Mu s 01
(Ban hành kèm theo Ngh quyết s 05/2006/NQ­HĐTP ngày 04 tháng 8 năm 2006
ca Hi đng Thm phán Toà án nhân dân ti cao)
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Đc lp ­ T do ­ Hnh phúc
……, ngày….. tháng …… năm……
ĐƠN KHÁNG CÁO
Kính gi: Toà án nhân dân (1) ……………………………………………..
Người kháng cáo: (2) ...........................................................................................................
Đa ch: (3) ............................................................................................................................
................................................................................................................................................
Là: (4) ....................................................................................................................................
Kháng cáo: (5) .......................................................................................................................
................................................................................................................................................
Lý do ca vic kháng cáo: (6) ..............................................................................................
................................................................................................................................................
Yêu cu Tòa án cp phúc thm gii quyết nhng vic sau đây: (7) .................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Nhng tài liu, chng cbsung kèm theo đơn kháng cáo gm có: (8)
1 .............................................................................................................................................
2 .............................................................................................................................................
3 .............................................................................................................................................
Người kháng cáo
(Ký tên hoc đim ch)
Hướng dn s dng mu s 01:
(1) Ghi tên Toà án đã xét xsơ thm ván. Nếu là Toà án nhân dân cp huyn, thì cn
ghi rõ Toà án nhân dân huyn gì thuc tnh, thành phtrc thuc trung ương nào (ví
d: Toà án nhân dân huyn Y, tnh ĐN); nếu là Toà án nhân dân cp tnh, thì cn ghi rõ
Toà án nhân dân tnh (thành ph) nào (ví d: Toà án nhân dân thành phHà Ni). Cn
ghi đa chcthca Toà án (nếu đơn kháng cáo được gi qua bưu đin).
(2) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì ghi hvà tên ca cá nhân đó; nếu người kháng
cáo là cơ quan, tchc, thì ghi tên ca cơ quan, tchc đó (ghi như đơn kháng cáo) và
ghi hvà tên, chc vca người đi din theo pháp lut ca cơ quan, tchc đó (ví
d: Người kháng cáo: Tng công ty X do ông Nguyn Văn A, Tng giám đc làm đi
din).
(3) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì ghi đy đđa chnơi cư trú (ví d: Đa ch:
trú ti thôn B, xã C, huyn H, tnh T); nếu là cơ quan, tchc, thì ghi đa chtrs
chính ca cơ quan, tchc đó (ví d: Đa ch: có trsti s20 phNP, qun Đ,
thành phH).
(4) Ghi tư cách pháp lý ca người kháng cáo (ví d: là nguyên đơn (bđơn) trong ván
vtranh chp hp đng vay tài sn; là người đi din theo uquyn ca nguyên đơn
Trn Văn Nam trú ti nhà s34 phX, qun H, thành phH theo uquyn ngày…
tháng…năm…; là người đi din theo uquyn ca Công ty XNK A do ông Nguyn
Văn Nam – Tng Giám đc đi din theo giy uquyn ngày…tháng…năm…).
(5) Ghi cthkháng cáo bn án, quyết đnh sơ thm hoc phn nào ca bn án, quyết
đnh sơ thm chưa có hiu lc pháp lut đó (ví d: kháng cáo toàn bbn án dân ssơ
thm s01/2006/DS­ST ngày 15­01­2006 ca Toà án nhân dân tnh H).
(6) Ghi lý do cthca vic kháng cáo.
(7) Nêu cthtng vn đmà người kháng cáo yêu cu Tòa án cp phúc thm gii
quyết.
(8) Trường hp có các tài liu, chng cbsung thì phi ghi đy đtên các tài liu,
chng cbsung kèm theo đơn kháng cáo (ví d: các tài liu kèm theo đơn gm có: 1)
bn sao Giy xác nhn n; 2) bn sao Giy đòi n…).
(9) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì phi ký tên hoc đim chvà ghi rõ hvà tên
ca người kháng cáo đó; nếu là cơ quan, tchc kháng cáo, thì người đi đin theo
pháp lut ca cơ quan, tchc kháng cáo ký tên, ghi rõ hvà tên, chc vca mình và
đóng du ca cơ quan, tchc đó.
(Ví d: Người kháng cáo
Tng Công ty X
Tng Giám đc
(Ký tên, đóng du)
Nguyn Mnh T)

Mẫu đơn kháng cáo

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 65 | Page: 3 | FileSize: M | File type: DOC
65 lần xem

Mẫu đơn kháng cáo. Xin giới thiệu đến các bạn “Mẫu đơn kháng cáo” là mẫu đơn được cá nhân người kháng cáo gửi tới tòa án nhân dân về việc kháng cáo vụ án, đề nghị xem xét giải quyết và giảm nhẹ hình phạt cho người kháng cáo. Mẫu nêu rõ thông tin cá nhân của người kháng cáo, lý do kháng cáo, những giấy tờ liên quan... Mẫu đơn kháng cáo này được ban hành kèm theo Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐTP. Mời các bạn tham khảo!. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ học tập Vài tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Nội dung


1162030

Tài liệu liên quan