Y BAN NHÂN DÂN QUN .................
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Y BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG (XÃ) .............
Đc lp ­ T do ­ Hnh phúc
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Số: …./….
.............., ngày....tháng....năm.....
PHIU CHUYN ĐƠN T CÁO
Kính gi: ......................................................................
Ủy ban nhân dân phường: UBND phường: .......................... quận ......................................................
Xin chuyển đến: .................................................................................................................................
Đơn tố cáo của: ..................................................................................................................................
Địa chỉ: ...............................................................................................................................................
Về việc: ..............................................................................................................................................
Đề nghị: ..................................................... giải quyết trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được
đơn tố cáo theo đúng Điều 36 Pháp lệnh khiếu nại tố cáo của công dân của Hội đồng Nhà nước.
Nơi nhn:
TM. Y BAN NHÂN
- ............................
CH TCH
- .............................

Mẫu phiếu chuyển đơn tố cáo

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 65 | Page: 1 | FileSize: M | File type: DOC
65 lần xem

Mẫu phiếu chuyển đơn tố cáo. Tham khảo tài liệu “Mẫu phiếu chuyển đơn tố cáo” là mẫu phiếu được ủy ban nhân dân lập ra và gửi tới cơ quan cấp trên có thẩm quyền để chuyển đơn tố cáo lên cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Mẫu phiếu nêu rõ cơ quan được chuyển đơn tố cáo tới, nội dung của đơn tố cáo. Mời các bạn cùng tham khảo!. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Nội dung


1162022