Quc gia
THỐNG CUỘC SỐNG
MỘT
SỐ
GIẢI
PHÁP
PHÁT
TRIỂN
ThS. Khổng Văn Thắng*
Bắc Ninh là tỉnh thuộc vùng Đồng bng
tỉnh ngày càng hiệu quả hơn, đáp ứng nhu cu
Bc Bộ, có nhiều tuyến đường giao thông quan
ca du khách và tăng nguồn vốn tích lũy cho
trng chạy qua. Ngoài ra, Bắc Ninh còn là cái
việc phát triển kinh tế tnh Bc Ninh.
nôi của phật giáo Việt Nam và là trung tâm của
các lễ hi truyn thống và là đất trăm nghề,
đặc biệt dân ca Quan họ Bc Ninh, mt loi
hình nghệ thuật đặc sắc được UNESCO công
nhận là di sản văn hóa nhân loại. Vì thế, trong
mấy năm gần đây, du lịch Bắc Ninh đã không
ngừng phát triển vi nhng loại hình du lịch
đặc sc, hp dẫn. Tuy nhiên, sự phát triển và
những đóng góp đó chưa tương xứng vi tim
năng của tỉnh. Do đó, phải có đánh giá đầy đủ
và có hệ thống, đề ra giải pháp phát triển
ngành với các loại hình độc đáo từ ngun di
Thc trng ngun lc du lch tnh
Bc Ninh
Bắc Ninh là tỉnh có di tích lịch sử văn hóa
vừa phong phú về số lượng, vừa đặc sắc và
độc đào về loại hình và giá trị. Theo kết qu
nghiên cứu ca Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lch, hiện nay toàn tỉnh có trên 1.259 điểm di
tích. Trong đó, có 428 điểm di tích lịch sử văn
hoá đã được xếp hng (gồm 191 di tích được
công nhận là di tích cấp quốc gia và 237 di tích
được công nhận di tích cấp địa phương).
tích lịch s, lhội và làng nghề, để du lch ca
Bng 1: Di tích tỉnh Bắc Ninh phân theo cấp di tích
TT
Địa điểm
Diện tích
(km2)
Số di tích
Phân theo cấp di tích, mật độ
Mật độ di Địa Mật độ di
tích/km2 phương tích/km2
1
TP Bc Ninh
82,6
76
41
0,50
35
0,42
2
Từ Sơn
61,3
78
42
0,68
36
0,58
3
Tiên Du
95,7
52
23
0,24
29
0,30
4
Yên Phong
96,9
62
32
0,33
30
0,30
5
Quế Võ
154,8
28
9
0,06
19
0,12
6
Gia Bình
107,8
43
10
0,09
33
0,30
7
Lương Tài
105,7
36
10
0,09
26
0,24
8
Thuận Thành
117,9
53
24
0,20
29
0,25
Toàn tỉnh
822,71
428
191
0,23
237
0,29
Ngun: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh năm 2014
* Cc Thống kê tỉnh Bc Ninh
S 06 2015
55
Thng Cuc sng
Du lch tnh Bắc Ninh…
Lhi truyn thống là đối tượng du lch
tế ca cả làng, xã và một snghề còn có khả
văn hóa tiêu biểu ca tnh Bắc Ninh. Tính đến
năng khai thác để phc vnhu cu hiu biết,
nay, trong số hơn 600 lễ hi ln nhỏ trên địa
tham quan của khách du lịch như nghề khm
bàn tỉnh Bắc Ninh có khoảng hơn 40 lễ hi quan
trai, sơn mài, làm tranh, mây tre đan, dệt, g
trọng, được duy trì tổ chc hàng năm. Trong đó
mnghệ, đồ đồng mngh.
có 10 lễ hội có ý nghĩa đặc biệt và có tầm nh
hưởng lớn có thể kể đến bao gm: (1) Lhi
chùa Phật Tích; (2) Lễ hi Lim; (3) Lhội đền
Bà Chúa Kho; (4) Lhội Kinh Dương Vương; (5)
Lhi Dim; (6) Lhội làng Tam Tảo; (7) L
Ngoài ra, Bắc Ninh còn nổi tiếng là nơi có
nhiu nghthủ công với hơn 62 làng nghề
khác nhau như làng nghề làm tranh Đông Hồ,
làm giấy Phong Khê, rèn Đa Hội, đúc đồng Đại
Bái, khảm trai Đồng K, chm khc gỗ Phù
Khê, dệt Tương Giang, sơn mài Đình Bảng...
Nhiu nghtruyn thng Bc Ninh hin nay
đã mai một do ảnh hưởng của các yếu tkinh
tế, xã hi, mt snghề còn tồn tại nhưng qui
mô nhỏ, chỉ góp phần ci thin kinh tế gia
đình. Làng nghề thủ công truyền thống là một
trong những địa điểm thu hút khách du lịch
nhưng không phải làng nghề nào cũng có thể
tchức đưa khách đến. Nhiu nghnếu được
gìn giữ, khôi phục sẽ góp phần phát triển kinh
Thc trạng khai thác hoạt động kinh
doanh Du lch
- Lượng khách du lịch: Lượng khách du
lịch đến Bắc Ninh trong giai đoạn 2010 - 2014
có xu hướng ngày càng tăng, năm 2010 có 460
nghìn lượt khách đến du lịch thì đến năm 2014
đã tăng lên 1.594 nghìn lượt khách, bình quân
năm giai đoạn 2010 - 2014 tăng 36,44%/năm,
vượt t5- 6% so vi chỉ tiêu kế hoch. Tuy
nhiên, khách du lịch nội địa vn chiếm đa số
ca tỉnh, trung bình hàng năm chiếm 95,3%
tổng lượng khách đến. Trong giai đoạn 2010 -
2014, số lượng khách nội địa đến vi Bc Ninh
có tốc độ tăng trưởng trung bình tuy cao đạt
35,97%/năm, song vẫn thấp hơn so với khách
quc tế đạt 47,29%/năm. Nếu năm 2010 Bắc
Ninh mới thu hút được 17 nghìn lượt khách
quc tế đến du lịch và chiếm 3,7% tổng lượng
khách, thì đến năm 2014, lượng khách quốc tế
đến vi Bắc Ninh đã là 80 nghìn lượt người và
chiếm 5,02%.
Bng 2: Số lượt khách đến du lch tnh Bắc Ninh giai đoạn 2010-2014
Năm
Tốc độ phát triển
Chỉ tiêu
2010
2011
2012
2013
2014
bình quân 2010-
2014 (%)
Tng số (nghìn
lượt người)
460
1183
1079
1231
1594
136,44
- Khách nội địa
443
1146
1033
1152
1514
135,97
- Khách quốc tế
17
37
46
79
80
147,29
Nguồn: Niên giám Thống kê năm 2014
Khách du lịch đến Bc Ninh chyếu đến
chưa có hệ thống cơ sở lưu trú chất lượng cao,
từ Hà Nội và các tỉnh Bc B, Bc Trung B.
ít hoạt động vui chơi giải trí và các dịch vb
Do đặc thù vị trí địa lý nằm gn kề Hà Nội và
sung khác nên đa phần khách du lịch chtham
56
S 06 2015
Du lch tnh Bắc Ninh…
Thng Cuc sng
quan du lch ti Bắc Ninh trong ngày mà không
Xét về mục đích của khách du lịch đến
lưu trú qua đêm (gọi là khách du lịch vãng lai).
vi Bc Ninh cho thy du lch thuần túy vẫn là
Theo kết quả điều tra mu ca Vin du lch
chyếu, bình quân từ 44 đến 46%, đến va
bn vững đối với khách du lịch nội địa đến Bc
du
lch
va
mua
sm
ch
chiếm
t
14
đến
Ninh và tham vấn các cơ quan chuyên môn liên
15%; đến va du lch vừa thăm người thân
quan ca tnh, tlệ khách du lịch nội địa vãng
bạn bè bình quân là từ 9 đến 10% còn lại là
lai đến Bắc Ninh khá đông, chiếm khong 70%
đến vi mục đích khác (xem bảng 4).
thi k2003-2007 và 50% thời k2010-2014.
Bng 3: Cơ cấu khách du lch quc tế phân theo mục đích chuyến đi giai đoạn 2010 - 2014
TT
Thị trường
2010
2011
Năm
2012
2013
2014
1
Du lch thuần thuý
45
46
44
45
46
2
Thương mại
15
14
15
15
15
3
Thăm thân
10
10
10
10
9
4
Mục đích khác
30
30
31
30
30
Ngun: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh năm 2014
- Mức chi tiêu và ngày lưu trú trung bình:
quc tế lạ nhanh hơn với mức bình quân giai
Theo sliu thống kê cho thấy doanh thu hot
đoạn
2010-2014
21,73%,
đây
đang
động du lch ca tnh Bắc Ninh tăng liên tục,
hướng mBc Ninh cần phát huy mạnh m
năm 2010 đạt 81,5 tỷ đồng tăng lên 144 tỷ
hơn. Xét về cơ cấu ngun thu cho thy thu t
đồng năm 2014 đã đạt, tăng bình quân giai
khách nội địa vẫn là đa số, năm 2010 chiếm
đoạn
15,29%/năm,
trong
đó,
mức
tăng
67,37%
tăng lên 59,44%
năm 2014 , khách
doanh thu của khách nội địa là 11,74%/năm,
quc tế năm 2010 chiếm 32,63% tng doanh
trong khi đó mức tăng doanh thu của khách
thu thì đến năm 2014 tăng lên 40,56%.
Bng 4: Doanh thu du lch tnh Bắc Ninh giai đoạn 2010 - 2014
Năm
Tốc độ phát
Thị trường
2010
2011
2012
2013
2014
triển bình quân
2010-2014 (%)
Tng doanh thu
(tỷ đồng)
81,51
96,80
137
137
144
115,29
- Khách nội địa
54,9
63,3
82.1
83,8
85.6
111,74
- Khách quốc tế
26,6
33,5
54.9
53,2
58.4
121,73
Nguồn: Niên giám Thống kê tỉnh Bắc Ninh năm 2014
Số ngày khách lưu trú: Cả khách quốc tế
Phòng và Quảng Ninh trong khi đó điều kiện đi
và khách nội địa lưu trú ở khách sạn ca Bc
lại đến với các địa phương này lại khá thuận li
Ninh tương đối ngắn,
trung
bình chỉ khong
nên
số
khách
đi
từ
Nội
thường
ch
đến
0,9 - 1,4 ngày... Nguyên nhân chủ yếu ở đây là
thăm quan các điểm di tích trong ngày.
do Bắc Ninh tương đối gn với Hà Nội, Hi
S 06 2015
57

Du lịch tỉnh Bắc Ninh qua con số thống kê và một số giải pháp phát triển - ThS. Khổng Văn Thắng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 7 | FileSize: M | File type: PDF
0 lần xem

Du lịch tỉnh Bắc Ninh qua con số thống kê và một số giải pháp phát triển - ThS. Khổng Văn Thắng. Bắc Ninh là tỉnh thuộc vùng Đồng bằng Bắc Bộ, có nhiều tuyến đường giao thông quan trọng chạy qua. Vì thế, trong mấy năm gần đây, du lịch Bắc Ninh đã không ngừng phát triển với những loại hình du lịch đặc sắc, hấp dẫn. Bài viết đánh giá đầy đủ và có hệ thống, đề ra giải pháp phát triển ngành với các loại hình độc đáo từ nguồn di tích lịch sử, lễ hội và làng nghề, để du lịch của tỉnh ngày càng hiệu quả hơn, đáp ứng nhu cầu của du khách và tăng nguồn vốn tích lũy cho việc phát triển kinh tế tỉnh Bắc Ninh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem

https://slideshare.vn/du-lich/du-lich-tinh-bac-ninh-qua-con-so-thong-ke-va-mot-so-giai-phap-phat-trien-ths-kho-189buq.html

Nội dung


THỐNG KÊ VÀ CUỘC SỐNG

VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
ThS. Khổng Văn Thắng*
Bắc Ninh là tỉnh thuộc vùng Đồng bằng
Bắc Bộ, có nhiều tuyến đường giao thông quan
trọng chạy qua. Ngoài ra, Bắc Ninh còn là cái
nôi của phật giáo Việt Nam và là trung tâm của
các lễ hội truyền thống và là đất trăm nghề,
đặc biệt dân ca Quan họ Bắc Ninh, một loại
hình nghệ thuật đặc sắc được UNESCO công
nhận là di sản văn hóa nhân loại. Vì thế, trong
mấy năm gần đây, du lịch Bắc Ninh đã không
ngừng phát triển với những loại hình du lịch
đặc sắc, hấp dẫn. Tuy nhiên, sự phát triển và
những đóng góp đó chưa tương xứng với tiềm
năng của tỉnh. Do đó, phải có đánh giá đầy đủ
và có hệ thống, đề ra giải pháp phát triển
ngành với các loại hình độc đáo từ nguồn di
tích lịch sử, lễ hội và làng nghề, để du lịch của

tỉnh ngày càng hiệu quả hơn, đáp ứng nhu cầu
của du khách và tăng nguồn vốn tích lũy cho
việc phát triển kinh tế tỉnh Bắc Ninh.
Thực trạng nguồn lực du lịch tỉnh
Bắc Ninh
Bắc Ninh là tỉnh có di tích lịch sử văn hóa
vừa phong phú về số lượng, vừa đặc sắc và
độc đào về loại hình và giá trị. Theo kết quả
nghiên cứu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch, hiện nay toàn tỉnh có trên 1.259 điểm di
tích. Trong đó, có 428 điểm di tích lịch sử văn
hoá đã được xếp hạng (gồm 191 di tích được
công nhận là di tích cấp quốc gia và 237 di tích
được công nhận di tích cấp địa phương).

Bảng 1: Di tích tỉnh Bắc Ninh phân theo cấp di tích
TT

Địa điểm

Diện tích
(km2)

1
2
3
4
5
6
7
8

TP Bắc Ninh
Từ Sơn
Tiên Du
Yên Phong
Quế Võ
Gia Bình
Lương Tài
Thuận Thành

82,6
61,3
95,7
96,9
154,8
107,8
105,7
117,9
822,71

Toàn tỉnh

Phân theo cấp di tích, mật độ
Số di tích

Quốc gia

Mật độ di
tích/km2

Địa
phương

Mật độ di
tích/km2

76
78
52
62
28
43
36
53

41
42
23
32
9
10
10
24

0,50
0,68
0,24
0,33
0,06
0,09
0,09
0,20

35
36
29
30
19
33
26
29

0,42
0,58
0,30
0,30
0,12
0,30
0,24
0,25

428

191

0,23

237

0,29

Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh năm 2014
* Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh
SỐ 06 – 2015

55

55

Du lịch tỉnh Bắc Ninh…

Thống kê và Cuộc sống
Lễ hội truyền thống là đối tượng du lịch
văn hóa tiêu biểu của tỉnh Bắc Ninh. Tính đến
nay, trong số hơn 600 lễ hội lớn nhỏ trên địa
bàn tỉnh Bắc Ninh có khoảng hơn 40 lễ hội quan
trọng, được duy trì tổ chức hàng năm. Trong đó
có 10 lễ hội có ý nghĩa đặc biệt và có tầm ảnh
hưởng lớn có thể kể đến bao gồm: (1) Lễ hội
chùa Phật Tích; (2) Lễ hội Lim; (3) Lễ hội đền
Bà Chúa Kho; (4) Lễ hội Kinh Dương Vương; (5)
Lễ hội Diềm; (6) Lễ hội làng Tam Tảo; (7) Lễ
hội Đền Đô; (8) Lễ hội Thập Đình; (9) Lễ hội
Đền Cao Lỗ Vương; (10) Lễ hội Chùa Dâu.

tế của cả làng, xã và một số nghề còn có khả

năng khai thác để phục vụ nhu cầu hiểu biết,
tham quan của khách du lịch như nghề khảm
trai, sơn mài, làm tranh, mây tre đan, dệt, gỗ
mỹ nghệ, đồ đồng mỹ nghệ.
Thực trạng khai thác hoạt động kinh
doanh Du lịch

- Lượng khách du lịch: Lượng khách du
lịch đến Bắc Ninh trong giai đoạn 2010 - 2014
có xu hướng ngày càng tăng, năm 2010 có 460
nghìn lượt khách đến du lịch thì đến năm 2014
đã tăng lên 1.594 nghìn lượt khách, bình quân
năm giai đoạn 2010 - 2014 tăng 36,44%/năm,
vượt từ 5- 6% so với chỉ tiêu kế hoạch. Tuy
nhiên, khách du lịch nội địa vẫn chiếm đa số
của tỉnh, trung bình hàng năm chiếm 95,3%
tổng lượng khách đến. Trong giai đoạn 2010 2014, số lượng khách nội địa đến với Bắc Ninh
có tốc độ tăng trưởng trung bình tuy cao đạt
35,97%/năm, song vẫn thấp hơn so với khách
quốc tế đạt 47,29%/năm. Nếu năm 2010 Bắc
Ninh mới thu hút được 17 nghìn lượt khách
quốc tế đến du lịch và chiếm 3,7% tổng lượng
khách, thì đến năm 2014, lượng khách quốc tế
đến với Bắc Ninh đã là 80 nghìn lượt người và
chiếm 5,02%.

Ngoài ra, Bắc Ninh còn nổi tiếng là nơi có
nhiều nghề thủ công với hơn 62 làng nghề
khác nhau như làng nghề làm tranh Đông Hồ,
làm giấy Phong Khê, rèn Đa Hội, đúc đồng Đại
Bái, khảm trai Đồng Kỵ, chạm khắc gỗ Phù
Khê, dệt Tương Giang, sơn mài Đình Bảng...
Nhiều nghề truyền thống ở Bắc Ninh hiện nay
đã mai một do ảnh hưởng của các yếu tố kinh
tế, xã hội, một số nghề còn tồn tại nhưng qui
mô nhỏ, chỉ góp phần cải thiện kinh tế gia
đình. Làng nghề thủ công truyền thống là một
trong những địa điểm thu hút khách du lịch
nhưng không phải làng nghề nào cũng có thể
tổ chức đưa khách đến. Nhiều nghề nếu được
gìn giữ, khôi phục sẽ góp phần phát triển kinh

Bảng 2: Số lượt khách đến du lịch tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2010-2014
Năm
Chỉ tiêu

Tốc độ phát triển
bình quân 20102014 (%)

2010

2011

2012

2013

2014

Tổng số (nghìn
lượt người)

460

1183

1079

1231

1594

136,44

- Khách nội địa

443

1146

1033

1152

1514

135,97

- Khách quốc tế

17

37

46

79

80

147,29

Nguồn: Niên giám Thống kê năm 2014
Khách du lịch đến Bắc Ninh chủ yếu đến
từ Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.
Do đặc thù vị trí địa lý nằm gần kề Hà Nội và
56

chưa có hệ thống cơ sở lưu trú chất lượng cao,
ít hoạt động vui chơi giải trí và các dịch vụ bổ
sung khác nên đa phần khách du lịch chỉ tham
SỐ 06– 2015

56

Thống kê và Cuộc sống

Du lịch tỉnh Bắc Ninh…

quan du lịch tại Bắc Ninh trong ngày mà không
lưu trú qua đêm (gọi là khách du lịch vãng lai).
Theo kết quả điều tra mẫu của Viện du lịch
bền vững đối với khách du lịch nội địa đến Bắc
Ninh và tham vấn các cơ quan chuyên môn liên
quan của tỉnh, tỷ lệ khách du lịch nội địa vãng
lai đến Bắc Ninh khá đông, chiếm khoảng 70%
thời kỳ 2003-2007 và 50% thời kỳ 2010-2014.

Xét về mục đích của khách du lịch đến
với Bắc Ninh cho thấy du lịch thuần túy vẫn là
chủ yếu, bình quân từ 44 đến 46%, đến vừa
du lịch vừa mua sắm chỉ chiếm từ 14 đến
15%; đến vừa du lịch vừa thăm người thân
bạn bè bình quân là từ 9 đến 10% còn lại là
đến với mục đích khác (xem bảng 4).

Bảng 3: Cơ cấu khách du lịch quốc tế phân theo mục đích chuyến đi giai đoạn 2010 - 2014
TT
1
2
3
4

Thị trường
Du lịch thuần thuý
Thương mại
Thăm thân
Mục đích khác

Năm
2010

2011

2012

2013

2014

45
15
10
30

46
14
10
30

44
15
10
31

45
15
10
30

46
15
9
30

Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh năm 2014
- Mức chi tiêu và ngày lưu trú trung bình:
Theo số liệu thống kê cho thấy doanh thu hoạt
động du lịch của tỉnh Bắc Ninh tăng liên tục,
năm 2010 đạt 81,5 tỷ đồng tăng lên 144 tỷ
đồng năm 2014 đã đạt, tăng bình quân giai
đoạn là 15,29%/năm, trong đó, mức tăng
doanh thu của khách nội địa là 11,74%/năm,
trong khi đó mức tăng doanh thu của khách

quốc tế lạ nhanh hơn với mức bình quân giai
đoạn 2010-2014 là 21,73%, đây đang là
hướng mở Bắc Ninh cần phát huy mạnh mẽ
hơn. Xét về cơ cấu nguồn thu cho thấy thu từ
khách nội địa vẫn là đa số, năm 2010 chiếm
67,37% tăng lên 59,44% năm 2014 , khách
quốc tế năm 2010 chiếm 32,63% tổng doanh
thu thì đến năm 2014 tăng lên 40,56%.

Bảng 4: Doanh thu du lịch tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2010 - 2014
Thị trường

2010

2011

2012

2013

2014

Tốc độ phát
triển bình quân
2010-2014 (%)

Tổng doanh thu
(tỷ đồng)

81,51

96,80

137

137

144

115,29

- Khách nội địa

54,9

63,3

82.1

83,8

85.6

111,74

- Khách quốc tế

26,6

33,5

54.9

53,2

58.4

121,73

Năm

Nguồn: Niên giám Thống kê tỉnh Bắc Ninh năm 2014
Số ngày khách lưu trú: Cả khách quốc tế
và khách nội địa lưu trú ở khách sạn của Bắc
Ninh tương đối ngắn, trung bình chỉ khoảng
0,9 - 1,4 ngày... Nguyên nhân chủ yếu ở đây là
do Bắc Ninh tương đối gần với Hà Nội, Hải
SỐ 06 – 2015

Phòng và Quảng Ninh trong khi đó điều kiện đi
lại đến với các địa phương này lại khá thuận lợi
nên số khách đi từ Hà Nội thường chỉ đến
thăm quan các điểm di tích trong ngày.

57

57

Du lịch tỉnh Bắc Ninh…

Thống kê và Cuộc sống
Thực trạng hệ thống cơ sở vật chất
kỹ thuật và nguồn nhân lực

- Hệ thống lưu trú: Cùng với xu hướng
chung của cả nước hiện nay, do lượng khách và
nhu cầu xã hội ngày càng tăng nên các khách
sạn, nhà nghỉ được xây dựng thêm để đáp ứng
kịp thời nhu cầu của khách du lịch. Năm 2010,
toàn tỉnh có 165 cơ sở lưu trú (6 khách sạn, 159
nhà nghỉ) thì năm 2014 toàn tỉnh đã có 296 cơ

sở lưu trú (16 khách sạn, 280 nhà nghỉ), …
số
khách sạn tăng 166% và số nhà nghỉ tăng
76,1%. Số buồng, giường cũng phát triển
mạnh, năm 2010 toàn tỉnh có 1.506 buồng và
1.892 giường, thì đến năm 2014 toàn tỉnh đã có
3.429 buồng và 4.401 giường, tăng 127,68% về
số buồng và tăng 132,6% về số gường so với
năm 2010. Về hệ số sử dụng buồng cũng cho
thấy mức tăng khá qua từng năm.

Bảng 5: Số lượng cơ sở lưu trú tỉnh Bắc Ninh 2010 - 2014
STT
1

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm
2010

2011

2012

2013

2014

Tổng cơ sở

Cơ sở

165

254

268

274

296

- Số Khách sạn

Cơ sở

6

18

15

14

16

- Số Nhà nghỉ

Cơ sở

159

236

253

260

280

2

Số buồng

Buồng

1506

2592

2727

2900

3429

3

Hệ số sử dụng buồng

Lần

- Khách sạn

Lần

208

549

510

561

741

- Nhà nghỉ

Lần

1298

2043

2217

2339

2688

Số giường

Giường

1892

3159

3466

3601

4401

- Khách sạn

Giường

289

504

764

825

1050

- Nhà nghỉ

Giường

1603

2655

2702

2776

3351

4

Nguồn: Niên giám Thống kê tỉnh Bắc Ninh năm 2014
Ngoài hệ thống khách sạn, nhà nghỉ, các
hệ thống vui chơi khác bao gồm nhà hàng,
phòng hội nghị, cơ sở vui chơi giải trí... Hệ
thống cơ sở ăn uống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
cũng ngày càng đa dạng hầu hết các cơ sở lưu
trú đều kinh doanh dịch vụ ăn uống. Các nhà
hàng ăn uống luôn đáp ứng nhu cầu của du
khách. Các cơ sở vui chơi giải trí, thể thao số
lượng cũng như chất lượng còn rất hạn chế,
mới chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu
của người dân địa phương, chưa đáp ứng được
nhu cầu của khách du lịch.

- Số lao động: Hiện tại, toàn tỉnh có 1.140
người hoạt động trong lĩnh vực du lịch, tăng
bình quân giai đoạn 2010-2014 là 12,41%,
58

trong đó xu hướng tăng lao động đại học và
trên đại học tăng nhanh bình quân 61,98%,
chứng tỏ nhân lực ngành Du lịch đang đòi hỏi
cao dần và phù hợp với hội nhập quốc tế. Một
điểm bất cập hiện nay là cán bộ quản lý Nhà
nước về du lịch cấp huyện, thị xã mới chỉ từ 1
đến 2 cán bộ theo dõi về du lịch theo hướng
kiêm nhiệm chuyên môn nhiều lĩnh vực. Do
vậy còn nhiều hạn chế trong công tác quản lý
Nhà nước, mức độ tham mưu cho cấp uỷ,
chính quyền địa phương về du lịch còn yếu.
Đối với các doanh nghiệp cổ phần, doanh
nghiệp tư nhân, công ty TNHH, lực lượng lao
động chưa qua đào tạo du lịch chiếm đến
50%. Tình trạng chung là thừa lao động lớn
tuổi, chưa được đào tạo chuyên môn nghiệp
SỐ 06– 2015

58

Thống kê và Cuộc sống

Du lịch tỉnh Bắc Ninh…

vụ, thiếu lao động được đào tạo cơ bản về
chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ngữ có chất
lượng. Đặc biệt là đội ngũ hướng dẫn viên và
thuyết minh viên tại các điểm du lịch hiện đang

gặp rất nhiều khó khăn. Do lực lượng mỏng và
thiếu cả về kinh nghiệm lẫn chuyên môn
nghiệp vụ.

Bảng 6: Số lao động ngành du lịch phân theo trình độ giai đoạn 2010 – 2014
STT

Chỉ tiêu

Năm

Tốc độ phát triển bình
quân 2010-2014 (%)

2010

2011

2012 2013 2014

Tổng số

714

730

814

850

1140

112,41

1

ĐH và trên ĐH

26

45

58

72

179

161,98

2

CĐ, trung cấp

48

67

115

130

197

142,33

3

Đào tạo khác

115

135

142

150

164

109,28

4

Chưa qua đào tạo

525

483

499

498

600

103,39

Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh năm 2014
Một số khó khăn trong hoạt động du
lịch tỉnh Bắc Ninh
Bên cạnh những thuận lợi cơ bản về sự
trù phú của các di tích lịch sử văn hóa, các
làng nghề truyền thống lâu năm, phát triển du
lịch của Bắc Ninh vẫn còn rất nhiều khó khăn
đó là: Các điều kiện tự nhiên không phong phú
dẫn đến nghèo nàn tài nguyên du lịch tự
nhiên; đây lại là vùng đất phát triển lâu đời
nên phần lớn diện tích đất có sự tập trung dân
cư với mật độ cao, quĩ đất dành cho phát triển
dịch vụ công ích và các công trình dịch vụ du
lịch không còn nhiều, ở một số điểm tài
nguyên có giá trị thì rất hạn chế về không gian
để mở rộng dịch vụ. Các tài nguyên nhân văn
còn lại (trừ thưởng thức quan họ và nghiên
cứu tìm hiểu các di tích lịch sử) chủ yếu phù
hợp với khách nội địa, ít phù hợp nhu cầu của
khách quốc tế. Nằm trên trục đường nối trung
tâm gửi khách lớn nhất miền Bắc với di sản
thiên nhiên thế giới hấp dẫn du khách nhất
Việt Nam (Vịnh Hạ Long) nhưng lại quá gần
trung tâm thành phố Hà Nội đã có sự phát
triển về cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch nên khó
khai thác dịch vụ lưu trú. Từ nhận định về
những hạn chế này, tỉnh Bắc Ninh cần nghiên
SỐ 06 – 2015

cứu và áp dụng những giải pháp phù hợp, đầu
tư hợp lý thì mới khai thác có hiệu quả những
nguồn lực của tỉnh và khắc phục những hạn
chế nêu trên.
Một số giải pháp phát triển du lịch
Bắc Ninh
Việc đầu tư phát triển du lịch tỉnh Bắc
Ninh đến năm 2030 cần đạt được những mục
tiêu cơ bản: Đầu tư xây dựng để có được hệ
thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch tương đối
đồng bộ, có chất lượng; Đầu tư để đa dạng
hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm du
lịch hiện có và phát triển các sản phẩm mới,
các sản phẩm du lịch đặc thù, hấp dẫn có sức
cạnh tranh cao của du lịch Bắc Ninh; Đầu tư để
khai thác, đồng thời phải bảo vệ, tôn tạo và
phát triển nguồn tài nguyên; cải thiện môi
trường du lịch nhằm đảm bảo cho sự phát triển
bền vững. Để làm được điều đó, chúng ta cần:

Một là, đẩy nhanh công tác quy hoạch
và đưa quy hoạch đi trước một bước. Vì du lịch
là một ngành kinh tế có tính liên ngành và liên
vùng. Chính vì vậy cần chú trọng việc xây dựng
các quy hoạch mạng lưới, đặc biệt là quy
hoạch giao thông, xây dựng phát triển đô thị
59

59

1144403

Tài liệu liên quan