TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA KHÍ XAÂY DÖÏNG
XII. Ghi vμ hiÖu chØnh kÝch thíc
1. C¸c thμnh phÇn kÝch thíc
Mét kÝch thíc ®îc ghi bÊt kú bao gåm c¸c thμnh phÇn chñ yÕu sau ®©y:
Dimension line êng kÝch thíc) :
§êng kÝch thíc ®îc giíi h¹n hai ®Çu bëi hai mòi tªn (g¹ch chÐo hoÆc mét ký hiÖu bÊt
kú). NÕu lμ kÝch thíc th¼ng th× nã vu«ng gãc víi c¸c ®êng giãng, nÕu lμ kÝch thíc gãc th× nã lμ
mét cung trßn cã t©m ë ®Ønh gãc. Trong trêng hîp ghi c¸c kÝch thíc phÇn tö ®èi xøng th× ®êng
kÝch thíc ®îc kÎ qu¸ trôc ®èi xøng vμ kh«ng vÏ mòi tªn thø hai. Khi t©m cung trßn ë ngoμi giíi
h¹n cÇn vÏ th× ®êng kÝch thíc cña b¸n kÝnh ®îc vÏ g·y khóc hoÆc ng¾t ®o¹n vμ kh«ng cÇn ph¶i
x¸c ®Þnh t©m.
Extension line êng giãng):
Th«ng thêng ®êng giãng lμ c¸c ®êng th¼ng vu«ng gãc víi ®êng kÝch thíc. Tuy nhiªn,
b¹n cã thÓ hiÖu chØnh nã thμnh xiªn gãc víi ®êng kÝch thíc. §êng giãng ®îc kÐo dμi qu¸ ®êng
kÝch thíc 1 ®o¹n b»ng 2 ®Õn 3 lÇn chiÒu réng ®êng c¬ b¶n. Hai ®êng giãng cña cïng mét kÝch
thíc ph¶i song song nhau.
Dimension text (Ch÷ kÝch thíc):
Ch÷ sè kÝch thíc lμ ®é lín cña ®èi tîng ®îc ghi kÝch thíc. Trong ch÷ sè kÝch thíc cã
thÓ ghi dung sai (tolerance), nhËp tiÒn tè (prefix), hËu tè (suffix) cña kÝch thíc. ChiÒu cao ch÷ sè
kÝch thíc trong c¸c b¶n vÏ kÜ thuËt lμ c¸c gi¸ trÞ tiªu chuÈn. Th«ng thêng, ch÷ sè kÝch thíc n»m
trong, nÕu kh«ng ®ñ chç nã sÏ n»m ngoμi. §¬n vÞ kÝch thíc dμi theo hÖ MÐt lμ mm, trªn b¶n vÏ
kh«ng cÇn ghi ®¬n vÞ ®o. NÕu dïng ®¬n vÞ ®é dμi kh¸c nhcentimÐt hoÆc mÐt th× ®¬n vÞ ®o ®îc ghi
ngay sau ch÷ sè kÝch thíc hoÆc trong phÇn chó thÝch b¶n vÏ.
Arrowheads (Mòi tªn, g¹ch chÐo) :
Ký hiÖu hai ®Çu cña ®êng kÝch thíc, th«ng thêng lμ mòi tªn, dÊu nghiªng, chem. hay mét
khèi (block) bÊt kú do ta t¹o nªn. Trong AutoCAD 2007 cã s½n 20 d¹ng mòi tªn. Hai mòi tªn ®îc
vÏ phÝa trong giíi h¹n ®êng kÝch thíc. NÕu kh«ng ®ñ chç chóng ®îc vÏ phÝa ngoμi. Cho phÐp thay
thÕ hai mòi tªn ®èi nhau b»ng mét chÊm ®Ëm.
§èi víi kÝch thíc b¸n kÝnh vμ ®êng kÝnh th× kÝch thíc cã 4 thμnh phÇn: ®êng kÝch thíc,
mòi tªn (g¹ch chÐo), ch÷ sè kÝch thíc vμ dÊu t©m (center mark) hoÆc ®êng t©m (center line). Khi
®ã ta xem ®êng trßn hoÆc cung trßn lμ c¸c ®êng giãng.
2. T¹o c¸c kiÓu kÝch thíc DimStyle (D) hoÆc Ddim hoÆc Dimension \ Style
Sö dông lÖnh nμy ®Ó t¹o kiÓu kÝch thíc míi, hiÖu chØnh kÝch thíc cã s½n. Trªn c¸c hép
tho¹i cã c¸c h×nh ¶nh minh ho¹ khi thay ®æi c¸c biÕn
Sau khi vμo lÖnh xuÊt hiÖn hép tho¹i sau
GIAÙO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU
- 59 -
TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA KHÍ XAÂY DÖÏNG
C¸c môc trong häp tho¹i Dimension Style Manager
.
.
.
.
.
.
.
Style : Danh s¸ch c¸c kiÓu kÝch thøc cã s½n trong b¶n vÏ hiÖn hμnh
Lits : Chän c¸ch liÖt kª c¸c kiÓu kÝch thíc
SetCurent: G¸n mét kiÓu kÝch thíc ®ang chän lμm hiÖn hμnh
New...: T¹o kiÓu kÝch thíc míi lμm xuÊt hiÖn hép tho¹i Create New Dimension Styel
Sau ®ã ta ®Æt tªn cho kiÓu kÝch thíc sau ®ã chän Continue sÏ xuÊt hiÖn hép
tho¹i New Dimension Style vμ sau ®ã ta g¸n c¸c chÕ ®é cho kiÓu kÝch thíc
míi nμy.
Modify...: HiÖu chØnh kÝch thíc s½n cã
Override... HiÓn thÞ hép tho¹i Override Dimension Style trong ®ã b¹n cã thÓ g¸n chång
t¹m thêi c¸c biÕn kÝch thíc trong kiÓu kÝch thíc hiÖn hμnh. AutoCad chØ g¸n
chång kh«ng ghi l¹i trong danh s¸ch Style
Compare....: Lμm hiÓn thÞ hép tho¹i Compare Dimension Style trong ®ã b¹n cã thÓ so s¸nh
gÝa trÞ c¸c biÕn gi÷a hai kiÓu kÝch thíc hoÆc quan s¸t tÊt c¶ gi¸ trÞ c¸c biÕn
cña kiÓu kÝch thíc.
a. T¹o kiÓu kÝch thíc míi :
§Ó t¹o kiÓu kÝch thíc míi ta chän nót New khi ®ã xuÊt hiÖn hép tho¹i Create New Dimension
Style
- Khung New Style Name:
-Khung Start With:
§Æt tªn kiÓu kÝch thíc míi
Cë së cña kiÓn kÝch thíc míi VÝ dô ISO-25
GIAÙO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU
- 60 -
TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA KHÍ XAÂY DÖÏNG
-Khung Use for :
. All Dimensions :
. Linear Dimensions :
. Angular Dimensions :
. Radius Dimensions :
. Diameter Dimensions :
. Ordinate Dimensions :
. Leader and tolerance:
Chän lo¹i kÝch thíc cÇn sö dông nÕu chän
TÊt c¶ c¸c lo¹i
KÝch thíc th¼ng
KÝch thíc gãc
KÝch thíc b¸n kÝnh
KÝch thíc ®êng kÝnh
KÝch thíc to¹ ®é ®iÓm
Chó thÝch, ®êng dÉn vμ dung sai
- Sau khi ®Æt tªn, lùa chän c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho kiÓu ®êng kÝch thíc ta chän Continue...
b. Trang Lines
Trong trang nμy cã 4 khung h×nh ch÷ nhËt vμ t¬ng øng ta sÏ ®Þnh c¸c biÕn liªn quan nhsau:
-Dimension Lines : ThiÕt lËp cho ®êng kÝch thíc trong ®ã
. Color : Mμu ®êng kÝch thíc
. Lineweight: §Þnh chiÒu réng nÐt vÏ
. Extend beyond ticks: Kho¶ng c¸ch ®êng kÝch thíc nh« ra khái ®êng dng (Nhaäp
giaù trò baèng 1,0 vôùi baûng veõ A4)
. Baseline spacing Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®êng kÝch thíc song song víi nhau.
. Suppress: Bá ®êng kÝch thíc.
-Extension Lines : ThiÕt lËp ®êng giãng
.
.
.
.
Color :
Lineweight:
Extend beyond dim lines:
Offset From Origin:
Mμu ®êng giãng
§Þnh chiÒu réng nÐt vÏ ®êng giãng
Kho¶ng c¸ch nh« ra khái ®êng kÝch thíc (Nhaäp
giaù trò baèng 1,0 vôùi baûng veõ A4)
Kho¶ng c¸c tõ gèc ®êng giãng ®Õn vËt ®îc ®o .( Nhaäp
GIAÙO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU
- 61 -

Giáo trình Auto Cad 2007: Phần 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 3 | Page: 53 | FileSize: M | File type: PDF
3 lần xem

Giáo trình Auto Cad 2007: Phần 2. Giáo trình Auto Cad 2007: Phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Hiệu chỉnh kích thước, hiệu chỉnh kích thước, tạo khối và ghi khối, thành phần kích thước, lệnh tạo khối,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Nội dung


TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG

XII. Ghi vμ hiÖu chØnh kÝch th−íc
1. C¸c thμnh phÇn kÝch th−íc
Mét kÝch th−íc ®−îc ghi bÊt kú bao gåm c¸c thμnh phÇn chñ yÕu sau ®©y:
Dimension line (§−êng kÝch th−íc) :
§−êng kÝch th−íc ®−îc giíi h¹n hai ®Çu bëi hai mòi tªn (g¹ch chÐo hoÆc mét ký hiÖu bÊt
kú). NÕu lμ kÝch th−íc th¼ng th× nã vu«ng gãc víi c¸c ®−êng giãng, nÕu lμ kÝch th−íc gãc th× nã lμ
mét cung trßn cã t©m ë ®Ønh gãc. Trong tr−êng hîp ghi c¸c kÝch th−íc phÇn tö ®èi xøng th× ®−êng
kÝch th−íc ®−îc kÎ qu¸ trôc ®èi xøng vμ kh«ng vÏ mòi tªn thø hai. Khi t©m cung trßn ë ngoμi giíi
h¹n cÇn vÏ th× ®−êng kÝch th−íc cña b¸n kÝnh ®−îc vÏ g·y khóc hoÆc ng¾t ®o¹n vμ kh«ng cÇn ph¶i
x¸c ®Þnh t©m.
Extension line (§−êng giãng):
Th«ng th−êng ®−êng giãng lμ c¸c ®−êng th¼ng vu«ng gãc víi ®−êng kÝch th−íc. Tuy nhiªn,
b¹n cã thÓ hiÖu chØnh nã thμnh xiªn gãc víi ®−êng kÝch th−íc. §−êng giãng ®−îc kÐo dμi qu¸ ®−êng
kÝch th−íc 1 ®o¹n b»ng 2 ®Õn 3 lÇn chiÒu réng ®−êng c¬ b¶n. Hai ®−êng giãng cña cïng mét kÝch
th−íc ph¶i song song nhau.
Dimension text (Ch÷ sè kÝch th−íc):
Ch÷ sè kÝch th−íc lμ ®é lín cña ®èi t−îng ®−îc ghi kÝch th−íc. Trong ch÷ sè kÝch th−íc cã
thÓ ghi dung sai (tolerance), nhËp tiÒn tè (prefix), hËu tè (suffix) cña kÝch th−íc. ChiÒu cao ch÷ sè
kÝch th−íc trong c¸c b¶n vÏ kÜ thuËt lμ c¸c gi¸ trÞ tiªu chuÈn. Th«ng th−êng, ch÷ sè kÝch th−íc n»m
trong, nÕu kh«ng ®ñ chç nã sÏ n»m ngoμi. §¬n vÞ kÝch th−íc dμi theo hÖ MÐt lμ mm, trªn b¶n vÏ
kh«ng cÇn ghi ®¬n vÞ ®o. NÕu dïng ®¬n vÞ ®é dμi kh¸c nh− centimÐt hoÆc mÐt th× ®¬n vÞ ®o ®−îc ghi
ngay sau ch÷ sè kÝch th−íc hoÆc trong phÇn chó thÝch b¶n vÏ.
Arrowheads (Mòi tªn, g¹ch chÐo) :
Ký hiÖu hai ®Çu cña ®−êng kÝch th−íc, th«ng th−êng lμ mòi tªn, dÊu nghiªng, chem. hay mét
khèi (block) bÊt kú do ta t¹o nªn. Trong AutoCAD 2007 cã s½n 20 d¹ng mòi tªn. Hai mòi tªn ®−îc
vÏ phÝa trong giíi h¹n ®−êng kÝch th−íc. NÕu kh«ng ®ñ chç chóng ®−îc vÏ phÝa ngoμi. Cho phÐp thay
thÕ hai mòi tªn ®èi nhau b»ng mét chÊm ®Ëm.
§èi víi kÝch th−íc b¸n kÝnh vμ ®−êng kÝnh th× kÝch th−íc cã 4 thμnh phÇn: ®−êng kÝch th−íc,
mòi tªn (g¹ch chÐo), ch÷ sè kÝch th−íc vμ dÊu t©m (center mark) hoÆc ®−êng t©m (center line). Khi
®ã ta xem ®−êng trßn hoÆc cung trßn lμ c¸c ®−êng giãng.
2. T¹o c¸c kiÓu kÝch th−íc DimStyle (D) hoÆc Ddim hoÆc Dimension \ Style

Sö dông lÖnh nμy ®Ó t¹o kiÓu kÝch th−íc míi, hiÖu chØnh kÝch th−íc cã s½n. Trªn c¸c hép
tho¹i cã c¸c h×nh ¶nh minh ho¹ khi thay ®æi c¸c biÕn
Sau khi vμo lÖnh xuÊt hiÖn hép tho¹i sau

GIAÙO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU

- 59 -

TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG

C¸c môc trong häp tho¹i Dimension Style Manager
.
.
.
.

.
.
.

Style :
Lits :
SetCurent:
New...:

Danh s¸ch c¸c kiÓu kÝch thøc cã s½n trong b¶n vÏ hiÖn hμnh
Chän c¸ch liÖt kª c¸c kiÓu kÝch th−íc
G¸n mét kiÓu kÝch th−íc ®ang chän lμm hiÖn hμnh
T¹o kiÓu kÝch th−íc míi lμm xuÊt hiÖn hép tho¹i Create New Dimension Styel
Sau ®ã ta ®Æt tªn cho kiÓu kÝch th−íc sau ®ã chän Continue sÏ xuÊt hiÖn hép
tho¹i New Dimension Style vμ sau ®ã ta g¸n c¸c chÕ ®é cho kiÓu kÝch th−íc
míi nμy.
Modify...:
HiÖu chØnh kÝch th−íc s½n cã
Override... HiÓn thÞ hép tho¹i Override Dimension Style trong ®ã b¹n cã thÓ g¸n chång
t¹m thêi c¸c biÕn kÝch th−íc trong kiÓu kÝch th−íc hiÖn hμnh. AutoCad chØ g¸n
chång kh«ng ghi l¹i trong danh s¸ch Style
Compare....: Lμm hiÓn thÞ hép tho¹i Compare Dimension Style trong ®ã b¹n cã thÓ so s¸nh
gÝa trÞ c¸c biÕn gi÷a hai kiÓu kÝch th−íc hoÆc quan s¸t tÊt c¶ gi¸ trÞ c¸c biÕn
cña kiÓu kÝch th−íc.

a. T¹o kiÓu kÝch th−íc míi :
§Ó t¹o kiÓu kÝch th−íc míi ta chän nót New khi ®ã xuÊt hiÖn hép tho¹i Create New Dimension
Style

- Khung New Style Name:
-Khung Start With:

§Æt tªn kiÓu kÝch th−íc míi
Cë së cña kiÓn kÝch th−íc míi VÝ dô ISO-25

GIAÙO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU

- 60 -

TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG

-Khung Use for :
.
All Dimensions :
.
Linear Dimensions :
.
Angular Dimensions :
.
Radius Dimensions :
.
Diameter Dimensions :
.
Ordinate Dimensions :
.
Leader and tolerance:

Chän lo¹i kÝch th−íc cÇn sö dông nÕu chän
TÊt c¶ c¸c lo¹i
KÝch th−íc th¼ng
KÝch th−íc gãc
KÝch th−íc b¸n kÝnh
KÝch th−íc ®−êng kÝnh
KÝch th−íc to¹ ®é ®iÓm
Chó thÝch, ®−êng dÉn vμ dung sai

- Sau khi ®Æt tªn, lùa chän c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho kiÓu ®−êng kÝch th−íc ta chän Continue...
b. Trang Lines
Trong trang nμy cã 4 khung h×nh ch÷ nhËt vμ t−¬ng øng ta sÏ ®Þnh c¸c biÕn liªn quan nh− sau:

-Dimension Lines : ThiÕt lËp cho ®−êng kÝch th−íc trong ®ã
.
Color :
Mμu ®−êng kÝch th−íc
.
Lineweight:
§Þnh chiÒu réng nÐt vÏ
.
Extend beyond ticks:
Kho¶ng c¸ch ®−êng kÝch th−íc nh« ra khái ®−êng doùng (Nhaäp
giaù trò baèng 1,0 vôùi baûng veõ A4)
.
Baseline spacing
Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®−êng kÝch th−íc song song víi nhau.
.
Suppress:
Bá ®−êng kÝch th−íc.
-Extension Lines : ThiÕt lËp ®−êng giãng
.
.
.
.

Color :
Mμu ®−êng giãng
Lineweight:
§Þnh chiÒu réng nÐt vÏ ®−êng giãng
Extend beyond dim lines: Kho¶ng c¸ch nh« ra khái ®−êng kÝch th−íc (Nhaäp
giaù trò baèng 1,0 vôùi baûng veõ A4)
Offset From Origin:
Kho¶ng c¸c tõ gèc ®−êng giãng ®Õn vËt ®−îc ®o .( Nhaäp

GIAÙO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU

- 61 -

TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG

.
Suppress:
b. Trang symbols and Arrows

giaù trò baèng 1,0 vôùi baûng veõ A4)
Bá c¸c ®−êng giãng.

-Arrowheads : ThiÕt lËp mò tªn cña ®−êng kÝch th−íc
.
Fist :
D¹ng mò tªn cho ®Çu kÝch th−íc thø nhÊt
.
Second :
D¹ng mò tªn cho ®Çu kÝch th−íc thø hai
.
Leader:
D¹ng mò tªn cho ®Çu ®−êng dÉn dßng chó thÝch
.
Arrow size:
®é lín cña ®Çu mò tªn (1,2 baûn veõ A4)
-None, Mark, line : §Æt kiÓu dÊu t©m vμ ®−êng t©m
- Size : KÝch th−íc dÊu t©m.
Chuù yù: Caùc giaù trò ôû treân duøng cho baûn veõ A4, A3 caùc giaù trò naøy ñöôïc coäng theâm 0,5 cho
baûn veõ A2; 1,0 cho baûn veõ A1,Ao..).Giaù trò naøy chæ mang tính tham khaûo, tuøy theo yeâu caàu ngöôøi
veõ maø coù thoâng soá hôïp lyù.
c. Trang Text : Gióp ta hiÖu chØnh c¸c th«ng sè cho ch÷ sè kÝch th−íc
-Text Appearance : §iÒu chØnh h×nh d¹ng vμ kÝch cì cña ch÷ kÝch th−íc
.
Text Style:
G¸n kiÓu ch÷ ®· ®−îc ®Þnh nghÜa s½n.
.
Text Color:
G¸n mμu cho ch÷ kÝch th−íc.
.
Text Height:
G¸n chiÒu cao cho ch÷ kÝch th−íc. (2,0 → 2,5 cho baûn veõ A4;
2,5 → 3,0 cho baûn veõ A3; 3,0 → 3,5 cho baûn veõ A1,A0)
.
Fraction height Scale:
G¸n tû lÖ gi÷a chiÒu cao ch÷ sè dung sai kÝch th−íc vμ ch÷ sè
kÝch th−íc
.
Draw Frame Around Text: VÏ khung ch÷ nhËt bao quanh ch÷ sè kÝch th−íc.
-Text Placement: §iÒu kiÓn ch÷ sè kÝch th−íc
+ Vertical Position :
§iÒu kiÓn ch÷ sè kÝch th−íc theo ph−¬ng th¼ng ®øng
GIAÙO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU

- 62 -

TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG

Centered
Above
Outside

Ch÷ sè kÝch th−íc n»m gi÷a ®−êng kÝch th−íc
VÞ trÝ ch÷ sè kÝch th−íc n»m trªn ®−êng kÝch th−íc
VÞ trÝ ch÷ sè kÝch th−íc n»m vÒ h−íng ®−êng kÝch th−íc cã
kho¶ng c¸ch xa nhÊt tõ ®iÓm gèc ®−êng giãng
JIS
VÞ trÝ ®−êng kÝch th−íc theo chuÈn NhËt b¶n
+ Horizontal Position :
VÞ trÝ ch÷ sè kÝch th−íc so víi ®−êng kÝch th−íc vμ ®−êng
giãng. Cã 5 lùa chän sau.
Centered : Ch÷ sè kÝch th−íc n»m däc theo ®−êng kÝch th−íc vμ ë gi÷a hai ®−êng giãng.
TCVN chän Centered
1st Extension Line
Ch÷ sè kÝch th−íc n»m lÖch vÒ phÝa ®−êng giãng thø nhÊt
2nd Extension Line
Ch÷ sè kÝch th−íc n»m lÖch vÒ phÝa ®−êng giãng thø hai
Over 1st Extension Line
VÞ trÝ ch÷ sè kÝch th−íc n»m trªn ®−êng giãng thø nhÊt
Over 2nd Extension Line
VÞ trÝ ch÷ sè kÝch th−íc n»m trªn ®−êng giãng thø hai
+ Offset From Dimension Line: Kho¶ng c¸ch gi÷a ch÷ sè kÝch th−íc vμ ®−êng kÝch th−íc theo tiªu
chuÈn kho¶ng c¸ch nμy tõ 1 – 1,5 mm. (1,0 cho baûn veõ A4)
- Text Alignment : H−íng cña ch÷ sè kÝch th−íc
+ Horizontal: Ch÷ sè kÝch th−íc sÏ n»m ngang.
+ Aligned With Dimension Line: Ch÷ sè kÝch th−íc lu«n song song víi ®−êng kÝch th−íc.
+ ISO Standard: Ch÷ sè kÝch th−íc sÏ song song víi ®−êng kÝch th−íc khi n»m trong hai ®−êng
giãng vμ n»m ngang khi n»m ngoμi hai ®−êng giãng.

d. Trang Fit : KiÓm tra vÞ trÝ ch÷ sè kÝch th−íc, ®Çu mò tªn. §−êng dÉn vμ ®−êng kÝch th−íc.
-Fit Option: KiÓm tra vÞ trÝ cña ch÷ sè kÝch th−íc vμ ®−êng kÝch th−íc n»m trong hoÆc ngoμi c¸c
®−êng giãng dùa trªn kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®−êng giãng. Khi ®ñ choå th× AutoCad ®Æt ch÷ sè kÝch
GIAÙO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU

- 63 -

1157716