêu ý nghĩa ca bài thơ ?
­ Chun bbài : Đôi giày ba ta màu xanh”.
­ HS nêu.
­ Lng nghe
­ Nhn xét tiết hc.
********************
Toán
Tiết 36
Luyn tp
I. Mc tiêu:
Tính được tng ca 3 s, vn dng mt stính cht đtính tng 3 sbng cách thun tin nht.
* HS HTT: Tính
được bng cách thun tin nht
II. Đ dùng dy hc: Bng phviết sn ni dung bài tp 2.
III. Các hot đng dy hc:
Hot đng ca giáo viên
Hot đng ca hc sinh
1. Khi đng:
Hát
2. Bài cũ :
­ Yêu cu tính bng cách thun tin nht
1255 + 436 + 745
­ Nhn xét.
3. Dy bài mi : Gii thiu bài
Bài tp 1: Đt tính ri tính tng
­ Yêu cu HS nêu cách đt tính v cách thc hin
phép tính.
­ HS làm bài.
1255 + 436 + 745 = (1255 + 745) + 436 =
2000 + 436 = 2436
­ HS khác nhn xét.
­ Khi cng nhiu shng, ta phi viết s
hng này dưới shng kia sao cho các chs
cùng hàng phi thng ct, viết du + gia
các shng. Sau đó kgch ngang.
­ 2HS lên bng. Lp làm nháp.
­ Gi 2HS lên bng thc hin.
­ Nhn xét, kết lun.
Bài tp 2: Tính bng cách thun tin nht
­ GV nêu yêu cu và đính các phép tính lên bng.
b)
+
26387
14075
9210
49672
+
54293
61934
7652
123879
­ Tính bng cách thun tin nht ta thường áp dng
tính cht gì ?
­ Yêu cu HS làm vào v.
­ Nhn xét, sa bài.
­ Sdng tính cht kết hp.
­ HS làm bài vào v.
a) 96 + 78 + 4 = (96 + 4) + 78 = 100 + 78 = 178
67 + 21 + 79 = 67 + (21 + 79)
= 67 + 100 = 167
b) 789 + 285 + 15 = 789 + (285 + 15)
= 789 + 300 = 1089
448 + 594 + 52 = (448 + 52)+ 594
Bài tp 4:
= 500 + 594
­ Gi HS đc đ.
­ Cho HS làm theo nhóm 4
­ Gi đi din 2 nhóm lên trình bày trước lp.
­ Nhn xét, cha bài, kết lun.
­ Hãy tính xem sau hai năm sdân ca xã đó là bao
nhiêu người ?
4. Cng c, dn dò:
­ Hãy nêu tính cht kết hp và tính cht giao hoán
ca phép cng.
­ Chun bbài : “Tìm hai skhi biết tng và hiu
ca hai sđó”.
­ Nhn xét tiết hc.
= 1094
­ HS đc đ
­ HS làm bài theo nhóm.
­ Đi din 2 nhóm trình bày.
­ Nhóm khác nhn xét, bsung.
Bài gii
a) Sau 2 năm sdân ca xã tăng thêm :
79 + 71 = 150 (người)
Đáp s: 150 người.
­ HS tính và nêu kết qu: Sau hai năm sdân
ca xã là 5 406 người.
­ HS nêu.
********************
Đo đc
Tiết 8
Tiết kim tin ca ( tiết 1)
I.Mc tiêu:
­ Nêu được ví dvtiết kim tin ca.
­ Biết được li ích ca tiết kim tin ca.
­ Sdng tiết kim sách v, qun áo, đdùng, đin, nước, … trong cuc sng hng ngày.
* KNS: Bình lun, phê phán vic lãng phí tin ca; Lp kế hoch sdng tin ca bn thân
* GDBVMT: Sdng tiết kim tin áo, sách v, đdùng, đin, nước...Trong cuc sng hng ngày là
góp phn BVMT và tài nguyên thiên nhiên.
* TT HCM: Cn kim liêm chính
* HS HTT: Biết được vì sao cn phi tiết kim tin ca.
II.Đdùng dy hc: Thmàu.
III.Các hot đng dy hc:
Hot đng ca giáo viên
Hot đng ca hc sinh

Giáo án lớp 4 năm 2017 - Tuần 8

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 1 | Page: 59 | FileSize: M | File type: DOC
1 lần xem

Giáo án lớp 4 năm 2017 - Tuần 8. Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo Giáo án lớp 4 năm 2017 - Tuần 8 để nắm được hệ thống chương trình học cũng như cách thiết kế giáo án phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của thầy cô cũng như các bạn học sinh lớp 4 đạt hiệu quả.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Nội dung


1157728