Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Bảo tồn và phát huy giá trị của hát Ghẹo trong hoạt động du lịch hiện nay ở Phú Thọ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 17 | Page: 10 | FileSize: 0.00 M | File type: PDF
Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Bảo tồn và phát huy giá trị của hát Ghẹo trong hoạt động du lịch hiện nay ở Phú Thọ. Mục đích nghiên cứu của khóa luận là phác thảo những nét cơ bản về lịch sử, nghệ thuật, văn hóa của Hát Ghẹo trong quá khứ, hiện tại, thấy được ứng dụng to lớn của nó trong hoạt động du lịch để từ đó đề ra được những phương thức bảo tồn và phát huy, ứng dụng hát Ghẹo vào du lịch trong tương lai ở tỉnh Phú Thọ.
Khóa lun tt nghip
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
KHOA VĂN HÓA DU LỊCH
--------***---------
BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TR CỦA HÁT
GHẸO TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH
HIỆN NAY PHÚ THỌ
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Giáo viên hướng dẫn
: TS. Nguyễn Văn Lưu
Sinh viên
thực hiện
: Trần Ngọc Quý
Lớp
: VHDL 17B
NỘI - 2013
Sinh viên: Trn Ngc Quí Lp VHDL 17B
Khóa lun tt nghip
MC LC
M ĐẦU...............................................................................................................1
1. Tính cấp thiết của đề tài.......................................................................5
2. Mục đích nghiên cứu của khóa luận....................................................6
3. Lịch sử vấn đề.......................................................................................7
4. Đối tượng, phạm vị nghiên cứu, tài liệu sử dụng................................8
5. Phương pháp nghiên cứu.....................................................................8
6. Ý nghĩa khoa học va thực tiễn..............................................................8
7. B cục khóa luận...................................................................................9
CHƯƠNG 1:KHÔNG GIAN VĂN HÓA QUÊHƯƠNG DÂN CA GHẸO10
1.1. V địa giới con người quê hương dân ca Ghẹo..........................10
1.2. V văn hóa dân gian quê hương dân ca Ghẹo................................14
1.2.1. Văn học dân gian........................................................................15
1.2.2. Phong tục, tập quán, tín ngưỡng..................................................16
1.2.3. Nghệ thuật dân gian....................................................................19
Tiểu kết ...................................................................................................26
CHƯƠNG 2:VĂN HÓA DÂNCA GHẸO PHÚ THỌ..................................27
2.1. Đại cương về hát Ghẹo....................................................................27
2.1.1. Tên gọi .......................................................................................27
2.1.2. Tục kết nghĩa..............................................................................30
2.1.3. Tổ chức và lề lối của hát Ghẹo....................................................36
2.2. Lời ca hát Ghẹo................................................................................42
2.3. Âm nhạc hát Ghẹo...........................................................................54
2.3.1. Đại cương về các giọng hát.........................................................54
2.3.2 Nhận xét về cách dùng quãng (intervalles)...................................58
2.3.3 Nhận xét về chuyển giọng............................................................61
Sinh viên: Trn Ngc Quí Lp VHDL 17B
Khóa lun tt nghip
2.4. Một số nét tương đồng và khác biệt về văn hóa, nghệ thuật giữa
dân ca Ghẹo với nghệ thuật hát Xoan và quan h................................63
Tiểu kết ...................................................................................................73
CHƯƠNG 3: HÁT GHẸO MỘT TIỀM NĂNG DU LỊCH VĂN HÓA
HẤP DẪN CỦA DU LỊCH PHÚ THỌ.............................................................74
3.1. V thế của hát Ghẹo trong sự phát triển du lịch Phú Thọ.............74
3.1.1. Tạo sản phẩm du lịch mang tính chất đặc thù cho Phú Th.........74
3.1.2. Góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam...75
3.1.3. Góp phần mang lại hiệu quả kinh tế............................................76
3.2. Đôi nét về hoạt động biểu diễn hát Ghẹo phục vụ khách du lịch
Phú Th...................................................................................................77
3.2.1. Địa điểm biểu diễn hát Ghẹo.......................................................78
3.2.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ biểu diễn...................................79
3.3. Đề xuất nhân về việc bảo tồn, phát huy, xây dựng dân ca Ghẹo
Phú Th thành một sản phẩm sức hút với du khách.......................79
Tiểu kết ...................................................................................................93
KẾT LUẬN.........................................................................................................95
TÀI LIỆU THAMKHẢO.................................................................................97
PH LỤC............................................................................................................99
Sinh viên: Trn Ngc Quí Lp VHDL 17B
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
17 lần xem

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Bảo tồn và phát huy giá trị của hát Ghẹo trong hoạt động du lịch hiện nay ở Phú Thọ. Mục đích nghiên cứu của khóa luận là phác thảo những nét cơ bản về lịch sử, nghệ thuật, văn hóa của Hát Ghẹo trong quá khứ, hiện tại, thấy được ứng dụng to lớn của nó trong hoạt động du lịch để từ đó đề ra được những phương thức bảo tồn và phát huy, ứng dụng hát Ghẹo vào du lịch trong tương lai ở tỉnh Phú Thọ..

Nội dung

Khóa luận tốt nghiệp 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI KHOA VĂN HÓA DU LỊCH --------***--------- BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA HÁT GHẸO TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH HIỆN NAY Ở PHÚ THỌ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện Lớp : TS. Nguyễn Văn Lưu : Trần Ngọc Quý : VHDL 17B HÀ NỘI - 2013 Sinh viên: Trần Ngọc Quí – Lớp VHDL 17B Khóa luận tốt nghiệp 3 MỤC LỤC MỞ ĐẦU...............................................................................................................1 1. Tính cấp thiết của đề tài.......................................................................5 2. Mục đích nghiên cứu của khóa luận....................................................6 3. Lịch sử vấn đề.......................................................................................7 4. Đối tượng, phạm vị nghiên cứu, tài liệu sử dụng................................8 5. Phương pháp nghiên cứu.....................................................................8 6. Ý nghĩa khoa học va thực tiễn..............................................................8 7. Bố cục khóa luận...................................................................................9 CHƯƠNG 1:KHÔNG GIAN VĂN HÓA QUÊHƯƠNG DÂN CA GHẸO10 1.1. Về địa giới và con người quê hương dân ca Ghẹo..........................10 1.2. Về văn hóa dân gian quê hương dân ca Ghẹo................................14 1.2.1. Văn học dân gian........................................................................15 1.2.2. Phong tục, tập quán, tín ngưỡng..................................................16 1.2.3. Nghệ thuật dân gian....................................................................19 Tiểu kết ...................................................................................................26 CHƯƠNG 2:VĂN HÓA DÂNCA GHẸO PHÚ THỌ..................................27 2.1. Đại cương về hát Ghẹo....................................................................27 2.1.1. Tên gọi .......................................................................................27 2.1.2. Tục kết nghĩa..............................................................................30 2.1.3. Tổ chức và lề lối của hát Ghẹo....................................................36 2.2. Lời ca hát Ghẹo................................................................................42 2.3. Âm nhạc hát Ghẹo...........................................................................54 2.3.1. Đại cương về các giọng hát.........................................................54 2.3.2 Nhận xét về cách dùng quãng (intervalles)...................................58 2.3.3 Nhận xét về chuyển giọng............................................................61 Sinh viên: Trần Ngọc Quí – Lớp VHDL 17B Khóa luận tốt nghiệp 4 2.4. Một số nét tương đồng và khác biệt về văn hóa, nghệ thuật giữa dân ca Ghẹo với nghệ thuật hát Xoan và quan họ................................63 Tiểu kết ...................................................................................................73 CHƯƠNG 3: HÁT GHẸO – MỘT TIỀM NĂNG DU LỊCH VĂN HÓA HẤP DẪN CỦA DU LỊCH PHÚ THỌ.............................................................74 3.1. Vị thế của hát Ghẹo trong sự phát triển du lịch Phú Thọ.............74 3.1.1. Tạo sản phẩm du lịch mang tính chất đặc thù cho Phú Thọ.........74 3.1.2. Góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam...75 3.1.3. Góp phần mang lại hiệu quả kinh tế............................................76 3.2. Đôi nét về hoạt động biểu diễn hát Ghẹo phục vụ khách du lịch ở Phú Thọ...................................................................................................77 3.2.1. Địa điểm biểu diễn hát Ghẹo.......................................................78 3.2.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ biểu diễn...................................79 3.3. Đề xuất cá nhân về việc bảo tồn, phát huy, xây dựng dân ca Ghẹo Phú Thọ thành một sản phẩm có sức hút với du khách.......................79 Tiểu kết ...................................................................................................93 KẾT LUẬN.........................................................................................................95 TÀI LIỆU THAMKHẢO.................................................................................97 PHỤ LỤC............................................................................................................99 Sinh viên: Trần Ngọc Quí – Lớp VHDL 17B Khóa luận tốt nghiệp 5 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Nước ta có một nền văn hiến lâu đời. Trải qua nghìn năm đô hộ của phong kiến phương Bắc, gần một trăm năm là thuộc địa của thực dân Pháp, nhưng dân tộc Việt Nam vẫn tồn tại và phát triển, không chỉ ở góc độ là một quốc gia độc lập, tự chủ mà còn được biểu hiện trong bản sắc văn hóa dân tộc. Bản sắc văn hóa dân tộc ta là những giá trị vật thể và phi vật thể. Trong kho tang di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc, dân ca là một trong những di sản văn hóa vô cùng quý báu. Với xu hướng hội nhập quốc tế hiện nay, Đảng và Nhà nước ta chủ trương mở rộng quan hệ về mọi mặt với tất cả các nước trên thế giới. Giao lưu văn hóa với các nước trong khu vực, cũng như với các nước trên thế giới để tiếp thu, học hỏi cái hay, cái đẹp của các nền văn hóa là cần thiết. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải bảo tồn, phát huy được bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, bởi lẽ cây có vững gốc thì cành lá mới xanh tốt được. Giao lưu văn hóa sẽ đồng thời có hai biểu hiện là tích và tiêu cực. Biểu hiện tiêu cực rất nguy hại, nó sẽ phá vỡ văn hóa truyền thống của dân tộc, quốc gia Hiện nay, cuộc sống của nhân dân ta nói chung, của nhân dân các làng Ghẹo nói riêng sôi động, gấp gáp hơn xưa. Ở các làng Ghẹo, nghệ nhân hát giỏi, thuộc nhiều bài bản, làn điệu chỉ còn một số người. Nam thanh nữ tú là đối tượng chính của ca hát Ghẹo thế nhưng, ngày nay họ ít quan tâm đến sinh hoạt ca hát này như các thế hệ trước kia. Các nghệ nhân hát giỏi, thuộc nhiều bài bản, làn điệu cổ về Hát Ghẹo và đã từng tham gia sinh hoạt ca hát này trước năm 1945 tuổi đều trên dưới 80. Những thế hệ nối tiếp các nghệ nhân trước năm 1945 và đặc biệt là tầng lớp trẻ ở các làng có tục Hát Ghẹo hiện rất ít người thuộc và hát được các bài bản, làn điệu cổ. Mặt khác các phong tục, lề lối cổ như trình tự cuộc hát, ứng tác khi ca hát không có trong các sinh hoạt Sinh viên: Trần Ngọc Quí – Lớp VHDL 17B Khóa luận tốt nghiệp 6 Ghẹo ngày nay. Đã lâu lắm rồi nhiều làng có tục Hát Ghẹo không còn duy trì những phong tục, lề lối sinh hoạt ca hát cổ truyền như xưa. Nguy cơ mất hẳn các sinh hoạt văn hóa Ghẹo cổ truyền là điều khó tránh khỏi Phú Thọ hiện nay đang là một môt trường mầu mỡ để du lịch đâm hoa kết trái, nếu hát Ghẹo cộng hưởng được với du lịch ắt sẽ là một thành công lớn với không chỉ bảo tồn và phát huy hát Ghẹo mà còn đem lại sự vượt bậc lớn cho du lịch Phú Thọ nói riêng và cả nước nói chung. Nghiên cứu về lịch sử, văn hóa của sinh hoạt Hát ghẹo để thấy rõ giá trị văn hóa – nghệ thuật, những biến đổi của sinh hoạt ca hát này trong hiện tại, để từ đó có những biện pháp, đề án khả thi cho việc bảo tồn, phát huy giá trị là vấn đề cấp thiết. 2. Mục đích nghiên cứu của khóa luận Dân tộc Việt Nam nói chung, người Việt nói riêng có những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, đa dạng. Chỉ với những bài bản dân ca hiện đã được công bố, do các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, các nhà nghiên cứu âm nhạc dân gian, các thạc sĩ…sưu tầm mấy chục năm gần đây, chúng ta đã thấy choáng ngợp trước kho tàng di sản văn hóa phi vật thể vô cùng quý giá này. Trong âm nhạc dân gian Việt Nam thì dân ca người Việt vùng trung du có một vị trí đặc biệt quan trong, không những ở khối lượng đồ sộ các bài bản, làn điệu mà còn ở giá trị nghệ thuật. Làng quê Trung du hiện nay đang có nhiều thay đổi, cuộc sống hiện đại với những phương tiện và tiện nghi của văn minh công nghiệp đã lấn lướt cánh đồng êm ả, thơ mộng. Mặt tích cực của văn minh công nghiệp với đời sống của nhân dân ta nói chung, của nhân dân các làng có tục Hát Ghẹo nói riêng là rất rõ. Nhưng tiếc thay, còn đâu những đêm trăng thanh gió mát, làng Sinh viên: Trần Ngọc Quí – Lớp VHDL 17B Khóa luận tốt nghiệp 7 quê ngập trong ánh trăng vàng, tĩnh lặng, trên trời cao vi vu tiếng sáo diều, dưới mặt đất trước những cửa đình hay bên những sườn đồi, hoặc trong những mái nhà tranh chỉ có tiếng hát khi thì thành kính, lúc thì ngọt ngào, đằm thắm của những làng Ghẹo. Mục đích nghiên cứu của khóa luận là phác thảo những nét cơ bản về lịch sử, nghệ thuật, văn hóa của Hát Ghẹo trong quá khứ, hiện tại, thấy được ứng dụng to lớn của nó trong hoạt động du lịch để từ đó đề ra được những phương thức bảo tồn và phát huy, ứng dụng hát Ghẹo vào du lịch trong tương lai ở tỉnh Phú Thọ. 3. Lịch sử vấn đề Năm 1958, nhạc sĩ Nguyễn Đăng Hòe in rô nê ô tài liệu Hát Ghẹo. Từ những năm 80 của thế kỷ XX đến nay đã có nhiều những tài liệu, sách báo, tạp chí….nghiên cứu về văn hóa dân gian, về dân ca Trung du được công bố. Có thể kể đến một vài ví dụ như: cuốn “Tìm hiểu âm nhạc cổ truyền“ XB 1986 của GSTS Tô Ngọc Thanh, tập “Văn nghệ dân gian Phú Thọ“ XB 1999 hay gần đây có đề tài “Nghiên cứu, bảo tồn, phát huy di sản hát Ghẹo ở Phú Thọ“ do Ngô Xuân Hương chủ nhiệm đề tài, năm 1986, sở Văn hóa – Thông tin Vĩnh Phú đã xuất bản cuốn “Địa chí Vĩnh Phú văn hóa dân gian đất tổ“. Năm 1994, NXB Hà nội đã ấn hành cuốn “Tìm hiểu dân ca Việt Nam” của Phạm Phúc Minh Cuốn sách “Bước đầu tìm hiểu Hát Ghẹo Vĩnh Phú” cuả Nguyễn Đăng Hòe và phần hát Ghẹo trong sách “Địa chí Vĩnh Phú văn hóa dân gian vùng Đất Tổ” đã đưa ra những câu chuyện, lời kể của nhân dân, nghệ nhân các làng có tục hát Ghẹo, về nguồn gốc và một số đặc điểm của sinh hoạt hát Ghẹo. Sau các công trình nghiên cứu về hát Ghẹo ở trên cho đến nay có nhiều các công trình nghiên cứu, các bài viết về hát Ghẹo được công bố. Sau những tập dân ca được sưu tập những thế kỷ 50, 60, 70 của thế kỷ XX thì công tác sưu tầm các bài bản, làn điệu Ghẹo chưa thấy xuất thêm những tập dân ca mới nào

Tài liệu liên quan