Tài liệu Thư viện thông tin

Download tài liệu Thư viện thông tin

A systematic review of research on e-book-based language learning

This study presents a systematic review of previous research on ebook-based language learning. E-book-based language learning has been increasingly investigated in the field of language education, whereas previous review studies of relevant literature were relatively low in volume and incomprehensive from aspects of research participants and research perspectives. In the present study, we identified 52 relevant journal articles on e-book-based language learning published in the recent decade, coding them from three dimensions: methodology, e-book devices and features, and research issues and findings.

5/4/2020 6:49:50 PM +00:00

Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp trường: Quản lý công văn

Với Website “Quản lý Công văn” sẽ làm tăng tính hiệu quả trong việc quản lý và điều hành công việc của Nhà trường, tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm hàng năm cho việc in ấn, sao lưu, chuyển công văn.

3/30/2020 12:22:04 PM +00:00

Thư viện số và vấn đề xây dựng thư viện số ở Việt Nam

Ngành TT-TV Việt Nam phát triển chậm so với cộng đồng thế giới. Trong khi cả thế giới đã hoàn thiện và phát triển thư viện số thì nhiều thư viện Việt Nam chưa ứng dụng máy tính và đại bộ phận bắt đầu xây dựng thư viện điện tử.

3/30/2020 9:31:13 AM +00:00

Huyền thoại - Một dẫn luận ngắn (Chương mở đầu)

Chương Mở đầu mà trích dịch sau đây có nội dung giới thiệu tổng quan các cách tiếp cận khác nhau về huyền thoại, sẽ được tác giả triển khai cụ thể trong 8 chủ đề. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung của bài giới thiệu sách.

3/30/2020 9:03:49 AM +00:00

Mô hình tổ chức và vận hành hội nghị, tạp chí online

Đề tài nghiên cứu này nhóm tác giả sẽ tập trung tìm hiểu quy trình, các nền tảng phù hợp để phát triển hệ thống thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu trên. Từ lúc tác giả nộp bài, đến phân công phản biện, chấp nhận và đăng tạp chí online.

3/30/2020 6:31:28 AM +00:00

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn tài liệu trên tàu biển hoạt động tuyến vận tải nội địa của Việt Nam

Bài viết nghiên cứu và trình bày công tác tổ chức một tủ tài liệu phục vụ cho những người làm việc chuyên môn trên tàu UT-GLORY. Từ mô hình này, có thể áp dụng cho tất cả các tàu khác có chức năng và nhiệm vụ tương tự như tàu UT-GLORY.

3/30/2020 6:31:16 AM +00:00

Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lực thông tin ngành đi biển phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học tại thư viện trường Đại học Giao thông vận tải thành phồ Hồ Chí Minh

Khái quát vai trò của nguồn lực thông tin nói chung và nguồn lực thông tin ngành đi biển nói riêng đối với hoạt động, quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học; đồng thời phân tích thực trạng phát triển nguồn lực thông tin ngành đi biển tại Thư viện Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (ĐH GTVT TPHCM) ở hai khía cạnh: Phương thức phát triển nguồn lực thông tin và cơ cấu tổ chức nguồn lực thông tin; từ đó, đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn lực thông tin ngành đi biển tại Thư viện Trường ĐH GTVT TPHCM.

3/30/2020 6:31:10 AM +00:00

Một số giải pháp áp dụng cho thư viện tại các cảng biển Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu của công ước lao động hàng hải (MLC 2006) thông qua nghiên cứu mô hình thư viện Tổng công ty Tân Cảng Sài Gò

Bài viết trình bày nghiên cứu mô hình thư viện Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng hệ thống thông tin thư viện tại các cảng biển Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu quốc tế cho thuyền viên cũng như phục vụ cho người lao động của cảng theo công ước Lao động Hàng hải (MLC-2006).

3/30/2020 6:31:04 AM +00:00

Đánh giá mức độ sử dụng tài liệu điện tử để làm luận văn tốt nghiệp đại học của sinh viên ngành thông tin học trường Đại học Cần Thơ

Nghiên cứu trình bày mức độ sử dụng tài liệu điện tử để làm luận văn tốt nghiệp của sinh viên ngành Thông tin học Trường Đại học Cần Thơ. Khẳng định sự cần thiết của việc hỗ trợ và khuyến khích sinh viên lựa chọn và sử dụng tài liệu điện tử trong tham khảo nhằm nâng cao chất lượng của luận văn tốt nghiệp.

3/29/2020 5:38:27 PM +00:00

Tin học hóa quản trị tri thức tại thư viện trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Quản trị tri thức số có vai trò quan trọng trong sự phát triển thư viện hiện đại. Bài viết tập trung phân tích ứng dụng tin học hóa để quản trị tri thức số tại Thư viện Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa với những thuận lợi và khó khăn trong việc quản trị tri thức số, từ đó tìm ra giải pháp để triển khai hiệu quả hơn.

3/29/2020 5:38:21 PM +00:00

Nghiên cứu lý luận về marketing trực tuyến trong hoạt động thông tin thư viện

Bài viết đề cập đến những vấn đề cơ bản của lý luận về marketing trực tuyến trong hoạt động thông tin-thư viện. Trong đó, đi sâu phân tích nội hàm khái niệm, có xem xét tới sự khác biệt giữa marketing trực tuyến với marketing truyền thống, tìm ra những đặc trưng cơ bản của marketing trực tuyến.

3/29/2020 5:38:15 PM +00:00

Sử dụng truyền thông xã hội trong nghiên cứu khoa học

Bài viết trình bày khái niệm truyền thông xã hội, các kênh truyền thông xã hội phổ biến, lợi ích và vấn đề cần lưu ý để sử dụng tốt truyền thông xã hội phục vụ nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật.

3/29/2020 5:38:09 PM +00:00

Nghiên cứu xây dựng mô hình học tập theo dự án cho sinh viên ngành thông tin thư viện trên nền tảng của internet

Bài viết chủ yếu phân tích mô hình học tập theo dự án trên nền tảng Sakai, nhằm cải thiện khả năng tự tìm hiểu và khả năng làm việc nhóm của sinh viên nói chung và sinh viên ngành thông tin-thư viện nói riêng trong quá trình học tập.

3/29/2020 5:38:03 PM +00:00

Chuyển đổi số ngành thông tin khoa học và công nghệ để hội nhập quốc tế

Bài viết tổng quát thực trạng phát triển hệ thống thông tin KH&CN tại Việt Nam, chiến lược và nền tảng yêu cầu để quản lý thông tin KH&CN quốc gia và từ đó đưa ra các giải pháp chuyển đổi số để hội nhập quốc tế.

3/29/2020 5:37:57 PM +00:00

Mô hình bán lẻ sách điện tử - Nghiên cứu trường hợp waka.vn

Mục đích bài viết là nghiên cứu mô hình bán lẻ sách điện tử (Ebook), và nghiên cứu điển hình tại Waka, một công ty bán lẻ Ebook có những thành công ban đầu tại Việt Nam. Ebook là sản phẩm nội dung số - một trong những sản phẩm điển hình của thời đại kỹ thuật số, có đặc điểm khác so với sách in. Ebook có những ưu điểm và nhược điểm đối với người đọc, nhà xuất bản, nhà phân phối, nhưng là sản phẩm của thời đại. Nghiên cứu tổng hợp một số lý thuyết về Ebook, mô hình bán lẻ Ebook; phân tích mô hình bán lẻ Ebook của Waka; từ đó đưa ra một số trao đổi về nguyên nhân thành công ban đầu của Waka, các khuyến nghị với các doanh nghiệp ở Việt Nam có ý định triển khai bán lẻ Ebook hoặc sản phẩm nội dung số.

3/29/2020 3:32:03 PM +00:00

Phát triển thư viện điện tử số trong thời đại công nghệ 4.0 tại trường Đại học Mở Hà Nội

Thư viện điện tử số (TVS) chính là một trong những ứng dụng Internet hữu hiệu nhất, khoa học nhất để số hóa tri thức, nơi sưu tập, tổ chức, sắp xếp, lưu trữ, tìm kiếm và truy cập tới các nguồn tri thức nhân loại. Đây là một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong quá trình phát triển thư viện hiện đại đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo.

1/12/2020 10:29:05 PM +00:00

Một số kiến nghị về quy trình quản lý đề tài khoa học của Tổng cục Thống kê

Bài viết trình bày những vấn đề chung; xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học; tổ chức triển khai thực hiện; tổ chức đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài khoa học tại Tổng cục Thống kê.

1/12/2020 7:57:32 PM +00:00

Hoạt động tờ Thông tin khoa học thống kê từ 2003 đến nay và một số công việc nhằm phát triển trong những năm tới

Bài viết trình bày một số công việc nhằm phát triển hoạt động tờ Thông tin khoa học thống kê từ 2003 đến nay và một số công việc nhằm phát triển trong những năm tới; cải tiến hình thức và nâng cao chất lượng ấn phẩm thông tin định kỳ và các chuyên san; đa dạng hóa các ấn phẩm thông tin; từng bước tin học hóa hoạt động thông tin...

1/12/2020 7:54:28 PM +00:00

Thiết kế tập nhãn cú pháp và hướng dẫn gán nhãn

Với mỗi hiện tượng ngữ pháp, trình bày cách nhận diện và cách gán nhãn cùng với các ví dụ cụ thể để minh họa. Các ví dụ được lấy từ sách ngữ pháp hoặc từ ngữ liệu thực tế. Khi có thể, chúng tôi cố gắng trích dẫn tài liệu tham khảo để người đọc có thể nắm được đầy đủ hơn về vấn đề được nêu. Tài liệu này đang tiếp tục được chỉnh sửa và bổ sung trước khi đưa ra thảo luận với các nhóm khác trong dự án.

1/12/2020 7:11:54 PM +00:00

Nghiên cứu và đề xuất một kiến trúc khung cho xử lý tài liệu tiếng Việt

Trong bài báo này muốn trình bày một quan điểm tổng thể về các đối tượng liên quan đến hệ thống xử lý tài liệu, một kiến trúc phần mềm khung cho việc xử lý tài liệu từ đó đề nghị một giải pháp xây dựng một hệ thống xử lý văn bản tiếng Việt.

1/12/2020 7:09:26 PM +00:00

Xây dựng công cụ hỗ trợ đọc xuất bản phẩm lưu chiểu dựa trên phương pháp đối sánh ảnh tài liệu

Nghiên cứu được thực hiện qua nhiều công đoạn như rút trích đặc trưng cục bộ cho ảnh, sau đó thực hiện phân vùng ảnh với thuật toán DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Application with Noise), gom cụm các đặc trưng cục bộ và đối sánh từng vùng ảnh tài liệu với giải thuật đối sánh các đặc trưng cục bộ SIFT, SURF.

1/12/2020 11:05:35 AM +00:00

Sự khác biệt về giới trong phát triển kiến thức thông tin

Bài viết chỉ ra rằng, việc xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển KTTT của nam và nữ là cần thiết để xây dựng các chương trình đào tạo KTTT phù hợp cũng như hỗ trợ người học phát triển KTTT hiệu quả.

1/12/2020 10:33:30 AM +00:00

Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở DSpace xây dựng bộ sưu tập tài liệu số mở ở trường Đại học Quảng Bình

Bài viết đề cập đến việc ứng dụng phần mềm mã nguồn mở DSpace để xây dựng bộ sưu tập số mở ở Trường Đại học Quảng Bình phục vụ hoạt động giáo dục và đào tạo, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng.

1/12/2020 10:33:18 AM +00:00

Thư viện thông minh trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Bài viết khái quát một số tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tới sự phát triển của sự nghiệp thư viện với sự ra đời của thư viện thông minh. Trình bày các quan điểm về thư viện thông minh trên thế giới, các yếu tố cấu thành một thư viện thông minh.

1/12/2020 10:33:07 AM +00:00

Đề xuất bộ chỉ tiêu thống kê về ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ

Thống kê ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ là một nội dung trong báo cáo thống kê hàng năm của cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ. Tổng quan tình hình thu thập dữ liệu về ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ. Đề xuất bộ chỉ tiêu thống kê về ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ gồm 27 chỉ tiêu trong đó có 6 chỉ tiêu thống kê quốc gia, 15 chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và 6 chỉ tiêu đề xuất mới.

1/12/2020 10:32:56 AM +00:00

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi cá nhân vi phạm bản quyền số ở Việt Nam

Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi cá nhân vi phạm bản quyền số ở Việt Nam, và đưa ra khuyến nghị nhằm hạn chế tình trạng này. Dựa trên mô hình lý thuyết hành vi hoạch định (Theory of Planned Behavior - TPB), và mô hình chấp nhận công nghệ hợp nhất (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology - UTAUT), nghiên cứu đề xuất một mô hình tích hợp các khía cạnh tâm lý, đạo đức, và công nghệ để khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi vi phạm bản quyền số (VPBQS) ở Việt Nam.

1/11/2020 11:53:06 PM +00:00

Hoạt động quản lý nguồn tài nguyên thông tin nội sinh tại trường Đại học Cần Thơ

Trước yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo, hoạt động dạy và học trong trường đại học được đổi mới theo hướng tạo cho sinh viên tính chủ động hơn trong việc tiếp thu kiến thức, lấy tự học và tự nghiên cứu làm hoạt động quan trọng trong học tập, đồng thời giảng viên cần thay đổi phương thức giảng dạy và không ngừng cập nhật kiến thức mới,...

1/11/2020 11:26:56 PM +00:00

Ứng dụng các công cụ web 2.0 vào hoạt động marketing tại trung tâm học liệu trường Đại học Quảng Bình

Bài viết nghiên cứu thực trạng hoạt động marketing tại Trung tâm Học liệu Trường Đại học Quảng Bình, qua đó trình bày và đánh giá việc ứng dụng các công cụ web 2.0 vào hoạt động marketing ở Trung tâm.

1/11/2020 11:26:44 PM +00:00

Xu hướng phát triển dịch vụ thông tin - thư viện tại các thư viện đại học trên thế giới

Xu hướng đổi mới hoạt động thông tin-thư viện tại các trường đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở đó, bài viết giới thiệu xu hướng phát triển các dịch vụ thông tin-thư viện (DVTTTV) tại các thư viện đại học trên thế giới.

1/11/2020 11:26:32 PM +00:00

Số hóa tài liệu: Giải pháp phát triển tài nguyên thông tin cho các thư viện đại học, kinh nghiệm từ thư viện trường Đại học Dược Hà Nội

Bài viết phân tích những lợi ích của việc số hóa tài liệu đối với thư viện các trường đại học, đưa ra những điều kiện cần thiết đảm bảo cho việc số hóa thành công và kinh nghiệm số hóa tài liệu tại Thư viện Trường Đại học Dược Hà Nội.

1/11/2020 11:26:19 PM +00:00