Giáo trình Auto Cad 2007: Phần 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 44 | Page: 53 | FileSize: 0.00 M | File type: PDF
Giáo trình Auto Cad 2007: Phần 2. Giáo trình Auto Cad 2007: Phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Hiệu chỉnh kích thước, hiệu chỉnh kích thước, tạo khối và ghi khối, thành phần kích thước, lệnh tạo khối,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.
TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA KHÍ XAÂY DÖÏNG
XII. Ghi vμ hiÖu chØnh kÝch thíc
1. C¸c thμnh phÇn kÝch thíc
Mét kÝch thíc ®îc ghi bÊt kú bao gåm c¸c thμnh phÇn chñ yÕu sau ®©y:
Dimension line êng kÝch thíc) :
§êng kÝch thíc ®îc giíi h¹n hai ®Çu bëi hai mòi tªn (g¹ch chÐo hoÆc mét ký hiÖu bÊt
kú). NÕu lμ kÝch thíc th¼ng th× nã vu«ng gãc víi c¸c ®êng giãng, nÕu lμ kÝch thíc gãc th× nã lμ
mét cung trßn cã t©m ë ®Ønh gãc. Trong trêng hîp ghi c¸c kÝch thíc phÇn tö ®èi xøng th× ®êng
kÝch thíc ®îc kÎ qu¸ trôc ®èi xøng vμ kh«ng vÏ mòi tªn thø hai. Khi t©m cung trßn ë ngoμi giíi
h¹n cÇn vÏ th× ®êng kÝch thíc cña b¸n kÝnh ®îc vÏ g·y khóc hoÆc ng¾t ®o¹n vμ kh«ng cÇn ph¶i
x¸c ®Þnh t©m.
Extension line êng giãng):
Th«ng thêng ®êng giãng lμ c¸c ®êng th¼ng vu«ng gãc víi ®êng kÝch thíc. Tuy nhiªn,
b¹n cã thÓ hiÖu chØnh nã thμnh xiªn gãc víi ®êng kÝch thíc. §êng giãng ®îc kÐo dμi qu¸ ®êng
kÝch thíc 1 ®o¹n b»ng 2 ®Õn 3 lÇn chiÒu réng ®êng c¬ b¶n. Hai ®êng giãng cña cïng mét kÝch
thíc ph¶i song song nhau.
Dimension text (Ch÷ kÝch thíc):
Ch÷ sè kÝch thíc lμ ®é lín cña ®èi tîng ®îc ghi kÝch thíc. Trong ch÷ sè kÝch thíc cã
thÓ ghi dung sai (tolerance), nhËp tiÒn tè (prefix), hËu tè (suffix) cña kÝch thíc. ChiÒu cao ch÷ sè
kÝch thíc trong c¸c b¶n vÏ kÜ thuËt lμ c¸c gi¸ trÞ tiªu chuÈn. Th«ng thêng, ch÷ sè kÝch thíc n»m
trong, nÕu kh«ng ®ñ chç nã sÏ n»m ngoμi. §¬n vÞ kÝch thíc dμi theo hÖ MÐt lμ mm, trªn b¶n vÏ
kh«ng cÇn ghi ®¬n vÞ ®o. NÕu dïng ®¬n vÞ ®é dμi kh¸c nhcentimÐt hoÆc mÐt th× ®¬n vÞ ®o ®îc ghi
ngay sau ch÷ sè kÝch thíc hoÆc trong phÇn chó thÝch b¶n vÏ.
Arrowheads (Mòi tªn, g¹ch chÐo) :
Ký hiÖu hai ®Çu cña ®êng kÝch thíc, th«ng thêng lμ mòi tªn, dÊu nghiªng, chem. hay mét
khèi (block) bÊt kú do ta t¹o nªn. Trong AutoCAD 2007 cã s½n 20 d¹ng mòi tªn. Hai mòi tªn ®îc
vÏ phÝa trong giíi h¹n ®êng kÝch thíc. NÕu kh«ng ®ñ chç chóng ®îc vÏ phÝa ngoμi. Cho phÐp thay
thÕ hai mòi tªn ®èi nhau b»ng mét chÊm ®Ëm.
§èi víi kÝch thíc b¸n kÝnh vμ ®êng kÝnh th× kÝch thíc cã 4 thμnh phÇn: ®êng kÝch thíc,
mòi tªn (g¹ch chÐo), ch÷ sè kÝch thíc vμ dÊu t©m (center mark) hoÆc ®êng t©m (center line). Khi
®ã ta xem ®êng trßn hoÆc cung trßn lμ c¸c ®êng giãng.
2. T¹o c¸c kiÓu kÝch thíc DimStyle (D) hoÆc Ddim hoÆc Dimension \ Style
Sö dông lÖnh nμy ®Ó t¹o kiÓu kÝch thíc míi, hiÖu chØnh kÝch thíc cã s½n. Trªn c¸c hép
tho¹i cã c¸c h×nh ¶nh minh ho¹ khi thay ®æi c¸c biÕn
Sau khi vμo lÖnh xuÊt hiÖn hép tho¹i sau
GIAÙO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU
- 59 -
TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA KHÍ XAÂY DÖÏNG
C¸c môc trong häp tho¹i Dimension Style Manager
.
.
.
.
.
.
.
Style : Danh s¸ch c¸c kiÓu kÝch thøc cã s½n trong b¶n vÏ hiÖn hμnh
Lits : Chän c¸ch liÖt kª c¸c kiÓu kÝch thíc
SetCurent: G¸n mét kiÓu kÝch thíc ®ang chän lμm hiÖn hμnh
New...: T¹o kiÓu kÝch thíc míi lμm xuÊt hiÖn hép tho¹i Create New Dimension Styel
Sau ®ã ta ®Æt tªn cho kiÓu kÝch thíc sau ®ã chän Continue sÏ xuÊt hiÖn hép
tho¹i New Dimension Style vμ sau ®ã ta g¸n c¸c chÕ ®é cho kiÓu kÝch thíc
míi nμy.
Modify...: HiÖu chØnh kÝch thíc s½n cã
Override... HiÓn thÞ hép tho¹i Override Dimension Style trong ®ã b¹n cã thÓ g¸n chång
t¹m thêi c¸c biÕn kÝch thíc trong kiÓu kÝch thíc hiÖn hμnh. AutoCad chØ g¸n
chång kh«ng ghi l¹i trong danh s¸ch Style
Compare....: Lμm hiÓn thÞ hép tho¹i Compare Dimension Style trong ®ã b¹n cã thÓ so s¸nh
gÝa trÞ c¸c biÕn gi÷a hai kiÓu kÝch thíc hoÆc quan s¸t tÊt c¶ gi¸ trÞ c¸c biÕn
cña kiÓu kÝch thíc.
a. T¹o kiÓu kÝch thíc míi :
§Ó t¹o kiÓu kÝch thíc míi ta chän nót New khi ®ã xuÊt hiÖn hép tho¹i Create New Dimension
Style
- Khung New Style Name:
-Khung Start With:
§Æt tªn kiÓu kÝch thíc míi
Cë së cña kiÓn kÝch thíc míi VÝ dô ISO-25
GIAÙO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU
- 60 -
TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA KHÍ XAÂY DÖÏNG
-Khung Use for :
. All Dimensions :
. Linear Dimensions :
. Angular Dimensions :
. Radius Dimensions :
. Diameter Dimensions :
. Ordinate Dimensions :
. Leader and tolerance:
Chän lo¹i kÝch thíc cÇn sö dông nÕu chän
TÊt c¶ c¸c lo¹i
KÝch thíc th¼ng
KÝch thíc gãc
KÝch thíc b¸n kÝnh
KÝch thíc ®êng kÝnh
KÝch thíc to¹ ®é ®iÓm
Chó thÝch, ®êng dÉn vμ dung sai
- Sau khi ®Æt tªn, lùa chän c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho kiÓu ®êng kÝch thíc ta chän Continue...
b. Trang Lines
Trong trang nμy cã 4 khung h×nh ch÷ nhËt vμ t¬ng øng ta sÏ ®Þnh c¸c biÕn liªn quan nhsau:
-Dimension Lines : ThiÕt lËp cho ®êng kÝch thíc trong ®ã
. Color : Mμu ®êng kÝch thíc
. Lineweight: §Þnh chiÒu réng nÐt vÏ
. Extend beyond ticks: Kho¶ng c¸ch ®êng kÝch thíc nh« ra khái ®êng dng (Nhaäp
giaù trò baèng 1,0 vôùi baûng veõ A4)
. Baseline spacing Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®êng kÝch thíc song song víi nhau.
. Suppress: Bá ®êng kÝch thíc.
-Extension Lines : ThiÕt lËp ®êng giãng
.
.
.
.
Color :
Lineweight:
Extend beyond dim lines:
Offset From Origin:
Mμu ®êng giãng
§Þnh chiÒu réng nÐt vÏ ®êng giãng
Kho¶ng c¸ch nh« ra khái ®êng kÝch thíc (Nhaäp
giaù trò baèng 1,0 vôùi baûng veõ A4)
Kho¶ng c¸c tõ gèc ®êng giãng ®Õn vËt ®îc ®o .( Nhaäp
GIAÙO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU
- 61 -
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
44 lần xem

Giáo trình Auto Cad 2007: Phần 2. Giáo trình Auto Cad 2007: Phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Hiệu chỉnh kích thước, hiệu chỉnh kích thước, tạo khối và ghi khối, thành phần kích thước, lệnh tạo khối,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu..

Nội dung

TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG XII. Ghi vμ hiÖu chØnh kÝch th−íc 1. C¸c thμnh phÇn kÝch th−íc Mét kÝch th−íc ®−îc ghi bÊt kú bao gåm c¸c thμnh phÇn chñ yÕu sau ®©y: Dimension line (§−êng kÝch th−íc) : §−êng kÝch th−íc ®−îc giíi h¹n hai ®Çu bëi hai mòi tªn (g¹ch chÐo hoÆc mét ký hiÖu bÊt kú). NÕu lμ kÝch th−íc th¼ng th× nã vu«ng gãc víi c¸c ®−êng giãng, nÕu lμ kÝch th−íc gãc th× nã lμ mét cung trßn cã t©m ë ®Ønh gãc. Trong tr−êng hîp ghi c¸c kÝch th−íc phÇn tö ®èi xøng th× ®−êng kÝch th−íc ®−îc kÎ qu¸ trôc ®èi xøng vμ kh«ng vÏ mòi tªn thø hai. Khi t©m cung trßn ë ngoμi giíi h¹n cÇn vÏ th× ®−êng kÝch th−íc cña b¸n kÝnh ®−îc vÏ g·y khóc hoÆc ng¾t ®o¹n vμ kh«ng cÇn ph¶i x¸c ®Þnh t©m. Extension line (§−êng giãng): Th«ng th−êng ®−êng giãng lμ c¸c ®−êng th¼ng vu«ng gãc víi ®−êng kÝch th−íc. Tuy nhiªn, b¹n cã thÓ hiÖu chØnh nã thμnh xiªn gãc víi ®−êng kÝch th−íc. §−êng giãng ®−îc kÐo dμi qu¸ ®−êng kÝch th−íc 1 ®o¹n b»ng 2 ®Õn 3 lÇn chiÒu réng ®−êng c¬ b¶n. Hai ®−êng giãng cña cïng mét kÝch th−íc ph¶i song song nhau. Dimension text (Ch÷ sè kÝch th−íc): Ch÷ sè kÝch th−íc lμ ®é lín cña ®èi t−îng ®−îc ghi kÝch th−íc. Trong ch÷ sè kÝch th−íc cã thÓ ghi dung sai (tolerance), nhËp tiÒn tè (prefix), hËu tè (suffix) cña kÝch th−íc. ChiÒu cao ch÷ sè kÝch th−íc trong c¸c b¶n vÏ kÜ thuËt lμ c¸c gi¸ trÞ tiªu chuÈn. Th«ng th−êng, ch÷ sè kÝch th−íc n»m trong, nÕu kh«ng ®ñ chç nã sÏ n»m ngoμi. §¬n vÞ kÝch th−íc dμi theo hÖ MÐt lμ mm, trªn b¶n vÏ kh«ng cÇn ghi ®¬n vÞ ®o. NÕu dïng ®¬n vÞ ®é dμi kh¸c nh− centimÐt hoÆc mÐt th× ®¬n vÞ ®o ®−îc ghi ngay sau ch÷ sè kÝch th−íc hoÆc trong phÇn chó thÝch b¶n vÏ. Arrowheads (Mòi tªn, g¹ch chÐo) : Ký hiÖu hai ®Çu cña ®−êng kÝch th−íc, th«ng th−êng lμ mòi tªn, dÊu nghiªng, chem. hay mét khèi (block) bÊt kú do ta t¹o nªn. Trong AutoCAD 2007 cã s½n 20 d¹ng mòi tªn. Hai mòi tªn ®−îc vÏ phÝa trong giíi h¹n ®−êng kÝch th−íc. NÕu kh«ng ®ñ chç chóng ®−îc vÏ phÝa ngoμi. Cho phÐp thay thÕ hai mòi tªn ®èi nhau b»ng mét chÊm ®Ëm. §èi víi kÝch th−íc b¸n kÝnh vμ ®−êng kÝnh th× kÝch th−íc cã 4 thμnh phÇn: ®−êng kÝch th−íc, mòi tªn (g¹ch chÐo), ch÷ sè kÝch th−íc vμ dÊu t©m (center mark) hoÆc ®−êng t©m (center line). Khi ®ã ta xem ®−êng trßn hoÆc cung trßn lμ c¸c ®−êng giãng. 2. T¹o c¸c kiÓu kÝch th−íc DimStyle (D) hoÆc Ddim hoÆc Dimension \ Style Sö dông lÖnh nμy ®Ó t¹o kiÓu kÝch th−íc míi, hiÖu chØnh kÝch th−íc cã s½n. Trªn c¸c hép tho¹i cã c¸c h×nh ¶nh minh ho¹ khi thay ®æi c¸c biÕn Sau khi vμo lÖnh xuÊt hiÖn hép tho¹i sau GIAÙO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 59 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG C¸c môc trong häp tho¹i Dimension Style Manager . Style : Danh s¸ch c¸c kiÓu kÝch thøc cã s½n trong b¶n vÏ hiÖn hμnh . Lits : Chän c¸ch liÖt kª c¸c kiÓu kÝch th−íc . SetCurent: G¸n mét kiÓu kÝch th−íc ®ang chän lμm hiÖn hμnh . New...: T¹o kiÓu kÝch th−íc míi lμm xuÊt hiÖn hép tho¹i Create New Dimension Styel Sau ®ã ta ®Æt tªn cho kiÓu kÝch th−íc sau ®ã chän Continue sÏ xuÊt hiÖn hép tho¹i New Dimension Style vμ sau ®ã ta g¸n c¸c chÕ ®é cho kiÓu kÝch th−íc míi nμy. . Modify...: HiÖu chØnh kÝch th−íc s½n cã . Override... HiÓn thÞ hép tho¹i Override Dimension Style trong ®ã b¹n cã thÓ g¸n chång t¹m thêi c¸c biÕn kÝch th−íc trong kiÓu kÝch th−íc hiÖn hμnh. AutoCad chØ g¸n chång kh«ng ghi l¹i trong danh s¸ch Style . Compare....: Lμm hiÓn thÞ hép tho¹i Compare Dimension Style trong ®ã b¹n cã thÓ so s¸nh gÝa trÞ c¸c biÕn gi÷a hai kiÓu kÝch th−íc hoÆc quan s¸t tÊt c¶ gi¸ trÞ c¸c biÕn cña kiÓu kÝch th−íc. a. T¹o kiÓu kÝch th−íc míi : §Ó t¹o kiÓu kÝch th−íc míi ta chän nót New khi ®ã xuÊt hiÖn hép tho¹i Create New Dimension Style - Khung New Style Name: -Khung Start With: §Æt tªn kiÓu kÝch th−íc míi Cë së cña kiÓn kÝch th−íc míi VÝ dô ISO-25 GIAÙO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 60 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG -Khung Use for : . All Dimensions : . Linear Dimensions : . Angular Dimensions : . Radius Dimensions : . Diameter Dimensions : . Ordinate Dimensions : . Leader and tolerance: Chän lo¹i kÝch th−íc cÇn sö dông nÕu chän TÊt c¶ c¸c lo¹i KÝch th−íc th¼ng KÝch th−íc gãc KÝch th−íc b¸n kÝnh KÝch th−íc ®−êng kÝnh KÝch th−íc to¹ ®é ®iÓm Chó thÝch, ®−êng dÉn vμ dung sai - Sau khi ®Æt tªn, lùa chän c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho kiÓu ®−êng kÝch th−íc ta chän Continue... b. Trang Lines Trong trang nμy cã 4 khung h×nh ch÷ nhËt vμ t−¬ng øng ta sÏ ®Þnh c¸c biÕn liªn quan nh− sau: -Dimension Lines : ThiÕt lËp cho ®−êng kÝch th−íc trong ®ã . Color : Mμu ®−êng kÝch th−íc . Lineweight: §Þnh chiÒu réng nÐt vÏ . Extend beyond ticks: Kho¶ng c¸ch ®−êng kÝch th−íc nh« ra khái ®−êng doùng (Nhaäp giaù trò baèng 1,0 vôùi baûng veõ A4) . Baseline spacing Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®−êng kÝch th−íc song song víi nhau. . Suppress: Bá ®−êng kÝch th−íc. -Extension Lines : ThiÕt lËp ®−êng giãng . Color : . Lineweight: . Extend beyond dim lines: . Offset From Origin: Mμu ®−êng giãng §Þnh chiÒu réng nÐt vÏ ®−êng giãng Kho¶ng c¸ch nh« ra khái ®−êng kÝch th−íc (Nhaäp giaù trò baèng 1,0 vôùi baûng veõ A4) Kho¶ng c¸c tõ gèc ®−êng giãng ®Õn vËt ®−îc ®o .( Nhaäp GIAÙO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 61 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG . Suppress: b. Trang symbols and Arrows giaù trò baèng 1,0 vôùi baûng veõ A4) Bá c¸c ®−êng giãng. -Arrowheads : ThiÕt lËp mò tªn cña ®−êng kÝch th−íc . Fist : D¹ng mò tªn cho ®Çu kÝch th−íc thø nhÊt . Second : D¹ng mò tªn cho ®Çu kÝch th−íc thø hai . Leader: D¹ng mò tªn cho ®Çu ®−êng dÉn dßng chó thÝch . Arrow size: ®é lín cña ®Çu mò tªn (1,2 baûn veõ A4) -None, Mark, line : §Æt kiÓu dÊu t©m vμ ®−êng t©m - Size : KÝch th−íc dÊu t©m. Chuù yù: Caùc giaù trò ôû treân duøng cho baûn veõ A4, A3 caùc giaù trò naøy ñöôïc coäng theâm 0,5 cho baûn veõ A2; 1,0 cho baûn veõ A1,Ao..).Giaù trò naøy chæ mang tính tham khaûo, tuøy theo yeâu caàu ngöôøi veõ maø coù thoâng soá hôïp lyù. c. Trang Text : Gióp ta hiÖu chØnh c¸c th«ng sè cho ch÷ sè kÝch th−íc -Text Appearance : §iÒu chØnh h×nh d¹ng vμ kÝch cì cña ch÷ kÝch th−íc . Text Style: G¸n kiÓu ch÷ ®· ®−îc ®Þnh nghÜa s½n. . Text Color: G¸n mμu cho ch÷ kÝch th−íc. . Text Height: G¸n chiÒu cao cho ch÷ kÝch th−íc. (2,0→ 2,5 cho baûn veõ A4; 2,5→3,0 cho baûn veõ A3; 3,0→3,5 cho baûn veõ A1,A0) . Fraction height Scale: G¸n tû lÖ gi÷a chiÒu cao ch÷ sè dung sai kÝch th−íc vμ ch÷ sè kÝch th−íc . Draw Frame Around Text: VÏ khung ch÷ nhËt bao quanh ch÷ sè kÝch th−íc. -Text Placement: §iÒu kiÓn ch÷ sè kÝch th−íc + Vertical Position : §iÒu kiÓn ch÷ sè kÝch th−íc theo ph−¬ng th¼ng ®øng GIAÙO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 62 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Centered Ch÷ sè kÝch th−íc n»m gi÷a ®−êng kÝch th−íc Above VÞ trÝ ch÷ sè kÝch th−íc n»m trªn ®−êng kÝch th−íc Outside VÞ trÝ ch÷ sè kÝch th−íc n»m vÒ h−íng ®−êng kÝch th−íc cã kho¶ng c¸ch xa nhÊt tõ ®iÓm gèc ®−êng giãng JIS VÞ trÝ ®−êng kÝch th−íc theo chuÈn NhËt b¶n + Horizontal Position : VÞ trÝ ch÷ sè kÝch th−íc so víi ®−êng kÝch th−íc vμ ®−êng giãng. Cã 5 lùa chän sau. Centered : Ch÷ sè kÝch th−íc n»m däc theo ®−êng kÝch th−íc vμ ë gi÷a hai ®−êng giãng. TCVN chän Centered 1st Extension Line Ch÷ sè kÝch th−íc n»m lÖch vÒ phÝa ®−êng giãng thø nhÊt 2nd Extension Line Ch÷ sè kÝch th−íc n»m lÖch vÒ phÝa ®−êng giãng thø hai Over 1st Extension Line VÞ trÝ ch÷ sè kÝch th−íc n»m trªn ®−êng giãng thø nhÊt Over 2nd Extension Line VÞ trÝ ch÷ sè kÝch th−íc n»m trªn ®−êng giãng thø hai + Offset From Dimension Line: Kho¶ng c¸ch gi÷a ch÷ sè kÝch th−íc vμ ®−êng kÝch th−íc theo tiªu chuÈn kho¶ng c¸ch nμy tõ 1 – 1,5 mm. (1,0 cho baûn veõ A4) - Text Alignment : H−íng cña ch÷ sè kÝch th−íc + Horizontal: Ch÷ sè kÝch th−íc sÏ n»m ngang. + Aligned With Dimension Line: Ch÷ sè kÝch th−íc lu«n song song víi ®−êng kÝch th−íc. + ISO Standard: Ch÷ sè kÝch th−íc sÏ song song víi ®−êng kÝch th−íc khi n»m trong hai ®−êng giãng vμ n»m ngang khi n»m ngoμi hai ®−êng giãng. d. Trang Fit : KiÓm tra vÞ trÝ ch÷ sè kÝch th−íc, ®Çu mò tªn. §−êng dÉn vμ ®−êng kÝch th−íc. -Fit Option: KiÓm tra vÞ trÝ cña ch÷ sè kÝch th−íc vμ ®−êng kÝch th−íc n»m trong hoÆc ngoμi c¸c ®−êng giãng dùa trªn kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®−êng giãng. Khi ®ñ choå th× AutoCad ®Æt ch÷ sè kÝch GIAÙO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 63 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG th−íc vμ mòi tªn n»m gi÷a c¸c ®−êng giãng. NÕu kh«ng ®ñ chç th× vÞ trÝ cña ch÷ sè kÝch th−íc vμ mòi tªn phô thuéc voμ c¸c lùa chän trong môc nμy. + Either the text or Arrows (Best Fits): VÞ trÝ ch÷ sè kÝch th−íc vμ mò tªn ®−îc s¾p xÕp nh− sau. * Khi ®ñ chç cho mòi tªn vμ ch÷ sè kÝch th−íc th× c¶ hai sÏ n»m trong hai ®−êng giãng * Khi chØ ®ñ chç cho ch÷ sè kÝch th−íc th× ch÷ sè n»m trong hai ®−êng giãng cßn mòi tªn n»m ngoμi ®−êng giãng. * Khi chØ ®ñ chç cho mòi tªn th× mòi tªn n»m gi÷a hai ®−êng giãng cßn ch÷ sè kÝch th−íc n»m ngoμi ®−êng giãng. * Khi kh«ng ®ñ chç cho ch÷ sè kÝch th−íc hoÆc mòi tªn th× c¶ hai sÏ n»m ngoμi ®−êng giãng. + Arrows: VÞ trÝ ch÷ sè kÝch th−íc vμ mò tªn ®−îc s¾p xÕp nh− sau. * Khi ®ñ chç cho mòi tªn vμ ch÷ sè kÝch th−íc th× c¶ hai sÏ n»m trong hai ®−êng giãng * Khi chØ ®ñ chç cho mòi tªn th× mòi tªn n»m gi÷a hai ®−êng giãng cßn ch÷ sè kÝch th−íc n»m ngoμi ®−êng giãng. * Khi kh«ng ®ñ chç cho mòi tªn th× c¶ hai sÏ n»m ngoμi ®−êng giãng. + Text: VÞ trÝ ch÷ sè kÝch th−íc vμ mò tªn ®−îc s¾p xÕp nh− sau. * Khi ®ñ chç cho mòi tªn vμ ch÷ sè kÝch th−íc th× c¶ hai sÏ n»m trong hai ®−êng giãng * Khi chØ ®ñ chç cho ch÷ sè kÝch th−íc th× ch÷ sè n»m trong hai ®−êng giãng cßn mòi tªn n»m ngoμi ®−êng giãng. * Khi kh«ng ®ñ chç cho ch÷ sè kÝch th−íc th× c¶ hai sÏ n»m ngoμi ®−êng giãng. + Both text and Arrows: Khi kh«ng ®ñ ch«c cho ch÷ sè khÝch th−íc vμ mòi tªn th× c¶ hai sÏ n»m ngoμi ®−êng giãng. + Always keep text between Ext Lines: Ch÷ sè kÝch th−íc lu«n n»m trong hai ®−êng giãng. + Suppress Arrows if They Don't Fit Inside Extension lines: Kh«ng xuÊt hiÖn mò tªn nÕu kh«ng ®ñ chç. Víi ®iÒu kiÖn lμ ch÷ sè kÝch th−íc ph¶i n»m trong hai ®−êng giãng. -Text Placement : G¸n ch÷ sè kÝch th−íc khi di chuyÓn chóng khái vÞ trÝ mÆc ®Þnh + Beside the Dimension line: S¾p xÕp ch÷ sè bªn c¹nh ®−êng kÝch th−íc + Over the Dimension Line, with a leader: Cã mét ®−êng dÉn nèi gi÷a ch÷ sè kÝch th−íc vμ ®−êng kÝch th−íc. + Over the Dimension Line, Wihtout a leader: Kh«ng cã ®−êng dÉn nèi gi÷a ch÷ sè kÝch th−íc vμ ®−êng kÝch th−íc.. -Scale for Dimension Features : G¸n tû lÖ kÝch th−íc cho toμn bé b¶n vÏ hoÆc tû lÖ trong kh«ng gian vÏ + Use Overall Scale of: G¸n tû lÖ cho toμn bé c¸c biÕn cña kiÓu kÝch th−íc. Tû lÖ nμy kh«ng thay ®æi gi¸ trÞ sè cña ch÷ sè kÝch th−íc. + Scale Dimension to Layout (Paper Space) : X¸c ®Þnh hÖ sè tû lÖ dùa trªn tû lÖ gi÷a khung nh× hiÖn hμnh trong kh«ng gian vÏ vμ kh«ng gian giÊy. -Fine Tuning Option : G¸n c¸c lùa chän FIT bæ xung. GIAÙO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 64 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG