Gii thiu 1
GII
THIU
Matlab mt phn mm toán hc ca hãng Mathworks để tính toán trên các
s tính trc quan rt cao.
Matlab
đã
qua
nhiu
phiên
bn,
giáo
trình
này
gii
thiu
phiên
bn
7.0
(release 14).
Matlab viết tt ca Matrix Laboratory. Matlab làm vic ch yếu vi các ma
trn. Ma trn c mxn bng s ch nht gm mxn s được sp xếp thành m hàng
n ct. Trường hp m=1 hoc n=1 thì ma trn tr thành vectơ dòng hoc ct;
trường hp m=n=1 thì ma trn tr thành mt đại lượng hướng. Nói chung,
Matlab th làm vic vi nhiu kiu d liu khác nhau. Vi xâu ch (chui
t) Matlab cũng xem mt dãy các t hay dãy s ca các t.
Matlab dùng để gii quyết các bài toán v gii tích s, x tín hiu s, x
đồ ha, không phi lp trình c đin.
Hin nay, Matlab đến hàng ngàn lnh hàm tin ích. Ngoài các hàm cài
sn trong chính ngôn ng, Matlab còn các lnh hàm ng dng chuyên bit
trong các Toolbox, để m rng môi trường Matlab nhm gii quyết các bài toán
thuc các phm trù riêng. Các Toolbox khá quan trng tin ích cho người dùng
như toán sơ cp, xlý tín hiu s, xnh, xlý âm thanh, ma trn thưa, logic
m,…
Người dùng cũng th to nên các hàm phc v cho chuyên môn ca mình,
lưu vào tp M-file để dùng v sau.
Cn tính toán bng công thc thì th dùng Toolbox SYMBOLIC. Để
được
f=’cos(x)’
bng
cách
ly
đạo
hàm
ca
g=’sin(x)’
thì
dùng
lnh
f=diff(‘sin(x)’). Ngược li để
g
tích phân bt định ca
f thì dùng lnh
g=int(f).
Matlab còn giao din đồ ha khá đẹp mt d s dng. Người dùng
th tính toán to nên các hình nh đồ ha 2, 3 chiu cho trình ng dng ca
mình. Vi các hình nh, nếu không ch định canh trc, phi màu thì Matlab
thc hin t động mt cách khá phù hp.
tính mnh m để tr giúp gii nhanh các bài toán k thut, chúng tôi c
gng biên son tài liu này để phc v mt ít kiến thc cơ bn cho bn đọc. Tuy
nhiên, trên cơ s đó bn đọc th t khai thác thêm các thành phn dùng riêng
cho minh trong các Toolbox Simulink.
Ln đầu xut bn nên không th tránh khi thiếu sót. Rt mong ý kiến đóng
góp quý báu ca bn đọc.
Đà Nng, ngày 20/02/2004
Tác gi
Phan Thanh Tao
Phan Thanh Tao - 2004
Gii thiu 2
Hướng dn cài đặt MATLAB 7.0
Bn hãy đưa đĩa CD vào ổ đĩa, chương trình autorun schy và trên màn hình
xut hin
Phan Thanh Tao - 2004

Giáo trình kiến thức môn MatLab

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 3 | Lần xem: 3 | Page: 102 | FileSize: M | File type: PDF
3 lần xem

Giáo trình kiến thức môn MatLab. Giáo trình MatLab cung cấp cho người học các kiến thức: Giáo trình MatLab, hướng dẫn cài đặt, ma trận đơn giản, thiết kế giao diện, phần tử ma trận, thông tin vùng làm việc,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Nội dung


Giới thiệu

1

GIỚI THIỆU
Matlab là một phần mềm toán học của hãng Mathworks để tính toán trên các
số và có tính trực quan rất cao.
Matlab đã qua nhiều phiên bản, giáo trình này giới thiệu phiên bản 7.0
(release 14).
Matlab là viết tắt của Matrix Laboratory. Matlab làm việc chủ yếu với các ma
trận. Ma trận cỡ mxn là bảng số chữ nhật gồm mxn số được sắp xếp thành m hàng
và n cột. Trường hợp m=1 hoặc n=1 thì ma trận trở thành vectơ dòng hoặc cột;
trường hợp m=n=1 thì ma trận trở thành một đại lượng vô hướng. Nói chung,
Matlab có thể làm việc với nhiều kiểu dữ liệu khác nhau. Với xâu chữ (chuỗi ký
tự) Matlab cũng xem là một dãy các ký tự hay là dãy mã số của các ký tự.
Matlab dùng để giải quyết các bài toán về giải tích số, xử lý tín hiệu số, xử lý
đồ họa, … mà không phải lập trình cổ điển.
Hiện nay, Matlab có đến hàng ngàn lệnh và hàm tiện ích. Ngoài các hàm cài
sẵn trong chính ngôn ngữ, Matlab còn có các lệnh và hàm ứng dụng chuyên biệt
trong các Toolbox, để mở rộng môi trường Matlab nhằm giải quyết các bài toán
thuộc các phạm trù riêng. Các Toolbox khá quan trọng và tiện ích cho người dùng
như toán sơ cấp, xử lý tín hiệu số, xử lý ảnh, xử lý âm thanh, ma trận thưa, logic
mờ,…
Người dùng cũng có thể tạo nên các hàm phục vụ cho chuyên môn của mình,
lưu vào tệp M-file để dùng về sau.
Cần tính toán bằng công thức thì có thể dùng Toolbox SYMBOLIC. Để có
được f=’cos(x)’ bằng cách lấy đạo hàm của g=’sin(x)’ thì dùng lệnh
f=diff(‘sin(x)’). Ngược lại để có g là tích phân bất định của f thì dùng lệnh
g=int(f).
Matlab còn có giao diện đồ họa khá đẹp mắt và dể sử dụng. Người dùng có
thể tính toán và tạo nên các hình ảnh đồ họa 2, 3 chiều cho trình ứng dụng của
mình. Với các hình ảnh, nếu không chỉ định vè canh trục, phối màu thì Matlab
thực hiện tự động một cách khá phù hợp.
Vì tính mạnh mẽ để trợ giúp giải nhanh các bài toán kỹ thuật, chúng tôi cố
gắng biên soạn tài liệu này để phục vụ một ít kiến thức cơ bản cho bạn đọc. Tuy
nhiên, trên cơ sở đó bạn đọc có thể tự khai thác thêm các thành phần dùng riêng
cho minh trong các Toolbox và Simulink.
Lần đầu xuất bản nên không thể tránh khỏi thiếu sót. Rất mong ý kiến đóng
góp quý báu của bạn đọc.
Đà Nẵng, ngày 20/02/2004
Tác giả
Phan Thanh Tao

Phan Thanh Tao - 2004

Giới thiệu

2

Hướng dẫn cài đặt MATLAB 7.0
Bạn hãy đưa đĩa CD vào ổ đĩa, chương trình autorun sẽ chạy và trên màn hình
xuất hiện

Phan Thanh Tao - 2004

Giới thiệu

Ấn nút Next để tiếp tục.

Xuất hiện màn hình yêu cầu nhập thông tin cá nhân và mật khẩu bản quyền.

Phan Thanh Tao - 2004

3

Giới thiệu

Bạn gọi chương trình My Computer để mở đĩa CD và chạy chương trình
\crack\keygen.exe để phát sinh mã mật khẩu.

Ấn Ctrl+C để chép mật khẩu sang Clipboard. Rồi đóng cửa số này lại.

Phan Thanh Tao - 2004

4

1157719