Mẫu đơn kháng cáo vụ án hành chính

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 113 | Page: 3 | FileSize: 0.00 M | File type: DOC
Mẫu đơn kháng cáo vụ án hành chính. Tài liệu “Mẫu đơn kháng cáo vụ án hành chính” là mẫu đơn kháng cáo được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để kháng cáo về vụ án hành chính. Mẫu đơn kháng cáo nêu rõ nội dung kháng cáo, lý do kháng cáo. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo!
Mu s 24­HC (Ban hành kèm theo Ngh quyết s 02/2017/NQ­HĐTP
ngày 13 tháng 01 năm 2017 ca Hi đng Thm phán Tòa án nhân dân ti cao)
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Đc lp ­ T do ­ Hnh phúc
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
............., ngày.....tháng......năm......
ĐƠN KHÁNG CÁO
Kính gi: Tòa án nhân dân (1) .............................................
Người kháng cáo: (2)..............................................................................................................
Đa ch: (3)...............................................................................................................................
Sđin thoi (nếu có):........................., sfax (nếu có).................................................
Đa chthư đin t(nếu có):................................................................................................
Là: (4)......................................................................................................................................
Kháng cáo: (5).........................................................................................................................
Lý do ca vic kháng cáo: (6)................................................................................................
................................................................................................................................................
Yêu cu Tòa án cp phúc thm gii quyết nhng vic sau đây: (7) ...................................
................................................................................................................................................
Nhng tài liu, chng cbsung kèm theo đơn kháng cáo gm có: (8)
1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................
Người kháng cáo (9)
Hướng dn sdng mu s24­HC:
(1) Ghi tên Tòa án đã xét xsơ thm ván. Nếu là Tòa án nhân dân cp huyn, thì cn
ghi rõ Tòa án nhân dân huyn nào thuc tnh, thành phtrc thuc trung ương nào (ví
d: Tòa án nhân dân huyn Y, tnh ĐN); nếu là Tòa án nhân dân cp tnh, thì cn ghi rõ
Tòa án nhân dân tnh (thành ph) nào (ví d: Tòa án nhân dân thành phHà Ni). Cn
ghi đa chcthca Tòa án (nếu đơn kháng cáo được gi qua dch vbưu chính).
(2) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì ghi htên ca cá nhân đó; trường hp người
kháng cáo là người đi din hp pháp ca người chưa thành niên, người mt năng lc
hành vi dân s, người bhn chế năng lc hành vi dân s, người có khó khăn trong
nhn thc, làm chhành vi thì đng thi phi ghi rõ htên, đa chca người được
đi din; nếu người kháng cáo là cơ quan, tchc, thì ghi tên ca cơ quan, tchc đó
và ghi htên, chc vca người đi din theo pháp lut ca cơ quan, tchc đó (ví
d: Người kháng cáo: Tng công ty X do ông Nguyn Văn A, Tng giám đc làm đi
din).
(3) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì ghi đy đđa chnơi cư trú (ví d: Đa ch:
trú ti thôn B, xã C, huyn H, tnh T); nếu là cơ quan, tchc, thì ghi đa chtrs
chính ca cơ quan, tchc đó (ví d: Đa ch: có trsti s20 phNP, qun Đ,
thành phH).
(4) Ghi tư cách tham gia ttng ca người kháng cáo (ví d: là người khi kin
(người bkin) trong ván vkhiếu kin quyết đnh xlý vi phm hành chính; là
người đi din theo uquyn ca người khi kin Trn Văn Nam trú ti nhà s34
phX, qun H, thành phY theo uquyn ngày...tháng...năm...; là người đi din
theo uquyn ca Công ty XNK A do ông Nguyn Văn Nam ­ Tng Giám đc đi
din theo giy uquyn ngày...tháng...năm...).
(5) Ghi cthkháng cáo bn án, quyết đnh sơ thm hoc phn nào ca bn án, quyết
đnh sơ thm chưa có hiu lc pháp lut đó (ví d: kháng cáo toàn bBn án hành
chính sơ thm s01/2017/HC­ST ngày 15­03­2017 ca Tòa án nhân dân tnh H).
(6) Ghi lý do cthca vic kháng cáo.
(7) Nêu cthtng vn đmà người kháng cáo yêu cu Tòa án cp phúc thm gii
quyết.
(8) Trường hp có các tài liu, chng cbsung thì phi ghi đy đtên các tài liu,
chng cbsung kèm theo đơn kháng cáo.
(9) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì phi ký tên hoc đim chvà ghi rõ htên ca
người kháng cáo đó; nếu là cơ quan, tchc kháng cáo, thì người đi đin theo pháp
lut ca cơ quan, tchc kháng cáo ký tên, ghi rõ htên, chc vca mình và đóng
du ca cơ quan, tchc đó.
(Ví d: Người kháng cáo
Tng Công ty X
Tng Giám đc
(Ký tên, đóng du)
Nguyn Mnh T
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
113 lần xem

Mẫu đơn kháng cáo vụ án hành chính. Tài liệu “Mẫu đơn kháng cáo vụ án hành chính” là mẫu đơn kháng cáo được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để kháng cáo về vụ án hành chính. Mẫu đơn kháng cáo nêu rõ nội dung kháng cáo, lý do kháng cáo. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo!.

Nội dung

Mẫu số 24­HC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ­HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ............., ngày.....tháng......năm...... ĐƠN KHÁNG CÁO Kính gửi: Tòa án nhân dân (1) ............................................. Người kháng cáo: (2).............................................................................................................. Địa chỉ: (3)............................................................................................................................... Số điện thoại (nếu có):........................., số fax (nếu có)................................................. Địa chỉ thư điện tử (nếu có):................................................................................................ Là: (4)...................................................................................................................................... Kháng cáo: (5)......................................................................................................................... Lý do của việc kháng cáo: (6)................................................................................................ ................................................................................................................................................ Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau đây: (7) ................................... ................................................................................................................................................ Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có: (8) 1. ............................................................................................................................................ 2. ............................................................................................................................................ 3. ............................................................................................................................................ Người kháng cáo (9) Hướng dẫn sử dụng mẫu số 24­HC: (1) Ghi tên Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án. Nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện Y, tỉnh ĐN); nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội). Cần ghi địa chỉ cụ thể của Tòa án (nếu đơn kháng cáo được gửi qua dịch vụ bưu chính). (2) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì ghi họ tên của cá nhân đó; trường hợp người kháng cáo là người đại diện hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì đồng thời phải ghi rõ họ tên, địa chỉ của người được đại diện; nếu người kháng cáo là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó và ghi họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Người kháng cáo: Tổng công ty X do ông Nguyễn Văn A, Tổng giám đốc làm đại diện). (3) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Địa chỉ: trú tại thôn B, xã C, huyện H, tỉnh T); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Địa chỉ: có trụ sở tại số 20 phố NP, quận Đ, thành phố H). (4) Ghi tư cách tham gia tố tụng của người kháng cáo (ví dụ: là người khởi kiện (người bị kiện) trong vụ án về khiếu kiện quyết định xử lý vi phạm hành chính; là người đại diện theo uỷ quyền của người khởi kiện Trần Văn Nam trú tại nhà số 34 phố X, quận H, thành phố Y theo uỷ quyền ngày...tháng...năm...; là người đại diện theo uỷ quyền của Công ty XNK A do ông Nguyễn Văn Nam ­ Tổng Giám đốc đại diện theo giấy uỷ quyền ngày...tháng...năm...). (5) Ghi cụ thể kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm hoặc phần nào của bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật đó (ví dụ: kháng cáo toàn bộ Bản án hành chính sơ thẩm số 01/2017/HC­ST ngày 15­03­2017 của Tòa án nhân dân tỉnh H). (6) Ghi lý do cụ thể của việc kháng cáo. (7) Nêu cụ thể từng vấn đề mà người kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết. (8) Trường hợp có các tài liệu, chứng cứ bổ sung thì phải ghi đầy đủ tên các tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo. (9) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì phải ký tên hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ tên của người kháng cáo đó; nếu là cơ quan, tổ chức kháng cáo, thì người đại điện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức kháng cáo ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. (Ví dụ: Người kháng cáo Tổng Công ty X Tổng Giám đốc (Ký tên, đóng dấu) Nguyễn Mạnh T

Tài liệu liên quan