Thứ hai ngày 09 tháng 10 năm 2017
Tp đc
Tiết 13
Trung thu đc lp
I. Mc tiêu:
­ Đc rành mch, trôi chy, ngt nghhơi đúng ch; Bước đu biết đc din cm ni dung đon
văn phù hp vi ni dung.
­ Hiu ND : Tình thương yêu các em nhca anh chiến sĩ, ước mơ ca anh vtương li đp đ
ca các em và ca đt nước (trli được các câu hi trong Sgk).
* KNS
­ Xác đnh giá tr; Đm nhn trách nhim (xác đnh nhim vca bn thân)
* HS HTT: Đc din cm bài tp đc
II. Đ dùng dy hc:Bng phviết sn đon luyn đc din cm và ni dung chính.
III. Các hot đng dy hc:
Hot đng ca giáo viên
Hot đng ca hc sinh
1. Khi đng
Hát
2. Kim tra bài cũ : Chem tôi
­ Gi HS đc bài trli câu hi.
­HS đc bài và trli.
­ Nhn xét, tuyên dương
3 ­ Dy bài mi : Gii thiu bài
a) Hướng dn luyn đc:
­ Chia đon :chia làm 3 đon.
* Đon 1 : 5 dòng đu
* Đon 2 : Tiếp theo … to ln, vui tươi.
* Đon 3 : Phn còn li
­ HS đc ni tiếp đon.
­ Đc phn chú gii.
­ Đc nhóm đôi.
­ Đc cbài.
­ Đc din cm cbài.
b) Tìm hiu bài:
* Đon 1 : + Anh chiến sĩ nghĩ đến Trung thu và các
em nhvào thi đim nào ?
* HS đc thm bài trli
+ Anh đng gác tri vào đêm trăng
trung thu đc lp đu tiên ca nước ta.
 GV : Trung thu là Tết thiếu nhi. Vào đêm trăng trung
thu, trem trên khp đt nước ta cùng rước đèn, phá
c.
+ Trăng Trung thu đc lp có gì đp ?
+ Trăng soi sáng khp đt nước. Trăng
vng vc chiếu khp các thành ph, làng
mc, núi rng …
+ Trăng ngàn và gió núi bao la; trăng soi
+ Em hãy tìm nhng tngtđêm trăng đc lp
rt đp ?
sáng xung nước Vit Nam đc lp yêu
quý; trăng vng vc chiếu khp các
thành ph, làng mc, núi rng,…
+
Mươi mười lăm năm na, dưới ánh
* Đon 2 : + Anh chiến sĩ tưởng tượng đt nước trong
nhng đêm trăng tương lai ra sao ?
trăng này, dòng thác nước đxung …
đng lúa bát ngát, nhng nông trường to
ln, vui tươi smc lên.
+ Đó là vđp ca đt nước đã giàu có
+ Vđp đó có gì khác so vi đêm Trung thu đc lp
?
hơn rt nhiu so vi nhng ngày đc lp
đu tiên.
 GV : Ktngày đc lp đu tiên, đt nước ta đã
+
chiến đu và chiến thng hai tên đế quc ln là Pháp
và Mĩ. Tnăm 1975, ta bt tay vào snghip xây
+ Nhng ước mơ ca anh chiến sĩ năm
dng đt nước. Đến nay đã hơn 50 năm.
xưa đã trthnh hin thc : có nhà máy
+ Cuc sng hin nay, theo em, có gì ging và khác
thuđin, có nhng con tàu ln, …
vi mong ước ca anh chiến sĩ năm xưa ?
+
Nhiu
điu
trong
tương
li
s
vượt
quá cmơ ước ca anh.
* Đon 3 : + Anh tin chc Trung thu tương lai như thế
+ Trli theo suy nghĩ.
nào ?
+ Em hãy hình dung 10 năm sau đt nước ta sbiến
­ HS đc li
đi ntn?
Rút ra ni dung: Tình thương yêu các em nhca anh
chiến sĩ, ước mơ ca anh vtương li đp đca các
em và ca đt nước
­ Luyn đc din cm nhóm 2.
c) Đc din cm:
­ HS thi đc.
­ GV đc din cm đon 2 ca bài văn. Ging suy
­ Nhn xét, bình chn.
tưởng nhnhàng tình cm, ging đc chm rãi.
­ Cho HS thi đc và nhn xét.
4. Cng c– Dn dò :
­ Bài văn cho thy tình cm ca anh chiến sĩ vi các
+ Rt yêu quý các em nh, anh tha thiết
mong mun mt tương lai tt đp s
đến vi các em.
em nhnhư thế nào ?
­ Chun bbài :
Vương quc tương lai”.
­ Nhn xét tiết hc.
********************
Toán
Tiết 31
Luyn tp
I. Mc tiêu:
­ Có kĩ năng thc hin phép cng, phép trvà biết cách thli phép cng, phép tr.
­ Biết tìm mt thành phn chưa biết trong phép cng, phép tr.
* HS HTT: Thc hin được BT2
II. Đ dùng dy hc:Bng phviết sn ni dung hai cách thphép cng và phép tr.
III. Các hot đng dy hc :
Hot đng ca giáo viên
Hot đng ca hc sinh
1. Khi đng:
Hát
2. Bài cũ: Phép tr
­ GV viết bng : 346732 – 43256
531796 – 54367
­ 2HS đt tính ri tính.
­ HS khác nhn xét.
­ Nhn xét
3. Bài mi: gii thiu bài
Bài tp 1: Thli phép cng
­ GV viết phép cng : 2416 + 5164.
­ Yêu cu HS đt tính ri tính.
­ GV hướng dn HS thli bng cách ly tng trđi
­ HS nêu cách đt tình ri tính
2 416 Th li :7 580
5 164 2 416
– +
mt shng, nếu được kết qulà shng còn li thì
7 580
5 164
phép tính cng đã đúng.
­ GV kết lun và đính băng giy.
­ HS nêu
Câu b : Yêu cu HS làm nháp.
­ 3HS lên bng thc hin. Lp làm nháp.
­ Nhn xét cha bài.
35 462 + 27 519
= 62 981
69 108 +
2 074
= 71 182
Bài tp 2:
Thli phép tr
267 345 + 31 925
= 299 270
­ GV hướng dn cho HS nm cách thli ca phép
tr:
6 839 Thli : 6 357
482 482
­ HS ln lượt nêu cách đt tính ri tính
ca phép tr.
­ Sau đó nêu li cách thca phép tr.
­ HS nêu li.
6 357 6 839
­ GV kết lun và đính băng giy.
Câu b : Yêu cu HS làm vào v.
­ Nhn xét, cha bài, chm đim.
­ HS làm bài. 3HS thc hin bng lp.
4 025 ­ 312 = 3 713
5 901 ­ 638 = 5 263
7 521 ­ 98 = 7 423
Bài tp 3: Tìm x
­ GV viết hai bài toán lên bng.
+ Câu a : x gi là gì ?
+ Mun tìm shng chưa biết ta làm sao ?
+ Câu b : x gi là gì ?
+ Mun tìm sbtrta làm sao?
­ Yêu cu HS tho lun nhóm đôi làm vào bng nhóm.
­ Nhn xét, kết lun.
+ Gi HS nêu li cách thtrong tng bài toán.
+ Shng chưa biết.
+ Ly tng trđi shng đã biết.
+ Sbtr.
+ Ly hiu cng vi str.
­ Làm theo nhóm đôi.
­ Đi din nhóm trình bày.
a) x + 262 = 4848
x = 4848 ­ 262
x = 4586
b) x
­ 707
= 3535
x
= 3535 + 707
x
= 4242
4. Cng c, dn dò:
­ Hãy nêu li cách thca phép cng và phép tr?
­ HS nêu cách th.
­ HS nêu.
­ Chun bbài : “Biu thc có cha hai ch.
­ Nhn xét tiết hc.
********************
Đo đc
Tiết 7
DIT LĂNG QUĂNG, PHÒNG BNH ST XUT HUYT
I. Mc tiêu:
­ Biết được các bin pháp dit lăng quăng có hiu qu.
­ Biết nguyên nhân và cách phòng tránh bnh st xut huyết.
­ Có ý thc dit lăng quăng, phòng tránh bnh st xut huyết.
* HS HTT: Nêu được bin pháp phòng bnh
II. Đ dùng dy hc: Tranh nh dit lăng quăng và tài liu Y tế dphòng.

Giáo án lớp 4 năm 2017 - Tuần 7

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 1 | Page: 54 | FileSize: M | File type: DOC
1 lần xem

Giáo án lớp 4 năm 2017 - Tuần 7. Dưới đây là Giáo án lớp 4 năm 2017 - Tuần 7. Thông qua việc tham khảo bài giáo án này sẽ bổ sung thêm tư liệu cho các bạn trong việc biên soạn một bài giáo án điện tử nói chung và giáo án điện tử lớp 4 nói riêng.. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Nội dung


1157727