Mẫu đơn kháng cáo

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 134 | Page: 3 | FileSize: 0.00 M | File type: DOC
Mẫu đơn kháng cáo. Xin giới thiệu đến các bạn “Mẫu đơn kháng cáo” là mẫu đơn được cá nhân người kháng cáo gửi tới tòa án nhân dân về việc kháng cáo vụ án, đề nghị xem xét giải quyết và giảm nhẹ hình phạt cho người kháng cáo. Mẫu nêu rõ thông tin cá nhân của người kháng cáo, lý do kháng cáo, những giấy tờ liên quan... Mẫu đơn kháng cáo này được ban hành kèm theo Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐTP. Mời các bạn tham khảo!
Mu s 01
(Ban hành kèm theo Ngh quyết s 05/2006/NQ­HĐTP ngày 04 tháng 8 năm 2006
ca Hi đng Thm phán Toà án nhân dân ti cao)
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Đc lp ­ T do ­ Hnh phúc
……, ngày….. tháng …… năm……
ĐƠN KHÁNG CÁO
Kính gi: Toà án nhân dân (1) ……………………………………………..
Người kháng cáo: (2) ...........................................................................................................
Đa ch: (3) ............................................................................................................................
................................................................................................................................................
Là: (4) ....................................................................................................................................
Kháng cáo: (5) .......................................................................................................................
................................................................................................................................................
Lý do ca vic kháng cáo: (6) ..............................................................................................
................................................................................................................................................
Yêu cu Tòa án cp phúc thm gii quyết nhng vic sau đây: (7) .................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Nhng tài liu, chng cbsung kèm theo đơn kháng cáo gm có: (8)
1 .............................................................................................................................................
2 .............................................................................................................................................
3 .............................................................................................................................................
Người kháng cáo
(Ký tên hoc đim ch)
Hướng dn s dng mu s 01:
(1) Ghi tên Toà án đã xét xsơ thm ván. Nếu là Toà án nhân dân cp huyn, thì cn
ghi rõ Toà án nhân dân huyn gì thuc tnh, thành phtrc thuc trung ương nào (ví
d: Toà án nhân dân huyn Y, tnh ĐN); nếu là Toà án nhân dân cp tnh, thì cn ghi rõ
Toà án nhân dân tnh (thành ph) nào (ví d: Toà án nhân dân thành phHà Ni). Cn
ghi đa chcthca Toà án (nếu đơn kháng cáo được gi qua bưu đin).
(2) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì ghi hvà tên ca cá nhân đó; nếu người kháng
cáo là cơ quan, tchc, thì ghi tên ca cơ quan, tchc đó (ghi như đơn kháng cáo) và
ghi hvà tên, chc vca người đi din theo pháp lut ca cơ quan, tchc đó (ví
d: Người kháng cáo: Tng công ty X do ông Nguyn Văn A, Tng giám đc làm đi
din).
(3) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì ghi đy đđa chnơi cư trú (ví d: Đa ch:
trú ti thôn B, xã C, huyn H, tnh T); nếu là cơ quan, tchc, thì ghi đa chtrs
chính ca cơ quan, tchc đó (ví d: Đa ch: có trsti s20 phNP, qun Đ,
thành phH).
(4) Ghi tư cách pháp lý ca người kháng cáo (ví d: là nguyên đơn (bđơn) trong ván
vtranh chp hp đng vay tài sn; là người đi din theo uquyn ca nguyên đơn
Trn Văn Nam trú ti nhà s34 phX, qun H, thành phH theo uquyn ngày…
tháng…năm…; là người đi din theo uquyn ca Công ty XNK A do ông Nguyn
Văn Nam – Tng Giám đc đi din theo giy uquyn ngày…tháng…năm…).
(5) Ghi cthkháng cáo bn án, quyết đnh sơ thm hoc phn nào ca bn án, quyết
đnh sơ thm chưa có hiu lc pháp lut đó (ví d: kháng cáo toàn bbn án dân ssơ
thm s01/2006/DS­ST ngày 15­01­2006 ca Toà án nhân dân tnh H).
(6) Ghi lý do cthca vic kháng cáo.
(7) Nêu cthtng vn đmà người kháng cáo yêu cu Tòa án cp phúc thm gii
quyết.
(8) Trường hp có các tài liu, chng cbsung thì phi ghi đy đtên các tài liu,
chng cbsung kèm theo đơn kháng cáo (ví d: các tài liu kèm theo đơn gm có: 1)
bn sao Giy xác nhn n; 2) bn sao Giy đòi n…).
(9) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì phi ký tên hoc đim chvà ghi rõ hvà tên
ca người kháng cáo đó; nếu là cơ quan, tchc kháng cáo, thì người đi đin theo
pháp lut ca cơ quan, tchc kháng cáo ký tên, ghi rõ hvà tên, chc vca mình và
đóng du ca cơ quan, tchc đó.
(Ví d: Người kháng cáo
Tng Công ty X
Tng Giám đc
(Ký tên, đóng du)
Nguyn Mnh T)
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
134 lần xem

Mẫu đơn kháng cáo. Xin giới thiệu đến các bạn “Mẫu đơn kháng cáo” là mẫu đơn được cá nhân người kháng cáo gửi tới tòa án nhân dân về việc kháng cáo vụ án, đề nghị xem xét giải quyết và giảm nhẹ hình phạt cho người kháng cáo. Mẫu nêu rõ thông tin cá nhân của người kháng cáo, lý do kháng cáo, những giấy tờ liên quan... Mẫu đơn kháng cáo này được ban hành kèm theo Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐTP. Mời các bạn tham khảo!.

Nội dung

Mẫu số 01 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2006/NQ­HĐTP ngày 04 tháng 8 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ……, ngày….. tháng …… năm…… ĐƠN KHÁNG CÁO Kính gửi: Toà án nhân dân (1) …………………………………………….. Người kháng cáo: (2) ........................................................................................................... Địa chỉ: (3) ............................................................................................................................ ................................................................................................................................................ Là: (4) .................................................................................................................................... Kháng cáo: (5) ....................................................................................................................... ................................................................................................................................................ Lý do của việc kháng cáo: (6) .............................................................................................. ................................................................................................................................................ Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau đây: (7) ................................. ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có: (8) 1 ............................................................................................................................................. 2 ............................................................................................................................................. 3 ............................................................................................................................................. Người kháng cáo (Ký tên hoặc điểm chỉ) Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01: (1) Ghi tên Toà án đã xét xử sơ thẩm vụ án. Nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện Y, tỉnh ĐN); nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội). Cần ghi địa chỉ cụ thể của Toà án (nếu đơn kháng cáo được gửi qua bưu điện). (2) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì ghi họ và tên của cá nhân đó; nếu người kháng cáo là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó (ghi như đơn kháng cáo) và ghi họ và tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Người kháng cáo: Tổng công ty X do ông Nguyễn Văn A, Tổng giám đốc làm đại diện). (3) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Địa chỉ: trú tại thôn B, xã C, huyện H, tỉnh T); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Địa chỉ: có trụ sở tại số 20 phố NP, quận Đ, thành phố H). (4) Ghi tư cách pháp lý của người kháng cáo (ví dụ: là nguyên đơn (bị đơn) trong vụ án về tranh chấp hợp đồng vay tài sản; là người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn Trần Văn Nam trú tại nhà số 34 phố X, quận H, thành phố H theo uỷ quyền ngày… tháng…năm…; là người đại diện theo uỷ quyền của Công ty XNK A do ông Nguyễn Văn Nam – Tổng Giám đốc đại diện theo giấy uỷ quyền ngày…tháng…năm…). (5) Ghi cụ thể kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm hoặc phần nào của bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật đó (ví dụ: kháng cáo toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm số 01/2006/DS­ST ngày 15­01­2006 của Toà án nhân dân tỉnh H). (6) Ghi lý do cụ thể của việc kháng cáo. (7) Nêu cụ thể từng vấn đề mà người kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết. (8) Trường hợp có các tài liệu, chứng cứ bổ sung thì phải ghi đầy đủ tên các tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: 1) bản sao Giấy xác nhận nợ; 2) bản sao Giấy đòi nợ…). (9) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì phải ký tên hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ và tên của người kháng cáo đó; nếu là cơ quan, tổ chức kháng cáo, thì người đại điện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức kháng cáo ký tên, ghi rõ họ và tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. (Ví dụ: Người kháng cáo Tổng Công ty X Tổng Giám đốc (Ký tên, đóng dấu) Nguyễn Mạnh T)