CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Đc lp­T do­Hnh phúc
­­­­­­o0o­­­­­­
.................., ngày......tháng ......năm.........
ĐƠN GII TRÌNH
(V vic la đo chiếm đot tài sn)
Kính gi: Cơ quan công an huyn/Qun
Tên tôi là:.....................................................................................................................................
CMND s:............................. Cp ngày:..........................Nơi cp: ..........................................
Hkhu thường trú:...................................................................................................................
Nơi hin nay:...........................................................................................................................
Hin ti tôi đang công tác ti:......................................Chc v:..............................................
Ni dung gii trình:
Ngày......tháng.......năm.............., tôi được Quý cơ quan thông báo vvic anh/ch....................
sCMND: ...................... do Công an thành ph.........................cp ngày: ......../........./................
Hin đang cư trú ti....................................................................................................................
gi đơn đến cơ quan tgiác tôi la đo chiếm đot tài sn. Vi svic này, tôi làm đơn gii
trình vi Quý cơ quan ni dung cthnhư sau:
Ngày…..tháng…..năm..........., tôi được Quý cơ quan thông báo vvic anh/ch...................s
CMND:......................do Công an thành ph............................cp ngày:......./....../.............. Hin
đang cư trú ti...........................................................................................................................
gi đơn đến cơ quan tcáo tôi la đo chiếm đot tài sn. Vi svic này, tôi làm đơn gii
trình vi Quý cơ quan ni dung cthnhư sau:
Ngày......tháng........năm.............,
tôi
có
vay
anh/ch...............................
s
tin
là..........................đng (....................đng), văn
bn
có
ch
ký
ca.............................
Đến
ngày......tháng......năm............,
tôi
tiếp
tc
vay
anh/ch................................
s
tin............................(.....................đng). Ngày hn trstin trên là ngày....tháng....năm.......
Nhng ln vay này đu được lp thành văn bn có chký ca............................ Tng stin
tôi vay ca anh/ch......................... là............................đng (.....................đng).
Mc đích ca vic vay stin trên: tôi cho người thân ca tôi là ...........................sdng vào
vic..........................,
c
th
là...............................
Đến
ngày
hn
tr
n
­
ngày....tháng....năm............., người thân nhà tôi và tôi không có khnăng trnkhon tin đã
vay ca anh/ch............................... Tôi đang tích cc đàm phán vi anh/ch............................ v
vic trkhon tin vay trên.
Ngày......tháng......năm..............., tôi có trcho anh/ch.......................stin..............................
đng (.......................đng). Như vy, stin tôi còn nli ca anh/ch................................
là........................đng (........................đng). Tôi đã tha thun vi anh/ch............................. là
stin còn nli...............................đng sthanh toán bng..................................................
Đến ngày.......tháng......năm.........., anh/ch.............................. li làm đơn tcáo tôi vi Quý cơ
quan. Như đã trình bày, tôi không còn bt cmt nghĩa vnào vi anh/ch.............................,
vì tôi đã hoàn thành nghĩa vtrnca mình.Căn cĐiu 139 Blut hình ssa đi, b
sung 2009 quy đnh vti la đo chiếm đot tài sn như sau:
Điu 139. Ti la đo chiếm đot tài sn
1. Người nào bng th đon gian di chiếm đot tài sn ca người khác có giá tr t hai
triu đng đến dưới năm mươi triu đng hoc dưới hai triu đng nhưng gây hu qu
nghiêm trng hoc đã b x pht hành chính v hành vi chiếm đot hoc đã b kết án v ti
chiếm đot tài sn, chưa được xoá án tích mà còn vi phm, thì b pht ci to không giam gi
đến ba năm hoc pht tù t
sáu tháng đến ba năm.
4. Phm ti thuc mt trong các trường hp sau đây, thì b pht tù t mười hai năm đến hai
mươi năm hoc tù chung thân:
a) Chiếm đot tài sn có giá tr t năm trăm triu đng tr lên;
b) Gây hu qu đc bit nghiêm trng.
5. Người phm ti còn có th b pht tin t mười triu đng đến mt trăm triu đng, tch
thu mt phn hoc toàn b tài sn, b cm đm nhim chc v, cm hành ngh hoc làm
công vic nht đnh t mt năm đến năm năm.”
Theo quy đnh ti Điu 139 Blut hình sthì ti la đo chiếm đot tài sn phi có du
hiu ca vic “dùng th đon gian di đ chiếm đat tài sn”. Thế nhưng tôi không dùng
thđon gian di đchiếm đot tài sn ca anh/ch....................., quá trình thc hin giao
dch vay tin vi anh ………. tôi luôn trung thc trong mi hành vi ca mình. Tôi nhn thy,
vic anh/ch...................... làm đơn tcáo tôi có hành vi la đo chiếm đot tài sn là không
có căn c. Quan hca chúng tôi đơn thun là vn đvay mượn dân sphc vmc đích
kinh doanh hoàn toàn tnguyn.
Chính vì nhng căn cnêu trên, tôi kính đnghQuý cơ quan xem xét và gii quyết, đm bo
quyn và li ích chính đáng cho tôi.
Tôi xin cam đoan những nội dung giải trình nêu trên là đúng sự thật và tôi xin chịu hoàn toàn
trách nhiệm về những nội dung đã cam đoan.
............., ngày....tháng...năm...
Người làm đơn

Mẫu đơn giải trình về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đăng ngày 9/6/2018 5:32:10 PM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 3 | FileSize: 0.43 M | File type: DOC
0 lần xem

Mẫu đơn giải trình về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. “Mẫu đơn giải trình về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan công an để giải trình về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người giải trình, nội dung giải trình, thời gian giải trình... Mời các bạn tham khảo!.

Nội dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập­Tự do­Hạnh phúc ­­­­­­o0o­­­­­­ .................., ngày......tháng ......năm......... ĐƠN GIẢI TRÌNH (Về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản) Kính gửi: Cơ quan công an huyện/Quận Tên tôi là:..................................................................................................................................... CMND số:............................. Cấp ngày:..........................Nơi cấp: .......................................... Hộ khẩu thường trú:................................................................................................................... Nơi ở hiện nay:........................................................................................................................... Hiện tại tôi đang công tác tại:......................................Chức vụ:.............................................. Nội dung giải trình: Ngày......tháng.......năm.............., tôi được Quý cơ quan thông báo về việc anh/chị.................... số CMND: ...................... do Công an thành phố.........................cấp ngày: ......../........./................ Hiện đang cư trú tại.................................................................................................................... gửi đơn đến cơ quan tố giác tôi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với sự việc này, tôi làm đơn giải trình với Quý cơ quan nội dung cụ thể như sau: Ngày…..tháng…..năm..........., tôi được Quý cơ quan thông báo về việc anh/chị...................số CMND:......................do Công an thành phố............................cấp ngày:......./....../.............. Hiện đang cư trú tại........................................................................................................................... gửi đơn đến cơ quan tố cáo tôi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với sự việc này, tôi làm đơn giải trình với Quý cơ quan nội dung cụ thể như sau: Ngày......tháng........năm............., tôi có vay anh/chị............................... số tiền là..........................đồng (....................đồng), văn bản có chữ ký của............................. Đến ngày......tháng......năm............, tôi tiếp tục vay anh/chị................................ số tiền............................(.....................đồng). Ngày hẹn trả số tiền trên là ngày....tháng....năm....... Những lần vay này đều được lập thành văn bản có chữ ký của............................ Tổng số tiền tôi vay của anh/chị......................... là............................đồng (.....................đồng). Mục đích của việc vay số tiền trên: tôi cho người thân của tôi là ...........................sử dụng vào việc.........................., cụ thể là............................... Đến ngày hẹn trả nợ ­ ngày....tháng....năm............., người thân nhà tôi và tôi không có khả năng trả nợ khoản tiền đã vay của anh/chị............................... Tôi đang tích cực đàm phán với anh/chị............................ về việc trả khoản tiền vay trên. Ngày......tháng......năm..............., tôi có trả cho anh/chị.......................số tiền.............................. đồng (.......................đồng). Như vậy, số tiền tôi còn nợ lại của anh/chị................................ là........................đồng (........................đồng). Tôi đã thỏa thuận với anh/chị............................. là số tiền còn nợ lại...............................đồng sẽ thanh toán bằng.................................................. Đến ngày.......tháng......năm.........., anh/chị.............................. lại làm đơn tố cáo tôi với Quý cơ quan. Như đã trình bày, tôi không còn bất cứ một nghĩa vụ nào với anh/chị............................., vì tôi đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ của mình.Căn cứ Điều 139 Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung 2009 quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau: “Điều 139. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân: a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên; b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.” Theo quy định tại Điều 139 Bộ luật hình sự thì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản phải có dấu hiệu của việc “dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đọat tài sản”. Thế nhưng tôi không dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của anh/chị....................., quá trình thực hiện giao dịch vay tiền với anh ………. tôi luôn trung thực trong mọi hành vi của mình. Tôi nhận thấy, việc anh/chị...................... làm đơn tố cáo tôi có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là không có căn cứ. Quan hệ của chúng tôi đơn thuần là vấn đề vay mượn dân sự phục vụ mục đích kinh doanh hoàn toàn tự nguyện. Chính vì những căn cứ nêu trên, tôi kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho tôi. Tôi xin cam đoan những nội dung giải trình nêu trên là đúng sự thật và tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung đã cam đoan. ............., ngày....tháng...năm... Người làm đơn

Tài liệu liên quan