Mu s 24­HC (Ban hành kèm theo Ngh quyết s 02/2017/NQ­HĐTP
ngày 13 tháng 01 năm 2017 ca Hi đng Thm phán Tòa án nhân dân ti cao)
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Đc lp ­ T do ­ Hnh phúc
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
............., ngày.....tháng......năm......
ĐƠN KHÁNG CÁO
Kính gi: Tòa án nhân dân (1) .............................................
Người kháng cáo: (2)..............................................................................................................
Đa ch: (3)...............................................................................................................................
Sđin thoi (nếu có):........................., sfax (nếu có).................................................
Đa chthư đin t(nếu có):................................................................................................
Là: (4)......................................................................................................................................
Kháng cáo: (5).........................................................................................................................
Lý do ca vic kháng cáo: (6)................................................................................................
................................................................................................................................................
Yêu cu Tòa án cp phúc thm gii quyết nhng vic sau đây: (7) ...................................
................................................................................................................................................
Nhng tài liu, chng cbsung kèm theo đơn kháng cáo gm có: (8)
1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................
Người kháng cáo (9)
Hướng dn sdng mu s24­HC:
(1) Ghi tên Tòa án đã xét xsơ thm ván. Nếu là Tòa án nhân dân cp huyn, thì cn
ghi rõ Tòa án nhân dân huyn nào thuc tnh, thành phtrc thuc trung ương nào (ví
d: Tòa án nhân dân huyn Y, tnh ĐN); nếu là Tòa án nhân dân cp tnh, thì cn ghi rõ
Tòa án nhân dân tnh (thành ph) nào (ví d: Tòa án nhân dân thành phHà Ni). Cn
ghi đa chcthca Tòa án (nếu đơn kháng cáo được gi qua dch vbưu chính).
(2) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì ghi htên ca cá nhân đó; trường hp người
kháng cáo là người đi din hp pháp ca người chưa thành niên, người mt năng lc
hành vi dân s, người bhn chế năng lc hành vi dân s, người có khó khăn trong
nhn thc, làm chhành vi thì đng thi phi ghi rõ htên, đa chca người được
đi din; nếu người kháng cáo là cơ quan, tchc, thì ghi tên ca cơ quan, tchc đó
và ghi htên, chc vca người đi din theo pháp lut ca cơ quan, tchc đó (ví
d: Người kháng cáo: Tng công ty X do ông Nguyn Văn A, Tng giám đc làm đi
din).
(3) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì ghi đy đđa chnơi cư trú (ví d: Đa ch:
trú ti thôn B, xã C, huyn H, tnh T); nếu là cơ quan, tchc, thì ghi đa chtrs
chính ca cơ quan, tchc đó (ví d: Đa ch: có trsti s20 phNP, qun Đ,
thành phH).
(4) Ghi tư cách tham gia ttng ca người kháng cáo (ví d: là người khi kin
(người bkin) trong ván vkhiếu kin quyết đnh xlý vi phm hành chính; là
người đi din theo uquyn ca người khi kin Trn Văn Nam trú ti nhà s34
phX, qun H, thành phY theo uquyn ngày...tháng...năm...; là người đi din
theo uquyn ca Công ty XNK A do ông Nguyn Văn Nam ­ Tng Giám đc đi
din theo giy uquyn ngày...tháng...năm...).
(5) Ghi cthkháng cáo bn án, quyết đnh sơ thm hoc phn nào ca bn án, quyết
đnh sơ thm chưa có hiu lc pháp lut đó (ví d: kháng cáo toàn bBn án hành
chính sơ thm s01/2017/HC­ST ngày 15­03­2017 ca Tòa án nhân dân tnh H).
(6) Ghi lý do cthca vic kháng cáo.
(7) Nêu cthtng vn đmà người kháng cáo yêu cu Tòa án cp phúc thm gii
quyết.
(8) Trường hp có các tài liu, chng cbsung thì phi ghi đy đtên các tài liu,
chng cbsung kèm theo đơn kháng cáo.
(9) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì phi ký tên hoc đim chvà ghi rõ htên ca
người kháng cáo đó; nếu là cơ quan, tchc kháng cáo, thì người đi đin theo pháp
lut ca cơ quan, tchc kháng cáo ký tên, ghi rõ htên, chc vca mình và đóng
du ca cơ quan, tchc đó.
(Ví d: Người kháng cáo
Tng Công ty X
Tng Giám đc
(Ký tên, đóng du)
Nguyn Mnh T

Mẫu đơn kháng cáo vụ án hành chính

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 68 | Page: 3 | FileSize: M | File type: DOC
68 lần xem

Mẫu đơn kháng cáo vụ án hành chính. Tài liệu “Mẫu đơn kháng cáo vụ án hành chính” là mẫu đơn kháng cáo được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để kháng cáo về vụ án hành chính. Mẫu đơn kháng cáo nêu rõ nội dung kháng cáo, lý do kháng cáo. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo!. Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Nội dung


1162028

Tài liệu liên quan