Tài liệu Khoa học tự nhiên

Download tài liệu Khoa học tự nhiên

Tiểu luận Khảo sát việc thay thế hàm lượng NaHCO3 bằng NaCl trong môi trường nuôi trồng tảo Spirulina platensis

Tiểu luận nhằm nuôi Spirulina trong môi trường mà hàm lượng NaHCO3 được thay thế bằng NaCl nhằm hướng đến việc sử dụng nước biển để thay thế môi trường truyền thống. Đánh giá sự tăng trưởng và thành phần lipid của Spirulina platensis trong môi trường có thành phần NaHCO3 được thay thế dần bằng NaCl trong 2 điều kiện nuôi khác nhau.

3/30/2020 11:40:32 AM +00:00

Brief information of PHD thesis: Selection for egg production increasing of Triet Giang and TC duck

Selection of 2 egg-specialized duck breeds contains of 4 high performance lines to meet the needs of the farmers and the development of raising egg-specialized ducks in Vietnam.

3/30/2020 12:42:35 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Khai thác mô hình IQQM tính toán cân bằng nước hệ thống trên lưu vực sông Kiên Giang - tỉnh Quảng Bình

Luận văn nhằm góp phần thực hiện vụ việc nâng cao công tác quản lý, đảm bảo hài hòa giữa việc phát triển bền vững tài nguyên nước trên lưu vực sông Kiên Giang - tỉnh Quảng Bình. Mời các bạn tham khao!

3/30/2020 12:42:28 AM +00:00

Brief information of PHD thesis: Using several plant leaves contain tannin in the diet for minimize methane emission in beef cattle

The thesis has identified the chemical composition, nutritional value of several tannin-fed leaf tops common in Vietnam and the effects of the source and the level of each type of plant to the substrate on the rate and in vitro gas characterization, methane production, in vitro digestibility, energy value (ME) and short-chain fatty acid content.

3/30/2020 12:42:22 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học Thủy văn học: Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến cực trị dòng chảy trên lưu vực sông Nhuệ Đáy thuộc thành phố Hà Nội

Nội dung luận văn gồm có 3 chương: Chương 1 - Tổng quan Chương 2 - Lựa chọn kịch bản biến đổi khí hậu và mô hình mô phỏng khí hậu – dòng chảy. Chương 3 - Đánh giá biến động của dòng chảy cực đoan dưới tác động của biến đổi khí hậu. Mời các bạn tham khảo!

3/30/2020 12:42:12 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Thủy văn học: Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến cực trị dòng chảy trên lưu vực sông Nhuệ Đáy thuộc thành phố Hà Nội

Nội dung luận văn gồm có 3 chương: Chương 1 - Tổng quan Chương 2 - Lựa chọn kịch bản biến đổi khí hậu và mô hình mô phỏng khí hậu – dòng chảy. Chương 3 - Đánh giá biến động của dòng chảy cực đoan dưới tác động của biến đổi khí hậu. Mời các bạn tham khảo!

3/30/2020 12:42:05 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Thủy văn học: Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ lụt lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn phục vụ quy hoạch phòng chống thiên tai

Mục tiêu cụ thể của đề tài luận án là: Luận giải, phân tích và lựa chọn được phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ lụt có cơ sở khoa học. Thiết lập được bộ tiêu chí cơ bản phù hợp cho việc đánh giá tính dễ bị tổn 12 thương do lũ lụt lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

3/30/2020 12:41:45 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Thủy văn học: Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ lụt lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn phục vụ quy hoạch phòng chống thiên tai

Mục tiêu cụ thể của đề tài luận án là: Luận giải, phân tích và lựa chọn được phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ lụt có cơ sở khoa học. Thiết lập được bộ tiêu chí cơ bản phù hợp cho việc đánh giá tính dễ bị tổn 12 thương do lũ lụt lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

3/30/2020 12:41:37 AM +00:00

Báo cáo tổng hợp: Thực trạng bồi, xói đoạn sông Hương chảy qua thành phố Huế

Đề tài thực hiện việc khảo sát và tính toán, xử lý số liệu đánh giá thực trạng bồi và xói diễn ra trên đoạn sông Hương chảy qua thành phố Huế, qua đó tìm ra nguyên nhân và đề xuất một số biện pháp nhằm giảm thiểu các tác động bồi xói đó.

3/30/2020 12:41:30 AM +00:00

Tiểu luận môn Kỹ thuật xử lí chất thải rắn: Tái chế nhựa

Nội dung của tiểu luận trình bày tổng quan về nhựa và tái chế nhựa; quy trình công nghệ tái chế nhựa; máy móc thiết bị; quy cách sản phẩm;lợi ích của mô hình tái chế; nhược điểm của mô hình tái chế.

3/30/2020 12:02:03 AM +00:00

Tiểu luận Tổ chức lãnh thổ công nghiệp: Nghiên cứu khu công nghiệp sinh thái ứng dụng vào xây dựng khu công nghiệp Hòa Lạc

Nội dung của tiểu luận trình bày cơ sở lí luận nghiên cứu khu công nghiệp sinh thái; ứng dụng lí luận khu công nghiệp trong xây dựng khu công nghiệp Hòa Lạc.

3/30/2020 12:01:57 AM +00:00

Tiểu luận môn Kỹ thuật xử lý chất thải rắn: Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp

Tiểu luận trình bày những nguyên tắc cơ bản; các quá trình diễn ra trong bãi chôn lấp; kỹ thuật chôn lấp chất thải rắn; giải quyết các vấn đề môi trường.

3/29/2020 11:58:21 PM +00:00

Tiểu luận môn Kỹ thuật xử lý chất thải: Thành phần và tính chất của chất thải rắn

Nghiên cứu đặc điểm của chất thải được tiến hành nhằm xác định khổi lượng và chủng loại phát sinh từ một số nguồn được lựa chọn và một số đặc điểm khác của chất thải ví dụ như độ ẩm năng lượng và thành phần hóa học. Tất cả các đặc điểm trên đóng vai trò rất quan trọng đối với nhiều lĩnh vực khác nhau trong quản lý chất thải. Biết được khối lượng chất phát sinh là bao nhiêu, ví dụ ở một đô thị, sẽ giúp chúng ta xác định được số lượng và kích cỡ các phương tiện cần thiết để thu gom chất thải có thể giúp chúng ta xác định hoặc loại bỏ các phương thức xử lý chất thải phù hợp và không phù hợp. Ví dụ, nếu chất thải có hàm lượng hữu cơ cao thì chế biến phân compost sẽ là phương pháp thích hợp để xử lý. Đồng thời, nếu hàm lượng hữu cơ cao thì việc thiêu đốt sẽ không hợp lý vì phương pháp này đòi hỏi nhiều nhiên liệu. Trong chương này chúng ta nghiên cứu sự biến đổi của quá trình phát sinh chất thải và thành phần cấu tạo của chất thải theo không gian và thời gian, đồng thời thảo luận về cách định lượng và dự đoán khối lượng và thành phần của chất thải.

3/29/2020 11:58:08 PM +00:00

Bài tập nhóm môn ISO 14000

Nội dung của bài tập nhóm trình bày nhận diện khía cạnh môi trường, đánh giá tác động môi trường của quy trình này; liệt kê các hành động và bằng chứng chứng tỏ nhà máy trên đáp ứng yêu cầu của điều khoản; kiểm soát điều hành của tiêu chuẩn ISO 14000:2015.

3/29/2020 11:57:24 PM +00:00

Tiểu luận kết thúc học phần Thiết lập chất đối chiếu: Trình tự biện giải một CĐC được tổng hợp hoặc phân lập

Tiểu luận nghiên cứu trình tự biện giải của một chất đối chiếu được tổng hợp hoặc phân lập; cấu trúc hóa học dự kiến của tạp tổng hợp. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận.

3/29/2020 8:59:04 PM +00:00

Tiểu luận Hệ sinh thái suối: Chuyên đề sinh thái học hệ sinh thái

Tiểu luận trình bày định nghĩa hệ sinh thái, thành phần hệ sinh thái, thực trạng biện pháp quản lý và bảo tồn hệ sinh thái. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết hơn về nội dung nghiên cứu.

3/29/2020 8:58:38 PM +00:00

Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu khả năng mô phỏng và cảnh báo hạn hán cho khu vực miền Trung bằng mô hình khí hậu khu vực

Đề tài đã chỉ rõ khả năng ứng dụng sản phẩm của mô hình khí hậu khu vực trong việc mô phỏng và dự tính các đặc trưng hạn hán ở khu vực Trung Bộ. Mời các bạn tham khảo!

3/29/2020 2:05:09 PM +00:00

Đề tài: Ảnh hưởng của ENSO đến dao động và biến đổi nhiều năm của mưa gió mùa mùa hè trên khu vực Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu là nêu bật hoạt động của ENSO ảnh hưởng đến gió mùa mùa hè Việt Nam; Đánh giá tác động của ENSO đến lượng mưa mùa hè ở Việt Nam.

3/29/2020 2:05:03 PM +00:00

Đánh giá bằng chứng: Di cư, môi trường và biến đổi khí hậu

Báo cáo này được Liên Minh Châu Âu tài trợ thực hiện và xuất bản. Những ý kiến được đưa ra trong báo cáo này là ý kiến của các tác giả và không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Liên Minh Châu Âu hay Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM). Tên gọi và cách trình bày các nội dung trong báo cáo không phản ánh bất cứ quan điểm nào của IOM về tình trạng pháp lý của bất cứ quốc gia, lãnh thổ, thành phố hay vùng địa lý nào, hoặc về quyền hạn, hoặc liên quan đến biên giới hoặc ranh giới lãnh thổ của quốc gia, lãnh thổ, thành phố hay vùng địa lý.

3/29/2020 2:02:40 PM +00:00

Bài thu hoạch môn Bảo tồn đa dạng sinh học - Tại vườn quốc gia Cát Tiên: Đa dạng sinh học và những đe dọa hiện hữu, tiềm năng đối với đa dạng sinh học tại vườn quốc gia Cát tiên

Lý do chọn đề tài này nghiên cứu: bởi vì giá trị của bảo tồn về ĐDSH là rất lớn,và VQG Cát Tiên là 1 trong những nơi làm được công việc này khá tốt và đã đạt được một số thành công nhất định. Tồn tại song song đó là những thách thức rất lớn mà nơi này đang phải đối mặt.

1/12/2020 7:58:27 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Toán ứng dụng: Mô hình Logistic tính toán sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng có việc làm ở Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận trình bày hệ thống hóa một số lý luận cơ bản về nguồn lao động, LLLĐ, việc làm, thất nghiệp và phương pháp tính các chỉ tiêu này, phân tích thực trạng lao động - việc làm ở Việt Nam từ năm 2005-2010. Từ mô hình thực nghiệm chỉ ra được các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng có việc làm ở Việt Nam.

1/12/2020 6:50:40 PM +00:00

Bài thuyết trình: Ô nhiễm trắng - Thực trạng và giải pháp

Bài thuyết trình nghiên cứu các nội dung thực trạng, tình hình ô nhiễm trắng; hậu quả, tác hại của ô nhiễm trắng; chính sách về kiểm soát, hạn chế ô nhiễm trắng; một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm trắng. Mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

11/29/2019 1:25:20 AM +00:00

Tóm tắt luận văn: Phương pháp gần đúng khối lượng hiệu dụng và áp dụng cho trạng thái của Electron trong chấm lượng tử

Mục tiêu của luận văn là sử dụng phương pháp gần đúng khối lượng hiệu dụng để tính toán các trạng thái điện tử của Electron trong chấm lượng tử.

10/18/2019 12:33:39 AM +00:00

Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 – Kết luận và kiến nghị

Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, bộ mặt nông thôn cũng có nhiều đổi mới. Kinh tế phát triển, đời sống của người nông dân đang được nâng cao. Nông thôn Việt Nam đã và đang tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong phát triển nền kinh tế nước ta. Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu về kinh tế, ô nhiễm môi trường nông thôn đã xuất hiện ở một số khu vực. Nguyên nhân chủ yếu là do các hoạt động sản xuất ở các vùng nông thôn còn mang nhiều tính tự phát, nhỏ lẻ, công nghệ lạc hậu, hiệu quả sử dụng nguyên/nhiên liệu thấp, mặt bằng sản xuất hạn chế cùng với nhận thức của người dân về BVMT chưa thực sự được phát huy. Trong những năm gần đây, các cụm công nghiệp có xu hướng chuyển dần về khu vực nông thôn. Thực chất đây chỉ là xu hướng dịch chuyển ô nhiễm từ vùng này sang vùng khác. Các yếu tố này đã tạo sức ép lên môi trường và là nguyên nhân trực tiếp gây ô nhiễm môi trường ở một số vùng nông thôn. Kiến nghị đối với Quốc hội và Chính phủ, kiến nghị đối với các địa phương.

10/17/2019 11:40:11 AM +00:00

Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 – Chương 6: Những vấn đề bức xúc về môi trường nông thôn và đề xuất giải pháp

Báo cáo trình bày các vấn đề bức xúc về môi trường nông thôn; công tác quản lý môi trường nông thôn còn đan xen, thiếu đơn vị đầu mối quản lý, nhiều mảng còn bị bỏ ngỏ; tỷ lệ dân cư nông thôn được cấp nước sạch và điều kiện vệ sinh môi trường nông thôn còn thấp; giải pháp ưu tiên cho các vấn đề nổi cộm; sản xuất nông, lâm, thủy sản gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững...

10/17/2019 11:39:34 AM +00:00

Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 – Chương 5: Quản lý môi trường nông thôn

Báo các với các nội dung: các chính sách và văn bản quy phạm pháp luật; hệ thống tổ chức quản lý và phân công trách nhiệm; triển khai các tiêu chí môi trường thuộc chương trình nông thôn mới; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn...

10/17/2019 11:38:54 AM +00:00

Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 – Chương 4: Tác động của ô nhiễm môi trường nông thôn

Báo cáo trình bày ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe người dân; ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt người dân; ảnh hưởng đến sức khỏe người dân; ảnh hưởng của ô nhiễm nguồn nước đến sức khỏe người dân; ảnh hưởng của ô nhiễm đất và chất thải rắn đến sức khỏe con người...

10/17/2019 11:38:11 AM +00:00

Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 – Chương 3: Hiện trạng môi trường nông thôn

Báo cáo trình bày tình hình chung chất lượng môi trường không khí khu vực nông thôn; một số vấn đề ô nhiễm cục bộ môi trường không khí khu vực nông thôn; tình hình chung chất lượng nước mặt khu vực nông thôn; vấn đề suy giảm chất lượng và ô nhiễm cục bộ nước mặt nông thôn; môi trường nước dưới đất.

10/17/2019 11:37:15 AM +00:00

Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 – Chương 2: Sức ép đối với môi trường nông thôn

Nội dung của báo cáo gồm: sức ép từ hoạt động dân sinh; sức ép từ hoạt động trồng trọt và lâm nghiệp; sức ép từ hoạt động chăn nuôi; sức ép từ hoạt động nuôi trồng và chế biến thủy sản; sức ép từ hoạt động chế biến nông sản thực phẩm; sức ép từ hoạt động của làng nghề...

10/17/2019 11:36:38 AM +00:00

Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 – Chương 1: Phát triển nông thôn và môi trường

Nội dung của báo cáo gồm: địa bàn trải dài với điều kiện tự nhiên đa dạng đã tạo nên những thế mạnh đặc trưng cho các vùng nông thôn việt nam; nông thôn giữ vai trò là vành đai xanh đối với đô thị, góp phần cân bằng sinh thái giữa vùng nông thôn và thành thị; nông nghiệp - nông thôn có vai trò cung cấp nguyên liệu và nguồn lực cho phát triển kinh tế; thay đổi quỹ đất do các hoạt động kinh tế xã hội; vấn đề đổi mới ở nông thôn...

10/17/2019 11:36:07 AM +00:00